Now showing items 62-81 of 158

  • Peripheral areas in geographical concepts and the context of Poland's regional diversity 

   Wójcik, Marcin (Uniwersytet Łódzki, Instytut Śląski, 2013)
   The aim of this paper is therefore to attempt to compare ways of presenting peripheries in traditional (functional and structural) and new (cultural) concepts of geographical research. This analysis is supplemented with ...
  • Petrographical Analysis of Warthian Fuvioglacial Gravels as a Tool to Trace the Source Area – A Case Study From Central Poland 

   Wachecka-Kotkowska, Lucyna; Górska-Zabielska, Maria (De Gruyter, 2014-10-23)
   The petrographical features of the medium- and coarse-grained gravels (4-10 mm and 20-60 mm, respectively) of weathered and fresh (unweathered) deposits indicate, in combination with so-called indicator and statistical ...
  • Piloci i przewodnicy w erze gospodarki doświadczeń 

   Stasiak, Andrzej ORCID (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, 2020)
   Cel. Celem artykułu jest przeniesienie wybranych elementów teorii gospodarki doświadczeń (experience economy) na grunt turystyczny, ze szczególnym uwzględnieniem usług pilockich i przewodnickich. Zamierzeniem autora było ...
  • Poczucie bezpieczeństwa w Łodzi. Przykład badań mieszkańców osiedli mieszkaniowych 

   Mordwa, Stanisław ORCID (Katedra Gospodarki Przestrzennej i Planowania Przestrzennego, 2011)
   W prezentowanym opracowaniu przedstawiono stan poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców pięciu osiedli mieszkaniowych w Łodzi. Wskazano co prawda na pewne powiązania społeczno-demograficzne z niektórymi elementami tego ...
  • Podlasie jako region pogranicza 

   Barwiński, Marek ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
   W artykule przedstawiono wieloaspektowy wymiar pełnienia przez Podlasie funkcji pogranicza politycznego, cywilizacyjnego, narodowościowego, wyznaniowego, językowego i kulturowego. Poza omówieniem cech i procesów typowych ...
  • Polish Interstate Relations with Ukraine, Belarus and Lithuania After 1990 in the Context of the Situation of National Minorities 

   Barwiński, Marek ORCID (De Gruyter, 2013-07-03)
   When we compare the contemporary ethnic structure and national policy of Poland and its eastern neighbours, we can see clear asymmetry in both quantitative and legal-institutional aspects. There is currently a markedly ...
  • Polityka spójności i jej lokalny wymiar. Studium przypadku wsi w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym 

   Wójcik, Marcin (Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 2014)
   Territorial cohesion policy is an important research and application problem in the context of spatial management. These considerations may relate to both specific territorial systems and relevant scales of analysis. The ...
  • Polskie schrony bojowe na linii Warty i Widawki. Zapomniane dziedzictwo 

   Musiaka, Łukasz ORCID (Wiadomości Konserwatorskie - Journal of Heritage Conservation, 2019)
   The paper presents the history and results of an inventory of forty-seven military bunkers, which together formed the fortifi ed Warta and Widawka line in 1939. The structures investigated are in the majority one-sided ...
  • Popularność Samoobrony a potencjał społeczno-ekonomiczny i kapitał społeczny gmin wiejskich województwa łódzkiego w 2005 roku 

   Jażdżewska, Iwona; Frykowski, Maciej (Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2006)
   Celem przedstawionych niżej analiz jest ustalenie, czy rekordowe wyniki, jakie uzyskała Samoobrona w wyborach do Sejmu ‘2005 w gminach wiejskich województwa łódzkiego wiążą się w sposób statystycznie istotny ze wskaźnikami ...
  • Powiązania ekologiczne w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym 

   Pielesiak, Iwona (KPZK PAN, 2012)
   Green areas are one of the key elements of an urban region, however, their functioning is rarely taken under consideration in territorial cohesion analyses. In this article a particular attention was paid to the objects ...
  • Powiązania społeczne w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym 

   Bartosiewicz, Bartosz ORCID (KPZK PAN, 2012)
   Social Linkages in Lodz Metropolitan Area. In this paper, the results of the research on territorial cohesion of Lodz Metropolitan Area, perceived in the context of social linkages, are presented. The author took under ...
  • Powiązania transportowe w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym 

   Bartosiewicz, Bartosz ORCID; Pielesiak, Iwona (KPZK PAN, 2012)
   The objective of this paper is the assessment of territorial cohesion of Lodz Metropolitan Area in the light of transportation linkages. In the set of those linkages, relations based on the infrastructural development ...
  • Problemy rewitalizacji śródmieścia w kontekście koncentrycznie ukształtowanego układu komunikacyjnego (przykład Brzezin) 

   Kowalski, Michał ORCID; Ror-Maziarz, Paulina; Bartosiewicz, Bartosz ORCID (Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 2011)
   The main goal of this article is to identify the problems encountered during the process of creation of redevelopment concepts of inner city area, arising from the historically evolved transportation network of small town ...
  • Procesy budowlane w Łodzi w sytuacji braku miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

   Borowska, Marta (Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Olsztyn, 2011)
   W artykule przedstawiono strukturę przestrzenną miasta Łodzi. Scharakteryzowano ją pod kątem istnienia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zaprezentowano decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania ...
  • Procesy ekstremalne w zapisie osadów i form warciańskich regionu łódzkiego 

   Rdzany, Zbigniew (Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, 2008)
   W regionie łódzkim w osadach i formach zlodowacenia warty przeanalizowano ślady zdarzeń ekstremalnych celem określenia ich roli w morfogenezie glacjalnej. Zapis ten, niezwykle różnorodny genetycznie i strukturalnie, ...
  • Produkt turystyczny 

   KACZMAREK, JACEK ORCID; Stasiak, Andrzej ORCID; Włodarczyk, Bogdan ORCID (Wydawnictwo Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w łodzi, 2002)
   W klasycznej formule marketingowej „5P” pojęcie produktu wymieniane jest „jednym tchem” z pozostałymi czterema składnikami. Dobrze, jeśli występują one bezpośrednio po produkcie, gorzej jeśli znajdują się przed nim. Istotnym ...
  • Produkt turystyczny - szlak 

   Stasiak, Andrzej ORCID (Wydawnictwo Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi, 2006)
   Mimo długiej i bogatej historii tworzenia szlaków turystycznych w Polsce (od 1880 r.) do dziś nie dopracowano się jednej, powszechnie akceptowanej ich definicji. Problemy z precyzyjnym zdefiniowaniem szlaku turystycznego ...
  • Produkt turystyczny i jego ewolucja 

   KACZMAREK, JACEK ORCID; Stasiak, Andrzej ORCID; Włodarczyk, Bogdan ORCID (Wydawnictwo UŁ, 2001)
   Głównym celem artykułu jest uporządkowanie zagadnień związanych z produktem turystycznym i jego historycznym rozwojem. Autorzy podejmują próbę nowego spojrzenia na rozwój migracji i usług turystycznych. Podstawą rozważań ...
  • Program "Europe Senior Tourism" - założenia, realizacja, efekty ekonomiczne 

   Mokras-Grabowska, Justyna ORCID (Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi, 2010)
   Artykuł opisuje założenia, realizację i efekty ekonomiczne programu "Europe Senior Tourism", opracowanego przez Instytut Turystyki w Hiszpanii, na sezon 2009/2010. Program "Europe Senior Tourism" jest częścią unijnego ...
  • Propozycje narzędzi wykorzystywanych w edukacji regionalnej 

   Mokras-Grabowska, Justyna ORCID (Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi, 2006)
   Celem edukacji regionalnej w procesie dydaktyczno-wychowawczym jest kształtowanie poczucia własnej tożsamości. Edukacja regionalna daje szansę holistycznego kształcenia, pozwala poprzez aktywne uczestnictwo nabywać wiedzę ...