Now showing items 1-20 of 37

  • An application of mixture models in clustering of the European Union countries 

   Witek, Ewa (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010)
   Modele mieszanek, których składowe charakteryzowane są przez rozkłady prawdo- podobieństw (tzw. rozkłady składowe mieszanki) już od dawna znajdują swoje zastosowanie w taksonomii. Wedel i Kamakura ...
  • Analysis of non-response causality in labor market surveys 

   Bednarski, Tadeusz; Borowicz, Filip (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010)
   Absencja respondentów w ankietowych badaniach rynku pracy może mieć wpływ na ob- ciążoność estymacji rozkładu czasu poszukiwania pracy przez osoby bezrobotne. Brak kontaktu z ankietowanym może być skutkiem jego ...
  • Analysis of turning points on the example of arrivals of tourists from Slovakia to Poland 

   Wagner, Wiesław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010)
   Wiele zjawisk w turystyce charakteryzuje się różną wielkością, monotonicznością i dynamiką w czasie, gdzie po okresach wzrostu, następują spadki i vice versa. Do ich opisu stosuje się metody analizy szeregów czasowych. ...
  • Application of Bayesian estimators to the estimation rates of net premium in CR automobile liability insurance 

   Szymańska, Anna ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010)
   W pracy przedstawiono zastosowanie estymatorów bayesowskich do taryfikacji a poste- riori w ubezpieczeniach komunikacyjnych OC. Składki netto wyznaczono metodą wartości oczekiwanej przy założeniu, że rozkład ...
  • Aspects of linear and median correlation coefficients matrix 

   Mantaj, Andrzej; Pater, Robert; Wagner, Wiesław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010)
   Macierz współczynników korelacji liniowej odgrywa podstawową rolę w badaniu zależno- ści układu cech w wielowymiarowej analizie statystycznej. Pozwala ona na określenie cech mocno skorelowanych w oparciu o wartości ...
  • Classification via spectral clustering 

   Dudek, Andrzej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010)
   Klasyfikacja spektralna to rozwijająca się od końca poprzedniego wieku metoda analizy skupień. Metoda ta, mimo niekiedy niezbyt rozbudowanej podbudowy teoretycznej, daje bardzo dobre wyniki empiryczne zarówno na zbiorach ...
  • Coherent risk measures in multiperiod models 

   Trzpiot, Grażyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010)
   Podstawy teorii koherentnych miar ryzyka były omówione w pracy Artzner i in. (1999) w ujęciu statycznym. Przedstawimy analogiczny model w podejściu dynamicznym z czasem dysktretnym. Zapiszemy standardowe ...
  • Comparison of clustering accuracy in ensemble approach based on co-occurence data 

   Rozmus, Dorota (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010)
   Podejście wielomodelowe dotychczas z dużym powodzeniem stosowane było w klasyfika- cji i regresji w celu podniesienia dokładności predykcji. W ostatnich latach analogiczne propozy- cje pojawiły się także w taksonomii, ...
  • Determination and analysis of the areas of scattered two-dimensional sample observations 

   Mantaj, Andrzej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010)
   Podstawą analizy próby dwuwymiarowej jest wykres korelacyjny, na którym zaznaczyć można również prostokąt rozrzutu zbudowany na próbkowych skrajnych statystykach pozycyjnych obu cech. Jednym ze sposobów ...
  • Effectiveness of decomposition algorithms for multi-class classification problems 

   Wołyński, Waldemar (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010)
   Problem predykcji etykiety klasy (grupy, populacji) na podstawie obserwacji wektora cech jest nazywany klasyfikacją, analizą dyskryminacyjną lub uczeniem się pod nadzorem. Zbiór etykiet składa się z K > ...
  • Estimation of a quantile using Pareto sampling scheme 

   Gamrot, Wojciech (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010)
   Jedną z popularnych metod wykorzystywania dostępnych informacji o wartościach cech pomocniczych do poprawy dokładności oszacowań wartości globalnej lub średniej w populacji jest losowanie prób z prawdopodobieństwami ...
  • First estimation studies of Tadeusz Pilat 

   Domański, Czesław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010)
   Na podstawie rozprawy „O metodach zbierania dat do statystyki żniw” Tadeusz Pilat ja- ko docent prywatny rozpoczął, jedne z pierwszych w języku polskim, wykłady na Uniwersytecie Lwowskim. Swoje kwalifikacje ...
  • Geometrical presentation of preferences by using unfolding models 

   Zaborski, Artur (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010)
   Analiza unfolding jest szczególnym przypadkiem skalowania wielowymiarowego. Zakłada ona, że respondenci postrzegają wybrane obiekty w tej samej przestrzeni, ale różnią się w ocenie ważności ich poszczególnych atrybutów. ...
  • Introduction 

   Domański, Czesław ORCID; Bolonek-Lasoń, Katarzyna ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010)
  • Investigation of the efficiency of a novel algorithm for the choice of variables in cluster analysis on real world data sets 

   Korzeniewski, Jerzy ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010)
   W artykule badana jest efektywność algorytmu do wyboru zmiennych w analizie skupień zaproponowanego przez Autora na zbiorach danych ze świata realnego. Ocena tego algorytmu na syntetycznych zbiorach danych w postaci ...
  • K-nearest neighbour classification for symbolic data 

   Pełka, Marcin (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010)
   Reguła kNN (k Nearest Neighbours) została zaproponowana w pracy (Fix E., Hodges J. L. [1951]) i jest jednym z najlepszych klasyfikatorów dla danych w ujęciu klasycznym. W najprost- szym ujęciu metoda k-najbliższych ...
  • Latent class models in the R software 

   Kasprzyk, Iwona (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010)
   Artykuł przedstawia tradycyjne podejście do analizy klas ukrytych oraz analizę regresji klas ukrytych. Modele klas ukrytych zostały zaproponowane przez Lazarsfeld, Henry (1968). W tego rodzaju modelach ...
  • Multivariable analysis probability plots of production schedule 

   Lipski, Dariusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010)
   Autor w pracy przeanalizował rozkłady statystyczne terminów wykonania z 4 siostrzanych statków, po 224 zadania na każdym z nich, realizowanych na jednym z wydziałów polskich stoczni, pośrednio za pomocą ...
  • Notes about singular chemical balance weighing design 

   Ceranka, Bronisław; Graczyk, Małgorzata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010)
   W literaturze omawiającej zagadnienia optymalnej estymacji nieznanych miar obiektów w modelu chemicznego układu wagowego przyjmuje się założenie, że układ jest nieosobliwy. Autorzy w pracy odpowiadają ...
  • On prediction of domain total based on balanced panel data 

   Żądło, Tomasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010)
   W pracy rozważa się predyktory wartości globalnej wykorzystujące do predykcji warto- ści globalnej w pewnym (obecnym, przeszłym a nawet przyszłym) okresie dane z innych okresów. Model nadpopulacji jest szczególnym ...