Now showing items 1-20 of 43

  • A Proposal of Modification of Agglomerative Clustering Algorithms 

   Korzeniewski, Jerzy ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
   W pracy przedstawiono propozycję modyfikacji dowolnego algorytmu aglomeracyjnego łączenia obserwacji w skupienia. Ideą modyfikacji jest położenie większego nacisku na łączenie skupień w tych obszarach, w których lokalna ...
  • Advantages and Disadvantages of the Use of Conjoint Analysis in Consumer Preferences Research 

   Hundert, Marcin (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
   Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie tematyki związanej z badaniem preferencji przy wykorzystaniu metody conjoint. Metoda ta jest jedną z metod wielowymiarowej analizy statystycznej. Jej istotą jest dekompozycja ...
  • Application of Logistic Regression for Firms Survival Analysis 

   Markowicz, Iwona; Solorz, Beata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
   Lata 90-te XX w. w Polsce to okres rozwoju przedsiębiorczości. Swoboda zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej przyczyniła się do powstawania nowych, głównie małych, firm. Nie wszystkim przedsiębiorcom udaje ...
  • Bayesian interval Estimation of Sharpe Style Weights in the Model of Style Analysis of the Management of Open Pension Funds 

   Orwat, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
   Polskie Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE) dokonują inwestycji w pochodzące z różnych sektorów aktywa o odmiennych stopniach ryzyka zgodnie z Ustawą o Organizacji i Funkcjonowaniu Funduszy Emerytalnych z dnia 28 sierpnia ...
  • Boosting Regression Models 

   Rozmus, Dorota (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
   Boosting jest jedną z najlepszych metod agregacji modeli dyskryminacyjnych (Bauer, Kohavi, 1999). Liczne badania empiryczne potwierdzają możliwość znacznej poprawy jakości modeli klasyfikacyjnych, niewiele jednakże wiadomo ...
  • Classification of Patients With Respect to Some Group of Factors 

   Nowakowska-Zajdel, Ewa; Muc-Wierzgoń, Małgorzata; Trzpiot, Grażyna; Janczarek, Alicja (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
   Bazując na wynikach analiz metod statystyki wielowymiarowej przeprowadzono klasyfikację grupy badanych pacjentów ze względu na grupę badanych cech. Celem analizy jest próba wyodrębnienia charakterystycznych grup ...
  • Effectiveness of Symbolic Classification Trees Vs. Noisy Variables 

   Dudek, Andrzej; Pełka, Marcin (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
   W rzeczywistych problemach badawczych często oprócz zmiennych istotnych mamy do czynienia ze zmiennymi zakłócającymi (nieistotnymi). Nie zawsze można dokonać wyboru zmiennych istotnych, np. za pomocą metody HINoV, ...
  • Efficiency of the Modified Synthetic Estimator - Monte Carlo Analysis 

   Jurkiewicz, Tomasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
   Problem zbyt małej liczby obserwacji w próbie, reprezentującej określoną domenę populacji, może być rozwiązany między innymi poprzez zastosowanie takich estymatorów, które do szacowania parametrów w określonej subpopulacji ...
  • Estimation of Mean in Domain When Distribution of Variable is Skewed 

   Wywiał, Janusz L. (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
   Rozważana jest nadpopulacja w której wyróżniono domeny badań. Celem wnioskowania jest estymacja wartości średniej w wyróżnionej domenie. Zakłada się, że rozkład prawdopodobieństwa zmiennych w domenach może być nawet ...
  • Extreme Value Distributions and Robust Estimation 

   Trzpiot, Grażyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
   Modele stochastyczne są istotne dla zastosowań w finansach czy w ubezpieczeniach. Statystyczne metody estymacji parametrycznej wykorzystywane najczęściej do wyznaczania parametrów modeli to metoda największej wiarygodności ...
  • Fryderyk Jozef Moszyński - The first Polish Statistician 

   Domański, Czesław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
  • Graphical Presentation of a Multi - Way Contingency Table in the R Software 

   Kasprzyk, Iwona (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
   Tablica kontyngencji jest częstym sposobem przedstawiania danych mierzonych zarówno na skali nominalnej jak i porządkowej. W referacie zostaną przedstawione różne typy modeli log-liniowych, które pozwalają na badanie ...
  • Hugo Dionizy Steinhaus (1887-1972) 

   Domański, Czesław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
  • Inequality and Welfare Effects of Changes in Income Components in Poland 

   Jędrzejczak, Alina (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
   Skrócone funkcje dobrobytu uzależnione od średniego poziomu dochodów oraz miary nierównomiemości rozkładu stanowią proste narzędzie służące do analizy i porównywania dobrobytu społecznego. Jedną z takich funkcji jest ...
  • Introduction 

   Domański, Czesław; Białek, Jacek ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
  • Introduction to the Problem of Truncated Power Series Distributions 

   Gerstenkorn, Tadeusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
   W pracy zostaje podany rozkład uciętej zmiennej losowej klasy typu szeregu potęgowego (PSD). Z klasy tego typu można otrzymać ważne rozkłady prawdopodobieństwa jako szczególne przypadki. Rozważania tu podane dotyczą ...
  • Jan Czekanowski Anthropologist and Statistician 

   Krzyśko, Mirosław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
  • Methods of Analysis of Factors Determining Tourist Attractiveness of Districts 

   Czyżycki, Rafal (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
   Atrakcyjność turystyczna danej gminy najczęściej utożsamiana jest z odpowiednią strukturą określonych czynników, charakteryzujących taką gminę. W naukach zajmujących się analizą ilościowej strony zjawisk społecznogospo ...
  • Models of Probability for Random Variables of Bernoulli Distribution 

   Mantaj, Andrzej; Wagner, Wiesław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
   W pracy przedstawiono metodę szacowania parametrów strukturalnych modelach prawdopodobieństwa wybranych zmiennych losowych. W metodzie wykorzystuje się ich dystrybuanty odwrotne, które przy zadanych wartościach empirycznych ...
  • Multicriteria Analysis Based on Stochastic Dominance and Almost Stochastic Dominance Rule 

   Nowak, Maciej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
   W pracy przedstawiono technikę wspomagania decyzji, która może być wykorzystywana do rozwiązywania dyskretnych wielokryterialnych problemów podejmowania decyzji w warunkach ryzyka. Do porównania rozkładów ocen wariantów ...