Now showing items 21-40 of 43

  • On Prediction of the Domain Total Under Some Special Case of Type a General Linear Mixed Model 

   Żądło, Tomasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
   W pracy zaprezentowano najlepsze liniowe nieobciążone predyktory i empiryczne najlepsze liniowe nieobciążone predyktory ich błędy średniokwadratowe (MSE) oraz estymatory MSE dla przypadku szczególnego modelu Faya-Herriota ...
  • Extreme Value Distributions and Robust Estimation 

   Trzpiot, Grażyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
   Modele stochastyczne są istotne dla zastosowań w finansach czy w ubezpieczeniach. Statystyczne metody estymacji parametrycznej wykorzystywane najczęściej do wyznaczania parametrów modeli to metoda największej wiarygodności ...
  • Models of Probability for Random Variables of Bernoulli Distribution 

   Mantaj, Andrzej; Wagner, Wiesław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
   W pracy przedstawiono metodę szacowania parametrów strukturalnych modelach prawdopodobieństwa wybranych zmiennych losowych. W metodzie wykorzystuje się ich dystrybuanty odwrotne, które przy zadanych wartościach empirycznych ...
  • Multidimensional Data Classification - Comparison of Isodata and Approximation by Points Methods 

   Maciuk, Arkadiusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
   Efekt podziału zależy nie tylko od ustalenia kryteriów podziału, ale także od wyboru metody dzielenia. Standardowy algorytm klasyfikacji wielowymiarowych danych ISODATA dzieli wyjściowy zbiór na ustaloną liczbę rozłącznych ...
  • Advantages and Disadvantages of the Use of Conjoint Analysis in Consumer Preferences Research 

   Hundert, Marcin (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
   Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie tematyki związanej z badaniem preferencji przy wykorzystaniu metody conjoint. Metoda ta jest jedną z metod wielowymiarowej analizy statystycznej. Jej istotą jest dekompozycja ...
  • Classification of Patients With Respect to Some Group of Factors 

   Nowakowska-Zajdel, Ewa; Muc-Wierzgoń, Małgorzata; Trzpiot, Grażyna; Janczarek, Alicja (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
   Bazując na wynikach analiz metod statystyki wielowymiarowej przeprowadzono klasyfikację grupy badanych pacjentów ze względu na grupę badanych cech. Celem analizy jest próba wyodrębnienia charakterystycznych grup ...
  • Graphical Presentation of a Multi - Way Contingency Table in the R Software 

   Kasprzyk, Iwona (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
   Tablica kontyngencji jest częstym sposobem przedstawiania danych mierzonych zarówno na skali nominalnej jak i porządkowej. W referacie zostaną przedstawione różne typy modeli log-liniowych, które pozwalają na badanie ...
  • Jan Czekanowski Anthropologist and Statistician 

   Krzyśko, Mirosław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
  • On Some Estimator of Finite Population Skewness Under Nonresponse 

   Gamrot, Wojciech (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
   Jedną z najpopularniejszych miar asymetrii rozkładu cechy w populacji jest współczynnik skośności wyznaczany poprzez standaryzację trzeciego momentu centralnego względem średniej. W niniejszej pracy rozważono wykorzystanie ...
  • Hugo Dionizy Steinhaus (1887-1972) 

   Domański, Czesław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
  • Application of Logistic Regression for Firms Survival Analysis 

   Markowicz, Iwona; Solorz, Beata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
   Lata 90-te XX w. w Polsce to okres rozwoju przedsiębiorczości. Swoboda zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej przyczyniła się do powstawania nowych, głównie małych, firm. Nie wszystkim przedsiębiorcom udaje ...
  • Bayesian interval Estimation of Sharpe Style Weights in the Model of Style Analysis of the Management of Open Pension Funds 

   Orwat, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
   Polskie Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE) dokonują inwestycji w pochodzące z różnych sektorów aktywa o odmiennych stopniach ryzyka zgodnie z Ustawą o Organizacji i Funkcjonowaniu Funduszy Emerytalnych z dnia 28 sierpnia ...
  • Efficiency of the Modified Synthetic Estimator - Monte Carlo Analysis 

   Jurkiewicz, Tomasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
   Problem zbyt małej liczby obserwacji w próbie, reprezentującej określoną domenę populacji, może być rozwiązany między innymi poprzez zastosowanie takich estymatorów, które do szacowania parametrów w określonej subpopulacji ...
  • Inequality and Welfare Effects of Changes in Income Components in Poland 

   Jędrzejczak, Alina (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
   Skrócone funkcje dobrobytu uzależnione od średniego poziomu dochodów oraz miary nierównomiemości rozkładu stanowią proste narzędzie służące do analizy i porównywania dobrobytu społecznego. Jedną z takich funkcji jest ...
  • Fryderyk Jozef Moszyński - The first Polish Statistician 

   Domański, Czesław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
  • Multidimensional Scaling for Symbolic Interval Data 

   Dudek, Andrzej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
   Podstawowym celem skalowania wielowymiarowego jest przedstawienie relacji między obiektami w przestrzeni wielowymiarowej jako odległości w przestrzeni 2- lub 3- wymiarowej. Dane wejściowe do procedur skalowania ...
  • Introduction to the Problem of Truncated Power Series Distributions 

   Gerstenkorn, Tadeusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
   W pracy zostaje podany rozkład uciętej zmiennej losowej klasy typu szeregu potęgowego (PSD). Z klasy tego typu można otrzymać ważne rozkłady prawdopodobieństwa jako szczególne przypadki. Rozważania tu podane dotyczą ...
  • Boosting Regression Models 

   Rozmus, Dorota (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
   Boosting jest jedną z najlepszych metod agregacji modeli dyskryminacyjnych (Bauer, Kohavi, 1999). Liczne badania empiryczne potwierdzają możliwość znacznej poprawy jakości modeli klasyfikacyjnych, niewiele jednakże wiadomo ...
  • Unbiased Recursive Partitioning Algorithm in Regression Trees 

   Rozmus, Dorota (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
   Drzewa klasyfikacyjne i regresyjne są bardzo popularnym narzędziem predykcji. Budowa takiego modelu polega na stopniowym podziale wielowymiarowej przestrzeni cech na rozłączne obszary aż do uzyskania maksymalnej ich ...
  • The Proposition of Measure of Pension Funds’ Effectiveness 

   Białek, Jacek ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
   Celem pracy jest propozycja nowej miary efektywności funduszy emerytalnych. Prezentowana miara z założenia ma stanowić alternatywę dla klasycznej stopy zwrotu, przy czym dodatkowym postulatem jest tu wymóg odniesienia ...