Mniejszości narodowe i etniczne w interpretacjach przestrzennych

SPIS TREŚCI

 1. Wprowadzenie. O przyczynach i specyfice geograficznych badań nad mniejszościami narodowymi i etnicznymi
  Andrzej Rykała
 2. Villae iuris valachici. Z problematyki rozwoju osadnictwa wołoskiego w Polsce na przykładzie ziemi sanockiej
  Tomasz Figlus
 3. Komisje Specjalne przy Komitetach Żydowskich w Polsce – aspekt geograficzny
  Alina Cała
 4. Konflikt pamięci na pograniczu polsko-białoruskim na przykładzie działalności Romualda Rajsa ps. „Bury”
  Anna Moroz
 5. Mniejszości narodowe i etniczne w polskiej przestrzeni publicznej
  Marek Barwiński
 6. Morawianie (Morawcy) w Polsce
  Mariusz Kowalski
 7. Naród polski jako żywa struktura. Kształtowanie się poczucia odrębności narodowej Ślązaków pod wpływem uwarunkowań geograficzno-historycznych i geograficzno-politycznych
  Andrzej Rykała, Marek Sobczyński
 8. Początki i rozwój geografii w wieloetnicznym Gdańsku
  Jan A. Wendt
 9. Działalność organizacyjna mniejszości polskiej na Łotwie (dawne Inflanty Polskie)
  Katarzyna Leśniewska-Napierała
 10. Skład narodowościowy ludności Federacji Rosyjskiej na przełomie XX i XXI wieku
  Piotr Eberhardt
 11. Tribalism Versus Community Organization: Geography of a Multi-Tribal Bedouin Locality in the Galilee
  Arnon Medzini
 12. Whiteness in Political Rhetoric: A Discourse Analysis of Peruvian Racial-Nationalist “Othering”
  Luis Escobedo
 13. Region peryferyjny wobec procesów globalizacji – eksploatacja surowców i zjawisko rugowania rdzennych mieszkańców Chocó z ich ziemi (w Kolumbii)
  Mirosława Czerny

Recent Submissions