Now showing items 1-20 of 26

  • Filozofia ciągłego doskonalenia - TQM w polskich instytucjach finansowych 

   Broniewska, Grażyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
   The idea of implementation of continuous improvement philosophy - TQM and other modem methods of management in different sectors of industry and services (including the financial service sectors) has been attracting the ...
  • Międzykulturowa komunikacja marketingowa - mit czy wyzwanie? 

   Kowalski, Paweł (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
   The main goal of the paper is a description and analysis the influence of culture on a specifity of cross cultural marketing communications adressed to consumers. The author presents the evolution of marketing communications’ ...
  • Lojalność klientów jako cel marketingowy współczesnego przedsiębiorstw 

   Wilmańska-Sosnowska, Stanisława (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
   The paper presents the problems concern customer loyalty as the company purpose in the current market and the ways of its realization. There are discussed two important matters. The first one is focused on the satisfaction ...
  • Strategie marketingowe małych i średnich firm na rynkach zagranicznych - ujęcie normatywne 

   Karasiewicz, Grzegorz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
   The purpose of the paper is describing of the algorism of procedure regarding marketing strategies in normative formulation (with concentration on SMEs) on foreign markets, which make possible achieving market success. To ...
  • Zmiany w zasobach pracy w rolnictwie w okresie transformacji systemowej 

   Hanusik, Krystyna; Sokołowska, Stanisława (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
   The aim of the article is the diagnosis and analysis of the changes in the work resources in the agriculture during the last fifteen years of the system transformation. There are arguments for the improvement of the ...
  • Zarządzanie międzykulturowe w Europie 

   Martin, Claude (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
   The analysis of culture contexts on international investment strategies is a new but more and more popular topic of the researches. The results of the researches that are given in different parts of the world show that ...
  • Financial Autonomy of Local Governments - Case Studies of Finland and Poland 

   Oulasvirta, Lasse; Turała, Maciej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
   Jednostki samorządu terytorialnego stanowią integralną część zarówno systemu ekonomicznego, społecznego jak i politycznego we wszystkich krajach demokratycznych. Jednakże zauważalne są znaczne różnice w roli, jaką w ...
  • Potrzeby innowacyjne małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 

   Stawasz, Edward (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
   Innovation activities of firms call for appropriate technical and managerial competences as well as abilities to learn. These requirements can be hardly fulfilled by firms that operate on a lower scale due to limited ...
  • Wprowadzanie 

   Wilmańska-Sosnowska, Stanisława (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
  • Zarządzanie w sektorze pocztowym w warunkach globalizacji 

   Panasiuk, Aleksander (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
   The paper presents the problems connected with the placement of postal sector in changing conditions of economic environment. Here one can find paper basic trends considered with the use of the management model in postal ...
  • Limits of Benefit-Cost Analysis 

   Leven, Charles (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
   Autor rozważa słabości w podejściu do analizy korzyści kosztów jako narzędzia procesu decyzyjnego. Wskazując na ułomności związane z estymacją efektów mnożnikowych zarówno pozytywnych, jak i negatywnych, dochodzi do ...
  • Empowerment - Myths and Meanings - Organizational Panacea or Poison 

   Wilkinson, Adrian (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
   W ciągu ostatnich 20 lat termin empowerment wszedł na stałe do terminologii języka biznesu. Łączy się z popularnymi obszarami zarządzania, takimi jak: zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie wiedzą, zarządzanie jakością, ...
  • Zmiany w świetle wybranych koncepcji funkcjonowania organizacji 

   Błaszczyk, Wanda (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
   In the article there were presented changes from the perspective of three conceptions: game as a mechanism that regulates organizational processes, organizational balance and organizational development (OD) as an example ...
  • Accountability and Responsibility In the Management of Marketing in the New (European) Economies 

   Thomas, Michael (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
   W konkurencyjnym otoczeniu biznesu nowi członkowie Unii Europejskiej są świadomi potrzeby adaptacji ich umiejętności zarządzania nie tylko do przyjętych standardów, ale także publicznej odpowiedzialności. W tym świetle ...
  • Internationalisation Dynamics of Small and Medium Enterprises: factors of competitive advantage 

   Calzoni, Giuseppe; Montesi, Cristina; Perugini, Cristiano (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
   Aktualnie, gdy działalność gospodarcza podlega intensywnemu procesowi globalizacji, konkurencyjność zaczyna odgrywać kluczową rolę, zarówno w teorii, jak również w procesie kodyfikacji efektywnych działań i przedsiębiorczych ...
  • The Behavior of Managers in Austria, The Czech Republic and Poland: An Intercultural Comparison Based on the Vroom/Yetton Model of Leadership and Decision Making 

   Reber, Gerhard; Auer-Rizzi, Werner (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
   W niniejszym opracowaniu porównano zachowania przywódcze menedżerów w Austrii, Republice Czech i Polsce stosując model przywództwa sytuacyjnego Vroom/Yetton. Model ten wykorzystuje metodologię, która jest „bliska działaniu’” ...
  • Uwaga i orientacja przedsiębiorcza w gospodarce opartej na wiedzy 

   Bratnicki, Mariusz; Zbierowski, Przemysław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
   The paper is a presentation of empirical study conducted on the border of areas of entrepreneurship, organizational behavior and organizational cognition. It applies the theory of attention and attention-based view of ...
  • Kapitał ludzki w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw 

   Juchnowicz, Marta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
   Employment in small and medium companies was decreasing in years 1999-2002, so the development of this sector is being made through the investment in fixed assets. Nevertheless, high quantitative potential and good ...
  • Lithuanian Accounting System Integration into European System 

   Christauskas, Česlovas (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
   Obecnie trwający okres integracji gospodarczej to czas poszukiwania wzajemnych korzyści. W tym celu opracowano międzynarodowe standardy rachunkowości - zalecenia normujące działalność przedsiębiorstw w skali światowej. ...
  • Value-based Management in the Public Sector: More Value for the Taxpayers Money? A Danish Case and the Background 

   Pedersen, John Storm (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
   Sposób organizacji współczesnego państwa opiekuńczego stawia przed publicznymi instytucjami i organizacjami problem znacznej rozbieżności między oczekiwaniami obywateli, interesariuszy i polityków co do oferowanych ...