Now showing items 131-150 of 158

  • Turystyka społeczna — istota, determinanty, możliwości i kierunki rozwoju 

   Stasiak, Andrzej ORCID; Włodarczyk, Bogdan ORCID (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2012)
   Artykuł jest próbą wskazania głównych problemów związanych z definiowaniem, badaniem i określeniem możliwości rozwoju turystyki społecznej. W ciągu ostatnich lat widać wyraźną ewolucję poglądów związanych z definiowaniem ...
  • Turystyka w lasach francuskich. Przykład projektu Retrouvance® 

   Jażdżewska, Iwona; Lisowska, Anna (WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I HOTELARSTWA W ŁODZI, 2011)
   Forest tourism, called silvatourism, has been present in human life for centuries. Kings, princes, prime ministers and other high officials always rested in hunting lodges or residences built near forests. Today tourists ...
  • Turystyka w parkach narodowych - obszary konfliktów 

   Stasiak, Andrzej ORCID (Wydawnictwo UŁ, 1997)
   Artykuł jest próbą charakterystyki podstawowych sprzeczności pomiędzy ochronną a turystyczną funkcją parków narodowych. Obie te funkcje są zagwarantowane ustawowo, a więc nieusuwalne, ale ich jednoczesna realizacja ...
  • Ukraińskie i łemkowskie struktury organizacyjne w Polsce w latach 1956-2012 

   Barwiński, Marek ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2012)
   Since the middle of the 20th century, the fundamental factors which shaped Ukrainian and Lemko organizational structures in Poland, were the attitude of the state authorities to Ukrainians and Lemkos and political-legal ...
  • Urbanization in Poland: tendencies and transformation 

   Matczak, Andrzej; Szymańska, Daniela (SAGE Publictions, 2002)
   This paper examines urbanization in Poland after the Second World War. Particular attention is paid to urban dynamics in respect of the distribution of urban settlements, and changes in the urban population size ...
  • Użytkowanie ziemi i polityka przestrzenna w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym 

   Borowska-Stefańska, Marta ORCID; Ulańska, Joanna (KPZK PAN, 2012)
   The dynamics of suburbanisation in Poland increased dramatically in the period of socio-economic transformation of the country, which began officially in 1989. This process is particularly visible in suburban zones of ...
  • What do we not know to implement the European Landscape Convention? 

   Majchrowska, Anna (Adam Mickiewicz University Press in Poznań, Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu, 2010)
   The European Landscape Convention (ELC) is the first international convention to focus specifically on landscape. Poland signed the ELC on 21 December 2001, ratified in September 2004, and the Convention came into effect ...
  • Wiejski obszar peryferyjny w koncepcjach geograficznych 

   Wójcik, Marcin (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, PolskieTowarzystwo Geograficzne, 2011)
   W tradycji badań geografi cznych koncepcja centrum–peryferie jest jedną z najważniejszych konstrukcji teoretycznych o licznych weryfi kacjach empirycznych. Głównym celem opracowaniu jest próba porównania sposobów ...
  • Wielokulturowość we współczesnych polskich badaniach geograficznych i edukacji geograficznej - zarys problematyki 

   Barwiński, Marek ORCID (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2016)
   Problematyka szeroko pojętej wielokulturowości jest w dyskursie publicznym zdominowana przez socjologów, historyków, politologów, w mniejszym stopniu przez geografów. W artykule podjęto próbę omówienia badań geograficznych ...
  • Wieś 2050 - refleksje na temat przyszłości wsi polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem regionu łódzkiego 

   Wójcik, Marcin (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, PolskieTowarzystwo Geograficzne, 2013)
   W opracowaniu podjęto próbę przedstawienia wizji wsi w regionie łódzkim w perspektywie 2050 roku. Zasadniczą część artykułu poprzedzają refl eksje teoretyczne oraz próba nakreślenia wizji badań naukowych obszarów wiejskich ...
  • Wieś jako obszar turystyki społecznej 

   Stasiak, Andrzej ORCID (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, 2011)
   The countryside is a specific area generating and receiving tourist movement. The tourist activity of rural population in Poland is significantly lower than in case of urban citizens. The main barrier is related to the ...
  • Wieś metropolitalna - podstawowe pojęcia i koncepcje badawcze 

   Wójcik, Marcin (Oddział Łódzki PTG, Wydział Nauk Geograficznych UŁ, 2013-11-28)
   W artykule zaprezentowano podstawowe pojęcia i koncepcje badawcze dotyczące wsi metropolitalnych na tle istniejących rozważań związanych z kształtowaniem się metropolii (obszarów metropolitalnych) w różnych płaszczyznach. ...
  • World Youth Day 2016 in the Archdiocese of Lodz: An Example of the Eventization of Faith 

   Bik, Joanna; Stasiak, Andrzej ORCID (MDPI, 2020)
   The organization of numerous religious mass events of international, or even global, reach is a phenomenon of the early 21st century. It is sometimes termed “eventization of faith”. This article presents a multifaceted ...
  • Wpływ energii geotermalnej na dynamikę strumieni lodowych lądolody warty w Polsce Środkowej 

   Rdzany, Zbigniew (Instytut Geografii Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2011)
   The article highlights the importance of geothermal energy in the dynamics of ice streams of the Warta ice sheet in Middle Poland against the background of other endogenous and exogenous factors. The basis of the presented ...
  • Wpływ wydarzeń 11 września 2001 roku na turystykę światową 

   Bachvarov, Marin; Napierała, Tomasz ORCID (Wydawnictwo WSTH, 2002)
   Crisis of tourism, whose likelihood was accelerated by the attack on the 11th of September, afflicted mainly the United States – the country being the largest economic market, and the dominant one in international tourism. ...
  • Wpływ zmian politycznych na kontakty Łemków (Rusnaków) z polskiej i słowackiej strony Karpat 

   Barwiński, Marek ORCID (Univeristy of Presov, 2002)
   Łemkowie stanowią najdalej na zachód wysuniętą grupę ludności rusińskiej, odrębną pod względem kulturowym, religijnym i językowym, tak od ludności polskiej, jak i od słowackiej. Począwszy od XIV wieku aż do roku 1944, ...
  • Współczesne kierunki i podejscia badawcze w geografii wsi 

   Wójcik, Marcin (IGiPZ PAN, 2011)
   W artykule przedstawiono podstawowe uwarunkowania przemian teoretyczno- metodologicznych geografii wsi, zwłaszcza w kręgu angloamerykańskim. Refleksja nad sposobami geograficznych badań wsi jest ważna w perspektywie ...
  • Współczesne zróżnicowanie narodowościowe Polski – liczebność oraz rozmieszczenie mniejszości narodowych i etnicznych 

   Barwiński, Marek ORCID (Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, 2009)
   W artykule omówiono rozmieszczenie i liczebność głównych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących współczesną Polskę. Dane liczbowe pochodzą z wyników spisu powszechnego z 2002 roku.
  • Wyobrażenia przestrzeni miejskiej Łodzi 

   Mordwa, Stanisław ORCID (Urząd Miasta Łodzi, 1993)
   W artykule przedstawiono wyniki badań wyobrażeń przestrzennych Łodzi. Analiz dokonano przy wykorzystaniu metod: odręcznych szkiców (K. Lyncha), preferencji mieszkaniowych ( P. R. Goulda) i listy najczęściej używanych pojęć. ...
  • Wyobrażenia przestrzenne mieszkańców wsi. Wykorzystanie metody odręcznych szkiców. 

   Wójcik, Marcin; Tobiasz-Lis, Paulina ORCID (IGiPZ PAN, PTG, 2014-07)
   The article discusses the problem of social perception of the countryside, which seems to be marginalized in contemporary geographical research. The scientific interest in the spatial experience and perceptions is focused ...