Studia z Geografii Politycznej i Historycznej są periodykiem (rocznikiem) naukowym w języku polskim (i obszernymi streszczeniami artykułów w języku angielskim) przedstawiającym zagadnienia teoretyczne i empiryczne podejmowane przez każdą z „tytułowych” dyscyplin. Ich usytuowanie na pograniczu nauk humanistycznych, społecznych, a także przyrodniczych nadaje profilowi merytorycznemu czasopisma interdyscyplinarny charakter. Pismo wydawane jest przez Katedrę Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Łódzkiego. Odzwierciedla profil naukowy tej jednostki i zainteresowania badawcze jej pracowników. Na łamach pisma swoje studia i materiały publikują badacze wywodzący się z łódzkiego ośrodka akademickiego, a także innych ośrodków polskich i zagranicznych. Są to zarówno uznani autorzy, jak i debiutujący, których zainteresowania naukowe koncentrują się na szeroko rozumianej problematyce geograficzno-politycznej i geograficzno-historycznej.

Poszczególne numery czasopisma mają jednolitą strukturę wewnętrzną, na którą składają się następujące części: studia (recenzowane artykuły), recenzje, notatki naukowe. Większość zeszytów jest profilowana. Wyraźnie sprecyzowana problematyka sformułowana jest w przyjętym dla danego numeru podtytule.

Czasopismo kierowane jest do szerokiego grona odbiorców, a więc zarówno pracowników nauki i praktyków odpowiedzialnych za realizację polityki społeczno-gospodarczej na różnych szczeblach (lokalnym, regionalnym, krajowym), studentów geografii, historii, socjologii, nauk politycznych, jak i pozostałych osób zainteresowanych problematyką geograficzno-historyczną.

Poszczególne tomy czasopisma przygotowywane są przez 2-osobowe kolegium redakcyjne i 5 redaktorów tematycznych, reprezentujących następujące nauki: geografię, historię, matematykę, filologię polską i filologię angielską. Wraz z Radą Redakcyjną, składającą się również z przedstawicieli różnych dyscyplin, dokonują oni oceny tomów i propozycji tematycznych przyszłych zeszytów.

Do publikacji kwalifikowane są teksty po recenzjach, posiadające zarówno formę artykułu naukowego, jak i eseju lub innego materiału naukowego.

Redakcja

Rada Naukowa

Członkowie krajowi:
Kazimierz Badziak (Uniwersytet Łódzki), Marek Barwiński (Uniwersytet Łódzki), Zbigniew Długosz (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków), Piotr Eberhardt (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN), August Grabski (Żydowski Instytut Historyczny), Marek Koter (Przewodniczący Rady, Uniwersytet Łódzki), Roman Matykowski (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań), Bogumił Szady (Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin), Jan Wendt (Uniwersytet Gdański)

Członkowie zagraniczni:
Elena del’Agnese (Uniwersytet w Mediolanie – Bicocca, Włochy), Sokol Axhemi (Uniwersytet w Tiranie, Albania), László Békési (Uniwersytet M. Korwina w Budapeszcie, Węgry), Gideon Biger (Uniwersytet w Tel-Avivie, Izrael), Vidmantas Daugirdas (Litewskie Centrum Badań Społecznych w Wilnie, Litwa), Barbara A. Despiney-Żochowska (Centrum Ekonomii Uniwersytetu Paryż I – Sorbona, Francja), Giorgi Gogsadze (Państwowy Uniwersytet Iw. Dżawachiszwili w Tbilisi, Gruzja), Ann Kennard (Uniwersytet Anglii Zachodniej w Bristolu, Wielka Brytania), Alexandru Ilieş (Uniwersytet w Oradei, Rumunia), Jan D. Markusse (Uniwersytet w Amsterdamie, Holandia), Rene Matlovič (Uniwersytet w Preszowie, Słowacja), William Stanley (Uniwersytet Karoliny Południowej w Columbii, Stany Zjednoczone), Ernest Steinicke (Uniwersytet w Innsbrucku, Austria), Alessandro Vitale (Uniwersytet w Mediolanie, Włochy), Jernej Zupančič (Uniwersytet w Lublanie, Słowenia)

Kolegium Redakcyjne:
Redaktor naczelny: Andrzej Rykała
Redaktor techniczny: Anna Araszkiewicz
Sekretarz: Tomasz Figlus

Redaktorzy tematyczni:
Mariusz Kulesza – geografia historyczna
Marek Sobczyński – geografia polityczna
Iwona Jażdżewska – redaktor statystyczny
Krystyna Krawiec-Złotkowska – redaktor językowy (język polski)
Maria Maciejewska – redaktor językowy (język angielski)

Redakcja kartograficzna: Anna Wosiak

wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISSN: 2450-0127 (online)

kontakt

Studia z Geografii Politycznej i Historycznej
ul. Kopcińskiego 31
90-142 Łódź
Tel: + 48 (42) 635 45 90
Fax: +48 (42) 635 45 92
e-mail: studiapolhis@geo.uni.lodz.pl
e-mail: aaronbund@gazeta.pl
WWW:http://sgph.geo.uni.lodz.pl/

Collections in this community

Recent Submissions

View more