Now showing items 26-45 of 158

  • Functional Potential of the Novosibirsk Urban Region in Russian Federation 

   Wójcik, Marcin; Tobiasz-Lis, Paulina ORCID (Asian Online Journals, 2015-04)
   The research presented in this article focuses on the urban region of Novosibirsk, which is one of the most industrialized part of Siberia and the Asian part of Russian Federation. The research was based on two methods of ...
  • Funkcja turystyczna polskich skansenów 

   Stasiak, Andrzej ORCID (Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 1998)
   In different regions of Poland the museal exhibition is the only source of the knowledge about the past and traditions of rural culture. Every year, according to the process of declining of the traditional folk culture, ...
  • Funkcjonowanie żydowskich domów modlitwy w XIX i XX wieku na obszarze współczesnego województwa śląskiego 

   Majewska, Anna (Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego ul. Będzińska 60 41-200 Sosnowiec, 2017-10-31)
   Przedstawiono analizę funkcjonowania żydowskich domów modlitwy w XIX i XX w. Badania objęły obiekty, które znajdowały się na terenach wchodzących współcześnie w skład województwa śląskiego. Na podstawie zgromadzonych ...
  • Gastronomia jako produkt turystyczny 

   Stasiak, Andrzej ORCID (Wydawnictwo Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelasrtwa w łodzi, 2007)
   Jedną z podstawowych potrzeb osób podróżujących jest zaspokojenie głodu i pragnienia. Dlatego rozwój gastronomii jest ściśle powiązany z rozwojem turystyki. Przez długie lata w Polsce jej rola była jednak niedoceniana. ...
  • Gentryfikacja wsi - "jak daleko od miasta?" 

   Wójcik, Marcin (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
   Pytanie postawione w tytule opracowania – „jak daleko od miasta?”, nie dotyka w istocie kwestii odległości w przestrzeni, choć ta dla geografa będzie zawsze stanowiła istotny czynnik wyjaśnienia różnic w natężeniu występowania ...
  • Geografia granic i pograniczy w badaniach łódzkiego ośrodka geograficznego 

   Sobczyński, Marek ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006)
   Zbliżająca się 60 rocznica istnienia w Łodzi uniwersyteckiego ośrodka geograficznego skłania do refleksji nad jej dorobkiem naukowym. Jednym z unikalnych w skali kraju nurtów badawczych szeroko rozwijanym w Łodzi jest ...
  • Geografia polityczna Tajlandii 

   Sobczyński, Marek ORCID; Barwiński, Marek ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2003)
   W artykule przedstawiono analizę kształtowania się państwowości tajskiej oraz współczesnej sytuacji politycznej, demograficznej, społecznej i gospodarczej tego państwa z punktu widzenia geografii politycznej. Opracowanie ...
  • Geografia regionalna w ośrodku łódzkim - teoria i praktyka badawcza 

   Walkiewicz, Danuta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011)
   Opracowanie jest próbą oceny dorobku geografów Uniwersytetu Łódzkiego w zakresie geografii regionalnej. Uwzględniono tu prace stanowiące wkład w rozwój podstaw teoretyczno-metodologicznych i opracowania o charakterze ...
  • Historical hotels in “Golden Prague” 

   Bończak, Bartosz (Wydawnictwo Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi, 2008)
   Prague, with its monuments of great historical and artistic value, has been gaining popularity in recent years. It has become one of the most important tourist destinations in Central Europe. This is the reason why hotel ...
  • Hotelarstwo w zabytkach - grupy markowe 

   Ciesielska, Olga; Stasiak, Andrzej ORCID; Rouba, Rafał (Wydawnictwo Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi, 2006)
   Duża konkurencja na rynku usług noclegowych zmusza do poszukiwania i przygotowywania coraz to nowych ofert, gwarantujących gościom unikalne doznania i satysfakcje. Jednym z możliwych działań jest adaptowanie na cele ...
  • How to Measure Territorial Cohesion of a Metropolitan Area – Proposal of a Research Concept 

   Bartosiewicz, Bartosz ORCID; Pielesiak, Iwona (KPZK PAN, 2011)
   Prezentowane opracowanie przedstawia autorską koncepcję badawczą spójności obszaru metropolitalnego opracowaną przez autorów, w ramach realizowanego grantu badawczego pt. Spójność Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. Koncepcja ...
  • Kierunki napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski 

   Jażdżewska, Iwona (Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008)
   Kierunki napływu BIZ do Polski ; The directions of foreign direct investments inflow to Poland - articl in polish version. Celem artykułu jest znalezienie odpowiedzi na pytania: Czy członkowstwo w UE zwiększyło wartość ...
  • Klaster turystyczny - nowe wyzwanie dla ROT-ów i LOT-ów? 

   Stasiak, Andrzej ORCID (Wydawnictwa Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji im. M. Orłowicza w Warszawie, 2007)
   Zjawisko koncentracja przestrzennej firm z tego samego sektora w celu osiągnięcia synergii działań gospodarczych i organizatorskich jako pierwszy opisał w 1990 r. M. E. Porter z Harvard Business School. W Polsce badania ...
  • Koncepcje "nowej" geografii regionalnej 

   Wójcik, Marcin (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011)
   Stopniowy rozpad geografii na szereg dyscyplin o wyraźnie określonym przedmiocie badań sprawił, Ŝe geografia regionalna, której podstawę stanowi całościowy i syntetyczny opis, była i jest w coraz większym stopniu ...
  • Konflikty społeczno-przestrzenne na obszarach wiejskich województwa łódzkiego 

   Wójcik, Marcin; Dmochowska-Dudek, Karolina ORCID; Traczyk, Anna (Samorząd Województwa Łódzkiego, 2014-12)
   Problematyka badań konfliktów społeczno-przestrzennych jest w Polsce podejmowana przez nieliczne grono naukowców, natomiast w przypadku analiz dotyczących obszarów wiejskich tematyka ta znajduje dopiero swych „odkrywców”. ...
  • Kształtowanie się miejskiej sieci osadniczej województwa łódzkiego 

   Jażdżewska, Iwona ORCID; Lechowski, Łukasz ORCID (Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2019)
   Artykuł przedstawia proces kształtowania się miejskiej sieci osadniczej województwa łódzkiego w ujęciu geo-graficzno-historycznym oraz geostatystycznym. Badania wykorzystywały zarówno proste statystyki, jak i analizę ...
  • Liczebność i rozmieszczenie mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce w 2002 roku a wcześniejsze szacunki 

   Barwiński, Marek ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2006)
   W roku 2002, miał miejsce w Polsce Narodowy Spis Powszechny (NSP), w trakcie którego, po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat, zadawano pytania dotyczące narodowości i „języka używanego w domu”. Kilka tygodni przed spisem ...
  • Mapy przestępczości w Łodzi 

   Mordwa, Stanisław ORCID (Biblioteka Uniwersytecka w Łodzi, 2013)
  • Market-Based Housing Reforms and the Residualization of Public Housing: The Experience of Lodz, Poland 

   Ogrodowczyk, Agnieszka ORCID; Marcińczak, Szymon ORCID (Cogitatio, 2021)
   Housing inequality is one of the central topics in urban studies, and in the social sciences more broadly. It is also one of the most significant and visible aspects of socioeconomic inequality. Over the last three decades, ...
  • Małe miasto – duże wyzwania. Percepcja Lokalnego Programu Rewitalizacji na przykładzie Nowego Stawu w województwie pomorskim 

   Musiaka, Łukasz ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2018)
   Autor prezentuje wyniki badań społecznych z  wybranymi mieszkańcami Nowego Stawu na Pomorzu. To małe miasto, które po upadku przemysłu w latach 80. i 90. XX w. poszukuje rozwiązań na wyjście z kryzysu. Badania ...