Now showing items 1-20 of 39

  • A proposal of an aggregate index of labour productivity 

   Białek, Jacek ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011)
   W pracy zaproponowano konstrukcje agregatowego indeksu wydajności pracy. Proponowane systemy wag wynikają z teoretycznych rozważań nad sytuacją, gdy liczba obserwacji pochodzących od któregoś z analizowanych ...
  • An analysis of job seniority among unemployed. Application of model 

   Jackowska, Beata; Wycinka, Ewa (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011)
   W artykule wykorzystano metody analizy przeżycia (analizy historii zdarzeń do badania czasu pracy u ostatniego pracodawcy osób długotrwale bezrobotnych. W pierwszym posłużono się analizą Kaplana-Meiera w ...
  • An entropy based non-wrapper approach for choosing variables in cluster analysis 

   Korzeniewski, Jerzy ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011)
   W artykule badamy sprawność algorytmu wybierania zmiennych w analizie skupień opartego na entropii (por. Dash, Liu, 2000). Ocena oparta jest na eksperymencie, w którym zbiory generowane są w postaci mieszanin ...
  • Analysis of real estate market based on balance sheet data of major developers in Poland 

   Zielińska-Sitkiewicz, Monika (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011)
   Artykuł ten prezentuje sytuację na rynku nieruchomości w Polsce w czasie globalnego kryzysu finansowego. W związku z sytuacją ekonomiczną na świecie główne firmy deweloperskie w Polsce znacznie ograniczyły ...
  • Balanced bipartite weighing designs leading to regular D-optimal spring balance weighing designs 

   Graczyk, Małgorzata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011)
   W pracy przedstawiono nową metodę konstrukcji regularnego D-optymalnego sprężynowego układu z tarowaniem przy założeniu, że wariancje błędów pomiarów nie są jednorodne. Do konstrukcji macierzy układu ...
  • Characteristics of bivariate binomial distribution 

   Wagner, Wiesław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011)
   W pracy podano jeden z wielu możliwych sposobów określenia dwuwymiarowego rozkładu dwumianowego. Inne możliwości są wymieniane w pracy Johnsona i in. (1997, s. 31–92). Mają one związek z rozkładem wielomianowym. ...
  • Comparison of stability of algorithms in classical and ensemble approach in taxonomy 

   Rozmus, Dorota (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011)
   Podejście wielomodelowe dotychczas z dużym powodzeniem stosowane było w dyskryminacji w celu podniesienia dokładności klasyfikacji. W ostatnich latach analogiczne propozycje pojawiły się w taksonomii, aby zapewnić ...
  • Depth based strategies to robust estimation of arima parameters 

   Kosiorowski, Daniel (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011)
   W pracy badamy kilka strategii odpornej estymacji parametrów modeli ARIMA i GARCH. Porównujemy między innymi podejścia wykorzystujące statystyczne funkcje głębi: wykorzy- stujące koncepcję głębi odnoszącą się ...
  • Determinants of supply chains of blood in Poland 

   Jeziorski, Przemysław; Twaróg, Sebastian (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011)
   Celem pracy jest określenie kluczowych czynników kształtujących łańcuch dostaw krwi w Polsce. Przeprowadzona wstępna analiza danych z wykorzystaniem wielowymiarowych metod statystycznych pozwoli zobrazować obecną ...
  • Estimation of the Stieltjes transform of the normalized spectral function of covariance matrices 

   Witaszczyk, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011)
   W pracy przedstawiono G-estymator przekształcenia Stieltjesa unormowanej funkcji spektralnej macierzy kowariancji otrzymany przez V. Girko i jego własności na przykładach symulacyjnych dla wielowymiarowego ...
  • Extreme value index of left and right tails for financial time series 

   Dziubdziela, Wiesław; Stachura, Michał; Wodecka, Barbara (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011)
   Praca dotyczy możliwości identyfikacji stopnia grubości ogonów rozkładu poprzez estymację indeksu ekstremalnego. W tym celu stosowane, i dodatkowo porównywane między sobą. są dwie metody. Jedną z nich jest estymator ...
  • Innovations and usage of new technologies in Polish small and medium-sized enterprises. Results of a sample survey 

   Gajda, Damian; Jurkiewicz, Tomasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011)
   Nowe technologie pozwalają zdobyć przewagę konkurencyjną. Przedsiębiorstwa, które wprowadzają innowacje do swoich produktów lub sposobu funkcjonowania mogą się szybciej rozwijać i są w mniejszym stopniu ...
  • Introduction 

   Domański, Czesław; Zielińska-Sitkiewicz, Katarzyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011)
  • Log-periodicity and dynamics of Open Pension Funds 

   Bolonek-Lasoń, Katarzyna ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011)
   W pracy przedstawiona jest metoda opisu dynamiki Otwartych Funduszy Emerytalnych, zaczerpnięta z fizyki statystycznej. W modelu tym zakłada się. że układ znajdujący się w pobliżu punktu krytycznego (krachu ...
  • Ludwik Krzywicki (1859–1941) 

   Domański, Czesław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011)
   The year 2009 marks the 150-th anniversary of birth of Ludwik Krzywicki - an eminent statistician, social activist and publicist. The present paper depicts his life and achievements from a statistical angle. We consider ...
  • Model selection criteria for reduced rank multivariate time series with application in identification of periodic components 

   Hławka, Marcin; Kawecki, Maciej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011)
   W pracy jest przedstawione zastosowanie kryteriów wyboru modelu dla wektorowego mode- lu autoregresji o zredukowanym rzędzie (Reduced Rank Vector Autoregression (RRVAR(p.r)). W analizie uwzględniono najbardziej popularne ...
  • Multidimensional smoothing in tables of fertility rates 

   Jurkiewicz, Tomasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011)
   Jednym z podstawowych mierników płodności kobiet jest cząstkowy współczynnik (drugiej kategorii) płodności ogólnej kobiet rodzących dziecko kolejności p. Szacowanie współczynników płodności możliwe jest na ...
  • Multiple classification analysis. Theory and application to Demography 

   Suseł, Aleksander (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011)
   Model analizy klasyfikacji wielokrotnej (MCA) jest addytywnym modelem mającym szersze możliwości zastosowania niż, np. modele regresji liniowej. Przede wszystkim ze względu na to, gdyż zmienne w modelu MCA mogą pochodzić ...
  • Multivariate analysis in 3x3 type table 

   Mantaj, Andrzej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011)
   Praca zawiera propozycję metod analizy cech jednostek przestrzennych w tabelach wielo- dzielczych, przedstawioną na przykładzie tabeli dwudzielczej typu 3×3. Do prezentacji zastoso- wanych metod ...
  • Non-random errors in opinion polls 

   Fijałkowska, Aleksandra (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011)
   Artykuł przywołuje zagadnienie błędów nielosowych w badaniach opinii publicznej, w kontekście zbliżających się wyborów prezydenckich w Polsce. Pamiętając o rozbieżnościach pomiędzy wynikami sondaży przedwyborczych ...