Now showing items 1-15 of 15

  • A New Way to Analyse Attribute Risks in Preference Models 

   Schwerdt, Ahron J . (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1988)
   Koncepcja percepcji ryzyka, wynika z faktu, iż prawie każda decyzja w życiu zawiera ryzyko. Koncepcja ryzyka została też od niedawna wprowadzona do tradycyjnej analizy preferencji. Rozszerzenie tej analizy spowodowało ...
  • Behaviour of Buyer of Industrial Products in Centrally Planned Economy (Polish Experience) 

   Dietl, Jerzy (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1988)
   W artykule zostały omówione czynniki wpływające na zachowanie się nabywców (przedsiębiorstwa kupującego) na rynku produkcyjnym w ekonomice niedoborów. Rozważania oparto w części na doświadczeniach wynikających z ostatnich ...
  • Better Prediction of Preferences with Individualized Sets of Relevant Attributes? 

   Schweikl, Herbert (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1988)
   Artykuł zawiera prezentację metodologii badań polegającą na przejściu od zawężających założeń mówiących iż "właściwe czynniki eksperymentalne (cechy produktu) są ilościowo ograniczone i stałe wśród respondentów" (17) do ...
  • Decision Types, Personal Characteristics and Risk Aversion 

   Böcker, Franz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1988)
   W sytuacji rozpatrywania jednorodnych alternatyw decyzyjnych pojęcie użyteczności stosowane przez von Neumann-Morgensterna jest właściwą konstrukcją, służącą wyjaśnianiu oraz przewidywaniu efektów indywidualnych decyzji. ...
  • Development of Retailing Institutions in the Federal Republ ic of Germany 

   Neugebauer, Jens (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1988)
   Handel detaliczny w RFN charakteryzuje znaczne zróżnicowanie. Przeprowadzono typologię tych instytucji, uwzględniając kilka jej kryteriów m.in.: świadczone usługi, organizację, strukturę nakładów i zatrudnionych czynników ...
  • Implementing a Retail Innovation by a Polish Industrial Company (A Case Study) 

   Domański, Tomasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1988)
   Celem artykułu jest opis i analiza działań rynkowych średniej wielkości przedsiębiorstwa produkcyjnego w pierwszym etapie reformy gospodarczej 1981-1983. Artykuł ukazuje wpływ ograniczeń zewnętrznych na wybór przez ...
  • Individual's Influence Within Multi-Person Decision Units 

   Hubel, Walter (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1988)
   Jedną z dominujących dziedzin badań marketingowych jest analiza i wyjaśnianie preferencji. Mimo iż podstawowe decyzje dotyczące konsumpcji oraz zakupów są efektem grupowych procesów decyzyjnych, to większość dotychczasowych ...
  • Introduction 

   Dietl, Jerzy (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1988)
  • Market Structure in Poland 

   Domański, Tomasz; Grzegorczyk, Wojciech (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1988)
   Celem artykułu jest opis i analiza struktury podmiotowej rynku w Polsce, w pierwszym etapie reformy gospodarczej , 1981-1983. Skuteczne przeprowadzenie reformy gospodarczej oraz odtworzenie podstawowych funkcji rynku w ...
  • Product Innovations Propensity at the Company Level in Centrally Planned Economies (Case Study of Poland) 

   Iwińska-Knop, Krystyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1988)
   W artykule podjęto próbę oceny skłonności przedsiębiorstw do rozwoju innowacji produktów wynikające z zasad reformy gospodarczej. Weryfikacji podlegają 2 hipotezy: po pierwsze - samodzielność decyzyjna przedsiębiorstw ...
  • Shaping of Consumer Wants and Aspirations in Different Market Conditions 

   Gajewski, Stanisław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1988)
   Celem artykułu jest próba określenia wpływu różnorodnych czynników społeczno-ekonomicznych na hierarchię potrzeb konsumpcyjnych w gospodarstwach domowych. Analizę oparto na wstępnych wynikach badań ankietowych ...
  • Strategic Planning and Control - А Сазе Study 

   Böcker, Franz; Blöchl, Gabriele (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1988)
   Zainteresowanie problemami strategicznego zarządzania zwiększyło się wyraźnie w ciągu ostatnich kilku lat z powodu stagnacj i na wielu rynkach. Sposoby planowania kreatywnego, opierające się na stosowaniu w odniesieniu do ...
  • Strategic Thinking in Marketing 

   Alewell, Karl (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1988)
   Celem artykułu jest ukazanie znaczenia strategii marketingowej oraz trudności jej formułowania przez przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej. Autor definiuje koncepcję marketingu i ukazuje jej ewolucję w formie trójetapowego ...
  • Vertical Integration in Poland in the First Stage of Economic Reform (Empirical Analysis) 

   Guzek, Elżbieta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1988)
   Jedną z cech kanałów rynku w Polsce jest niewielki rozwój integracji pionowej. Podstawowymi czynnikami, które ograniczyły te procesy w okresie powojennym były: wysoki stopień centralizacji zarządzania gospodarką, nierównowaga ...
  • Vertical Marketing Management in Marketing Channels (Conflict and Power Problems) 

   Müller, Hubertus (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1988)
   Pionowe zarządzanie marketingowe jest rozumiane jako systematyczne i zorientowane na cel przedsiębiorstwa koordynowanie działalności marketingowej podmiotów, znajdujących się na rożnych poziomach rynku. Siła przetargowa ...