CONTENT

Introductiom

PARI I. WORK INSTITUTIONS AND EVERYDAY EXPERIENCE


 1. Work and Everyday Life
  Marek Czyżewski
 2. The Role of "Agents" in the Pcocess of Adaptation of New Workers to the Work Situation
  Krzysztof Konecki
 3. Finnish Trade Union Activists between Institutions and Everyday Life
  Harri Melin
 4. Enterprise as an Institution in Poland
  Włodzimierz Jaśkiewicz
 5. PART II. LIFE CYCLE. IOENTITY AND INSTITUTIONS


 6. Social Identity: Some Preliminary Comparisons between Finland and Poland
  Mirja Tolkki-Nikkonen
 7. Social Ageing in Changing Society: An Introduction to a Research Project
  Jyrki Jyrkämä
 8. An Outline of the Study of the Social Meanings of Oeath in Modern Hospital
  Anssi Peräkylä
 9. PART III. COMMUNITY BONDS ANO INSTITUTIONS


 10. Community Ties and Educational Function of School
  Zdzisława Kawka, Ewa Rokicka
 11. Social Bonds and Mass Organizations in the Rural Milieu
  Wacław Piotrowski, Paweł Starosta
 12. Contacts with Institutions in the Light of a Time Budgets Survey
  Marek Żelazo
 13. PART IV. INSTITUTIONAL FRAMES OF COMMUNICATION AND PERSONAL EXPERIENCE


 14. Newspaper - Creator or Mirror of the Industrial Reality
  Danuta Ourajowa
 15. The Institutional Context of Social Investigations in Polend
  Ilona Przybyłowska, Krzysztof Kistelski
 16. The City as Social Space
  Taina Rajanti
Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions

 • Social Identity: Some Preliminary Comparisons between Finland and Poland 

  Tolkki-Nikkonen, Mirja (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1991)
  Przedstawione badania mają swoje źródła w studium społecznej tożsamości mężczyzn i kobiet w świetle osobistych kontaktów. Ustalono, że tożsamość społeczna kobiet jest jakby wewnętrznie sprzeczna, podczas gdy opisy ...
 • Social Ageing in Changing Society: An Introduction to a Research Project 

  Jyrkamä, Jyrki (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1991)
  W Uniwersytecie w Tampere podejmuje się badania poświęcone starzeniu się. Obok celów poznawczych pragnie się uzyskać praktyczne wyniki. Artykuł przedstawia teoretyczne i społeczne przesłanki projektu badań. W Finlandii ...
 • Contacts with Institutions in the Light of a Time Budgets Survey 

  Żelazo, Marek (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1991)
  Na podstawie wyników badań budżetów czasu przedstawiono w artykule statystyczny obraz częstości i czasochłonności kontaktów z instytucjami. Uczestniczący w badaniu mężczyźni - mieszkańcy Łodzi pozostawali przez ponad ...
 • An Outline of the Study of the Social Meanings of Oeath in Modern Hospital 

  Peräkylä, Anssi (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1991)
  Celem badań, przedstawionych w artykule jest opis społecznego znaczenia śmierci w szpitalu z punktu widzenia personelu. Podejście teoretyczne - etnometodologiczno-fenomenologiczne. Tak więc próbuje się odtworzyć proces ...
 • Social Bonds and Mass Organizations in the Rural Milieu 

  Piotrowski, Wacław; Starosta, Paweł (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1991)
  W niniejszym artykule analizujemy układy więzi społecznych zachodzące pomiędzy instytucjonalną infrastrukturą środowiska wiejskiego reprezentowaną przez sformalizowane organizacje masowe a kulturowymi orientacjami ...
 • Community Ties and Educational Function of School 

  Kawka, Zdzisława; Rokicka, Ewa (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1991)
  Artykuł podejmuje problem charakteru więzi tworzonych w szkole z punktu widzenia jej zadań wychowawczych i dydaktycznych. Szkoła stanowiąca obok domu - wspólnoty najważniejszą instytucję socjalizującą musi spełniać ...
 • Newspaper - Creator or Mirror of the Industrial Reality 

  Durajowa, Danuta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1991)
  Niniejsze opracowanie dotyczy roli pracy w kształtowaniu rzeczywistości zakładowej, zwłaszcza postaw i zachowań pracowniczych. Wychodząc od analizy stadiów oddziaływania treści przekazywanych przez środki masowego ...
 • The Institutional Context of Social Investigations in Poland 

  Przybyłowska, Ilona; Kistelski, Krzysztof (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1991)
  Artykuł zawiera próbę przedstawienia instytucjonalnego kontekstu badań socjologicznych w Polsce. Autorzy wskazuję na powiązania między społecznym odbiorem socjologii, badań socjologicznych i ich wyników, a systemem ...
 • The City as Social Space 

  Rajanti, Taina (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1991)
  W formie eseju autorka analizuje społeczny i kulturowy fenomen miasta. Odwołuje się do koncepcji R. Girarda, W. Benjamina i M. de Certeau. Miasto jest przestrzenną formą organizowania stosunków społecznych, instytucji i ...
 • Finnish Trade Union Activists between Institutions and Everyday Life 

  Melin, Harri (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1991)
  Artykuł przedstawia wyniki badań przeprowadzonych wśród członków i aktywistów trzech central związkowych. Typowy aktywista jest mężczyzną w wieku 35-55 lat, wykwalifikowanym pracownikiem z wykształceniem zawodowym, ...
 • Enterprise as an Institution in Poland 

  Jaśkiewicz, Włodzimierz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1991)
  Artykuł opisuje przemiany modelu przedsiębiorstwa w kontekście warunków jego funkcjonowania w systemie polityczno-gospodarczym. Dominacja celów politycznych w życiu gospodarczym i społecznym oraz cechy stworzonego po ...
 • The Role of "Agents" in the Pcocess of Adaptation of New Workers to the Work Situation 

  Konecki, Krzysztof (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1991)
  Niniejszy artykuł dotyczy problemów związanych z adaptacją nowych pracowników w zakładzie przemysłowym. Opisany jest w nim proces psychospołeczny, w którym nowy pracownik nawiązuje kontakty ze starszymi pracownikami. W ...
 • Work and Everyday Life 

  Czyżewski, Marek ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1991)
  W artykule podejmuję tzw. interpretatywne podejście do badania pracy. W części pierwszej punktem wyjścia jest paradoksalna obserwacja, i* czynności pracy stanowią zaniedbany przedmiot badań socjologii pracy, zajmującej ...
 • Introduction 

  Unknown author (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1991)