Now showing items 1-20 of 39

  • Multivariate analysis in 3x3 type table 

   Mantaj, Andrzej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011)
   Praca zawiera propozycję metod analizy cech jednostek przestrzennych w tabelach wielo- dzielczych, przedstawioną na przykładzie tabeli dwudzielczej typu 3×3. Do prezentacji zastoso- wanych metod ...
  • Estimation of the Stieltjes transform of the normalized spectral function of covariance matrices 

   Witaszczyk, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011)
   W pracy przedstawiono G-estymator przekształcenia Stieltjesa unormowanej funkcji spektralnej macierzy kowariancji otrzymany przez V. Girko i jego własności na przykładach symulacyjnych dla wielowymiarowego ...
  • Introduction 

   Domański, Czesław; Zielińska-Sitkiewicz, Katarzyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011)
  • Innovations and usage of new technologies in Polish small and medium-sized enterprises. Results of a sample survey 

   Gajda, Damian; Jurkiewicz, Tomasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011)
   Nowe technologie pozwalają zdobyć przewagę konkurencyjną. Przedsiębiorstwa, które wprowadzają innowacje do swoich produktów lub sposobu funkcjonowania mogą się szybciej rozwijać i są w mniejszym stopniu ...
  • Non-random errors in opinion polls 

   Fijałkowska, Aleksandra (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011)
   Artykuł przywołuje zagadnienie błędów nielosowych w badaniach opinii publicznej, w kontekście zbliżających się wyborów prezydenckich w Polsce. Pamiętając o rozbieżnościach pomiędzy wynikami sondaży przedwyborczych ...
  • Multidimensional smoothing in tables of fertility rates 

   Jurkiewicz, Tomasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011)
   Jednym z podstawowych mierników płodności kobiet jest cząstkowy współczynnik (drugiej kategorii) płodności ogólnej kobiet rodzących dziecko kolejności p. Szacowanie współczynników płodności możliwe jest na ...
  • Extreme value index of left and right tails for financial time series 

   Dziubdziela, Wiesław; Stachura, Michał; Wodecka, Barbara (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011)
   Praca dotyczy możliwości identyfikacji stopnia grubości ogonów rozkładu poprzez estymację indeksu ekstremalnego. W tym celu stosowane, i dodatkowo porównywane między sobą. są dwie metody. Jedną z nich jest estymator ...
  • Balanced bipartite weighing designs leading to regular D-optimal spring balance weighing designs 

   Graczyk, Małgorzata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011)
   W pracy przedstawiono nową metodę konstrukcji regularnego D-optymalnego sprężynowego układu z tarowaniem przy założeniu, że wariancje błędów pomiarów nie są jednorodne. Do konstrukcji macierzy układu ...
  • The role of probability theory and statistics in methodology of the exact sciences. Part 1 

   Kupczun, Janusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011)
   Współcześnie odróżnia się dwa typy nauk ścisłych: (1) nauki doświadczalne oraz (2) nauki dedukcyjne. Odpowiada to starożytnemu podziałowi wszystkich nauk „teoretycznych” na: (1) fizykę (w sensie najogólniejszym, czyli ...
  • Remarks on the scheme of simple sampling with replacement 

   Wagner, Wiesław; Mantaj, Andrzej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011)
   Wyróżnia się losowanie proste bez zwracania (lpbz) oraz ze zwracaniem (lpzz). Oba schematy określa się jako indywidualne losowania nieograniczone zależne i niezależne. Schemat lpzz ze skończonej populacji ...
  • Analysis of real estate market based on balance sheet data of major developers in Poland 

   Zielińska-Sitkiewicz, Monika (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011)
   Artykuł ten prezentuje sytuację na rynku nieruchomości w Polsce w czasie globalnego kryzysu finansowego. W związku z sytuacją ekonomiczną na świecie główne firmy deweloperskie w Polsce znacznie ograniczyły ...
  • Determinants of supply chains of blood in Poland 

   Jeziorski, Przemysław; Twaróg, Sebastian (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011)
   Celem pracy jest określenie kluczowych czynników kształtujących łańcuch dostaw krwi w Polsce. Przeprowadzona wstępna analiza danych z wykorzystaniem wielowymiarowych metod statystycznych pozwoli zobrazować obecną ...
  • An analysis of job seniority among unemployed. Application of model 

   Jackowska, Beata; Wycinka, Ewa (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011)
   W artykule wykorzystano metody analizy przeżycia (analizy historii zdarzeń do badania czasu pracy u ostatniego pracodawcy osób długotrwale bezrobotnych. W pierwszym posłużono się analizą Kaplana-Meiera w ...
  • On some practical issues in prediction of domain mean and fraction 

   Żądło, Tomasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011)
   W opracowaniu jest analizowany problem predykcji frakcji i średniej w domenie z wykorzystaniem modeli nadpopulacji bez zmiennych dodatkowych uwzględniających podział populacji na warstwach. W rozważaniach ...
  • Significance tests of differences between two crossing survival curves for small samples 

   Jurkiewicz, Tomasz; Wycinka, Ewa (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011)
   Analiza przeżycia to zespół metod służących do modelowania czasu trwania kohorty, której jednostki są obserwowane od zdefiniowanego momentu początkowego do zdefiniowanego zdarzenia końcowego. Czas trwania jest ...
  • Depth based strategies to robust estimation of arima parameters 

   Kosiorowski, Daniel (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011)
   W pracy badamy kilka strategii odpornej estymacji parametrów modeli ARIMA i GARCH. Porównujemy między innymi podejścia wykorzystujące statystyczne funkcje głębi: wykorzy- stujące koncepcję głębi odnoszącą się ...
  • Simulation analysis of accuracy estimation of population mean on the basis of regression type strategy dependent on order statistic of auxiliary variable 

   Wywiał, Janusz L. (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011)
   Problem dotyczy oceny wartości średnie (globalnej) zmiennej w populacji ustalonej I skończonej. Zakład się, że z góry są znane w populacji wartości dodatniej zmiennej pomocniczej. Do estymacji użyto strategia kwantylowej ...
  • Stanisław Marcin Ulam (1909–1984) 

   Krzyśko, Mirosław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011)
   The year 2009 was the centenary of the birth, and the 25th anniversary of the death, of the outstanding Polish mathematician Stanisław Marcin Ulam. I will try to present you with a brief portrait of this ...
  • Socioeconomic well-being – soft model 

   Mierzyńska, Dorota (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011)
   Dobrobyt społeczno-ekonomiczny to pojęcie złożone, które nie ma w literaturze precyzyjnego i jednoznacznego określenia, stąd trudności jego pomiaru. Wielu polityków, ekonomistów, międzynarodowe instytucje i ...
  • Statistical analysis of efficiency of the pension system in EU and EFTA countries 

   Mikulec, Artur (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011)
   W artykule przedstawione zostały wyniki empirycznej analizy stopnia efektywności i klasyfikacji systemów emerytalnych krajów UE i EFTA w latach 2005-2007. W przedmiotowej analizie wykorzystano metody porządkowania liniowego ...