Show simple item record

dc.contributor.authorŚnieżek, Ewa
dc.date.accessioned2022-06-23T12:21:21Z
dc.date.available2022-06-23T12:21:21Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationŚnieżek E., Raportowanie informacji o społecznej odpowiedzialności biznesu. Studium przypadku Lasów Państwowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, https://doi.org/10.18778/8088-561-5pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8088-561-5
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/42241
dc.descriptionKsiążka zawiera wieloaspektowe przedstawienie problematyki społecznej odpowiedzialności biznesu i jej raportowania oraz propozycję struktury modelu raportu środowiskowo-społecznego, osadzonego w nurcie nowoczesnych trendów raportowania biznesowego, dla specyficznego podmiotu gospodarczego, jakim jest Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Podmiot ten posłużył jako doskonałe studium przypadku w zakresie możliwości i konieczności raportowania społeczeństwu działań środowiskowo-społecznych, za które Lasy Państwowe odpowiadają przed obecnym i przyszłymi pokoleniami. Warto dodać, że jest to pierwsze tego typu opracowanie w polskiej literaturze przedmiotu. Publikacja adresowana jest do pracowników naukowo-badawczych, praktyków zajmujących się raportowaniem informacji niefinansowych, studentów, leśników, a także do wszystkich, którym bliskie są zagadnienia związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectzrównoważony rozwójpl_PL
dc.subjectodpowiedzialność biznesupl_PL
dc.subjectraportowanie zintegrowanepl_PL
dc.subjectLasy Państwowepl_PL
dc.subjectfinanse przedsiębiorstwapl_PL
dc.titleRaportowanie informacji o społecznej odpowiedzialności biznesu. Studium przypadku Lasów Państwowychpl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Ewa Śnieżek, Łódź 2016, © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number230pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Rachunkowości, 90-237 Łódź, ul. Matejki 22/26pl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-562-2
dc.referencesAckoff R.L. (1993), Zarządzanie w małych dawkach, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesAdamczyk A. (2009), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Teoria i praktyka, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesAdamczyk J., Nitkiewicz T. (2007), Programowanie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesAdamowicz K., Szczypa P. (2014), Możliwości wykorzystania rachunkowości zarządczej w Lasach Państwowych, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, 334, s. 13–24.pl_PL
dc.referencesAdamowicz K., Dyrcz A., Szramka H. (2014), Wpływ redystrybucji środków funduszu leśnego na rentowność nadleśnictw, „Sylwan”, 158(7), s. 483–490.pl_PL
dc.referencesAdams C., Kuasirikun N. (2000), A comparative analysis of corporate reporting on ethical issues by UK and German chemical and pharmaceutical companies, „European Accounting Review”, 9(1), s. 53–79.pl_PL
dc.referencesAdams C.A., Hill W.Y., Roberts C.B. (1998), Corporate social reporting practices in Western Europe: legitimating corporate behavior?, „The British Accounting Review”, 30(1), s. 1–21.pl_PL
dc.referencesAguilera R.V., Rupp D.E., Williams C.A., Ganapathi J. (2007), Putting the S back in corporate social responsibility: a multilevel theory of social change in organizations, „Academy of Management Review”, 32(3), s. 836–863.pl_PL
dc.referencesAICPA (American Institute of Certified Public Accountants) (1994), Improving Business Reporting – A Customer Focus, New York.pl_PL
dc.referencesAnderson J., Frankle A. (1980), Voluntary social reporting: an iso-beta portfolio analysis, „The Accounting Review”, 55(3), s. 467–479.pl_PL
dc.referencesAnkudo L., Kowalczyk H. (2013), Koszty pozaprodukcyjnych funkcji lasu realizowanych na terenie RDLP w Szczecinie, „Forestry Letters”, 104, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wydział Nauk Rolniczych i Leśnych, s. 87–97.pl_PL
dc.referencesAnsoff I., Stewart J. (1967), Strategies for a technology-based business, „Harvard Business Review”, 45(6), s. 71–83.pl_PL
dc.referencesAupperle K.E., Carroll A.B., Hatfield J.P. (1985), An empirical examination of the relationship between corporate social responsibility and profitability, „Academy of Management Journal”, 28(2), s. 446–463.pl_PL
dc.referencesBanaszkiewicz A., Makowska E. (2012), Społeczna odpowiedzialność biznesu w kontekście wybranych aspektów kulturowych XXI stulecia, „Copernican Journal of Finance & Accounting”, 1(1), s. 9–21.pl_PL
dc.referencesBartkowiak G. (2011), Społeczna odpowiedzialność biznesu w aspekcie teoretycznym i empirycznym, Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBernatt M. (2009), Społeczna odpowiedzialność biznesu. Wymiar konstytucyjny i międzynarodowy, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBernatt M., Bogdanienko J., Skoczny T. (2011), Społeczna odpowiedzialność biznesu. Krytyczna analiza, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBiałyszewski H. (1972), Wstęp do wydania polskiego, [w:] T. Parsons, Szkice z teorii socjologicznej, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBird R.B., Smith E.A. (2005), Signaling theory, strategic interaction, and symbolic capital, „Current Anthropology”, 46(2), s. 221–248.pl_PL
dc.referencesBlaug M. (2000), Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBöhnke P. (2005), First European Quality of Life Survey: Life Satisfaction, Happiness and Sense of Belonging, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions.pl_PL
dc.referencesBorecki T., Stępień E. (2012), Metodyczne przesłanki strategii rozwoju zasobów leśnych w Polsce, „Sylwan”, 156(12), s. 914–922.pl_PL
dc.referencesBorkowska S. (2005), CSR – wyzwaniem dla zarządzania zasobami ludzkimi; podejście unijne, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, 6, s. 9–29.pl_PL
dc.referencesBorowiec L. (2013), Rola rachunkowości w raportowaniu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR), „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, 129, s. 53–68.pl_PL
dc.referencesBorowiecki R. (2011), Przedsiębiorstwo w obliczu wyzwań współczesnej gospodarki, [w:] Uwarunkowania sprawnego działania w przedsiębiorstwie i regionie, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, 20, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 5–15.pl_PL
dc.referencesBorys T. (2011), Zrównoważony rozwój – jak rozpoznać ład zintegrowany, „Problemy Ekorozwoju”, 6(2), s. 75–81.pl_PL
dc.referencesBorys T. (2005), Wąskie i szerokie interpretacje zrównoważonego rozwoju oraz konsekwencje wyboru, [w:] A. Papuziński (red.), Zrównoważony rozwój – od utopii do praw człowieka, Branta, Bydgoszcz, s. 64–75.pl_PL
dc.referencesBosch G. (2010), Systemy zarządzania zrównoważonym rozwojem, [w:] J. Kronenberg, T. Bergier (red.), Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce, Fundacja Sędzimira, Kraków, s. 95–123.pl_PL
dc.referencesBowen H.R. (1953), Social Responsibilities of the Businessman, Harper, New York.pl_PL
dc.referencesBroda J. (2000), Historia leśnictwa w Polsce, Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu, Poznań.pl_PL
dc.referencesBrzozowski T.T. (2010), Rola i zasadność społecznej odpowiedzialności biznesu w warunkach integracji europejskiej, „Przedsiębiorczość – Edukacja”, 6, s. 113–125.pl_PL
dc.referencesBrzóska J. (2009), Model biznesowy – współczesna forma modelu organizacyjnego zarządzania przedsiębiorstwem, „Organizacja i Zarządzanie. Kwartalnik Naukowy”, 2(6), Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, s. 2–24.pl_PL
dc.referencesBuk H., Kostur A.M. (red.) (2009), Zintegrowany system pomiarów dokonań w rachunkowości, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.pl_PL
dc.referencesBuraczewski A. (red.) (2013), Podstawy rachunkowości i gospodarki finansowej w Lasach Państwowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań.pl_PL
dc.referencesBurchard-Dziubińska M., Rzeńca A., Drzazga D. (2014), Zrównoważony rozwój – naturalny wybór, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesBurzym E. (2008a), Rola i funkcje rachunkowości, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, 45(101), s. 23–70.pl_PL
dc.referencesBurzym E. (2008b), Społeczna funkcja rachunkowości, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, 45(101), s. 71–85.pl_PL
dc.referencesBurzym E. (1993), Społeczny i ekologiczny aspekt współczesnej ewolucji rachunkowości w gospodarce rynkowej, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, 329, s. 5–18.pl_PL
dc.referencesBurzym E. (1992), Rola biegłych księgowych w rozwiniętej gospodarce rynkowej oraz warunki ich działania, „Rachunkowość”, 7, s. 181–187.pl_PL
dc.referencesBurzym E. (1990), Rachunkowość jako podstawa rozrachunku z tytułu społeczno-ekonomicznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, 401, s. 5–20.pl_PL
dc.referencesBurzymowa E. (1971), Pomiar i ocena rentowności przedsiębiorstw przemysłowych, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCarroll A.B. (1999), Corporate social responsibility evolution of a definitional construct, „Business & Society”, 38(3), s. 268–295.pl_PL
dc.referencesCarroll A.B. (1979), A three-dimensional conceptual model of corporate performance, „Academy of Management Review”, 4(4), s. 497–505.pl_PL
dc.referencesCarroll A.B., Shabana K.M. (2010), The business case for corporate social responsibility: a review of concepts, research and practice, „International Journal of Management Reviews”, 12(1), s. 85–105.pl_PL
dc.referencesChan Kim W., Mauborgne R. (2010), Strategia błękitnego oceanu. Jak stworzyć wolną przestrzeń rynkową i sprawić, by konkurencja stała się nieistotna, MT Biznes, Warszawa.pl_PL
dc.referencesChichilnisky G. (1996), Sustainable development: an axiomatic approach, „Social Choice and Welfare”, 13(2), s. 219–248.pl_PL
dc.referencesCodogni I. (2012), Szanse i ograniczenia stosowania strategii CSR w polskich przedsiębiorstwach, „Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym”, 15, s. 281–294.pl_PL
dc.referencesCohen J., Simnett R. (2015), CSR and assurance services: a research agenda, „Auditing: A Journal of Practice & Theory”, 34(1), s. 59–74.pl_PL
dc.referencesCommission of the European Communities (2001), Green Paper: Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility, Brussels.pl_PL
dc.referencesContrafatto M. (2014), The institutionalization of social and environmental reporting: an Italian narrative, „Accounting, Organizations and Society”, 39(6), s. 414–432.pl_PL
dc.referencesĆwik N. (2013), Proces raportowania – krok po kroku, [w:] N. Ćwik (red.), Wspólna odpowiedzialność. Rola raportowania społecznego, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa.pl_PL
dc.referencesĆwik N. (red.) (2013), Wspólna odpowiedzialność. Rola raportowania społecznego, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDagiliene L. (2010), The research of corporate social responsibility disclosures in annual reports, „Engineering Economics”, 21(2), s. 197–204.pl_PL
dc.referencesDalton D.R., Cosier R.A. (1982), The four faces of social responsibility, „Business Horizons”, 25(3), s. 19–27.pl_PL
dc.referencesDavis K. (1975), Five propositions for social responsibility, „Business Horizons”, 18(3), s. 19–24.pl_PL
dc.referencesDavis K., Blomstrom R.L. (1975), Business and Society: Environment and Responsibility, McGraw-Hill, New York.pl_PL
dc.referencesDeegan C. (2002), Introduction: the legitimising effect of social and environmental disclosures – a theoretical foundation, „Accounting, Auditing & Accountability Journal”, 15(3), s. 282–311.pl_PL
dc.referencesDemski J., Feltham G. (1978), Economic incentives in budgetary control systems, „Accounting Review”, 53, s. 336–359.pl_PL
dc.referencesDiPiazza S.A., Eccles R.G. (2002), Building Public Trust, John Wiley & Sons, New York.pl_PL
dc.referencesDowling J., Pfeffer J. (1975), Organizational legitimacy societal values and organizational behavior, „Pacific Sociological Review”, 18(1), s. 122–136.pl_PL
dc.referencesDyrda D., Ptak M. (red.) (2015), Zarządzanie środowiskiem i zrównoważona energetyka, AD REM, Jelenia Góra.pl_PL
dc.referencesDziawgo D. (2009), Idea zrównoważonego rozwoju w relacjach inwestorskich, [w:] E. Sidorczuk-Pietraszko (red.), Funkcjonowanie przedsiębiorstw w warunkach zrównoważonego rozwoju i gospodarki opartej na wiedzy, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok, s. 91–101.pl_PL
dc.referencesEccles R.G., Krzus M.P. (2010), One Report: Integrated Reporting for a Sustainable Strategy, John Wiley & Sons, New Jersey.pl_PL
dc.referencesEisenhardt K.M. (1989), Agency theory: an assessment and review, „The Academy of Management Review”, 14(1), s. 57–74.pl_PL
dc.referencesEljasiak E. (2011), W kierunku zintegrowanej sprawozdawczości, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, 62 (118), SKwP, Warszawa.pl_PL
dc.referencesElkington J. (1997), Cannibals with Forks: the Triple Bottom Line of 21st Century Business, Capstone, Oxford.pl_PL
dc.referencesElliott W., Jackson K., Peecher M., White B. (2013), The unintended effect of corporate social responsibility performance on investors’ estimates of fundamental value, „The Accounting Review”, 89(1), s. 275–302.pl_PL
dc.referencesEweje G. (2006), The role of MNEs in community development initiatives in developing countries: corporate social responsibility at work in Nigeria and South Africa, „Business and Society”, 45(2), s. 93–129.pl_PL
dc.referencesFalencikowski T.M., Nogalski B. (2014), Miejsce modelu biznesu w zarządzaniu strategicznym – podejście przedsiębiorcze, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, 4(305), s. 23–35.pl_PL
dc.referencesFijałkowska J., Sobczyk M. (2012), Sprawozdawczość działań w ramach społecznej odpowiedzialności wyzwaniem dla polskich przedsiębiorstw, „Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance” (dawniej „Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego”), 1(3), s. 141–151.pl_PL
dc.referencesFilek J. (2013), Społeczna odpowiedzialność biznesu jako nowa wersja umowy społecznej, Księgarnia Akademicka, Kraków.pl_PL
dc.referencesFilek J. (2002), O wolności i odpowiedzialności podmiotu gospodarczego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.pl_PL
dc.referencesFleming P., Jones M.T. (2013), The End of Corporate Social Responsibility: Crisis and Critique, Sage Publications, London.pl_PL
dc.referencesFriedman M. (1970), The social responsibility of business is to increase its profits, „The New York Times Magazine”, 13 September.pl_PL
dc.referencesGabrusiewicz T. (2010), Rachunkowość odpowiedzialności społecznej w kształtowaniu zasad nadzoru korporacyjnego, C.H. Beck, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGad J. (2013a), Cechy jakościowe informacji zawartych w raporcie biznesowym w świetle potrzeb informacyjnych dawców kapitału, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, 766, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, 62, s. 545–555.pl_PL
dc.referencesGad J. (2013b), Sprawozdawczość biznesowa wobec założeń teorii agencji, „Zarządzanie i Finanse”, 11(2/6), s. 172–185.pl_PL
dc.referencesGao F., Lisic L., Zhang I. (2014), Commitment to social good and insider trading, „Journal of Accounting and Economics”, 57(2), s. 149–175.pl_PL
dc.referencesGazdar K. (2007), Reporting Nonfinancials, John Wiley & Sons, London.pl_PL
dc.referencesGernon H., Meek G.K. (2001), Accounting: An International Perspective, McGraw-Hill, Boston.pl_PL
dc.referencesGierusz B., Martyniuk T. (2009), Rola rachunkowości w świetle społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa (CSR), [w:] Pracownicy Katedry Rachunkowości SGH (red. nauk.), Problemy współczesnej rachunkowości, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGierusz J., Martyniuk T. (red.) (2011), Kluczowe problemy teorii i praktyki rachunkowości, „Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego”, 1.pl_PL
dc.referencesGill D.L., Dickinson S.J., Scharl A. (2008), Communicating sustainability: a web content analysis of North American, Asian and European firms, „Journal of Communication Management”, 12(3), s. 243–262.pl_PL
dc.referencesGołos P., Kaliszewski A. (2016a), Ekonomiczne znaczenie wybranych niedrzewnych pożytków leśnych w Polsce, „Sylwan”, 160(4), s. 336–343.pl_PL
dc.referencesGołos P., Kaliszewski A. (2016b), Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania realizacji publicznych funkcji lasu w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe, „Sylwan”, 160(2), s. 91–99.pl_PL
dc.referencesGołos P., Ukalska J. (2016), Hipotetyczna gotowość finansowania publicznych funkcji lasu i gospodarki leśnej, „Sylwan”, 160(7), s. 609–616.pl_PL
dc.referencesGray R., Laughlin R. (2012), It was 20 years ago today, „Accounting, Auditing & Accountability Journal”, 25(2), s. 228–255.pl_PL
dc.referencesGreenwood R., Oliver Ch., Sahlin K., Suddaby R. (2008), The SAGE Handbook of Organizational Institutionalism, Sage Publications, London.pl_PL
dc.referencesGreszta M. (2012), Model LBG, czyli jak w praktyce mierzyć efektywność działań społecznych podejmowanych przez firmy, [w:] Mierzenie efektywności i wpływu społecznego działania CSR, Forum Odpowiedzialnego Biznesu 2012.pl_PL
dc.referencesGriffin P., Sun, Y. (2013), Going green: market reaction to CSRwire news releases, „Journal of Accounting and Public Policy”, 32(2), s. 93–113.pl_PL
dc.referencesGruchała A., Piekutin J. (2004), Ekonomiczne wskaźniki trwałej gospodarki leśnej – teoria i praktyka, „Sylwan”, 11, s. 51–58.pl_PL
dc.referencesGrudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M. (2010), Sustainability w biznesie, czyli przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania, Poltext, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGrzywacz A. (2001), Podstawy prawne trwale zrównoważonej gospodarki leśnej, „Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu”, „Leśnictwo”, 39, s. 93–107.pl_PL
dc.referencesGrzywacz A. (2005), Zrównoważone użytkowanie różnorodności biologicznej współczesną formą ochrony przyrody, „Sylwan”, 5, s. 10–22.pl_PL
dc.referencesGuczalska K. (2014), CSR i Milton Friedman, „Opowieść wigilijna” i zły kapitalista, „Principia”, 59–60, s. 279–312.pl_PL
dc.referencesHerman A., Szablewski A. (red.) (1999), Zarządzanie wartością firmy, Poltext, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHerzig C., Schaltegger S. (2006), Corporate sustainability reporting. An overview, [in:] S. Schaltegger, M. Bennett, R. Burritt (eds), Sustainability Accounting and Reporting, Springer, Dordrecht, s. 301–324.pl_PL
dc.referencesHetmański M. (2015), Świat informacji, Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHofstede G. (1983), The cultural relativity of organizational practices and theories, „Journal of International Business Studies”, 14(2), s. 75–89.pl_PL
dc.referencesHooks J., Staden Van C. (2011), Evaluating environmental disclosures: the relationship between quality and extent measures, „The British Accounting Review”, 43(3), s. 200–213.pl_PL
dc.referencesIIRC (International Integrated Reporting Council) (2011), Towards Integrated Reporting. Communicating Value in the 21st Century, Discussion Paper.pl_PL
dc.referencesJabłoński A. (2013), Modele zrównoważonego biznesu – miejsce i rola w koncepcji zarządzania strategicznego, [w:] R. Krupski (red.), Zarządzanie strategiczne. Quo Vadis?, „Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości”, 22, Wałbrzych, s. 283–296.pl_PL
dc.referencesJabłoński M. (2015), Definicja lasu w ujęciu krajowym i międzynarodowym oraz jej znaczenie dla wielkości i zmian powierzchni lasów w Polsce, „Sylwan”, 159(6), s. 469–482.pl_PL
dc.referencesJaglińska Z. (1984), Rachunkowość odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw kapitalistycznych, „Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej”, 7, SKwP, Warszawa, s. 15–22.pl_PL
dc.referencesJakubczyk B., Lewandowska J. (2014), Teorie struktury kapitału w literaturze światowej, „Finanse i Prawo Finansowe”, I(4), s. 65–81.pl_PL
dc.referencesJanusz A., Pochopień J. (2012), Funkcje lasów w świetle preferencji konsumentów, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie”, 2, s. 62–73.pl_PL
dc.referencesJaruga A. (red.) (1991), Współczesne problemy rachunkowości, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJarugowa A. (1984), Rachunkowość społeczna na tle tendencji rozwoju rachunkowości, „Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej”, 7, SKwP, Warszawa, s. 5–14.pl_PL
dc.referencesJastrzębowski A. (2014), Teoria legitymizacji a funkcje rachunkowości, „Studia Oeconomica Posnaniensia”, 2(4), s. 50–60.pl_PL
dc.referencesJaszczak R. (2008a), Urządzanie lasu w Polsce do 1939 roku. Część I – Początki urządzania lasu na ziemiach polskich, „Sylwan”, 3, s. 13–21.pl_PL
dc.referencesJaszczak R. (2008b), Urządzanie lasu w Polsce do 1939 roku. Część II – Urządzanie lasu w Królestwie Polskim, „Sylwan”, 5, s. 3–13.pl_PL
dc.referencesJaszczak R. (2008c), Urządzanie lasu w Polsce do 1939 roku. Część III – Urządzanie lasu na ziemiach polskich w zaborze austriackim i pruskim, „Sylwan”, 9, s. 3–10.pl_PL
dc.referencesJaszczak R. (2008d), Urządzanie lasu w Polsce do 1939 roku. Część IV – Urządzanie lasu na ziemiach polskich w latach 1918–1939, „Sylwan”, 10, s. 3–13.pl_PL
dc.referencesJaworska E. (2011), Zmiana podejścia do sprawozdawczości w aspekcie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, 668, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, 41, s. 573–583.pl_PL
dc.referencesJensen M., Meckling W. (1976), Theory of the firm: managerial behavior, agency costs, and ownership structure, „Journal of Financial Economics”, 3, s. 305–360.pl_PL
dc.referencesJeżak J. (2012), Ład wewnątrzkorporacyjny w świetle różnych teorii a wyzwania współczesności, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, 690, s. 789–799.pl_PL
dc.referencesJędrzejka D. (2012), Raportowanie zintegrowane jako nowe podejście do współczesnej sprawozdawczości, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, 266, s. 313–325.pl_PL
dc.referencesJodkowska L. (2011), Stopień realizacji celów zrównoważonego rozwoju i zrównoważonego społeczeństwa na wybranych przykładach, [w:] B. Kryk (red.), Trendy i wyzwania zrównoważonego rozwoju, Katedra Polityki Społeczno-Gospodarczej i Europejskich Studiów Regionalnych, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, s. 51–70.pl_PL
dc.referencesKamela-Sowińska A. (2015a), Skutki ekonomiczne realizacji umowy społecznej jako podstawy raportów CSR, „Studia Oeconomica Posnaniensia”, 3(1), s. 68–85.pl_PL
dc.referencesKamela-Sowińska A. (2015b), Tajemnica przedsiębiorstwa a dyrektywa Unii Europejskiej o ujawnianiu informacji niefinansowych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, 854, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, 73, s. 981–991.pl_PL
dc.referencesKamela-Sowińska A. (2013), Czy rachunkowość to już nauka społeczna, [w:] A. Karmańska (red.), Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy. Polski sondaż środowiskowy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 309–328.pl_PL
dc.referencesKamela-Sowińska A. (2009), Sprawozdawczość społeczna. Czy to jeszcze rachunkowość?, [w:] Pracownicy Katedry Rachunkowości SGH (red. nauk.), Problemy współczesnej rachunkowości, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKamiński Z. (2014), Społeczna odpowiedzialność biznesu. Analiza sytuacji, problemów, potrzeb i oczekiwań z zakresu CSR wśród MŚP z sektorów spożywczego, metalowego, turystycznego i ICT na Pomorzu Zachodnim, Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan, Szczecin.pl_PL
dc.referencesKang Y.Ch., Wood D.J. (1995), Before-profit social responsibility – turning the economic paradigm upside-down, [in:] D. Nigh, D. Collins (eds), Proceedings of the 6th Annual Meeting of the International Association for Business and Society (IABS), Vienna, s. 408–418.pl_PL
dc.referencesKaplan R.S. (2012), The balanced scorecard: comments on balanced scorecard commentaries, „Journal of Accounting and Organizational Change”, 8(4), s. 539–545.pl_PL
dc.referencesKaplan R.S., Norton D.P. (2013), Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKaplan R.S., Norton D.P., Rugelsjoen B. (2010), Managing alliances with the Balanced Scorecard, „Harvard Business Review”, 88(1), s. 114–120.pl_PL
dc.referencesKarmańska A. (red.) (2013), Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy. Polski sondaż środowiskowy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKazojć K. (2012), Czarny CSR – nieetyczne wykorzystanie koncepcji przez organizacje, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński”, 30, s. 35–48.pl_PL
dc.referencesKeenan R., Reams G., Achard F., Freitas J., Grainger A., Lindquist E. (2015), Dynamics of global forest area: results from the FAO Global Forest Resources Assessment 2015, „Forest Ecological Management”,352, s. 9–20.pl_PL
dc.referencesKikulski J. (2011), Prowadzenie gospodarki leśnej a rekreacyjne użytkowanie lasu, „Sylwan”, 155(4), s. 269–278.pl_PL
dc.referencesKikulski J. (2008), Turystyczno-rekreacyjne funkcje lasów w Polsce – społeczne obawy i nadzieje (wyniki pierwszej części badań), „Sylwan”, 6, s. 63–71.pl_PL
dc.referencesKim Y., Park M., Wier B. (2012), Is earnings quality associated with corporate social responsibility?, „The Accounting Review”, 87(3), s. 761–796.pl_PL
dc.referencesKlocek A. (2003), Ekonomiczne aspekty leśnictwa w krajach Unii Europejskiej i w Polsce, „Sylwan”, 1, s. 1–11.pl_PL
dc.referencesKocel J., Szewczykiewicz J. (2013), Wykorzystanie informacji biznesowej przez przedsiębiorców leśnych, „Sylwan”, 157(2), s. 83–94.pl_PL
dc.referencesKomisja Europejska (2006), Realizacja partnerstwa na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia: uczynienie Europy liderem w zakresie odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw, Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady Europy i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-‑Społecznego, Bruksela.pl_PL
dc.referencesKopeć K. (2016), Za i przeciw społecznej odpowiedzialności biznesu, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach”, seria „Administracja i Zarządzanie”, 108, s. 127–138.pl_PL
dc.referencesKPMG (2014), Społeczna odpowiedzialność biznesu: fakty a opinie. CSR oczami dużych i średnich firm w Polsce, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKrasodomska J. (2015), Sprawozdawczość zintegrowana jako nowy obszar badań naukowych w rachunkowości, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, 82(138), s. 77–92.pl_PL
dc.referencesKrasodomska J. (2014), Informacje niefinansowe w sprawozdawczości spółek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.pl_PL
dc.referencesKrasodomska J. (2013), Sprawozdawczość przedsiębiorstw w świetle teorii legitymizacji, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH”, 130, s. 39–52.pl_PL
dc.referencesKrasodomska J. (2012), Zintegrowana sprawozdawczość spółek w 2020 roku, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, 66(122), s. 101–110.pl_PL
dc.referencesKronenberg J., Bergier T. (red.) (2010), Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce, Fundacja Sędzimira, Kraków.pl_PL
dc.referencesKrumwiede D., Hackert A.M., Tokle J., Vokurka R.J. (2012), The practice of corporate social responsibility in different countries: a study of firms in Canada, Hungary, Italy, Lebanon, Taiwan and the United States, „International Journal of Management”, 29(1), s. 389–401.pl_PL
dc.referencesKrupski R. (2011), Orientacja zasobowa w badaniach empirycznych. Identyfikacja horyzontu planowania rynkowych i zasobowych wielkości strategicznych, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości”, Wałbrzych.pl_PL
dc.referencesKrupski R. (red.) (2013), Zarządzanie strategiczne. Quo Vadis?, „Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości”, 22, Wałbrzych.pl_PL
dc.referencesKrupski R. (red.) (2009), Zarządzanie strategiczne. Problemy, kierunki badań, „Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości”, Wałbrzych.pl_PL
dc.referencesKryk B. (2011), Raportowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw za środowisko przyrodnicze, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, 625, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, 32, s. 253–269.pl_PL
dc.referencesKryk B. (red.) (2011), Trendy i wyzwania zrównoważonego rozwoju, Katedra Polityki Społeczno-Gospodarczej i Europejskich Studiów Regionalnych, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.pl_PL
dc.referencesKrzysztofek A. (2014), Innowacje w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu, [w:] A. Uziębło (red.), Pokonać dekoniunkturę. Społeczna odpowiedzialność biznesu i finanse, „Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku”, 30, CeDeWu, Warszawa, s. 35–46.pl_PL
dc.referencesLaszlo Ch. (2008), Firma zrównoważonego rozwoju, Studio Emka, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLeitoniene S., Sapkauskiene A. (2015), Quality of corporate social responsibility information, „Procedia – Social and Behavioral Sciences”, 213, s. 334–339.pl_PL
dc.referencesLeoński W. (2015), Wpływ CSR na wyniki finansowe przedsiębiorstw, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, 855, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, 74, s. 135–142.pl_PL
dc.referencesLewandowski M. (2010), Prospołeczne aspekty zastosowania strategicznej karty wyników w organizacjach, „Współczesne Zarządzanie”, 2, s. 141–149.pl_PL
dc.referencesLuhmann N. (2012), Systemy społeczne. Zarys ogólnej teorii, Nomos, Kraków.pl_PL
dc.referencesLulewicz-Sas A. (2011), Koncepcja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w teorii interesariuszy, [w:] B. Kryk (red.), Trendy i wyzwania zrównoważonego rozwoju, Katedra Polityki Społeczno-Gospodarczej i Europejskich Studiów Regionalnych, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, s. 321–338.pl_PL
dc.referencesŁada M., Kozarkiewicz A. (2013), Teoria legitymizacji w badaniach z zakresu rachunkowości, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, 71(127), s. 161–176.pl_PL
dc.referencesMacuda M. (2015), Raportowanie odpowiedzialności społecznej – raportowanie zagadnień środowiskowych, „Studia Oeconomica Posnaniensia”, 3(1), s. 97–111.pl_PL
dc.referencesMadsen D.O., Stenheim T. (2014), Perceived problems associated with the implementation of the balanced scorecard: evidence from Scandinavia, „Problems and Perspectives in Management”, 12, s. 121–131.pl_PL
dc.referencesMagnuski K., Jaszczak R. (2008a), Urządzanie lasu w Polsce po drugiej wojnie światowej w świetle źródłowych publikacji Sylwana. Część I. Okresy rozwoju urządzania lasu, „Sylwan”, 6, s. 22–32.pl_PL
dc.referencesMagnuski K., Jaszczak R. (2008b), Urządzanie lasu w Polsce po drugiej wojnie światowej w świetle źródłowych publikacji Sylwana. Część II. Inwentaryzacja lasu, „Sylwan”, 7, s. 9–18.pl_PL
dc.referencesMagnuski K., Jaszczak R. (2008c), Urządzanie lasu w Polsce po drugiej wojnie światowej w świetle źródłowych publikacji Sylwana. Część III. Regulacja i planowanie w gospodarstwie leśnym, „Sylwan”, 8, s. 3–16.pl_PL
dc.referencesMalara Z., Rzęchowski J. (2011), Zarządzanie informacją na globalnym rynku, C.H. Beck, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMarcinkowska M. (2012), Rachunkowość społeczna – czyli o pomiarze wyników przedsiębiorstw w kontekście oczekiwań interesariuszy, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, 271, s. 502–525.pl_PL
dc.referencesMarcinkowska M. (2004), Roczny raport z działań i wyników przedsiębiorstwa, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.pl_PL
dc.referencesMarek S., Białasiewicz M. (2008), Podstawy nauki o organizacji, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMazurowska M. (2014), Dylematy rachunkowości społecznie odpowiedzialnej, „Studia Oeconomica Posnaniensia”, 2(8), s. 38–52.pl_PL
dc.referencesMcWilliams A., Siegel D.A., Wright P.M. (2006), Corporate social responsibility: strategic implications, „Journal of Management Studies”, 43(1), s. 1–18.pl_PL
dc.referencesMeadows D.H. (1989), System dynamics meets the press, „System Dynamics Review”, 5(1), s. 69–80.pl_PL
dc.referencesMichalak J. (2012a), Model biznesowy i jego wpływ na odwzorowanie sytuacji finansowej jednostki w systemie rachunkowości, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, 66(122), s. 133–142.pl_PL
dc.referencesMichalak J. (2012b), Próba oceny korzyści zastosowania zbilansowanej karty wyników w szpitalach, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, 263, s. 197–218.pl_PL
dc.referencesMichalak J. (2011), Podstawy teoretyczne sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju a zakres jej zastosowania w Polsce i na świecie, „Acta Uniwersitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, 249, s. 217–241.pl_PL
dc.referencesMichalak J. (2010), Pomiar dokonań, [w:] I. Sobańska (red.), Rachunkowość zarządcza. Podejście operacyjne i strategiczne, C.H. Beck, Warszawa, s. 419–447.pl_PL
dc.referencesMichalczuk G., Mikulska T. (2014), Sprawozdanie zintegrowane jako produkt finalny rachunkowości społecznej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, 827, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, 69, s. 197–207.pl_PL
dc.referencesMichelon G., Pilonato S., Ricceri F. (2015), CSR reporting practices and the quality of disclosure: an empirical analysis, „Critical Perspectives on Accounting”, 33, s. 59–78.pl_PL
dc.referencesMierzenie efektywności i wpływu społecznego działania CSR, Forum Odpowiedzialnego Biznesu 2012.pl_PL
dc.referencesMikulska T., Michalczuk G. (2014), Raportowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, 827, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, 69, s. 209–219.pl_PL
dc.referencesMoore R. (2013), Sustainability, institutionalization and the duality of structure: contradiction and unintended consequences in the political context of an Australian water business, „Management Accounting Research”, 24, s. 366–386.pl_PL
dc.referencesMoser D., Martin P. (2012), A broader perspective on corporate social responsibility research in accounting, „The Accounting Review”, 87(3), s. 797–806.pl_PL
dc.referencesMyers S.C., Majluf N.S. (1984), Corporate financing and investment decisions when firms have information that investors do not have, „Journal of Financial Economics”, 13, s. 187–221.pl_PL
dc.referencesNakonieczna J. (2008), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw międzynarodowych, Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesNalepka A., Ujwary-Gil A. (red.) (2010), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, Wyższa Szkoła Biznesu, Nowy Sącz.pl_PL
dc.referencesNelson J. (1996), Business as Partners in Development, Creating Wealth for Countries, Companies, and Communities, The Prince of Wales Business Leaders Forum, The World Bank and The United Nations Development Programme, London.pl_PL
dc.referencesNigh D., Collins D. (eds), Proceedings of the 6th Annual Meeting of the International Association for Business and Society (IABS), Vienna.pl_PL
dc.referencesNoga A. (2011), Teorie przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesNogalski B. (2009a), Modele biznesu jako narzędzie reorientacji strategicznej przedsiębiorstw, „Master of Business Administration”, 17(2), s. 3–14.pl_PL
dc.referencesNogalski B. (2009b), Rozważania o modelach biznesowych przedsiębiorstw jako ciekawym poznawczo kierunku badań problematyki zarządzania strategicznego, [w:] R. Krupski (red.), Zarządzanie strategiczne.pl_PL
dc.referencesProblemy, kierunki badań, „Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości”, Wałbrzych, s. 33–48.pl_PL
dc.referencesOdpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki (2008), Warszawa.pl_PL
dc.referencesOiu Y., Shaukat A., Tharyan R. (2016), Environmental and social disclosures: link with corporate financial performance, „The British Accounting Review”, 48, s. 102–116.pl_PL
dc.referencesOlaniyi T.A., Jalloh, Abdusalam S.T. (2016), Impact of corporate social responsibility on firms’ profitability: evidence from Nigeria and Sierra Leone, „Amity Business Review”, 16(2), s. 1–19.pl_PL
dc.referencesOrlitzky M., Schmidt F., Rynes S. (2003), Corporate social and financial performance: a meta-analysis, „Organization Studies”, 24, s. 403–441.pl_PL
dc.referencesOrłowski W. (2008), Przedmowa do wydania polskiego, [w:] Ch. Laszlo, Firma zrównoważonego rozwoju, Studio Emka, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPaliwoda-Matiolańska A. (2012), Społeczna odpowiedzialność biznesu w teorii i praktyce, „Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych”, 222, s. 253–265.pl_PL
dc.referencesPaliwoda-Matiolańska A. (2009), Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, C.H. Beck, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPapuziński A. (red.) (2005), Zrównoważony rozwój – od utopii do praw człowieka, Branta, Bydgoszcz.pl_PL
dc.referencesParker L. (2014), Corporate social accountability through action: contemporary insights from British industrial pioneers, „Accounting, Organizations and Society”, 39(8), s. 632–659.pl_PL
dc.referencesPARP (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości) (2012), Ocena stanu wdrażania standardów społecznej odpowiedzialności biznesu wraz z opracowaniem zestawu wskaźników społecznej odpowiedzialnościw mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach, wykonawca badania: Millward-Brown, SMG/KRC, PwC, Warszawa.pl_PL
dc.referencesParsons T. (1972), Szkice z teorii socjologicznej, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPaschalis-Jakubowicz P. (2012), Analiza opublikowanych informacji o stanie lasów oraz o realizacji Krajowego Programu Zwiększania Lesistości w 2010 roku w Polsce – przyczynek do budowy Narodowego Programu Leśnego, „Sylwan”, 156(10), s. 723–731.pl_PL
dc.referencesPaschalis-Jakubowicz P. (2011), Teoretyczne podstawy i realizacja idei zrównoważonego rozwoju w leśnictwie, „Problemy Ekorozwoju”, 6(2), s. 101–106.pl_PL
dc.referencesPaschalis-Jakubowicz P. (2010a), Analiza wybranych czynników w procesach globalizacyjnych i ich wpływ na kierunki zmian w światowym leśnictwie. I. Założenia metodyczne, „Sylwan”, 154(1), s. 3–14.pl_PL
dc.referencesPaschalis-Jakubowicz P. (2010b), Analiza wybranych czynników w procesach globalizacyjnych i ich wpływ na kierunki zmian w światowym leśnictwie. II. Zasoby leśne oraz funkcje pełnione przez lasy w skali globalnej, „Sylwan”, 154(2), s. 75–87.pl_PL
dc.referencesPaszkiewicz A., Szadziewska A. (2011), Przejawy społecznej odpowiedzialności w działalności przedsiębiorstw, [w:] J. Gierusz, T. Martyniuk (red.), Kluczowe problemy teorii i praktyki rachunkowości, „Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego”, 1, s. 77–90.pl_PL
dc.referencesPatten D.M., Zhao N. (2014), Stand-alone reporting by U.S. retail companies, „Accounting Forum”, 38(2), s. 132–144.pl_PL
dc.referencesPerrini F. (2005), Building a European portrait of corporate social responsibility reporting, „European Management Journal”, 23(6), s. 611–627.pl_PL
dc.referencesPeters G., Romi A. (2015), The association between sustainability governance characteristics and the assurance of corporate sustainability reports, „Auditing: A Journal of Practice & Theory”, 34(1), s. 163–198.pl_PL
dc.referencesPeters G., Romi A. (2013), Discretionary compliance with mandatory environmental disclosures: evidence from SEC filings, „Journal of Accounting and Public Policy”, 32(4), s. 213–236.pl_PL
dc.referencesPezzey J. (1992), Sustainability: an interdisciplinary guide, „Environmental Values”, 1(4), s. 321–362.pl_PL
dc.referencesPezzey J. (1989), Economic analysis of sustainable growth and sustainable development, „Working Paper”, 15, The World Bank Environment Department, Washington.pl_PL
dc.referencesPiekutin J., Parzych S. (2007), Gospodarstwo leśne w kontekście ekonomicznym – rys historyczny i stan obecny, „Sylwan”, 4, s. 64–72.pl_PL
dc.referencesPietrzak Ż., Piłacik J. (2015), Społeczna odpowiedzialność biznesu na przykładzie Lasów Państwowych, [w:] D. Dyrda, M. Ptak (red.), Zarządzanie środowiskiem i zrównoważona energetyka, AD REM, Jelenia Góra, s. 162–170.pl_PL
dc.referencesPiłat M., Pyszka A. (2010), Wpływ uwarunkowań kulturowych na implementację strategii społecznej odpowiedzialności (CSR), [w:] A. Nalepka, A. Ujwary-Gil (red.), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, Wyższa Szkoła Biznesu, Nowy Sącz, s. 156–171.pl_PL
dc.referencesPimentel L.V., Branca A.S., Catalão-Lopes M. (2016), International comparisons of corporate social responsibility, „International Journal of Economics and Management Sciences”, 5(2), s. 1–5.pl_PL
dc.referencesPłoszajski P. (red.) (2013), Strategie społecznej odpowiedzialności polskich spółek giełdowych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPłotkowski L. (2004), Kluczowe problemy współczesnego leśnictwa, „Sylwan”, 11, s. 22–36.pl_PL
dc.referencesPłotkowski L. (2003), Socjalne aspekty modelu wielofunkcyjnej gospodarki leśnej, „Sylwan”, 4, s. 10–19.pl_PL
dc.referencesPohl M., Tolhurst N. (eds), Responsible Business: How to Manage a CSR Strategy Successfully, John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey.pl_PL
dc.referencesPolowczyk P. (2012), Odpowiedzialność biznesu i podmiotów gospodarczych: definicje, modele, typologia argumentacji, „Zarządzanie Zmianami”, 1(55), s. 38–60.pl_PL
dc.referencesPorada-Rochoń M., Patynowski M. (2012), Społeczna odpowiedzialność biznesu – wiedza i świadomość wśród zachodniopomorskich przedsiębiorców w czasach kryzysu, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, 736, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, 55, s. 421–434.pl_PL
dc.referencesPorter M., Kramer M. (2011), Creating shared value, „Harvard Business Review”, 89(1–2), s. 62–77.pl_PL
dc.referencesPoskrobko B. (2013), Paradygmat zrównoważonego rozwoju jako wiodący kanon w badaniu nowych obszarów ekonomii, „Ekonomia i Środowisko”, 3(46), s. 10–24.pl_PL
dc.referencesPoznański R. (2007), Urządzanie lasu wobec wyzwań wielofunkcyjnego gospodarstwa leśnego, „Sylwan”, 3, s. 23–28.pl_PL
dc.referencesPracownicy Katedry Rachunkowości SGH (red. nauk.), Problemy współczesnej rachunkowości, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPratley P. (1998), Etyka w biznesie, Gebethner i S-ka, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPrzybylska K. (2005), System klasyfikacji gospodarstw leśnych w wielofunkcyjnym i proekologicznym modelu leśnictwa, „Sylwan”, 9, s. 3–9.pl_PL
dc.referencesRachunkowość wczoraj, dziś i jutro, SKwP, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRaport o stanie lasów w Polsce (2015), Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRatajczak E. (2013), Sektor leśno-drzewny w zielonej gospodarce, ITD, Poznań.pl_PL
dc.referencesReferowska-Chodak E. (2006), Sposób i stopień społecznego wykorzystywania rezerwatów przyrody w Lasach Państwowych, „Sylwan”, 7, s. 51–59.pl_PL
dc.referencesRodrigue M., Magnan M., Boulianne E. (2013), Stakeholders’ influence on environmental strategy and performance indicators: a managerial perspective, „Management Accounting Research”, 24, s. 301–316.pl_PL
dc.referencesRok B. (2013), Podstawy odpowiedzialności społecznej w zarządzaniu, Poltext, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRok B. (2004), Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRoszkowska P. (2011), Rewolucja w raportowaniu biznesowym. Interesariusze, konkurencyjność, społeczna odpowiedzialność, Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRóżańska E. (2014), Integracja standardów raportowania społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, „Studia Oeconomica Posnaniensia”, 3(1), s. 167–177.pl_PL
dc.referencesRudnicka A. (2012), CSR – doskonalenie relacji społecznych w firmie, Wolters Kluwer, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRudny W. (2013), Model biznesowy a tworzenie wartości, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, 141, s. 98–108.pl_PL
dc.referencesRybak M. (2004), Etyka menedżera – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRykowski K. (1994), Trwały rozwój lasów w Polsce. Stan i zamierzenia, Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczyk, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSadowska B. (2015), Rachunkowość w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, 390, s. 222–233.pl_PL
dc.referencesSalzmann O., Ionescu-Somers A., Steger U. (2005), The business case for corporate sustainability: literature review and research options, „European Management Journal”, 23(1), s. 27–36.pl_PL
dc.referencesSamelak J. (2013a), Ramy koncepcyjne zintegrowanego sprawozdania jako formy raportowania CSR, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, 314, s. 155–165.pl_PL
dc.referencesSamelak J. (2013b), Zintegrowane sprawozdanie przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.pl_PL
dc.referencesSawicki K. (2013), Zakres rachunkowości jako nauki, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, 71(127), s. 211–226.pl_PL
dc.referencesSchaltegger S., Bennett M., Burritt R. (eds) (2006), Sustainability Accounting and Reporting, Springer, Dordrecht.pl_PL
dc.referencesSchweitzer M. (2001), Ambiwalencja teorii rachunkowości: wartość dla akcjonariusza czy wartość dla interesariusza, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, 6(62), s. 151–169.pl_PL
dc.referencesSEG (Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych) (2014), Analiza ESG spółek w Polsce. Raportowanie danych niefinansowych ESG a odpowiedzialne inwestowanie. Przewodnik dla spółek i inwestorów, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSethi S.P. (1975), Dimensions of corporate social performance: an analytical framework, „California Management Review”, 17(3), s. 58–64.pl_PL
dc.referencesSherman W.R. (2012), The triple bottom line: the reporting of “doing well” & “doing good”, „Journal of Applied Business Research”, 28(4), s. 673–681.pl_PL
dc.referencesSibbet D. (1997), 75 years of management ideas and practice 1922–1997, „Harvard Business Review”, 75(5), s. 2–12.pl_PL
dc.referencesSidorczuk-Pietraszko E. (red.) (2009), Funkcjonowanie przedsiębiorstw w warunkach zrównoważonego rozwoju i gospodarki opartej na wiedzy, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok.pl_PL
dc.referencesSiemiński J.L. (2008), Idea rozwoju zrównoważonego i trwałego obszarów wiejskich w Polsce na tle innych koncepcji. Ujęcie planistyczne (część I), „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich”, 2, Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie, s. 7–25.pl_PL
dc.referencesSieniawski W. (2011), Użytkowanie lasów w Indonezji, „Sylwan”, 155(4), s. 279–288.pl_PL
dc.referencesSikacz H. (2016), Wpływ CSR na sytuację finansową przedsiębiorstw – przegląd badań, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, 436, s. 241–252.pl_PL
dc.referencesSisak L., Kaliszewski A. (2013), Ekonomiczne instrumenty wspierania wielofunkcyjnej gospodarki leśnej w Czechach i w Polsce, „Sylwan”, 157(9), s. 703–711.pl_PL
dc.referencesSkłodkowski J.W., Gołos P. (2016), Wartość rekreacyjnej funkcji lasu w świetle wyników ogólnopolskiego badania opinii społecznej, „Sylwan”, 160(9), s. 759–766.pl_PL
dc.referencesSkonieczny J. (2013), Zarządzanie strategiczne dla inżynierów, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSkrzypek E. (2015), Społeczna odpowiedzialność – standardy i raportowanie, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, 378, s. 206–217.pl_PL
dc.referencesSkrzypek E., Saadi N. (2014), Motywacje versus korzyści CSR z perspektywy polskich spółek giełdowych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach”, seria „Administracja i Zarządzanie”, 103 (30), s. 11–24.pl_PL
dc.referencesSobańska I. (2005), Reorientacja sprawozdań finansowych i systemu rachunkowości jako skutek wdrażania MSR, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, 27(83).pl_PL
dc.referencesSobańska I. (red.) (2010), Rachunkowość zarządcza. Podejście operacyjne i strategiczne, C.H. Beck, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSojak S. (2011), Rachunkowość przymiotnikowa, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, 62(118), s. 265–288.pl_PL
dc.referencesSpeckbacher G., Bischof J., Pfeiffer T. (2003), A descriptive analysis on the implementation of Balanced Scorecards in German-speaking countries, „Management Accounting Research”, 14, s. 361–388.pl_PL
dc.referencesSprinkle G.B., Maines L.A. (2010), The benefits and costs of corporate social responsibility, „Business Horizons”, 53, s. 445–453.pl_PL
dc.referencesStaden Van Ch.J., Hooks J. (2007), A comprehensive comparison of corporate environmental reporting and responsiveness, „The British Accounting Review”, 39, s. 197–210.pl_PL
dc.referencesStankiewicz W. (2012), Ekonomika instytucjonalna. Zarys wykładu, Prywatna Wyższa Szkoła Businessu, Administracji i Technik Komputerowych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesStaubus G.J. (2000), The Decision-Usefulness Theory of Accounting, Garland Publishing, New York.pl_PL
dc.referencesStecko J. (2012), CSR 1.0 a CSR 2.0 Porównanie i analiza pojęć, „Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej”, 285, „Zarządzanie i Marketing”, 19(3), s. 119–125.pl_PL
dc.referencesStefanowicz B. (2013), Informacja. Wiedza. Mądrość, „Biblioteka Wiadomości Statystycznych”, 66, Warszawa.pl_PL
dc.referencesStefanowicz B. (2004), Informacja, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.pl_PL
dc.referencesStefański A., Starosta M. (2007), Zarządzanie lasami w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, „Zarządzanie Ochroną Przyrody w Lasach”, 1, s. 108–114.pl_PL
dc.referencesStiglitz J.E. (2000), The contributions of the economics of information to twentieth century economics, „Quarterly Journal of Economics”, 115, s. 1441–1478.pl_PL
dc.referencesStrategia Lizbońska (2000), Droga do sukcesu zjednoczonej Europy, Departament Analiz Ekonomicznych i Społecznych.pl_PL
dc.referencesSzczepankiewicz E. (2013), Definiowanie zakresu, zasięgu i jakości zintegrowanego sprawozdania, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, 314, s. 174–186.pl_PL
dc.referencesSztumski W. (2006), Idea zrównoważonego rozwoju a możliwości jej urzeczywistnienia, „Problemy Ekorozwoju”, 1(2), s. 73–76.pl_PL
dc.referencesSzumniak-Samolej J. (2013), Odpowiedzialny biznes w gospodarce sieciowej, Poltext, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSzychta A. (2010), Współczesne kierunki zainteresowania teorii rachunkowości finansowej w świetle zarysu jej rozwoju, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, 56(112), s. 245–266.pl_PL
dc.referencesSzychta A. (2009), Zbilansowana karta wyników i mapa strategii jako zintegrowany system pomiaru i zarządzania wynikami organizacji, [w:] H. Buk, A.M. Kostur (red.), Zintegrowany system pomiarów dokonań w rachunkowości, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, s. 373–392.pl_PL
dc.referencesŚnieżek E. (2016a), Raportowanie społecznej odpowiedzialności w Państwowym Gospodarstwie Leśnym „Lasy Państwowe”, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, 89(145), s. 151–166.pl_PL
dc.referencesŚnieżek E. (2016b), Zbilansowana karta wyników w Państwowym Gospodarstwie Leśnym „Lasy Państwowe”.pl_PL
dc.referencesPropozycja modyfikacji koncepcji ukierunkowana na zrównoważony rozwój, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, 90(146), s. 173–190.pl_PL
dc.referencesŚnieżek E. (2014), Społecznie odpowiedzialne przedsiębiorstwo przyszłości w kontekście ponadczasowych przemyśleń profesor Elżbiety Burzym, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, 76(132), s. 75–88.pl_PL
dc.referencesŚnieżek E. (2009), Raport biznesowy jako odzwierciedlenie współczesnych tendencji rozwojowych sprawozdawczości finansowej, [w:] Pracownicy Katedry Rachunkowości SGH (red. nauk.), Problemy współczesnej rachunkowości, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 497–514.pl_PL
dc.referencesŚnieżek E. (2008), Sprawozdawczość przepływów pieniężnych – krytyczna ocena i propozycja modelu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesŚnieżek E., Piłacik J. (2016), Raportowanie informacji pozafinansowych o społecznej odpowiedzialności w Lasach Państwowych w świetle niektórych koncepcji teoretycznych, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, 284, s. 140–149.pl_PL
dc.referencesŚnieżek E., Perlińska M. (2012), Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa w dobie zrównoważonego rozwoju, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, 276, s. 203–215.pl_PL
dc.referencesŚnieżek E., Wiatr M. (2014), Zintegrowane raportowanie biznesowe przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego w dobie zrównoważonego rozwoju, „Studia Prawno-Ekonomiczne”, XCI(2), s. 397–410.pl_PL
dc.referencesŚnieżek E., Wiatr M. (2011), Raportowanie przepływów pieniężnych: w kontekście zmian we współczesnej sprawozdawczości finansowej, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.pl_PL
dc.referencesŚwiderska G. (2008), Kapitał intelektualny w raporcie biznesowym, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, 1(6), s. 4–7.pl_PL
dc.referencesŚwiderska G. (2007), Wyzwania dla ekspertów rachunkowości wobec nowych koncepcji raportowania, [w:] Rachunkowość wczoraj, dziś i jutro, SKwP, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTrojanowski T. (2015), Przedsiębiorstwa wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej”, 1927, seria „Organizacja i Zarządzanie”, 77, s. 239–247.pl_PL
dc.referencesTrotman A., Trotman K. (2015), Internal audit’s role in GHG emissions and energy reporting: evidence from audit committees, senior accountants, and internal auditors, „Auditing: A Journal of Practice & Theory”, 34(1), s. 199–230.pl_PL
dc.referencesUnited Nations (2000), UN Millenium Declaration, Resolution adopted by the General Assembly, A/REs/55/2, United Nations.pl_PL
dc.referencesUziębło A. (red.) (2014), Pokonać dekoniunkturę. Społeczna odpowiedzialność biznesu i finanse, „Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku”, 30, CeDeWu, Warszawa.pl_PL
dc.referencesVisser W. (2010), The evolution and revolution of corporate social responsibility, [in:] M. Pohl, N. Tolhurst (eds), Responsible Business: How to Manage a CSR Strategy Successfully, John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey.pl_PL
dc.referencesWachowiak P. (2008), Raportowanie społeczne przedsiębiorstwa jako przejaw jego odpowiedzialności, „Przegląd Organizacji”, 10, s. 35–37.pl_PL
dc.referencesWaddock S.A. (2004). Parallel universes: companies, academics, and the progress of corporate citizenship, „Business and Society Review”, 109, s. 5–42.pl_PL
dc.referencesWaddock S.A., Graves S.B. (1997), The corporate social performance-financial performance link, „Strategic Management Journal”, 18(4), s. 303–319.pl_PL
dc.referencesWalińska E. (2015), Zintegrowany raport – początek końca sprawozdania finansowego?, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, 82(138), s. 151–165.pl_PL
dc.referencesWalińska E., Bek-Gaik B., Gad J., Rymkiewicz B. (2015), Sprawozdawczość przedsiębiorstwa jako narzędzie komunikacji z otoczeniem. Wymiar finansowy i niefinansowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesWartick S.L., Cochran P.L. (1985), The evolution of the corporate social performance model, „Academy of Management Review”, 10(4), s. 758–769.pl_PL
dc.referencesWCED (World Commission on Environment and Development) (1987), Our Common Future, Oxford University Press, Oxford.pl_PL
dc.referencesWillis K.G., Garrod G., Scarpa R. (2004), The Social and Environmental Benefits of Forests in Great Britain, Report for UK Forest Commission.pl_PL
dc.referencesWłoch W. (2014), Wolność i przymus. Kantowska teoria legitymizacji prawa i państwa, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Toruń.pl_PL
dc.referencesWołowiec T. (2004), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa nową formułą zarządzania, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw”, 3, s. 3–11.pl_PL
dc.referencesWood D.J. (2010), Measuring corporate social performance: a review, „International Journal of Management Reviews”, 12(1), s. 50–84.pl_PL
dc.referencesWood D.J. (1991), Corporate social performance revisited, „Academy of Management Review”, 16, s. 691–718.pl_PL
dc.referencesWysocka-Fijorek E. (2015), Zagadnienia ekonomiczne w planowaniu urządzeniowym, „Sylwan”, 159(10), s. 872–879.pl_PL
dc.referencesWyszkowska Z. (2009), Organizacja rachunkowości w Lasach Państwowych, „Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu”, XI(5), s. 349–354.pl_PL
dc.referencesXiaobei B.H., Watson L. (2015), Corporate social responsibility research in accounting, „Journal of Accounting Literature”, 34, s. 1–16.pl_PL
dc.referencesZajączkowski J. (2003), Rola zasad hodowli lasu w kształtowaniu trwałej wielofunkcyjności polskich lasów i leśnictwa, „Sylwan”, 4, s. 3–9.pl_PL
dc.referencesZasada M., Siry J.P., Cieszewski C.J. (2004), Intensywna gospodarka leśna na Południu Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, „Sylwan”, CXLVIII(2), s. 61–72.pl_PL
dc.referencesZbiegień-Maciąg L. (1997), Etyka w zarządzaniu, Centrum Informacji Menedżera, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZeng K., Luo X. (2013), The balanced scorecard in China: does it work?, „Business Horizons”, 56, s. 611–620.pl_PL
dc.referencesZintegrowany Raport Roczny Grupy Azoty 2014.pl_PL
dc.referencesZintegrowany Raport Roczny Grupy Lotos za rok 2014.pl_PL
dc.referencesZyznarska-Dworczak B. (2016), Weryfikacja danych pozafinansowych w raportowaniu osiągnięć jednostek odpowiedzialnych społecznie, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, 2/2 (80), s. 525–532.pl_PL
dc.referencesZyznarska-Dworczak B. (2015), Wiarygodność raportowania zintegrowanego w świetle strategiczno-informacyjnego paradygmatu rachunkowości, „Acta Oeconomica Posnaniensia”, 3(1), s. 192–204.pl_PL
dc.referencesŻelazna-Blicharz A. (2013), Społeczna odpowiedzialność w procesie gospodarowania a zrównoważona produkcja i konsumpcja, Politechnika Lubelska, Lublin.pl_PL
dc.referencesŻylicz T. (2010), Elementy teorii zrównoważonego rozwoju, [w:] J. Kronenberg, T. Bergier (red.), Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce, Fundacja Sędzimira, Kraków, s. 71–86.pl_PL
dc.referencesDyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy, Dz. Urz. Unii Europejskiej, L330/1.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe, Dz. U. 1994, nr 134, poz. 692.pl_PL
dc.referencesStandard ISO 26000.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o lasach, Dz. U. 2014, poz. 222.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach, Dz. U. 2011, nr 12, poz. 59 z późn. zm.pl_PL
dc.referencesAnam L., Kacprzak J. (red.) (2015), Raportowanie niefinansowe. Poradnik dla Raportujących, Zespół ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa https://www.mr.gov.pl/media/15933/MG_CSR_raport_WEB_6.pdf (dostęp 28.11.2016).pl_PL
dc.referencesAnam L., Kacprzak J. (red.) (2015), Raportowanie niefinansowe. Poradnik dla Raportujących, Zespół ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa https://www.mr.gov.pl/media/15933/MG_CSR_raport_WEB_6.pdf (dostęp 28.11.2016).pl_PL
dc.referencesDrucker P.F. (2008), Management, Revised Edition, HarperCollins e-books http://youth-portal.com/wp-content/uploads/2014/10/Peter-F-Drucker-Management-Rev-Ed.pdf (dostęp 20.09.2016).pl_PL
dc.referenceshttp.csrinfo.org (dostęp 14.04.2015).pl_PL
dc.referenceshttp://csr.forbes.pl/unia-zredukuje-emisje-co2-bardziej-nizplanowala,artykuly,177854,1,1.html (dostęp 20.10.2016).pl_PL
dc.referenceshttp://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KNoP/struktura/KGE/Documents/rozwoj_zrownowazony.pdf (dostęp 10.11.2016).pl_PL
dc.referenceshttp://martis-consulting.pl/badanie-martis-consulting-wsrod-inwestorow-instytucjonalnych-postrzeganie-spolecznej-odpowiedzialnosci-spolek-gieldowych-inwestorow (dostęp 16.06.2015).pl_PL
dc.referenceshttp://niezalezna.pl/87748-dekada-raportowania-csr-w-polsce (dostęp 20.10.2016).pl_PL
dc.referenceshttp://odpowiedzialnybiznes.pl/artykuly/csr-2-0-ewolucja-i-rewolucja-spolecznej-odpowiedzialnosci-biznesu (dostęp 16.09.2016).pl_PL
dc.referenceshttp://odpowiedzialnybiznes.pl/artykuly/ujawnianie-a-raportowanie-czyli-dyrektywa-zmieni-podejscie-raportowania (dostęp 25.11.2016).pl_PL
dc.referenceshttp://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/raport-2015 (dostęp 12.10.2016).pl_PL
dc.referenceshttp://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/wyniki-badania-menedzerowie-csr (dostęp 10.11.2016).pl_PL
dc.referenceshttp://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/35568/003.pdf (dostęp 15.11.2016).pl_PL
dc.referenceshttp://www.firmylesne.pl/lista/lasy-panstwowe/pokaz/lp_bronia_pozycji,3583 (dostęp 9.12.2016).pl_PL
dc.referenceshttp://www.odpowiedzialnybiznes.eu/21/Czym_jest_CSR (dostęp 09.12.2014).pl_PL
dc.referenceshttps://www.pwc.pl/pl/biuro-prasowe/assets/zaproszenie_konsultacje_raportowanie_zintegrowane.pdf (dostęp 22.11.2016).pl_PL
dc.referenceshttps://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/risk/articles/csr-zrownowazony-rozwoj-manadzerowie-2015.html (dostęp 12.10.2016).pl_PL
dc.referencesSprawozdanie finansowo-gospodarcze PGL Lasy Państwowe (2015) http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/px_~sprawozdanie_finansowo_gospodarcze_za_2015_8.pdf?page_opener=http%3A%2F%2Fbip.lasy.gov.pl%2Fpl%2Fbip%2Ffinanse (dostęp 20.10.2016).pl_PL
dc.referencesStrategia Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na lata 2014–2030 (2013), Warszawa, grudzień http://zlpwrp.pl/wp-content/uploads/2014/08/strategia-LP.pdf (dostęp 23.04.2016).pl_PL
dc.referencesTomaszewski K. (2015a), Wizja działań na rzecz rozwoju Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe http://www.npl.ibles.pl/sites/default/files/artykuly/tomaszewski_wizja_dzialan_na_rzecz_rozwoju_cz.2.pdf (dostęp 11.09.2016).pl_PL
dc.referencesTomaszewski K. (2015b), Wizja działań na rzecz rozwoju Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe http://www.npl.ibles.pl/sites/default/files/artykuly/tomaszewski_wizja_dzialan_na_rzecz_rozwoju_cz.3.pdf (dostęp 20.09.2016).pl_PL
dc.referencesŻylicz T., Giergiczny M. (2013), Wycena pozaprodukcyjnych funkcji lasu. Raport końcowy, Uniwersytet Warszawski http://www.lasy.gov.pl/publikacje/copy_of_gospodarka-lesna/prace naukowe/wycenapozaprodukcyjnych-funkcji-lasu/raport-koncowy/view (dostęp 15.02.2015).pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088-561-5
dc.disciplineekonomia i finansepl_PL
dc.disciplinenauki o zarządzaniu i jakościpl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe