Spis treści

1. Wprowadzenie. Czym jest i po co nam granica? (Andrzej Rykała)


Artykuły


2. Piotr Eberhardt
Koncepcje granic państwa polskiego u progu odzyskania niepodległości / The concepts of the Polish state boundaries on the threshold of independence
3. Mirosława Czerny
Ameryka Środkowa – trudne sąsiedztwo na przesmyku między Meksykiem i Ameryką Południową / Central America – difficult neighborhood on the isthmus between Mexico and South America
4. Gideon Biger
International boundaries and the change of landscape The Israel-Egypt boundary as a case study / Granice międzynarodowe i ich wpływ na krajobraz Granica Izrael-Egipt jako studium przypadku
5. Marek Sobczyński
Zmiany granic w Afryce w okresie postkolonialnym (do końca zimnej wojny) / Border changes in Africa in the postcolonial period (until the end of the Cold War)
6. Marek Sobczyński
Zmiany granic w Afryce na przełomie XX i XXI wieku / Border changes in Africa at the turn of the 20th and 21st centuries
7. Ryszard Żelichowski
Granica miękka jak skała / Border soft as a rock
8. Gerard Kosmala
Granice polityczne a turystyka / Political boundaries and tourism
9. Sylwia Dołzbłasz
Cieszyn-Czeski Cieszyn – wybrane aspekty funkcjonowania miasta podzielonego na granicy polsko-czeskiej w kontekście transgranicznej mobilności mieszkańców / Cieszyn-Český Těšín – selected aspects of a divided city at the Polish-Czech border functioning in the context of transborder mobility
10. Łukasz Twardowski
Rola Wisły jako rzeki granicznej na tle historycznych podziałów kraju i jej znaczenie w aktualnym podziale administracyjnym / The role of the Vistula River as a border on the background of historical divisions of Poland and its importance in the current administrative division
11. Tomasz Figlus
Uwagi na temat procesu kształtowania granic wsi w Polsce do końca XVIII wieku w kontekście morfogenetycznym / Remarks on the process of shaping the village boundaries in Poland until the end of the eighteenth century in the morphogenetic context
12. Łukasz Węgrzyn
Granice nazistowskich obozów koncentracyjnych i zagłady na terenie okupowanej Polski / The boundaries of the Nazi concentration and extermination camps in occupied Poland
13. Joanna Szczepankiewicz-Battek
Kościoły graniczne i ucieczkowe w krajobrazie kulturowym pogranicza śląsko-łużyckiego i ziemi legnickiej / Border and escape churches in the cultural landscape of the Silesian-Lusatian borderland and the Legnica area


Recenzje i artykuły recenzyjne

14. Atlas rómskych komunít na Slovensku 2013, Regionálne centrum Rozvojového programu OSN Pre Európu i Společenstvo nezávislých štátov v Bratislave, Bratyslava 2013, 120 ss.
(Marek Sobczyński)
15. Przywracanie pamięci o odbudowanej dumie narodowej. Alina Cała – Ochrona bezpieczeństwa fizycznego Żydów w Polsce powojennej. Komisje Specjalne przy Centralnym Komitecie Żydów w Polsce Żydowski Instytut Historyczny, Warszawa 2014, 461 ss.
(Andrzej Rykała)


Informacje naukowe

16. Bogactwo różnorodności. Centrum Dialogu w Łodzi
(Joanna Podolska)
17. Pięć lat „Kwartalnika Romskiego”
(Agnieszka Caban)
18. IV Krajowa Konferencja „Geografia historyczna. Wyzwania przyszłości”, Łódź, 11–12 czerwca 2015 r.
(Magdalena Deptuła)
19. Międzynarodowa Konferencja „Pogromy Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku”, Warszawa, 10–12 czerwca 2015 r.
(Marzena Szugiero)

Recent Submissions