CONTENT

1. Wstęp

ZAGADNIENIA OGÓLNE

2. Znaczenie, sens, negocjowanie znaczeń – o „ambisemicznym” charakterze konceptualizacji
Barbara Kudra, Andrzej Kudra
3. Kategorie wiedzy i władzy w dyskursie publicznym
Małgorzata Rzeszutko-Iwan
4. Rola efektu zwrotnego w dydaktycznym dyskursie interakcyjnym
Anna Seretny
5. Glottodydaktyka w ujęciu ekolingwistycznym
Magdalena Steciąg

NEGOCJOWANIE ZNACZEŃ A ROLA NAUCZYCIELA

6. Wobec polskości. Z doświadczenia nauczyciela języka polskiego jako obcego
Grażyna Balkowska
7. Rola nauczyciela jako przewodnika po wymowie polskiej
Michalina Biernacka
8. Wprowadzanie nowych treści a strategie negocjacyjne lektora na lekcji języka polskiego jako obcego
Kamila Kubacka
9. Rola nauczyciela (języków obcych) w kształceniu kompetencji komunikacyjnej uczestników procesu dydaktycznego
Sylwia Rapacka-Wojtala
10. O rolach i cechach osobowościowych dobrego lektora języka polskiego jako obcego – na podstawie opinii studentów
Maria Rółkowska
11. Glottodydaktyk pomiędzy tradycją a nowoczesnością
Urszula Swoboda-Rydz

NEGOCJOWANIE ZNACZEŃ A PROCES GLOTTODYDAKTYCZNY

12. Dysleksja na lekcji języka polskiego jako obcego
Urszula Bielecka
13. Okropni czy wspaniali? Nauczanie języka polskiego jako obcego a negocjowanie znaczeń (na podstawie tekstów podręcznikowych)
Paula Góralczyk-Mowczan
14. „Content and language integrated learning” jako metoda ułatwiająca przełamywanie bariery komunikacyjnej w nauczaniu języków obcych
Agnieszka Handzel
15. Projekt „LiMe – LANGUAGES IN MEDIA” – jak materiały medialne mogą wspierać migrantów i ich nauczycieli w edukacji językowej
Sławomir Rudziński
16. W jaki sposób i z jakiej okazji świętują podręcznikowi i prawdziwi Polacy? Negocjowanie ważności świąt
Aneta Strzelecka
17. Koncepcja skryptu „Wokół Polski i Polaków” do nauczania jpjo na poziomie średnim B2 w świetle teorii konektywizmu i nowych technologii
Anna Trębska-Kerntopf

NEGOCJOWANIE ZNACZEŃ A GRAMATYKA I LEKSYKA

18. Kłopot ze znaczeniem. Naruszenia normy leksykalnej a działania lektora języka polskiego jako obcego
Agnieszka Karolczuk
19. Zagadnienia słowotwórcze w wybranych podręcznikach do nauczania języków słoweńskiego i polskiego jako obcych
Boris Kern
20. Postacie bajkowe i fantastyczne na tle wybranych języków słowiańskich – problem „szemranego” rodzaju gramatycznego
Maria Magdalena Nowakowska
21. Nauczyciel uczy się przez całe życie
Iwona Słaby-Góral
22. Tendencje w polskiej fleksji werbalnej (na przykładzie form czasu teraźniejszego czasowników zakończonych w bezokoliczniku na -ać)
Wiesław Tomasz Stefańczyk
23. Przymiotniki w podręcznikach do nauki języka słoweńskiego
Agnieszka Zatorska

NEGOCJOWANIE ZNACZEŃ A TEKSTY MEDIALNE

24. Stare media w defensywie? Znaczenie i funkcje podręcznika do nauczania jpjo w mediasferze nowych mediów
Miłosz Babecki
25. Językowe środki perswazji w polskich i słoweńskich reklamach
Katarzyna Bednarska
26. Pojęcie wizerunku i jego związki z glottodydaktyką. Na przykładzie wizerunku Łodzi w chicagowskim „Dzienniku Związkowym”
Iwona Dembowska-Wosik
27. Kształtowanie kompetencji komunikacyjnej w zakresie rozumienia tekstów (negocjowanie znaczeń a proces dydaktyczny)
Edyta Pałuszyńska
28. Sposoby organizacji semantycznej nagłówków prasowych a glottodydaktyka
Magdalena Wojenka-Karasek
29. Media w nauczaniu języków obcych. Koncepcje teoretyczne i wybrane rozwiązania metodyczne
Grażyna Zarzycka
30. Tekst medialny w edukacji glottodydaktycznej
Urszula Żydek-Bednarczuk

NEGOCJOWANIE ZNACZEŃ A TEKSTY LUDYCZNE

31. Zabawy znaczeniem w felietonach Tomasza Olbratowskiego
Mateusz Gaze
32. Negocjowanie znaczeń w tekstach kabaretowych a glottodydaktyka
Beata Grochala
33. Elementy ludyczne w nauczaniu cudzoziemców języka polskiego (na materiale serialu „Świat według Kiepskich”)
Rafał Maćkowiak

NEGOCJOWANIE ZNACZEŃ A PRZEKŁAD

34. Transfer kulturowy w nauczaniu przekładu a rola nauczyciela
Anna Dunin-Dudkowska
35. Trudności z tłumaczeniem nazw botanicznych (nazwy wybranych roślin w językach: polskim, słowackim i słoweńskim)
Marta Pančikova
36. Kultura polska w przekładzie. Problemy ekwiwalencji
Kamil Szafraniec
37. Porównanie polskich i słoweńskich frazeologizmów z komponentem wybranych zwierząt domowych (byka, wołu, krowy i cielęcia)
Maria Wtorkowska

RECENZJE

38. Recenzja serii materiałów do nauczania jpjo „Polski, krok po kroku”
Iwona Dembowska-Wosik
39. Recenzja pracy: Tamara Czerkies, „Tekst literacki w nauczaniu języka obcego (z elementami pedagogiki dyskursywnej)”
Grażyna Zarzycka
40. Recenzja pracy: Robert Dębski (red.), „Od mediów przekazu do mediów uczestniczenia. Transmisja i nauczanie języków mniejszościowych”
Grażyna Zarzycka

Recent Submissions

View more