Now showing items 1-20 of 163

  • Wyobrażenia przestrzeni miejskiej Łodzi 

   Mordwa, Stanisław (Urząd Miasta Łodzi, 1993)
   W artykule przedstawiono wyniki badań wyobrażeń przestrzennych Łodzi. Analiz dokonano przy wykorzystaniu metod: odręcznych szkiców (K. Lyncha), preferencji mieszkaniowych ( P. R. Goulda) i listy najczęściej używanych pojęć. ...
  • Turystyka w parkach narodowych - obszary konfliktów 

   Stasiak, Andrzej (Wydawnictwo UŁ, 1997)
   Artykuł jest próbą charakterystyki podstawowych sprzeczności pomiędzy ochronną a turystyczną funkcją parków narodowych. Obie te funkcje są zagwarantowane ustawowo, a więc nieusuwalne, ale ich jednoczesna realizacja ...
  • Funkcja turystyczna polskich skansenów 

   Stasiak, Andrzej (Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 1998)
   In different regions of Poland the museal exhibition is the only source of the knowledge about the past and traditions of rural culture. Every year, according to the process of declining of the traditional folk culture, ...
  • Charakterystyka ruchu turystycznego w wybranych skansenach w Polsce 

   Stasiak, Andrzej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2000)
   Artykuł prezentuje część wyników badań ankietowych prowadzonych przez autora w latach 1996-97 w sześciu muzeach skansenowskich w Polsce. Były to placówki w: Chorzowie, Klukach, Dziekanowicach (Lednogórze), Nowogrodzie ...
  • Ruch turystyczny w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku 

   Stasiak, Andrzej (Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, 2001)
   Artykuł jest podsumowaniem badań ankietowych, prowadzonych przez autora w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku w 1997 r. Ogółem badaniom poddano 321 osób indywidualnie zwiedzających skansen. Analizę turystów w grupach ...
  • Produkt turystyczny i jego ewolucja 

   KACZMAREK, JACEK; Stasiak, Andrzej; Włodarczyk, Bogdan (Wydawnictwo UŁ, 2001)
   Głównym celem artykułu jest uporządkowanie zagadnień związanych z produktem turystycznym i jego historycznym rozwojem. Autorzy podejmują próbę nowego spojrzenia na rozwój migracji i usług turystycznych. Podstawą rozważań ...
  • Urbanization in Poland: tendencies and transformation 

   Matczak, Andrzej; Szymańska, Daniela (SAGE Publictions, 2002)
   This paper examines urbanization in Poland after the Second World War. Particular attention is paid to urban dynamics in respect of the distribution of urban settlements, and changes in the urban population size ...
  • Wpływ zmian politycznych na kontakty Łemków (Rusnaków) z polskiej i słowackiej strony Karpat 

   Barwiński, Marek (Univeristy of Presov, 2002)
   Łemkowie stanowią najdalej na zachód wysuniętą grupę ludności rusińskiej, odrębną pod względem kulturowym, religijnym i językowym, tak od ludności polskiej, jak i od słowackiej. Począwszy od XIV wieku aż do roku 1944, ...
  • Turystyczne logo 

   Stasiak, Andrzej (Wydawnictwo Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi, 2002)
   Zagadnienia wizualnej identyfikacji firmy i produktu od dawna poruszane są w literaturze przedmiotu. Prace te rzadko jednak poświęcone są firmom i usługom turystycznym, a przecież problematyka efektywnego wykorzystywania ...
  • Wpływ wydarzeń 11 września 2001 roku na turystykę światową 

   Bachvarov, Marin; Napierała, Tomasz (Wydawnictwo WSTH, 2002)
   Crisis of tourism, whose likelihood was accelerated by the attack on the 11th of September, afflicted mainly the United States – the country being the largest economic market, and the dominant one in international tourism. ...
  • Produkt turystyczny 

   KACZMAREK, JACEK; Stasiak, Andrzej; Włodarczyk, Bogdan (Wydawnictwo Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w łodzi, 2002)
   W klasycznej formule marketingowej „5P” pojęcie produktu wymieniane jest „jednym tchem” z pozostałymi czterema składnikami. Dobrze, jeśli występują one bezpośrednio po produkcie, gorzej jeśli znajdują się przed nim. Istotnym ...
  • Geografia polityczna Tajlandii 

   Sobczyński, Marek; Barwiński, Marek (Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2003)
   W artykule przedstawiono analizę kształtowania się państwowości tajskiej oraz współczesnej sytuacji politycznej, demograficznej, społecznej i gospodarczej tego państwa z punktu widzenia geografii politycznej. Opracowanie ...
  • Autentyczność twórczości ludowej Lubelszczyzny 

   Mokras-Grabowska, Justyna (Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, 2003)
   Artykuł prezentuje wyniki badań nad autentycznością kultury ludowej Lubelszczyzny (2003 r., teren trzech powiatów województwa lubelskiego: janowskiego, biłgorajskiego i włodawskiego). Narzędziem badawczym był kwestionariusz ...
  • Strategie rozwoju turystyki 

   Rochmińska, Agnieszka; Stasiak, Andrzej (Wydawnictwo Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi, 2004)
   Najstarsze strategie działania wywodzą się ze starożytności i dotyczą zarządzania państwem i dowodzenia wojskiem. Strategie gospodarcze pojawiły się zdecydowanie później, wraz z narodzinami nowoczesnego przedsiębiorstwa w ...
  • Struktura narodowościowa i językowa mieszkańców południowo-wschodniej części województwa podlaskiego – porównanie wyników badań terenowych i Narodowego Spisu Powszechnego 

   Barwiński, Marek (Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2005)
   W artykule przedstawiono wyniki terenowych badań ankietowych przeprowadzonych na Podlasiu w roku 1999, a raczej ich części dotyczącej struktury narodowościowej i językowej respondentów, oraz dokonano porównania tych ...
  • Religious Minorities of the Internet: the Case of Lodz, Poland 

   Mordwa, Stanisław (Katedra Gospodarki Przestrzennej i Planowania Przestrzennego, 2005)
   The review of the contents of the above-mentioned websites indicates that the religious minorities of Łódź do not make full use of the possibilities which widespread access to the Internet carries. They appear to be aware ...
  • Przestrzeń sepulkralna w turystyce 

   Stasiak, Andrzej; Tanaś, Sławoj (Wydawnictwo WSTH w Łodzi, 2005)
   The sepulchral space in tourism Summary The sepulchral space is a fragment of the geographical space consecrated for burials and deposing ashes after cremation. Its purpose is also to commemorate the dead through ...
  • Osady deglacjacyjne zlodowacenia warty we wschodniej części regionu łódzkiego 

   Rdzany, Zbigniew (Państwowy Instytut Geologiczny,Państwowy Instytut Badawczy, 2006)
   The author attempts at formulating a synthetic description of geological and geomorphological effects of the Wartanian ice-sheet deglaciation in the eastern part of the Łódź region, taking their spatial variability into ...
  • Związek między podziałem administracyjnym a miejską siecią osadniczą Polski. Zastosowanie metody k-średnich do badań miejskiej sieci osadniczej 

   Jażdżewska, Iwona (Przegląd Geograficzny, 2006)
   The urban system of a country is formed via a centuries-long process and is thus part of its cultural heritage. Naturally, the highly-specific history of Poland, as marked by very frequent border shifts, has exerted a ...
  • Regula K. Zipfa-poszukiwanie najlepszej metody aproksymacji punktów 

   Jażdżewska, Iwona (2006)
   Artykuł przedstawia dyskusję na temat konieczności poszukiwań jak najlepiej dopasowanej prostej do układu punktów wyznaczonych za pomocą reguły Zipfa. Pod uwagę wzięto metody aproksymacji punktów za pomocą regresji prostej, ...