Periodyk Centrum Badań Wschodnioeuropejskich Eastern Review

„Eastern Review” jest czasopismem naukowym redagowanym przez Międzynarodowe Centrum Badań Wschodnioeuropejskich Uniwersytetu Łódzkiego we współpracy z Komisją Badań nad Integracją Europy Polskiej Akademii Nauk Oddział w Łodzi. Czasopismo stanowi bezpośrednią kontynuację czasopisma o tej samej nazwie ukazującego się w latach 1997 – 2001, którego założycielem i wieloletnim redaktorem był prof. dr hab. Jerzy Kmieciński. Ukazujące się w latach 90. czasopismo powstawało w ramach prac Ośrodka Badań i Studiów Wschodu Uniwersytetu Łódzkiego.
Międzynarodowe Centrum Badań Wschodnioeuropejskich Uniwersytetu Łódzkiego stawia sobie podobne cele co Ośrodek Badań i Studiów Wschodu Uniwersytetu Łódzkiego –zintegrowanie naukowców wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego wokół badania problematyki wschodnioeuropejskiej.
Głównym celem czasopisma jest nie tylko integrowania wysiłków badawczych naukowców Uniwersytetu Łódzkiego podejmujących w swych pracach problematykę wschodnioeuropejską ale także popularyzacja wyników ich prac. Ośrodek łódzki był dotychczas jednym z niewielu ośrodków akademickich w Polsce, który pozbawiony był zarówno instytucji naukowo-badawczej i czasopisma naukowego specjalizujących się w studiach nad problematyką wschodnioeuropejską.
Przemian polityczno-prawne, społeczno-gospodarcze, językowo-kulturowe dokonujące się na Białorusi, w Mołdawii, Rosji i na Ukrainie po mimo przystąpienia Polski do Unii Europejskiej nie przestają budzić zainteresowania polskiej opinii publicznej, środowisk akademickich i studenckich, polityków i samorządowców. Wspomniane przemiany cechują się znaczną dynamiką i mają wpływ na działalność polskich instytucji państwowych i samorządowych, struktur biznesowych i organizacji pozarządowych.
Zakres terytorialny zainteresowań czasopisma odnosi się do państw regionu Europy Wschodniej postrzeganego w kategoriach geopolitycznych i społeczno-kulturowych, nie zaś wąsko geograficznych. W związku z tym w polu badawczym periodyku znajdują się Białoruś, Mołdawia, Rosja i Ukraina, a także inne państwa obszaru poradzieckiego.
W wymiarze tematycznym w periodyku będzie poruszana problematyka polityczno-prawna, społeczno-gospodarcza i językowo-kulturowa. Zamieszczane są w nim opracowania politologiczne, prawoznawcze, socjologiczne, ekonomiczne, kulturoznawcze, językoznawcze. Jednocześnie każdy numer periodyku ma charakter tematyczny, podobnie jak miało to miejsce w przypadku „Eastern Review” wydawanego na przełomie ubiegłego wieku. W „Eastern Review” ukazują się opracowania w języku polskim, rosyjskim, ukraińskim, i angielskim. Międzynarodowy charakter periodyku, w prace którego zaangażowane są Białoruski Uniwersytet Państwowy w Mińsku (Białoruś), Chmielnicki Uniwersytet Państwowy (Ukraina), Czerniowiecki Uniwersytet Państwowy im. Jurija Fedkowycza (Ukraina), Moskiewski Uniwersytet Państwowy im. Michaiła Łomonosowa (Rosja), Państwowy Uniwersytet w Tule (Rosja), Uniwersytet Ekonomiczno-Administracyjny w Pradze (Czechy), Uniwersytet Lineusza w Växjö (Szwecja), Centrum Badań Wschodnioeuropejskich w Giessen (Niemcy), Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg (Niemcy) da możliwość odbiorcom czasopisma dostęp do unikalnych i najwyższej jakości informacji, danych, opinii i komentarzy autorów z państw regionu będących przedmiotem zainteresowania periodyku.

Punktacja MNiSW: 20 pkt. (2019)
Punktacja MNiSW: 20 pkt. (2021)
Dyscyplina wg MNiSW: nauki o polityce i administracji

Rada Programowa
Przewodniczący: Prof. Klaus von Beyme
Prof. Stanisław Bieleń
Prof. Andrzej Czajowski
Prof. Aleksiej Głazkow
Prof. Jerzy Kmieciński
Prof. Natalia Petruk
Prof. Krzysztof Skotnicki
Prof. Andrzej Stelmach
Prof. Władysław Strutyński
Prof. Anna Warda
Prof. Irina Wasilenko

Komitet Redakcyjny:
Redaktor naczelna: Prof. dr hab. Alicja Stępień-Kuczyńska (Uniwersytet Łódzki)
Dr Ewa Sadzińska (Uniwersytet Łódzki)
Dr Michał Słowikowski (Uniwersytet Łódzki)

Redaktorzy tematyczni:
Prof. dr hab. Jarosław Wierzbiński (Uniwersytet Łódzki),
Prof. dr hab. Ewa Rokicka (Uniwersytet Łódzki),
Prof. dr hab. Andrzej Stelmach (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),
Prof. dr hab. Jerzy Gajdka (Uniwersytet Łódzki),
Dr Aldona Domańska (Uniwersytet Łódzki)

Redaktor statystyczny:
Dr Michał Pierzgalski (Uniwersytet Łódzki)

Recenzenci naukowi
Baluk Walenty – prof. dr hab., Dyrektor Centrum Europy Wschodniej UMCS w Lublinie
Barański Marek – prof. dr hab., Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Broda Marian – prof. dr hab., Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Uniwersytet Łódzki
Czajowski Andrzej – prof. dr hab., Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Wrocławski
Legucka Agnieszka – dr hab., Instytut Nauk Humanistycznych, Akademia Obrony Narodowej
Stelmach Andrzej – prof. dr hab., Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISSN 1427-9657

Adres redakcji:
Międzynarodowe Centrum Badań Wschodnioeuropejskich
Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Składowa 41/43
90-127 Łódź
Polska
tel.: (+48) 42 635 56 08

e-mail: iceer@uni.lodz.pl

Strona internetowa iceer.uni.lodz.pl

Collections in this community

Recent Submissions

View more