Przeglądaj według

 

Podzbiory w tym zbiorze

Kolekcje w tym zbiorze

Najnowsze pozycje

 • Shaping Poland's borders after the First World War. Methodological problems of creating digital cartographic repositories 

  Konopska, Beata; Barwiński, Marek; Zawadzki, Mateusz; Lupa, Michał (Polish Historical Association, 2023)
  The inspiration to write "Shaping Poland’s borders after the First World War. Methodological problems of creating digital cartographic repositories" came from the very thoughts that emerged during the work on a thematic ...
 • Szczukwin – Górki Duże. Koncepcja warsztatu terenowego w odkrywce geologicznej. Związki przyroda–człowiek 

  Dzięcioł-Kurczoba, Barbara; Wachecka-Kotkowska, Lucyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2024-01-18)
  W pracy została opisana koncepcja warsztatu terenowego, do realizacji którego wybrano odkrywkę położoną na wschodnim stoku pagórka w Szczukwinie. Uczestnicy warsztatu mają tutaj możliwość obserwacji ścian odkrywki wraz z ...
 • Szczukwin – panorama oraz profil hipsometryczny 

  Dzięcioł-Kurczoba, Barbara; Wachecka-Kotkowska, Lucyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2024-01-18)
  W pracy została opisana koncepcja zajęć terenowych na pagórze w Szczukwinie, z którego rozpościera się widok na południową część aglomeracji łódzkiej – Dłutów, Pabianice, Konstantynów Łódzki, Łódź, Rzgów; jednocześnie przez ...
 • Analiza i ocena zagospodarowania przestrzennego na przykładzie centrum Tuszyna 

  Figlus, Tomasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2024-01-18)
  Artykuł obejmuje koncepcję zajęć terenowych dla uczniów i studentów w zakresie analizy i oceny wybranych elementów zagospodarowania przestrzennego jednostki osadniczej na przykładzie Tuszyna. Uwzględniono badania dotyczące ...
 • Uwarunkowania rozwoju i zagospodarowania terenu Ptak Fashion City w Rzgowie 

  Rochmińska, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2024-01-18)
  W ramach przekształceń polskiego handlu dochodziło do jego koncentracji m.in. przejawiającej się powstawaniem wielkoobszarowych przestrzeni handlowych. Przykładem suburbanizacji komercyjnej - handlowej jest powstanie i ...
 • Quelle, Koci Szlak, Centrala – czytanie i interpretacja krajobrazu Księżego Młyna w Łodzi 

  Mroczek-Żulicka, Aleksandra; Mokras-Grabowska, Justyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2024-01-18)
  Koncepcja zajęć nawiązuje do warsztatów terenowych prowadzonych cyklicznie ze studentami Turystyki i rekreacji (I rok, I stopień) podczas ćwiczeń terenowych „Letni obóz turystyki aktywnej” (Wydział Nauk Geograficznych, ...
 • Stare Polesie – zmiany krajobrazu miasta 

  Dzięcioł-Kurczoba, Barbara; Kopeć, Witold (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2024-01-18)
  Praca ma na celu doświadczenie przez uczestnika spaceru (turystę, studenta, ucznia) zmian krajobrazu w północnej części tzw. Starego Polesia w Łodzi, zdecydowanie rzadziej odwiedzanego zarówno przez mieszkańców jak i ...
 • NON OMNIS MORIAR. Zmarli geografowie Uniwersytetu Łódzkiego w latach 1945–2023 i miejsca ich pochówku 

  Kotlicka, Joanna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2024-01-18)
  Współczesna społeczność akademicka by kontynuować ciągłość uczelni zobowiązana jest  pielęgnować pamięć o wcześniejszych pokoleniach, o ich działalności i dokonaniach, pamiętać o tych którzy tworzyli dorobek uczelni. Na ...
 • Wokół Pietryny. Umysł i zmysły w doświadczaniu krajobrazu miasta 

  Szkurłat, Elżbieta ORCID; Adamczewska, Maria (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2024-01-18)
  Głównym założeniem proponowanej koncepcji zajęć jest doświadczanie krajobrazu miasta poprzez spacer w określonej części Łodzi. Celem proponowanych zajęć jest tworzenie warunków do łączenia odbioru miejsc z wykorzystaniem ...
 • Ocena stanu hydromorfologicznego rzeki 

  Tomalski, Przemysław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2024-01-18)
  Ramowa Dyrektywa Wodna wprowadzona w Unii Europejskiej wymaga, aby ocena stanu hydromorfologicznego rzek była przeprowadzana jako element wspomagający przy klasyfikacji stanu ekologicznego cieków. Jest to istotne zadanie ...
 • Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich – terenowe laboratorium form rzeźby terenu 

  Rozensztrauch-Sosnowska, Krystyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2024-01-18)
  Na przykładzie terenu Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich omówiono różnorodność form rzeźby terenu związanych z istnieniem tzw. strefy krawędziowej Wzniesień Łódzkich i działaniem lądolodu zlodowacenia środkowopolskiego ...
 • Doświadczamy krajobrazu miasta. Wprowadzenie 

  Szkurłat, Elżbieta ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2024-01-18)
 • Identyfikacja i charakterystyka krajobrazów za pomocą metody ECOVAST 

  Majchrowska, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2024-01-18)
  Metoda ECOVAST służy do identyfikowania i charakteryzowania krajobrazów w skali lokalnej (skala 1:10000–1:50000). Metoda opiera się na definicji krajobrazu podanej w Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Charakterem ...
 • „Od miedzy do miedzy”, czyli o skutkach (nie)planowania przestrzennego 

  Szkurłat, Elżbieta ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2024-01-18)
  Koncepcja zajęć wynika z przekonania o potrzebie kształcenia postaw szacunku do polskiej przestrzeni, upowszechniania wiedzy i pogłębionej refleksji nad jej wartością oraz różnorodnymi kosztami nieracjonalnego nią ...
 • Co stało się z łódzkimi rzekami? „Odwracanie się człowieka od rzeki” – studium przypadku rzek Łódki i Jasienia 

  Szkurłat, Elżbieta ORCID; Adamczewska, Maria (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2024-01-18)
  Głównym założeniem proponowanej koncepcji zajęć jest identyfikacja zmian relacji człowiek-rzeka na obszarze Łodzi w przeciągi ostatnich 200 lat, obserwacja  w terenie skutków nieracjonalnej działalności człowieka, rozpoznanie ...
 • Uwarunkowania przyrodnicze rozwoju Łodzi włókienniczej 

  Szkurłat, Elżbieta ORCID; Adamczewska, Maria (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2024-01-18)
  Celem proponowanych zajęć jest ukazanie znaczenia warunków przyrodniczych Łodzi w rozwoju przemysłu włókienniczego i szybkim rozwoju Łodzi jako miasta. Poznanie tych uwarunkowań odbywa się zarówno poprzez obserwacje ...
 • Północna część Łodzi i Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich. Wprowadzenie 

  Szkurłat, Elżbieta ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2024-01-18)
 • Wprowadzenie 

  Szkurłat, Elżbieta ORCID; Adamczewska, Maria (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2024-01-18)
 • Koncepcje zajęć terenowych na różnych etapach edukacji geograficznej: Relacje przyroda – człowiek 

  Szkurłat, Elżbieta; Adamczewska, Maria; Szkurłat, Elżbieta - Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Pracownia Dydaktyki i Promocji Geografii; Adamczewska, Maria - Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Pracownia Dydaktyki i Promocji Geografii; Szkurłat, Elżbieta - elzbieta.szkurlat@geo.uni.lodz.pl; Adamczewska, Maria - maria.adamczewska@geo.uni.lodz.pl (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2024-01-18)
  Ideą przygotowania publikacji było przekonanie o podstawowej – aczkolwiek ciągle za mało docenianej – roli obserwacji i badań terenowych na różnych etapach edukacji geograficznej. Osią przewodnią książki są różne koncepcje ...
 • Łódzkie geobiografie zamieszkiwania 

  Rejter, Małgorzata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2023-12-28)
  Przestrzeń jest tym co łączy tę pracę z dyscypliną naukową, w tym badania opisujące społeczeństwa w relacji z przestrzenią. Jako główny cel badawczy przyjęto zidentyfikowanie charakteru przemieszczeń wewnętrznych dotyczących ...

Pokaż więcej...