Now showing items 17-36 of 43

  • Jan Czekanowski Anthropologist and Statistician 

   Krzyśko, Mirosław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
  • Methods of Analysis of Factors Determining Tourist Attractiveness of Districts 

   Czyżycki, Rafal (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
   Atrakcyjność turystyczna danej gminy najczęściej utożsamiana jest z odpowiednią strukturą określonych czynników, charakteryzujących taką gminę. W naukach zajmujących się analizą ilościowej strony zjawisk społecznogospo ...
  • Models of Probability for Random Variables of Bernoulli Distribution 

   Mantaj, Andrzej; Wagner, Wiesław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
   W pracy przedstawiono metodę szacowania parametrów strukturalnych modelach prawdopodobieństwa wybranych zmiennych losowych. W metodzie wykorzystuje się ich dystrybuanty odwrotne, które przy zadanych wartościach empirycznych ...
  • Multicriteria Analysis Based on Stochastic Dominance and Almost Stochastic Dominance Rule 

   Nowak, Maciej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
   W pracy przedstawiono technikę wspomagania decyzji, która może być wykorzystywana do rozwiązywania dyskretnych wielokryterialnych problemów podejmowania decyzji w warunkach ryzyka. Do porównania rozkładów ocen wariantów ...
  • Multidimensional Data Classification - Comparison of Isodata and Approximation by Points Methods 

   Maciuk, Arkadiusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
   Efekt podziału zależy nie tylko od ustalenia kryteriów podziału, ale także od wyboru metody dzielenia. Standardowy algorytm klasyfikacji wielowymiarowych danych ISODATA dzieli wyjściowy zbiór na ustaloną liczbę rozłącznych ...
  • Multidimensional Scaling for Symbolic Interval Data 

   Dudek, Andrzej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
   Podstawowym celem skalowania wielowymiarowego jest przedstawienie relacji między obiektami w przestrzeni wielowymiarowej jako odległości w przestrzeni 2- lub 3- wymiarowej. Dane wejściowe do procedur skalowania ...
  • On an Improvement of the Model-Based Clustering Method 

   Witek, Ewa (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
   W artykule przedstawiona została modyfikacja metody taksonomii opartej na modelach mieszanych, w przypadku gdy niemożliwym staje się oszacowanie parametrów modelu za pomocą algorytmu EM. Gdy liczba obiektów przypisanych ...
  • On Distance-Based Algorithms in Medical Application 

   Misztal, Małgorzata ORCID; Banach, Maciej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
   W badaniach medycznych do przewidywania przynależności pacjentów do jednej z wyróżnionych dwóch klas zwykle wykorzystuje się model regresji logistycznej. Algorytmy minimalnoodległościowe, takie jak np. algorytm najbliższego ...
  • On Prediction of the Domain Total Under Some Special Case of Type a General Linear Mixed Model 

   Żądło, Tomasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
   W pracy zaprezentowano najlepsze liniowe nieobciążone predyktory i empiryczne najlepsze liniowe nieobciążone predyktory ich błędy średniokwadratowe (MSE) oraz estymatory MSE dla przypadku szczególnego modelu Faya-Herriota ...
  • On Some Estimator of Finite Population Skewness Under Nonresponse 

   Gamrot, Wojciech (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
   Jedną z najpopularniejszych miar asymetrii rozkładu cechy w populacji jest współczynnik skośności wyznaczany poprzez standaryzację trzeciego momentu centralnego względem średniej. W niniejszej pracy rozważono wykorzystanie ...
  • On Some Properties of Support Vector Clustering 

   Trzęsiok, Michał (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
   Celem referatu jest przedstawienie analizy wybranych formalnych własności taksonomicznej metody wektorów nośnych (SVC). Wyniki dotyczące nowej metody SVC zestawiono i porównano z własnościami innych znanych metod ...
  • On the Modification of the Empty Cells Test 

   Kończak, Grzegorz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
   W artykule przedstawiono propozycję nieparametrycznego testu do weryfikacji hipotezy o postaci rozkładu badanej zmiennej. Proponowany test jest modyfikacją znanego testu pustych cel. W teście pustych cel obszar zmienności ...
  • Optimum Chemical Balance Weighing Design for p = v= 1 Objects Based on Balanced Block Designs 

   Graczyk, Małgorzata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
   W pracy omówiona jest tematyka estymacji nieznanych miar p obiektów w n pomiarach w modelu chemicznego układu wagowego. Zakłada się, że każdym pomiarze nie wszystkie obiekty biorą udział. Podane zostały warunki, przy ...
  • Proofs of the normalization of the function of the thickness classes one-dimensional distributions normal 

   Wagner, Wiesław; Parys, Dariusz; Stępień, Lechosław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
   Jednowymiarowy dwuparametrowy rozkład normalny należy do podstawowych rozkładów prawdopodobieństwa w statystyce. W ostatnich latach powstało wiele jego uogólnionych wersji, uwzględniających parametry asymetrii i kurtozy. ...
  • Ranking-Based Choice of Regressors in Probability Models 

   Schab, Iwona (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
   W artykule przedstawiono propozycję wykorzystania krzywych ROC (Receiver Operating Characteristic) i CAP (Cummulative Accuracy Profile) w doborze zmiennych objaśniających w modelu prawdopodobieństwa. Kryterium doboru ...
  • Remarks on Quantiles of Statistical Distributions of Multivariate Normality Tests Based on Moments 

   Domański, Czesław; Wojek, Izabela (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
   W literaturze przedmiotu możemy spotkać wiele testów wielowymiarowej normalności i zasad konstrukcji statystyk testowych. Powstają więc pytania, które z nich są najlepsze w sensie mocy. W artykule tym przedstawione zostaną ...
  • Robustness of Depth Based Classification Rules 

   Kosiorowski, Daniel (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
   W referacie proponujemy kilka reguł klasyfikacyjnych wykorzystujących funkcje głębi. Badamy ich właściwości m. in. na różnych zbiorach danych generowanych przez wielowymiarowe skośne rozkłady, rozkłady o tłustych ogonach ...
  • Some Remarks About Variance Balanced Block Design 

   Ceranka, Bronisław; Graczyk, Małgorzata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
   W pracy zostały przedstawione metody konstrukcji zrównoważonych w sensie wariancji układów bloków dla v oraz v + 1 obiektów. Metody te są oparte na macierzach incydencji układów zrównoważonych o blokach niekompletnych.
  • The Application of M-Garch Model for Examining the Volatility of Financial Assets 

   Krężołek, Dominik (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
   Większość ekonometrycznych modeli rynków finansowych konstruowanych jest w oparciu o wielkie i rozwinięte gospodarki światowe. Podejście takie nie zawsze znajduje zastosowanie w przypadku młodych i wschodzących rynków. ...
  • The Minority Game and Quantum Game Theory 

   Bolonek, Katarzyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
   Artykuł zawiera propozycje procedur kwantowania gier dobrze znanych w klasycznej teorii gier. Przedstawiono proste modele gier kwantowych. Jako pierwszy został omówiony dylemat więźnia zarówno w wersji klasycznej jak i ...