CONTENT

  Introduction

  I. The History of Polish Statistics

 1. Fryderyk Jozef Moszyński - The first Polish Statistician
  Czeslaw Domański
 2. Hugo Dionizy Steinhaus (1887-1972)
  Czeslaw Domański,
 3. Jan Czekanowski Anthropologist and Statistician
  Mirosław Krzyśko
 4. II. Estimation and Regression Analysis

 5. On Some Estimator of Finite Population Skewness Under Nonresponse
  Wojciech Gamrot
 6. Efficiency of the Modified Synthetic Estimator - Monte Carlo Analysis
  Tomasz Jurkiewicz
 7. Application of Logistic Regression for Firms Survival Analysis
  Iwona Markowicz, Beata Stolorz
 8. Bayesian interval Estimation of Sharpe Style Weights in the Model of Style Analysis of the Management of Open Pension Funds
  Agnieszka Orwat
 9. Boosting Regression Models
  Dorota Rozmus
 10. Unbiased Recursive Partitioning Algorithm in Regression Trees
  Dorota Rozmus
 11. Extreme Value Distributions and Robust Estimation
  Grażyna Trzpiot
 12. Estimation of Mean in Domain When Distribution of Variable is Skewed
  Janusz L. Wywiał
 13. On Prediction of the Domain Total Under Some Special Case of Type a General Linear Mixed Model
  Tomasz Żądło
 14. III. The Theory of the Probability

 15. Remarks on Quantiles of Statistical Distributions of Multivariate Normality Tests Based on Moments
  Czeslaw Domański, Izabela Wojek
 16. On the Modification of the Empty Cells Test
  Grzegorz Kończak
 17. Models of Probability for Random Variables of Bernoulli Distribution
  Andrzej Mantaj, Wiesław Wagner
 18. Proofs of the normalization of the function of the thickness classes one-dimensional distributions normal
  Wiesław Wagner, Dariusz Parys, Lechosław Stępień
 19. Ranking-Based Choice of Regressors in Probability Models
  Iwona Schab,
 20. IV. Classification Methods

 21. Effectiveness of Symbolic Classification Trees Vs. Noisy Variables
  Andrzej Dudek, Marcin Pełka,
 22. A Proposal of Modification of Agglomerative Clustering Algorithms
  Korzeniewski Jerzy
 23. Robustness of Depth Based Classification Rules
  Daniel Kosiorowski
 24. Multidimensional Data Classification - Comparison of Isodata and Approximation by Points Methods
  Arkadiusz Maciuk
 25. On Distance-Based Algorithms in Medical Application
  Małgorzata Misztal, Maciej Banach
 26. Classification of Patients With Respect to Some Group of FactorsŁ
  Nowakowska-Zajdel Ewa, Małgorzata Muc-Wierzgoń, Grażyna Trzpiot, Alicja Janczarek
 27. On Some Properties of Support Vector Clustering
  Michał Trzęsiok
 28. On an Improvement of the Model-Based Clustering Method
  Ewa Witek
 29. V. Time Series Analysis and Other Topics

 30. The Minority Game and Quantum Game Theory
  Bolonek Katarzyna,
 31. Some Remarks About Variance Balanced Block Design
  Bronisław Ceranka, Małgorzata Graczyk,
 32. Multidimensional Scaling for Symbolic Interval Data
  Andrzej Dudek,
 33. Introduction to the Problem of Truncated Power Series Distributions
  Tadeusz Gerstenkorn
 34. Optimum Chemical Balance Weighing Design for p = v= 1 Objects Based on Balanced Block Design
  Małgorzata Graczyk
 35. Inequality and Welfare Effects of Changes in Income Components in Poland
  Alina Jędrzejczak
 36. Graphical Presentation of a Multi - Way Contingency Table in the R Software
  Iwona Kasprzyk
 37. The Application of M-Garch Model for Examining the Volatility of Financial Assets
  Dominik Krężolek
 38. Multicriteria Analysis Based on Stochastic Dominance and Almost Stochastic Dominance Rulet
  Maciej Nowak
 39. Using of the VAR Model in Analysis of Interest Rates Relationship in Poland
  Jerzy Rembeza, Grzegorz Przekota
 40. VI. Applications of Statistical Methods

 41. The Proposition of Measure of Pension Funds’ Effectiveness
  Jacek Białek
 42. Methods of Analysis of Factors Determining Tourist Attractiveness of Districts
  Rafał Czyżycki
 43. Advantages and Disadvantages of the Use of Conjoint Analysis in Consumer Preferences Research
  Marcin Hundert
 44. Trends in Cigarettes Consumption in Poland According to Expotential Smoothing and Autoregressive Models
  Ewa Jałowiecka, Piotr Jałowiecki, Arkadiusz Orłowski
 45. The Perspectives of Bayesian Methods for Modeling Financial Reserves in Insurance
  Marek Karwański, Piotr Jałowiecki, Arkadiusz Orłowski
 46. The Multivariate Statistical Analysis of Tourist Attractiveness of Provinces in Poland
  Rafal Klóska,
 47. The Survey of Economic Activity of People In Rural Areas - The Analysis Using the Econometric Hazard Models
  Joanna Landmesser
Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions

 • Advantages and Disadvantages of the Use of Conjoint Analysis in Consumer Preferences Research 

  Hundert, Marcin (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
  Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie tematyki związanej z badaniem preferencji przy wykorzystaniu metody conjoint. Metoda ta jest jedną z metod wielowymiarowej analizy statystycznej. Jej istotą jest dekompozycja ...
 • The Survey of Economic Activity of People In Rural Areas - The Analysis Using the Econometric Hazard Models 

  Landmesser, Joanna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
  W pracy analizowana jest długość czasu trwania zatrudnienia wśród ludności wiejskiej. Szacując modele hazardu wyznaczamy bezpośrednie ryzyko tego, że zatrudniony przestanie wykonywać swą pracę w danym przedziale czasowym. ...
 • The Multivariate Statistical Analysis of Tourist Attractiveness of Provinces in Poland 

  Klóska, Rafal (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
  W artykule analizie poddano poziom atrakcyjności turystycznej województw w Polsce. Pojęcie atrakcyjności turystycznej jest pewną ogólną, wielowymiarową charakterystyką którą należy zmierzyć, aby porównać analizowane ...
 • Methods of Analysis of Factors Determining Tourist Attractiveness of Districts 

  Czyżycki, Rafal (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
  Atrakcyjność turystyczna danej gminy najczęściej utożsamiana jest z odpowiednią strukturą określonych czynników, charakteryzujących taką gminę. W naukach zajmujących się analizą ilościowej strony zjawisk społecznogospo ...
 • The Perspectives of Bayesian Methods for Modeling Financial Reserves in Insurance 

  Karwański, Marek; Jałowiecki, Piotr; Orłowski, Arkadiusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
  Celem niniejszej pracy było porównanie wyników szacowania rezerw metodami tradycyjnymi: model Macka, modele GLM z szacowaniem zmienności metodą bootstrap oraz metody Bayesa MCMC. Analizy przeprowadzone zostały na danych ...
 • Trends in Cigarettes Consumption in Poland According to Expotential Smoothing and Autoregressive Models 

  Jałowiecka, Ewa; Jałowiecki, Piotr; Orłowski, Arkadiusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
  Polski przemysł wyrobów tytoniowych przechodzi w ostatnich latach znaczące przemiany związane z akcesją Polski do Unii Europejskiej. Stanowi on ważny sektor polskiej gospodarki generując 7,5% dochodów budżetu państwa. W ...
 • The Proposition of Measure of Pension Funds’ Effectiveness 

  Białek, Jacek ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
  Celem pracy jest propozycja nowej miary efektywności funduszy emerytalnych. Prezentowana miara z założenia ma stanowić alternatywę dla klasycznej stopy zwrotu, przy czym dodatkowym postulatem jest tu wymóg odniesienia ...
 • Using of the VAR Model in Analysis of Interest Rates Relationship in Poland 

  Rembeza, Jerzy; Przekota, Grzegorz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
  W opracowaniu analizowano powiązania pomiędzy dziennymi, miesięcznymi, rocznymi i pięcioletnimi stopami procentowymi w Polsce. W analizie wykorzystano modele VAR, funkcje odpowiedzi na impuls oraz dekompozycję wariancji. ...
 • The Application of M-Garch Model for Examining the Volatility of Financial Assets 

  Krężołek, Dominik (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
  Większość ekonometrycznych modeli rynków finansowych konstruowanych jest w oparciu o wielkie i rozwinięte gospodarki światowe. Podejście takie nie zawsze znajduje zastosowanie w przypadku młodych i wschodzących rynków. ...
 • Introduction to the Problem of Truncated Power Series Distributions 

  Gerstenkorn, Tadeusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
  W pracy zostaje podany rozkład uciętej zmiennej losowej klasy typu szeregu potęgowego (PSD). Z klasy tego typu można otrzymać ważne rozkłady prawdopodobieństwa jako szczególne przypadki. Rozważania tu podane dotyczą ...
 • Optimum Chemical Balance Weighing Design for p = v= 1 Objects Based on Balanced Block Designs 

  Graczyk, Małgorzata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
  W pracy omówiona jest tematyka estymacji nieznanych miar p obiektów w n pomiarach w modelu chemicznego układu wagowego. Zakłada się, że każdym pomiarze nie wszystkie obiekty biorą udział. Podane zostały warunki, przy ...
 • Inequality and Welfare Effects of Changes in Income Components in Poland 

  Jędrzejczak, Alina (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
  Skrócone funkcje dobrobytu uzależnione od średniego poziomu dochodów oraz miary nierównomiemości rozkładu stanowią proste narzędzie służące do analizy i porównywania dobrobytu społecznego. Jedną z takich funkcji jest ...
 • Multicriteria Analysis Based on Stochastic Dominance and Almost Stochastic Dominance Rule 

  Nowak, Maciej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
  W pracy przedstawiono technikę wspomagania decyzji, która może być wykorzystywana do rozwiązywania dyskretnych wielokryterialnych problemów podejmowania decyzji w warunkach ryzyka. Do porównania rozkładów ocen wariantów ...
 • Graphical Presentation of a Multi - Way Contingency Table in the R Software 

  Kasprzyk, Iwona (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
  Tablica kontyngencji jest częstym sposobem przedstawiania danych mierzonych zarówno na skali nominalnej jak i porządkowej. W referacie zostaną przedstawione różne typy modeli log-liniowych, które pozwalają na badanie ...
 • Multidimensional Scaling for Symbolic Interval Data 

  Dudek, Andrzej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
  Podstawowym celem skalowania wielowymiarowego jest przedstawienie relacji między obiektami w przestrzeni wielowymiarowej jako odległości w przestrzeni 2- lub 3- wymiarowej. Dane wejściowe do procedur skalowania ...
 • Some Remarks About Variance Balanced Block Design 

  Ceranka, Bronisław; Graczyk, Małgorzata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
  W pracy zostały przedstawione metody konstrukcji zrównoważonych w sensie wariancji układów bloków dla v oraz v + 1 obiektów. Metody te są oparte na macierzach incydencji układów zrównoważonych o blokach niekompletnych.
 • The Minority Game and Quantum Game Theory 

  Bolonek, Katarzyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
  Artykuł zawiera propozycje procedur kwantowania gier dobrze znanych w klasycznej teorii gier. Przedstawiono proste modele gier kwantowych. Jako pierwszy został omówiony dylemat więźnia zarówno w wersji klasycznej jak i ...
 • Classification of Patients With Respect to Some Group of Factors 

  Nowakowska-Zajdel, Ewa; Muc-Wierzgoń, Małgorzata; Trzpiot, Grażyna; Janczarek, Alicja (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
  Bazując na wynikach analiz metod statystyki wielowymiarowej przeprowadzono klasyfikację grupy badanych pacjentów ze względu na grupę badanych cech. Celem analizy jest próba wyodrębnienia charakterystycznych grup ...
 • On Distance-Based Algorithms in Medical Application 

  Misztal, Małgorzata; Banach, Maciej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
  W badaniach medycznych do przewidywania przynależności pacjentów do jednej z wyróżnionych dwóch klas zwykle wykorzystuje się model regresji logistycznej. Algorytmy minimalnoodległościowe, takie jak np. algorytm najbliższego ...
 • Robustness of Depth Based Classification Rules 

  Kosiorowski, Daniel (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
  W referacie proponujemy kilka reguł klasyfikacyjnych wykorzystujących funkcje głębi. Badamy ich właściwości m. in. na różnych zbiorach danych generowanych przez wielowymiarowe skośne rozkłady, rozkłady o tłustych ogonach ...

View more