Now showing items 1-20 of 369

  • Wynikanie semantyczno w rachunku kwantyfikatorów 

   Kawecki, Wojciech (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1981)
   Труд представляет собой некоторый метод формализации логи- ческого следствия на основе исчисления квантификаторов. Этот ме- тод, основанный Бетом, является очень удобным инструментом, по- зволяющим в большинстве случаев ...
  • Podstawy algebry deontycznej i modalnej Jean-Louis Gardiesa 

   Huszcza, Jan (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1981)
   L'article présente les travaux du loglcien fran<;ais Jean-Luoie Gardies concernant les logiquss deontiques et modales. Dans sa premiére partie on expose une suite dee relations entre les teraes deontiques et modales ...
  • Rodzina jako podstawowa forma ludzkiej potrzeby partnerstwa 

   Horuczi, Laszlo (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1981)
  • О kilku aspektach ofiary jako zjawisku moralnym 

   Schuttpelz, Peter (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1981)
   Понятие мертвы (Opfer) надо отличат» от таких понятий нам Отрeзнание (Verzicht), отнаэ (Entsagen), а также дар (Geschenk), Жертва является необходимой формой действия, возникшей в свя с условиями жиэни человека. Суть ...
  • Rousseau i demokracja 

   Bourgeois, Bernard (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1981)
   Автор обсуждает и анализирует основные парадоксы политичес- кой доктрины ж. Ш. Руссо, свидетельствующие о том, что его мысли наследуют проблематику старой эпохи и одновременно предсказыва- ют новую историческую ...
  • O treści teorii dobicia 

   Katona, Peter (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1981)
   Автор пытается защищать и систематизировать ленинские утвер- кдения теории отражения, которую хочет охватить в единый комплекс тезисов и теоретических понятий. Эта теория выражает идею, что материальный мир существует ...
  • Uwagi o wzajemnych związkach siły i sprawiedliwości w antropologii Hobbesa 

   Tricaud, Francois (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1981)
   Анализируя Гоббесовскую идею рождения закона и справедливос- ти в борьбе ^заимнйзмвиаалентных сил индивидумов в натуральных условиях (переход от условий натуры до общественного контракта), автор желает помазать рациональный ...
  • Мысленное отображение закона и закон мышления 

   Katona, Peter (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1981)
   Autor przeciwstawia się rozpowszechniony» w literaturze marksistowskiej poglądom, że prawa myślenia są tożsame z myślowym wyrażeniem praw. W związku z tyo krytykuje tezę o jedności dialektyki, logiki i teorii poznania. Jego ...
  • Osobliwości gnozeologiczne i metodologiczne modeli naukowych 

   Kocsondi, Andreas (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1981)
   Автор пытается дать точное понятие модели, определения объё- ма работы и методов, называемых моделированием. Модель - это носеенная система. Замещающая действительный предмет познания, и которая остается в определенной ...
  • О niektórych problemach badania chemicznej formy ruchu materii 

   Nagyné Krajkó, Erzsébet (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1981)
   Ссылаясь на предположения марксистской философии, а также и на современные естественные науни (в связи с кпассифинацией форм движения материй по Энгельсу) автор пытается определить специ фику тан называемой химичесиой ...
  • Marx et la philosophie 

   Pousseur, Jean-Marie (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1983)
   W artykule autor ustosunkowuje się do dwóch sposobów interpretacji filozofii Marksa prezentowanych przez M. Henry w pracach "Une philosophie de la realite" i "Une philosophie de 1'Eсопоmie" oraz książkach L. Althussera ...
  • Ľontique dans la philosophie de Martin Heidegger 

   Malherbe, Michel (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1983)
   Ontyczność służy Heideggerowi przede wszystkim do wskazania ietotnej różnicy między Jego "ontologią fundamentalną" a dotychczasową metafizyką. Heideggera pytanie o Bycie Jest pytaniem o sens i prawdę Bycia. Cała ...
  • La critique hégélienne de la construction kantienne de la matiére a partir des forces d'attraction et de repulsion dans la "Science de la Logique" 

   Stanguennec, André (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1983)
   Autor rozważa heglowskie pojęcie konstrukcji spekulatywnej (dowodu) w zastosowaniu do analizy i krytyki kantowskiego pojęcia materii Jako Jedności przyciągania i odpychania, ukazując kierunek dokonanej przez Hegla ...
  • L'homme, l'histoire et l'Univers chez Hegel et Marx 

   Panasiuk, Ryszard (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1983)
   Proces rozwoju myśli filozoficznej Zachodu - poczynając od antyku poprzez tradycję chrześcijańską aż do Oświecenia - prowadzi do destrukcji absolutu «»oralnego i metafizycznego. Najdobitniej opozycję między pozbawionym ...
  • L'histoire de la raison salon Kant 

   Bourgeois, Bernard (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1983)
   Autor ukazuje pojawiającą się w ayśll kantowakiej perspektywę historyczną wyrażającą się w izomorfizmie przebiegu historii politycznej i historii rozumu. Zarówno proces historyczny. Jak rozwój myśli, prowadzą do tego ...
  • Merleau-Ponty et Husserl 

   Court, Raymond (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1983)
   Odtworzenie założeń antropologicznych filozofii historii i wolności ludzkiej Merleau-Ponty'ego możliwe Jest Jedynie w konfrontacji z mysią Husserla 1 stanowiskami strukturalistycznymi. Merleau-Ponty polemizuje z ...
  • l'État et la religion dans la philosophie de Hegel 

   Suska, Mirosława (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1983)
   Idea wolności Jeat klamrą spinającą całą filozofię Hegla. Chrześcijaństwo niesie ze sobą świadomość wolności - państwo Jeet Jej realizacją. Dlatego też idea ta w owej podwójnej relacji Jawi się Jako punkt centralny ...
  • Alexis de Tocqueville vis a vis des courante de la pensée sociale franęaise du XIXе siécle 

   Osiński, Tadeusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1983)
   Na wstępie autor twierdzi, że w wyniku Wielkiej.Rewolucji nastąpił podział francuskiej myśli politycznej XIX w. na dwa przeciwstawne sobie nurty: konserwatyzm i doktryny socjalistyczne. Przeciwstawienie takie utrudnia ...
  • Aliénation du cogito - principes de la psychologie du Bergson et de Jung 

   Kępczyńska, Małgorzata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1983)
   Artykuł podejmuje zagadnienia struktury osobowości 1 filozoficznych podstaw psychologii oraz etyki w filozofii Bergsona i Junga. Psychologiczna aparatura pojęciowa Junga jest tak rozbudowana, że próżno by szukać jej ...
  • Некоторые методологические и логичеокие оообениооти научного предвидения 

   Koczondi, Andreasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1985)
   Autor przeprowadza rozwalanie zmierzające do uchwycenia pewnych metodologicznych i logicznych osobliwości procesu predykcji (procesu naukowego przewidywania). Dla zrealizowania swego zamiaru dyskutuje szczegółowo ...