CONTENT

 1. Wprowadzenie (Andrzej Rykała)

 2. Artykuły

 3. Andrzej Rykała
  Dlaczego razem? Uwagi o relacjach między geograficzno-historyczną i geograficzno-polityczną perspektywą metodologiczną i poznawczą
 4. Piotr Eberhardt
  Koncepcje geopolityczne Iwana Dusińskiego
 5. Gideon Biger
  The boundaries of the Middle East – past, present and future
 6. Roman Szul
  Kwestia językowa w dziejach. Zarys problematyki
 7. Marek Sobczyński
  Interakcja „badacz–podmiot badania” w studiach nad mniejszościami w Polsce
 8. Mariusz Kowalski
  Wielkie posiadłości ziemskie w Rzeczypospolitej Obojga Narodów i ich wpływ na dzisiejsze środowisko antropogeniczne
 9. Marek Barwiński
 10. Stosunki międzypaństwowe Polski z Ukrainą, Białorusią i Litwą po 1990 roku w kontekście sytuacji mniejszości narodowych
 11. Mariusz Kulesza
  Ze studiów nad rolą protestantów w kształtowaniu krajobrazu kulturowego Łodzi
 12. Anna Klimek
  Aktywność społeczna oraz relikty dziedzictwa materialnego ewangelików augsburskich w Pabianicach
 13. Anna Wiercińska
  Cmentarze łódzkie na tle rozwoju ludnościowego i przestrzennego miasta
 14. Agnieszka Tomalka
  Przestrzenne zróżnicowanie procesów asymilacji Polonii w Nowym Jorku
 15. Zofia Kozłowska-Socha
  Rozwój Kościołów protestanckich w Ameryce Łacińskiej
 16. Recenzje

 17. Krzysztof Czubocha – Separatyzm etniczny w dobie praw człowieka – nowe wyzwanie dla państwa narodowego i społeczności międzynarodowej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012, 315 s
  Marek Sobczyński
 18. Informacje naukowe

 19. XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa z Geografii Politycznej nt. Wschodni wymiar zjednoczonej Europy, Chełm–Łuck, 12–14 września 2012 r.
  Łukasz Musiaka
 20. Międzynarodowa konferencja „Nie masz już żydowskich miasteczek…” Zagłada Żydów na polskiej prowincji. Sprawcy – Ofiary – Świadkowie, Łódź, 27–28 października 2011 r.
  Andrzej Rykała
 21. Międzynarodowa konferencja naukowa Żydzi w powojennej Polsce i Łodzi 1945– 1950, Łódź, 24 maja 2012 r.
  Andrzej Rykała

Recent Submissions