CONTENT

 • Krzysztof A. Kuczyński, Roman Sadziński
  Przedmowa
  1. Bernhard Gajek
   Wie frei ist die Kunst? Überlegungen zum Verhältnis von Literatur und Moral
  2. Joseph P. Strelka
   Dostojewski und Kafka
  3. Krzysztof A. Kuczyński
   Pod urokiem Gerharta Hauptmanna. W stulecie urodzin Felixa A. Voigta (1892-1962)
  4. Brygida Brandys
   Die Gestalten der Dramen Ödön von Horvaths in ihrem Lokalkolorit
  5. Włodzimierz Wiśniewski
   Uneigentliche Erkenntnis im Werk Hermann Brochs
  6. Irena Bartoszewska
   Pod znakiem literackiej przyjaźni. Witold Hulewicz - Rainer Maria Rilke
  7. Joanna Jabłkowska
   Jede Uniform verdirbt den Charakter. Zu Max Frischs Dienstbüchlein und Blätter aus dem Brotsack
  8. Marek Ostrowski
   Die Interpretation der Lyrik J. R. Bechers im Essay Der Weg Johannes R. Bechers von Paul Rilla
  9. EIke Mehnert
   Zur Rezeption biblischer Mythen durch Anna Seghers
  10. Roman Sadziński
   Die Leistung der Nominalphrase (NP) im Deutschen - und im Polnischen
  11. Alfred Tarantowicz
   Wortbildende Alternationen im Deutschen und Polnischen
  12. Aleksandra Czechowska-Błachiewicz
   Welche Rolle spielen bei der Entlehnung die grammatischen Eigenschaften? Gezeigt am Beispiel deutscher Entlehnungen in der polnischen Gegenwartssprache
  13. Katarzyna Sikorska
   Veranderungen im Bedeutungsbereich der aus dem Deutschen entlehnten Lemmata im Vergleich zu ihren neuhochdeutschen Pendants
  14. Krzysztof A. Kuczyński
   Brygida Brandys (1939-1993). In memoriam  Zadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę

  Recent Submissions

  • Veränderungen im Bedeutungsbereich der aus dem Deutschen entlehnten Lemmata im Vergleich zu ihren neuhochdeutschen Pendants 

   Sikorska, Katarzyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997)
   We współczesnej polszczyźnie występuje wiele słów, będących zapożyczeniami z języka niemieckiego. Najstarsze zapożyczenia pojawiły się w języku polskim wraz z nowymi przedmiotami codziennego użytku i były jednocześnie ...
  • Brygida Brandys (1939-1993). In memoriam 

   Kuczyński, Krzysztof A. (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997)
   Die 1993 verstorbene Lodzer Germanistin gehörte zu den besten Kennern der deutschsprachigen Literatur des 20. Jahrhunderts. Insbesondere ihre Studien zur österreichischen Literatur, u.a. das SchalTen von Lranz Theodor ...
  • Welche Rolle spielen bei der Entlehnung die grammatischen Eigenschaften? Gezeigt am Beispiel deutscher entlehnungen in der polnischen Gegenwartssprache 

   Czechowska-Błachiewicz, Aleksandra (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997)
   Artykuł traktuje o cechach gramatycznych niemieckich zapożyczeń we współczesnej polszczyźnie. Analiza materiału leksykalnego przeprowadzana jest w trzech grupach. Pierwsza grupa obejmuje zapożyczenia o największym stopniu ...
  • Wortbildende Alternationen im Deutschen und Polnischen 

   Tarantowicz, Alfred (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997)
   Celem niniejszego artykułu jest szczegółowa analiza alternacji słowotwórczych, zachodzących w obrębie słowotwórstwa niemieckiego i polskiego w aspekcie porównawczym. Inny zespół alternacji wokalicznych i konsonantycznych ...
  • Die Leistung der Nominalphrase (NP) im Deutschen - und im Polnischen 

   Sadziński, Roman (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997)
   Artykuł jest poświęcony funkcjom związanym z frazą nominalną w języku niemieckim i polskim. Wskazano na podobieństwa i różnice. Podstawowa różnica polega na tym, że fraza nominalna w języku polskim nie otwiera obligatoryjnej ...
  • Zur Rezeption biblischer Mythen durch Anna Seghers 

   Elke, Mehnert (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997)
   Zainteresowania Anny Seghers tematyką biblijną towarzyszyły jej od zarania twórczości. Była to tematyka bliska jej innemu wielkiemu tematowi - humanistycznej kulturze światowej, której poświęciła wiele uwagi i wysiłku ...
  • Die Interpretation der Lyrik J.R. Bechers im Essay "Der Weg Johannes R. Bechers" von Paul Rilla 

   Ostrowski, Marek ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997)
   Esej Paula Rilli pt. Der Weg Johannes R. Bechers powstał w roku 1950 i był próbą ukazania rozwoju poetyckiego poety w formie jasno określonej drogi twórczej. Rilla wywarł jako krytyk literacki znaczny wpływ na recepcję ...
  • Jede Uniform verdirbt den Charakter. Zu Max Frisch "Dienstbüchlein" und "Blätter aus dem Brotsack" 

   Jabłkowska, Joanna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997)
   Prezentowany artykuł zajmuje się dwoma dziennikami Маха Frischa, które opisują przeżycia pisarza w czasie jego służby wojskowej w okresie II wojny światowej: Blätter aus dem Brotsack (Kartki z plecaka) pisane w 1939 r. ...
  • Pod znakiem literackiej przyjaźni. Witold Hulewicz - Rainer Maria Rilke 

   Bartoszewska, Irena (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997)
   Mit dem Werk des österreichischen Dichters kam Witold Hulewicz ziemlich früh in Berührung. Fasziniert von dessen Dichtkunst, nahm er mit Rilke Briefkontakte auf. Die Korrespondenz belebte sich wesentlich, als Hulewicz ...
  • Uneigentliche Erkenntnis im Werk Hermann Brochs 

   Wiśniewski, Włodzimierz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997)
   Wczesny rozwój intelektualny Brocha przypada na czasy naukowego radykalizmu, który był kształtowany przez wiedeński pozytywizm logiczny. Zwrot Brocha ku literaturze miał swe źródło w rozczarowaniu, jakie spowodował w nim ...
  • Die Gestalten der Dramen Ödön von Horvaths in ihrem Lokalkolorit 

   Brandys, Brygida (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997)
   Przedmiotem rozważań artykułu jest próba określenia postaci występujących w twórczości dramatycznej znanego pisarza austriackiego, tworzącego w okresie międzywojennym, Ödöna von Horvátha. Przystępując do analizy ...
  • Pod urokiem Gerharta Hauptmanna. W stulecie urodzin Felixa A. Voigta (1892-1962) 

   Kuczyński, Krzysztof Antoni (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997)
   Felix A. Voigt gehörte zu den bedeutendsten Gerhart-Hauptmann-Forschern. Er war mit dem schlesischen Nobelpreis-Träger freundschaftlich verbunden und ha tte einen freien Einblick in das Wiesenteiner Archiv des Dichters. ...
  • Dostojewski und Kafka 

   Strelka, Joseph P. (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997)
   O rzeczywistym wpływie Dostojewskiego na Kafkę można mówić jedynie w przypadku powieści: Die Verwandlung, Der Prozeß i Der Bau. Studia porównawcze sprowadzają się jednakże najczęściej do badania poszczególnych motywów. ...
  • Wie frei ist die Kunst? Überlegungen zum Verhältnis von Literatur und Moral 

   Gajek, Bernhard (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997)
   Niniejszy artykuł miał na celu ukazanie zmian zachodzących na przełomie wieków w ocenie wartości utworów literackich. Punktem wyjścia stało się subiektywne odbieranie pojęcia „moralność“ . Autor przedstawia kryteria ...
  • Przedmowa 

   Kuczyński, Krzysztof A.; Sadziński, Roman (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997)