Now showing items 2-12 of 12

  • Dystrybucja afiksów w opracowaniach konfrontatyw­nych 

   Michalewski, Kazimierz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1981)
   Word-fonnation has often been neglected in foreign language teaching although its usefulness in learning and building up vocabulary is indisputable. Contrastive studies, dependent on the needs of teaching ...
  • Główne typy semantyczne w toponimli austra­lijskiej 

   Stanecka-Tyralska, Barbara (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1981)
   The author presentes here the specific character of Australian onoma­ stics from the semantic point of view. Australian onomatology is still a live process, a process in statu nascendi (excluding Aboriginal ...
  • Homonimia fleksyjna w deklinacji rzeczowników we współczesnym języku polskim 

   Szweryn-Sedig, Jadwiga (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1981)
   One of the two types of morphological homonymy is the inflexional homo­nymy i.e. the surface convergence of syntactically different forms of the same lexeme. The article analyses the occurrence of homonymie ...
  • Końcówka miejscownika liczby mnogiej rzeczowników w historii języka polskiego 

   Orłowska, Elżbieta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1981)
   Nouns of all declensions (Plural No.) In contemporary Polish have all the ending -ach. However, the names of the following countriest Węgry (Hun­gary), Niemcy (Germany), Włochy (Italy) take the locative ...
  • Kreatywność czasownika. Próba klasyfikacji polskich czasowników kreatywnych 

   Słaby-Góral, Iwona (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1981)
   The author distinguished a separate class of verbs. She calls them creat­ ive verbs and gives her definition for them: "It is a verb which names an action producing a certain material object, or a non-material ...
  • O funkcji lokatywnej przedrostka z(e)~//s- w języku polskim 

   Turzyńska, Krystyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1981)
   The paper discusses one o£ case functions of the prefix z(e)-//s- namely the locative function. The verbs with the prefix z(e)-//s~ selected for this study have been divided into the followihg semantic groupss 1) ...
  • O języku XIX-wiecznych ksiąg cechowych miasta Działo­szyna 

   Umińska, Elżbieta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1981)
   The paper presents three guild books of cobblers, and furriers from the 19th century. The texts, most probably written by local people representing the linguistic reality of the 19th c. Działoszyn, are a very ...
  • Przysłowia, sentencje i podobne związki frazeologiczne w utworach Jana Gawińskiego 

   Królikowska-Tomaszewska, Sławomira (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1981)
   This paper is a part of a monograph devoted to the language of poetry in Jan Gawiński (1624-1664). Over 90 proverbe, proverbial expressions and ma­ xims found in J. Gawiński are discussed- The paper establishes, ...
  • Redukcja korelacji palatalności polskiego języka mówionego w Anglii w stosunku do polskiego języka literackiego 

   Stanecka-Tyralska, Barbara (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1981)
   The author used phonetic material from the Polish language spoken by the working clews (and farmers) of Polish origin living in the Midlands and nor­thern parts of England.
  • Różnice między kolejnymi wydaniami Nowego Testa­mentu w przekładzie Jakuba Wujka 

   Borysławska, Grażyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1981)
   The paper is a summary of the author's master thesis which reviews main linguistic differences in successive editions of the New Testament by J. Wu­jek. The author discusses not only the linguistic aspect which reflects ...
  • Rzeczowniki z formantem -nia 

   Heba, Elżbieta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1981)
   The author has described a number of semantic types with their common formative -nia (nomina loci, nomina instrument!, nomina actionia, ' nomina acti, nomina collectivi etc.). The types have been divided into productive ...