Now showing items 1-20 of 37

  • Multivariable analysis probability plots of production schedule 

   Lipski, Dariusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010)
   Autor w pracy przeanalizował rozkłady statystyczne terminów wykonania z 4 siostrzanych statków, po 224 zadania na każdym z nich, realizowanych na jednym z wydziałów polskich stoczni, pośrednio za pomocą ...
  • Effectiveness of decomposition algorithms for multi-class classification problems 

   Wołyński, Waldemar (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010)
   Problem predykcji etykiety klasy (grupy, populacji) na podstawie obserwacji wektora cech jest nazywany klasyfikacją, analizą dyskryminacyjną lub uczeniem się pod nadzorem. Zbiór etykiet składa się z K > ...
  • The identification of periods with comparable risk on day ahead electric energy markets in Poland 

   Ganczarek-Gamrot, Alicja (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010)
   W oparciu o metody wielowymiarowe: analizę głównych składowych dokonano klasyfi- kacji ryzyka oszacowanego na poszczególnych dobowo godzinnych rynkach obrotu energią elektryczną. Do estymacji ryzyka ...
  • First estimation studies of Tadeusz Pilat 

   Domański, Czesław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010)
   Na podstawie rozprawy „O metodach zbierania dat do statystyki żniw” Tadeusz Pilat ja- ko docent prywatny rozpoczął, jedne z pierwszych w języku polskim, wykłady na Uniwersytecie Lwowskim. Swoje kwalifikacje ...
  • Analysis of turning points on the example of arrivals of tourists from Slovakia to Poland 

   Wagner, Wiesław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010)
   Wiele zjawisk w turystyce charakteryzuje się różną wielkością, monotonicznością i dynamiką w czasie, gdzie po okresach wzrostu, następują spadki i vice versa. Do ich opisu stosuje się metody analizy szeregów czasowych. ...
  • Determination and analysis of the areas of scattered two-dimensional sample observations 

   Mantaj, Andrzej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010)
   Podstawą analizy próby dwuwymiarowej jest wykres korelacyjny, na którym zaznaczyć można również prostokąt rozrzutu zbudowany na próbkowych skrajnych statystykach pozycyjnych obu cech. Jednym ze sposobów ...
  • Professor Witold Załęski (1836-1908) 

   Berger, Jan (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010)
   Urodził się w 1836 r. w Warszawie. Szkołę średnią ukończył w Wilnie, a studia w zakre- sie nauk prawnych i dyplomatycznych na Uniwersytecie w Dorpacie uzyskując stopień magistra nauk dyplomatycznych. Po studiach w ...
  • Estimation of a quantile using Pareto sampling scheme 

   Gamrot, Wojciech (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010)
   Jedną z popularnych metod wykorzystywania dostępnych informacji o wartościach cech pomocniczych do poprawy dokładności oszacowań wartości globalnej lub średniej w populacji jest losowanie prób z prawdopodobieństwami ...
  • Analysis of non-response causality in labor market surveys 

   Bednarski, Tadeusz; Borowicz, Filip (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010)
   Absencja respondentów w ankietowych badaniach rynku pracy może mieć wpływ na ob- ciążoność estymacji rozkładu czasu poszukiwania pracy przez osoby bezrobotne. Brak kontaktu z ankietowanym może być skutkiem jego ...
  • Coherent risk measures in multiperiod models 

   Trzpiot, Grażyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010)
   Podstawy teorii koherentnych miar ryzyka były omówione w pracy Artzner i in. (1999) w ujęciu statycznym. Przedstawimy analogiczny model w podejściu dynamicznym z czasem dysktretnym. Zapiszemy standardowe ...
  • Notes about singular chemical balance weighing design 

   Ceranka, Bronisław; Graczyk, Małgorzata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010)
   W literaturze omawiającej zagadnienia optymalnej estymacji nieznanych miar obiektów w modelu chemicznego układu wagowego przyjmuje się założenie, że układ jest nieosobliwy. Autorzy w pracy odpowiadają ...
  • Geometrical presentation of preferences by using unfolding models 

   Zaborski, Artur (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010)
   Analiza unfolding jest szczególnym przypadkiem skalowania wielowymiarowego. Zakłada ona, że respondenci postrzegają wybrane obiekty w tej samej przestrzeni, ale różnią się w ocenie ważności ich poszczególnych atrybutów. ...
  • Aspects of linear and median correlation coefficients matrix 

   Mantaj, Andrzej; Pater, Robert; Wagner, Wiesław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010)
   Macierz współczynników korelacji liniowej odgrywa podstawową rolę w badaniu zależno- ści układu cech w wielowymiarowej analizie statystycznej. Pozwala ona na określenie cech mocno skorelowanych w oparciu o wartości ...
  • On selected issues of non-response in the case of business tendency surveys 

   Kowalczyk, Barbara (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010)
   W pracy przedstawione są różne metody podejścia do problemów braków odpowiedzi w przypadku badań koniunktury. Zaproponowane są ważone metody szacowania statystyki bilansowej dla badanych cech oraz ...
  • The multidimensional weighted ultrastructural model in the cross-section of expected stock returns 

   Czapkiewicz, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010)
   W badaniach empirycznych modelu CAPM (Capital Asset Pricing Model) lub jego wielo- wymiarowej wersji IACPM (Intemporal Capital Asset Pricing Model) testy sprawdzające popraw- ność modelu są dwuetapowe. Pierwszy etap to ...
  • On prediction of domain total based on balanced panel data 

   Żądło, Tomasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010)
   W pracy rozważa się predyktory wartości globalnej wykorzystujące do predykcji warto- ści globalnej w pewnym (obecnym, przeszłym a nawet przyszłym) okresie dane z innych okresów. Model nadpopulacji jest szczególnym ...
  • Some construction of optimum chemical balance weighing designs 

   Ceranka, Bronisław; Graczyk, Małgorzata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010)
   W pracy podano nową metodę konstrukcji optymalnych chemicznych układów wagowych wykorzystujące relacje pomiędzy macierzami incydencji częściowo zrównoważonych układów o blokach niekompletnych z podzielnymi ...
  • The influence of left-sided cut-off of temporal series on efficiency of forecasting with the method of indicators of seasonal character 

   Mantaj, Andrzej; Pater, Robert; Wagner, Wiesław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010)
   Zjawisko bezrobocia jest częstym przedmiotem badań socjologiczno-ekonomicznych. Ze względu na zmiany trendu tego zjawiska, powstaje potrzeba jego opisu różnymi modelami eko- nometrycznymi, a na ich podstawie przeprowadzenia ...
  • The problem of the censorship of data in the retrospective research of unemployment 

   Markowicz, Iwona; Stolorz, Beata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010)
   W artykule przedstawiono wyniki badania wpływu niepełnej informacji na estymację krzywej przeżycia metodą Kaplana-Meiera. Autorki przeprowadziły analizę czasu pozostawania bez pracy przez osoby bezrobotne, które ...
  • Robustness of the deepest regression method with respect to outliers for selected sampling schemes 

   Pruska, Dorota (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010)
   Metoda najgłębszej regresji jest metodą szacowania parametrów funkcji regresji, odpor- ną na występowanie obserwacji nietypowych w próbach wylosowanych z populacji. W pracy przeprowadzono symulacyjną analizę odporności ...