Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent Submissions

 • Kapral i poeta… Biograficzne uwarunkowania dróg zawodowych reżyserek 

  Modrzejewska-Świgulska, Monika ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016)
  The article is of propaedeutical character in the field of research into biographies and socio-cultural conditioning of performing artistic professions by women. The author refers primarily to data available from interviews ...
 • Interpretacja biografii zawodowej jako przykład zastosowania interpretacji hermeneutycznej 

  Cyrański, Bohdan (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016)
  The article contains a proposal of application of hermeneutical interpretation in reference to the tradition of biografical interview. The rules of interpretation, being in the world, intersubjectivity, dialogics, the world ...
 • Przypadek Janet Frame – pułapki autobiografizmu. Triumf autobiografii 

  Skolasińska, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016)
  The article is an analysis of a three-volume autobiography of a New Zealand writer, Janet Frame (1924–2004). A literary description of life of a writer not well-known in Poland is taken as an example of an extraordinary ...
 • Badania biograficzne wśród artystów plastyków – refleksja badacza 

  Lasocińska, Kamila (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016)
  In her article, the Author presents her reflections and deliberations concerning biographic research, which were the aftermath of interviews that she had carried out among artists. She shares her suggestions on the narrative ...
 • Tożsamość twórców akademickich w perspektywie badań biograficznych 

  Karkowska, Magda ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016)
  The text is devoted to the analysis of techniques and conditions of constructing the identity of academic creators in the biographic perspective that includes the university culture transgression. The first part of ...
 • Portret "beyonders" jako inspiracja do badań biograficznych 

  Chmielińska, Aleksandra ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016)
  The aim of this article is to present the concept of Paul E. Torrance that describes a transgressive portrait – “beyonder” as an example of individual existence that in an artistic way transcends itself and any external ...
 • Biografia w liczbach: historiometryczne studium przypadku 

  Lebuda, Izabela (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016)
  In the historiometric case study described in the chapter, a nomothetic and idiographic approach was described, thus creating a unique possibilities of research into outstanding creativity. Previously, pedagogy and psychology ...
 • Naukowe biografie twórców i kryteria ich poprawności albo głos w obronie biografii „nienaukowych” 

  Szmidt, Krzysztof J. (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016)
  The article consists of several parts, the first of which is devoted to the criteria according to which scientific biographies are assessed and what differentiates them from popular or artistic biographies. Based on the ...
 • Psychobiografia naukowa: od metody badawczej do tekstu 

  Całek, Anita (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016)
  The article suggests a reflection on biography understood as a textual representation of life passing by empirically. The process of creating such a biography, functioning (often during the life of its writer) as a substitute ...
 • Słowo wstępne 

  Modrzejewska-Świgulska, Monika ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016)
 • Przegląd wybranych stanowisk dotyczących teorii gerotranscendencji 

  Muszyński, Marcin ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016)
  Celem artykułu jest krótki przegląd wybranych stanowisk dotyczących teorii gerotranscedencji. Autor przedstawia zbiór założeń oraz terminologiczną siatkę teorii gerotranscendencji wraz z twierdzeniami. Ostatecznie, w centrum ...
 • Starość – darem, zadaniem i wyzwaniem. Rola aktywności i edukacji (wybrane wątki) 

  Kowalska-Dubas, Elżbieta ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016)
  Poniższy tekst ukazuje starość poprzez pryzmat postaw wobec starości, jako trzy sposoby spostrzegania, rozumienia i doświadczania zjawiska starości oraz procesu starzenia się: jako daru, jako zadania i jako wyzwania. Dar ...
 • Starość czasem samorealizacji – subiektywne i obiektywne postrzeganie zjawiska 

  Konieczna-Woźniak, Renata ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016)
  Tekst pokazuje starość, czas i samorealizację jako trzy kategorie powiązane ze sobą, bardzo ważne w gerontologii społecznej. Zjawiska te mają subiektywny oraz obiektywny charakter i choć samorealizacja łączy się z podmiotowym, ...
 • Refleksje nad starością. Obiektywny i subiektywny wymiar starości – wprowadzenie w debatę 

  Kowalska-Dubas, Elżbieta ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016)
  W tekście autorka zastanawia się, czym są refleksje nad starością i jakie mają znaczenie dla rozwoju wiedzy gerontologicznej oraz dla pomyślności praktyki starzenia się. Ukazuje początki takiego podejścia badawczego w ...
 • Głos Starych Poetów – późna twórczość liryczna w świetle wybranych teorii starzenia się 

  Kalinowska, Monika (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016)
  Między teorią wycofania i aktywności odnaleźć można bogatą galerię obrazów starości. Doświadczając kontrastu między niemocą ciała a pragnieniem umysłu, Starzy Poeci udzielają nam ważnej lekcji dotyczącej starości. Mówią o ...
 • Doświadczenie starości i śmierci w dziennikach Sándora Máraiego 

  Sieroń-Galusek, Dorota (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016)
  Autorka artykułu proponuje, aby badania nad subiektywnym wymiarem starości prowadzić w oparciu o analizę dzienników. Zwłaszcza w przypadku osób, które dożyły późnej starości, czynione na przestrzeni lat notatki dają możliwość ...
 • Subiektywny wymiar starości w świetle dzienników Haliny Semenowicz 

  Szwech, Agata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016)
  Starość, jako przeżycie osobiste, zależna jest od doświadczeń w poprzednich fazach życia. Nie bez znaczenia pozostaje zjawisko zindywidualizowania, niepowtarzalności przebiegu i jakości życia poszczególnych jednostek. ...
 • Twórcza starość Kołłątaja 

  Buczek, Katarzyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016)
  Ostatnie dziesięć lat życia Hugona Kołłątaja to nie tylko czas zmagania się ze słabościami wynikającymi ze stanu zdrowia, lecz także okres bardzo wytężonej pracy, zarówno naukowej jak i na rzecz edukacji. Był współorganizatorem ...
 • Subiektywny wymiar starości w świetle „Roczników” Jana Długosza 

  Szafranek, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016)
  Niniejszy artykuł podejmuje tematykę starości w epoce średniowiecza. Podstawę źródłową rozważań stanowią „Roczniki”, czyli „Kroniki sławnego Królestwa Polskiego”, księgi 9–12. Główna problematyka skupia się na wymiarach ...
 • Miejsce osób starszych w doświadczeniach biograficznych studentek i studentów – refleksje z badań 

  Sulik, Monika (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016)
  Autorka tekstu podkreśla niekwestionowaną wartość i znaczenie relacji międzypokoleniowych. Poddała analizie projekty biograficzne (Biograficzne mapy życia) studentek i studentów, by poszukiwać w doświadczeniach biograficznych ...

View more