Show simple item record

dc.contributor.authorGad, Jacek
dc.date.accessioned2022-05-09T14:38:37Z
dc.date.available2022-05-09T14:38:37Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationGad J., Rachunkowość w procesie nadzoru w spółkach publicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, https://doi.org/10.18778/7525-614-7pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-614-7
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/41807
dc.descriptionJak dotąd, publikacji wszechstronnie analizujących problematykę rachunkowości w aspekcie nadzoru korporacyjnego nie ma wiele. Brak też publikacji polskiej, która kompleksowo rozpatrywałaby ten ważny aspekt nadzoru korporacyjnego. W tym świetle pionierską staje się książka dra Jacka Gada dotycząca rachunkowości w procesie nadzoru w spółkach publicznych. (...) Stanowić ona będzie interesującą i bardzo potrzebną publikację, zarówno dla teoretyków, jak i praktyków rachunkowości i nadzoru korporacyjnego, która w konsekwencji przyczynić się może do poprawy komunikacji i współpracy pomiędzy organami spółek i interesariuszami, szczególnie w warunkach odpowiedzialności rady nadzorczej za zgodność sprawozdania finansowego z prawem bilansowym. Może też być ona wykorzystywana w dydaktyce rozpatrywanej problematyki na różnych szczeblach i formach nauczania. Z recenzji prof. zw. dr hab. Magdaleny Jerzemowskiejpl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectnadzór korporacyjnypl_PL
dc.subjectrady nadzorczepl_PL
dc.subjectrachunkowośćpl_PL
dc.subjectwartość godziwapl_PL
dc.subjectwycena rachunkowościpl_PL
dc.subjectwartość użytkowanapl_PL
dc.subjectspółki publicznepl_PL
dc.subjectsprawozdawczość finansowapl_PL
dc.titleRachunkowość w procesie nadzoru w spółkach publicznychpl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódz 2011pl_PL
dc.page.number242pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.referencesA Statement of Accounting Theory, American Accounting Association, Chicago 1970.pl_PL
dc.referencesAggestam M., Corporate Governance and Capital Groups in Poland, „Journal for East European Management Studies” 2004, vol. 9, no. 4.pl_PL
dc.referencesAllerhand M., Kodeks handlowy. Ksiega pierwsza. Kupiec. Komentarz, Kodeks Spółka Wydawnicza z o.o., Lwów 1935 (reprint pierwszego wydania, Miedzykomunalna Spółka Akcyjna „Municipum”, Warszawa 1991).pl_PL
dc.referencesAluchna M., Koszty agencji jako determinanta efektywnosci nadzoru korporacyjnego, [w:] Rudolf S. (red.), Strategiczne obszary nadzoru korporacyjnego zewnetrznego i wewnetrznego, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódz 2002.pl_PL
dc.referencesAluchna M., Mechanizmy corporate governance w spółkach giełdowych, Wyd. Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesAluchna M., Przejrzystosc jako element nadzoru korporacyjnego. Wyzwania dla spółek giełdowych, cz. 1, „e-Mentor” 2005, nr 5 (12).pl_PL
dc.referencesAmihud Y., Mendelson H., The Liquidity Route to a Lower Cost of Capital, „Journal of Applied Corporate Finance” 2000, vol. 12.pl_PL
dc.referencesAudyt wewnetrzny. Spojrzenie praktyczne, Stowarzyszenie Ksiegowych w Polsce, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesBall R., Infrastructure Requirements for an Economically Efficient System of Public Financial Reporting and Disclosure, „Brookings-Wharton Papers on Financial Services” 2001.pl_PL
dc.referencesBareja K., Ryzyko w kontekscie organizowania i funkcjonowania audytu wewnetrznego, [w:] Karmanska A. (red.), Ryzyko w rachunkowosci, Wyd. Difin, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesBarry C., Brown S. J., Differential Information and Security Market Equilibrium, „Journal of Financial and Quantitative Analysis” 1985, vol. 20, no. 4.pl_PL
dc.referencesBaumol W. J., Business Behavior, Value and Growth, Macmillan, New York 1959.pl_PL
dc.referencesBeatty D., Governance Self Appraisal Form, Canadian Coalition for Good Governance, Toronto 2003.pl_PL
dc.referencesBelkaoui A., Accounting Theory, Academic Press, London 1992.pl_PL
dc.referencesBenson S., Standing C., Information Systems: A Business Approach, John Wiley & Sons, Milton 2002.pl_PL
dc.referencesBerle A. A., Means G. C., The Modern Corporation and Private Property, New York 1932.pl_PL
dc.referencesBielski M., Organizacje – istota, struktury, procesy, wyd. 3, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódz 2001.pl_PL
dc.referencesBlack B., The Core Institutions that Support Strong Securities Markets, „Business Lawyer” 2000, vol. 55.pl_PL
dc.referencesBohdanowicz L., Profesjonalizm w funkcjonowaniu rad nadzorczych spółek akcyjnych, [w:] Jeżak J. (red.), Struktura i formy sprawowania władzy w spółkach kapitałowych, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódz 2005.pl_PL
dc.referencesBorkowska B., Klimczak B., Kontrakty mened erskie w teoriach ekonomii i etyki, [w:] Rudolf S. (red.), Efektywnosc nadzoru włascicielskiego w spółkach kapitałowych, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódz 2000.pl_PL
dc.referencesBrigham E. F., Houston J. F., Fundamentals of Financial Management, Thomson Learning, Belmont 2007.pl_PL
dc.referencesBrooks J., Converging Cultures. Trends in European Corporate Governance, Pricewaterhouse-Coopers, 1997.pl_PL
dc.referencesBrzezin W., Ogólna teoria rachunkowości, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesBurzym E., Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji, PWE, Warszawa 1980.pl_PL
dc.referencesBurzym E., Rola i funkcje rachunkowości w roku 2000, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2008, t. 45 (101).pl_PL
dc.referencesBurzym E., Społeczna funkcja rachunkowości, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2008, t. 45 (101).pl_PL
dc.referencesBushman R. M., Smith A. J., Financial Accounting Information and Corporate Governance, „Journal of Accounting and Economics” 2001, vol. 32, no. 1.pl_PL
dc.referencesBushman R. M., Smith A. J., Transparency, Financial Accounting Information, and Corporate Governance, „Economic Policy Review”, April 2003.pl_PL
dc.referencesCabała P., System kontroli w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Kraków 2002.pl_PL
dc.referencesCadbury A., Corporate Governance and Chairmanship. A Personal View, Oxford University Press, Oxford 2002.pl_PL
dc.referencesCadbury Report, Financial Aspects of Corporate Governance, Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance and Gee & Co., London 1992.pl_PL
dc.referencesCałus A., Prawo cywilne i handlowe państw obcych, PWE, Warszawa 1985.pl_PL
dc.referencesCałus A., Wybrane aspekty statusu prawnego członka rady nadzorczej spółki akcyjnej – próba kwalifikacji charakteru stosunków prawnych ze spółka – pozycja tzw. członka niezależnego, [w:] Węzłowe problemy prawa handlowego, VI Ogólnopolski Zjazd Katedr Prawa Handlowego, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin–Międzyzdroje, 23–25 września 2007.pl_PL
dc.referencesCampbell A., The Cost of Independent Chairman, „Long Range Planning” 1995, no. 6.pl_PL
dc.referencesCarter D. B., Lorsch J. W., Back to the Drawing Board. Designing Corporate Board for a Complex Word, Harvard Business School Press, Boston 2004.pl_PL
dc.referencesCharkman J., Keeping Good Company. A Study of Corporate Governance in Five Countries, Clarendon Press, Oxford 1994.pl_PL
dc.referencesChłopecki A., Dyl M., Prawo rynku kapitałowego, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesChłopecki A., Informacja poufna w prawie papierów wartościowych, [w:] Nowicka A. (red.), Prawo prywatne czasu przemian. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi S. Sołtysińskiemu, Wyd. Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań 2005.pl_PL
dc.referencesChmielewski A., Pietrusinska E., Pietrusinski R., Odpowiedzialność za rachunkowość w świetle ustawy o rachunkowości i kodeksu spółek handlowych, [w:] Turyna J., Szczęsny W. (red.), Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych. Informacja finansowa i jej wykorzystanie w warunkach stosowania MSR/MSSF, Wyd. Naukowe Wydziału Zarzadzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesChmielewski A., Winter M., Odpowiedzialność organów zarządzających i nadzorczych spółek za rachunkowość, [w:] Rudolf S. (red.), Rola nadzoru korporacyjnego w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008.pl_PL
dc.referencesCommission of the European Communities, Communication from the Commission to the Council and the European Parliament, Modernising Company Law and Enhancing Corporate Governance in the European Union – A Plan to Move Forward, Brussels, 21 May 2003, KOM (2003) 284 wersja ostateczna.pl_PL
dc.referencesConceptual Framework for Financial Reporting: The Objective of Financial Reporting and Qualitative Characteristics and Constraints of Decision-Useful Financial Reporting Information, IASB/FASB, May 2008 – Exposure Draft.pl_PL
dc.referencesCooper R., Kaplan R. S., Zarządzania kosztami i efektywnością, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.pl_PL
dc.referencesCorporate Governance Country Assessment. Poland, June 2005, „Report on the Observance of Standards and Codes”, World Bank.pl_PL
dc.referencesCwynar A., Cwynar W., Zarzadzanie wartością spółki kapitałowej. Koncepcje, systemy, narzędzia, FRRwP, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesCyert R. M., March J. G., A Behavioral Theory of the Firm, Prentice Hall, Englewood Cliffs 1963.pl_PL
dc.referencesCzarnecki J., Współczesne zarzadzanie, [w:] Sobańska I. (red.), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Nowoczesne tendencje, procedury i ich zastosowanie w przedsiębiorstwach, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesCzarniawski R., Rapacka A., Pomiędzy prawem a finansami. Poradnik członka rady nadzorczej spółki akcyjnej, Wyd. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesDavies A., Best Practice in Corporate Governance, Ashgate Publishing, Oxon 2006.pl_PL
dc.referencesDe Wit B., Meyer R., Synteza strategii, PWE, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesDemb A., Neubauer F., Rada nadzorcza. Czym jest i jaka jest jej odpowiedzialność, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1995.pl_PL
dc.referencesDevelopments in the Financial Reporting Supply Chain – Results from a Global Study among IFAC Member Bodies, Information Paper, International Federation of Accountants, New York, February 2009.pl_PL
dc.referencesDiPiazza S. A., Eccles R. G., Building Public Trust: The Future of Corporate Reporting, John Willey & Sons, Chichester 2003.pl_PL
dc.referencesDiscussion Paper on the Financial Reporting and Auditing Aspects of Corporate Governance, European Federation of Accountants, Brussels, July 2003.pl_PL
dc.referencesDittmann P., Prognozowanie w przedsiębiorstwie. Metody i ich zastosowanie, wyd. 4 zmienione, Wyd. Wolters Kluwer, Kraków 2008.pl_PL
dc.referencesDobija D., Develompents of Corporate Governance in Poland: Implications for Accounting, [w:] Górowski I. (red.), General Accounting Theory. Evolution and Design for Efficiency, Academic and Professional Press, WSiP SA Group, Warsaw 2008.pl_PL
dc.referencesDobija D., Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Wyd. WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesDobre praktyki spółek notowanych na GPW, załącznik do uchwały nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z 4 lipca 2007 r.pl_PL
dc.referencesDoliniak K., Koniec synekur w radach nadzorczych, „Forbes”, styczeń 2009.pl_PL
dc.referencesDonaldson L., The Ethereal Hand: Organizational Economics and Management Theory, „Academy of Management Review” 1990, vol. 15, no. 3.pl_PL
dc.referencesDotkus W., Rachunkowość jako podstawowa baza informacyjna controllingu, [w:] Cebrowska T. (red.), Rachunkowość finansowa i podatkowa, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesDrury C., Management and Cost Accounting, Chapman & Hall, London 1992.pl_PL
dc.referencesDziało J., Nadzór właścicielski a efektywność działania spółek, Wyd. Katedry Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001.pl_PL
dc.referencesDziedziczak I., Nowakowski A., Organizacja przetwarzania danych, PWE, Warszawa 1991.pl_PL
dc.referencesDzierżanowski M., Tamowicz P., Ownership and Control of Polish Corporations, „Corporate Ownership & Control” 2004, vol. 1, no. 3.pl_PL
dc.referencesEasterbrook F. H., Fischel D. R., The Economic Structure of Corporate Law, Harvard University Press, Cambridge−London 1991.pl_PL
dc.referencesEisenhardt K., Agency Theory: An Assessment and Review, „Academy of Management Review” 1989, no. 14.pl_PL
dc.referencesEnterprise Governance: Getting the Balance Right, IFAC/CIMA 2004.pl_PL
dc.referencesErwarta H., Erwart H., Betrieb lichtes Rechnungswesen als Informationszentrum lines Management-Lenkungssystems, „Kostenrechnungs-Praxis”, Nr. 2.pl_PL
dc.referencesEvaluating and Improving Governance in Organizations, International Good Practice Guidance, International Federation of Accountants, New York, February 2009.pl_PL
dc.referencesFahy M., Weiner A., Roche J., Beyond Governance: Creating Corporate Value through Performance. Conformance and Responsibility, John Wiley & Sons, New York 2005.pl_PL
dc.referencesFama E., Agency Problems and the Theory of the Firm, „Journal of Political Economy” 1980, vol. 88.pl_PL
dc.referencesFama E., Jensen M., Separation of Ownership and Control, „Journal of Law and Economics” 1983, vol. 26.pl_PL
dc.referencesFarrar J. H., Hannigan B. M., Farrar’s Company Law, 4th ed., Butterworths, London 1998.pl_PL
dc.referencesFlakiewicz W., Podejmowanie decyzji kierowniczych, PWE, Warszawa 1973.pl_PL
dc.referencesFlakiewicz W., Systemy informacyjne w zarzadzaniu. Uwarunkowania, technologie, rodzaje, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesGad J., Nadzór właścicielski w świetle zmian prawa bilansowego, [w:] Nadzór korporacyjny a przedsiębiorstwo, „Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego” 2009, nr 1.pl_PL
dc.referencesGad J., Odpowiedzialność rad nadzorczych za rachunkowość w świetle regulacji polskiego prawa bilansowego, [w:] Sobańska I., Wnuk-Pel T. (red.), Rachunkowość w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.pl_PL
dc.referencesGad J., Rachunkowość jako system wspomagający realizacje funkcji nadzoru i kontroli w spółce kapitałowej, [w:] IX Ogólnopolskie Seminarium Doktorskie Rachunkowości i Finansów, Wyd. Sopockiej Szkoły Wyższej, Sopot 2009.pl_PL
dc.referencesGad J., Rada nadzorcza na straży wiarygodności systemu rachunkowości w obliczu kryzysu, [w:] Micherda B., Stępień M. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2009.pl_PL
dc.referencesGad J., Walińska E., System ekonomiczno-finansowy a system rachunkowości w zarzadzaniu jednostka – teoria i praktyka, [w:] Luty Z., Łyszczak M. (red.), Finanse. Bankowość. Rachunkowość, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. O. Langego, Wrocław 2008.pl_PL
dc.referencesGad J., Wybrane zmiany legislacyjne prowadzące do zwiększenia wiarygodności sprawozdań finansowych, [w:] Walińska E., Czajor P., Gad J., Meritum. Rachunkowość. Wybrane zmiany w regulacjach międzynarodowych i krajowych rachunkowości – już obowiązujące i propozycje na przyszłość. Aneks, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesGaddis P. O., Corporate Accountability. For What and to Whom Must the Manager Answers?, Happer & Row, New York 1964.pl_PL
dc.referencesGajewska-Jedwabny A., Relacje inwestorskie i raportowanie wartości, [w:] Szablewski A., Tuzimek R. (red.), Wycena i zarzadzanie wartością firmy, Wyd. Poltext, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesGarrison R. H., Noreen E. W., Brewer P. C., Managerial Accounting, 12th ed., McGraw-Hill Irwin, New York 2008.pl_PL
dc.referencesGliński B., Kuc B. R., Fołtyn H., Menedżeryzm. Strategie. Zarzadzanie, Wyd. Key Text, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesGlynn J. J., Perrin J., Murphy M. P., Rachunkowość dla menedżerów, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesGoold M., The (Limited) Role of the Board, „Long Range Planning” 1995, no. 6.pl_PL
dc.referencesGorynia M., Zachowania przedsiębiorstw w okresie transformacji. Mikroekonomia przejścia, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 1998.pl_PL
dc.referencesGray S. R., Cannella A. A. Jr., The Role of the Risk in Executive Compensation, „Journal of Management” 1997, vol. 23, no. 4.pl_PL
dc.referencesGriffin R. W., Podstawy zarzadzania organizacjami, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesGruszecki T., Przedsiębiorstwo jako kategoria ekonomiczna, [w:] Jakóbik W. (red.), Teoria i praktyka przemian gospodarczych – wybrane problemy, Ossolineum, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1989.pl_PL
dc.referencesGruszecki T., Współczesne teorie przedsiębiorstwa, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesGuidance on Good Practices in Corporate Governance Disclosure, United Nations Conference on Trade and Development, United Nations, New York–Geneva 2006.pl_PL
dc.referencesHansmann H., Kraakman R., What Is a Corporate Law, [w:] The Anatomy of Corporate Law, Oxford University Press, Oxford 2004.pl_PL
dc.referencesHealy P. M., Palepu K. G., Information Asymmetry, Corporate Disclosure, and the Capital Markets: A Review of the Empirical Disclosure Literature, „Journal of Accounting and Economics” 2001, no. 31.pl_PL
dc.referencesHerdan A., Przesłanki i warunki nadzoru korporacyjnego, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni” 2007, nr 6.pl_PL
dc.referencesHerman A., Szablewski A., Orientacja na wzrost wartości współczesnego przedsiębiorstwa, [w:] Herman A., Szablewski A. (red.), Zarzadzanie wartością firmy, Wyd. Poltext, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesHessel M., Rady spółek akcyjnych: kontrola poprzez reprezentacje, [w:] Hessel M. (red.), W poszukiwaniu skutecznej rady, czyli o kontroli spółek akcyjnych w gospodarce rynkowej, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1995.pl_PL
dc.referencesHigson A., Corporate Financial Reporting: Theory and Practice, Sage Publications, London 2003.pl_PL
dc.referencesHilb M., New Corporate Governance. Successful Board Management Tools, Springer, Heidelberg 2005.pl_PL
dc.referencesHill C. W., Jones T. M., Stakeholder-Agency Theory, „Journal of Management Studies” 1992, no. 29.pl_PL
dc.referencesHofmolk T., Rozwój sieci informatycznych jako instrument integracji środowisk naukowych, [w:] Kukliński A., Pawłowska K., Innowacja – edukacja – rozwój regionalny, Wyższa Szkoła Biznesu, National Louis University, Nowy Sącz 1998.pl_PL
dc.referencesHoogendoorn M., A Financial Statement Model Based on Shareholder Value – A Theoretical Approach and the Views of the IASC, Paper presented at the 23rd annual congress of the European Accounting Association, Munich, 29–31 March 2000.pl_PL
dc.referencesHopt K. J., Leyens P. C., Board Models in Europe – Recent Developments of Internal Corporate Governance Structures in Germany, the United Kingdom, France, and Italy, „European Company & Financial Law Review” 2004, vol. 2.pl_PL
dc.referencesHulicka M., Oszukańcza sprawozdawczość finansowa. Wpływ rzetelnej rewizji finansowej na efektywność nadzoru korporacyjnego i ograniczanie asymetrii informacji na rynku kapitałowym, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.pl_PL
dc.referencesICGN Global Corporate Governance Principles: Revised (2009), International Corporate Governance Network, November 2009.pl_PL
dc.referencesIFAC’s Code of Ethics for Professional Accountants (2010), International Federation of Accountants.pl_PL
dc.referencesIjiri Y., The Foundation of Accounting Measurement Prentice, Prentice Hall, New York 1976.pl_PL
dc.referencesIjiri Y., Theory of Accounting Measurement, American Accounting Association, Sarasota 1975.pl_PL
dc.referencesIT Governance Institute, Board Briefing on IT Governance, 2nd ed., Rolling Meadows 2003.pl_PL
dc.referencesJagielski J., Kontrola administracji publicznej, Wyd. Prawn. LexisNexis, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesJaki A., Wycena i kształtowanie wartości przedsiębiorstwa, Wyd. Wolters Kluwer, Kraków 2008.pl_PL
dc.referencesJanik W., Wykorzystanie informacji sprawozdawczej w ocenie kondycji ekonomicznej i finansowej przedsiębiorstwa, [w:] Ogólnopolska Konferencja Naukowa Sprawozdawczość finansowa jako źródło informacji ekonomicznej, Lublin 2009.pl_PL
dc.referencesJaruga A., Rola rachunkowości zarządczej, [w:] Jaruga A., Nowak W. A., Szychta A., Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania, wyd. 2, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarzadzania, Łódź 2001.pl_PL
dc.referencesJaruga A., Problemy implementacji międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej, [w:] Sobańska I., Nowak W. A. (red.), Międzynarodowe regulacje rachunkowości i ich implementacja. Wyzwania i bariery, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006.pl_PL
dc.referencesJaruga A., Rachunkowość w warunkach gospodarki rynkowej, [w:] Jaruga A. i in., Rachunkowość finansowa, wyd. 3, Towarzystwo Gospodarcze RAFIB, Łódź 1995.pl_PL
dc.referencesJaruga A., Rachunkowość zarządcza – od systemu informacji do współuczestnika w zarzadzaniu, „Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP” 1997, t. 41.pl_PL
dc.referencesJaruga A., Systemy regulacji rachunkowości a międzynarodowa harmonizacja i standaryzacja, [w:] Jaruga A. (red.), Międzynarodowe regulacje rachunkowości. Wpływ na rozwiązania krajowe, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesJaruga A., Wprowadzenie do rachunkowości zarządczej, [w:] Jaruga A., Sobańska I., Kopczyńska L., Szychta A., Walińska E., Rachunkowość dla menedżerów, Towarzystwo Gospodarcze RAFIB, Łódź 1992.pl_PL
dc.referencesJarugowa A., Kierunki zmian funkcji rachunkowości w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej, [w:] Jarugowa A. (red.), Problemy adaptacji nowych regulacji w rachunkowości, „Acta Universitatis Lodziensis” 1993, Folia Oeconomica, nr 127.pl_PL
dc.referencesJarugowa A., Marcinkowski J., Marcinkowska M., Rachunkowość banków komercyjnych, CE i RB, Warszawa 1994.pl_PL
dc.referencesJarugowa A., Marcinkowski J., Uwagi do ewolucji funkcji rachunkowości w Polsce, [w:] Jaruga A. (red.), Rachunkowość, „Acta Universitatis Lodziensis” 1989, Folia Oeconomica.pl_PL
dc.referencesJarugowa A., Niektóre wyznaczniki rozwoju rachunkowości, [w:] Jarugowa A. (red.), Współczesne problemy rachunkowości, PWE, Warszawa 1991.pl_PL
dc.referencesJarugowa A., Prezentacja sprawozdań finansowych w świetle standardów międzynarodowych, [w:] Jarugowa A., Walińska E., Roczne sprawozdania finansowe – ujęcie księgowe i podatkowe, ODDK, Gdańsk 1997.pl_PL
dc.referencesJarugowa A., Rachunek kosztów w zarzadzaniu przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 1986.pl_PL
dc.referencesJarugowa A., Rachunkowość w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej, [w:] Jarugowa A. i in., Rachunkowość dla menedżerów, Towarzystwo Gospodarcze RAFIB, Łódź 1996.pl_PL
dc.referencesJarugowa A., Skowroński J., Rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa, wyd. 3, PWE, Warszawa 1986.pl_PL
dc.referencesJarugowa A., Skowroński J., Strukturalne i funkcjonalne problemy rachunkowości, [w:] Jarugowa A. (red.), System informacyjny rachunkowości. Analiza, struktura, projekty, „Acta Universitastis Lodziensis” 1985, Folia Oeconomica, nr 45.pl_PL
dc.referencesJarugowa A., Zadania rachunku kosztów, [w:] Jarugowa A., Malc W., Sawicki K., Rachunek kosztów, PWE, Warszawa 1979.pl_PL
dc.referencesJaworska E., Informacja jako determinanta sukcesu przedsiębiorstwa, [w:] Kiziukiewicz T. (red.), Rachunkowość we współczesnej gospodarce, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2006, nr 412, Prace Katedry Rachunkowości, nr 25.pl_PL
dc.referencesJędrzejewski M., Rachunkowość a ujawnianie informacji przez spółki giełdowe, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesJensen M. C., Meckling W. H., Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure, „Journal of Financial Economics” 1976, vol. 3, no. 4.pl_PL
dc.referencesJensen M., Agency Cost of Free Cash Flow, Corporate Finance and Takeovers, „American Economic Review” 1986, vol. 76.pl_PL
dc.referencesJerzemowska M., Istota i uwarunkowania rozwoju nadzoru korporacyjnego, [w:] Rudolf S. (red.), Strategiczne obszary nadzoru korporacyjnego zewnętrznego i wewnętrznego, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002.pl_PL
dc.referencesJerzemowska M., Kształtowanie struktury kapitału w spółkach akcyjnych, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesJerzemowska M., Międzynarodowe regulacje nadzoru korporacyjnego a zawartość raportu rocznego, [w:] Duraj J. (red.), Problemy współczesnej analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007.pl_PL
dc.referencesJerzemowska M., Międzynarodowe regulacje nadzoru korporacyjnego a zawartość raportu rocznego, [w:] Duraj J. (red.), Problemy współczesnej analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007.pl_PL
dc.referencesJerzemowska M., Nadzór korporacyjny, PWE, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesJeżak J., Bohdanowicz L., Struktura i formy sprawowania władzy w polskich spółkach akcyjnych w ocenie przewodniczącego rad nadzorczych badanych spółek, [w:] Jeżak J. (red.), Struktura i formy sprawowania władzy w spółkach kapitałowych, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005.pl_PL
dc.referencesJeżak J., Bohdanowicz L., Współdziałanie właścicieli spółek z ich zarządami i radami nadzorczymi, [w:] Jeżak J. (red.), Struktura i formy sprawowania władzy w spółkach kapitałowych, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005.pl_PL
dc.referencesJeżak J., Czynniki determinujące efektywność nadzoru właścicielskiego w spółkach akcyjnych – wnioski z doświadczeń zachodnich, [w:] Rudolf S. (red.), Strategiczne obszary nadzoru korporacyjnego zewnętrznego i wewnętrznego, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002.pl_PL
dc.referencesJeżak J., Ład korporacyjny. Doświadczenia światowe oraz kierunki rozwoju, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesJeżak J., Rola i funkcje rady nadzorczej w przeciwdziałaniu sytuacjom kryzysowym w przedsiębiorstwie, [w:] Rudolf S., Ekonomiczne i społeczne problemy nadzoru korporacyjnego, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.pl_PL
dc.referencesJeżak J., Strategiczne zarzadzanie przedsiębiorstwem. Studium koncepcji i doświadczeń amerykańskich oraz zachodnioeuropejskich, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1990.pl_PL
dc.referencesKapuściński R., Rwący nurt historii. Zapiski o XX i XXI wieku, Wyd. Znak, Kraków 2007.pl_PL
dc.referencesKarmańska A., Kierunki zmian w pomiarze dokonań przedsiębiorstwa a wyzwania dla współczesnej rachunkowości, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2008, t. 44 (100).pl_PL
dc.referencesKarmańska A., System informacyjny we współczesnym przedsiębiorstwie, [w:] Karmańska A. (red.), Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa, Wyd. Difin, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesKarmańska A., Wartość ekonomiczna w systemie informacyjnym rachunkowości finansowej, Wyd. Difin, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesKemball-Cook R. B., Luka organizacyjna, PWE, Warszawa 1974.pl_PL
dc.referencesKidyba A., Prawo handlowe, wyd. 6, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesKiziukiewicz T. (red.), Rachunkowość. Zasady prowadzenia po nowelizacji ustawy o rachunkowości, Wyd. Ekspert, Wrocław 2002.pl_PL
dc.referencesKiziukiewicz T., Rachunkowość zarządcza, Wyd. Ekspert, Wrocław 1999.pl_PL
dc.referencesKlimczak B., Etyczne otoczenie rynku kapitałowego, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1997.pl_PL
dc.referencesKnapp M. C., An Integrative Framework of Understanding Accounting www.facultystaff.ou.edu/K/Michael.C.Knapp-1/ odsłona z 16 lutego 2009.pl_PL
dc.referencesKołaczyk Z., Rachunkowość finansowa, wyd. 3, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 1999.pl_PL
dc.referencesKoładkiewicz I., Nadzór korporacyjny. Perspektywa międzynarodowa, Wyd. Poltext, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesKoontz H., O’Donnel C., Zasady zarządzania. Analiza funkcji kierowniczych, PWN, Warszawa 1969.pl_PL
dc.referencesKuc B. R., Audyt wewnętrzny teoria i praktyka, Wydawnictwo Menedżerskie PTM, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesKulesza T., Nadzór korporacyjny a zarządzanie spółką kapitałową, Wyd. Prawn. LexisNexis, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesKulesza T., Rady nadzorcze spółek kapitałowych i spółdzielni, Wyd. Pro-Lex, Gdańsk 1994.pl_PL
dc.referencesKurnal J. (red.), Teoria organizacji i zarządzania, PWE, Warszawa 1979.pl_PL
dc.referencesKurowski L., Sochacka-Krysiak H., Podstawy kontroli finansowej, PWE, Warszawa 1981.pl_PL
dc.referencesKutera M., Surdykowska S. T., Kryzysy gospodarcze a wiarygodność sprawozdań finansowych, Wyd. Difin, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesKwiecień M., Ład korporacyjny a sprawozdawczość finansowa, [w:] Nadzór korporacyjny a przedsiębiorstwo, „Prace i Materiały Wydziału Zarzadzania Uniwersytetu Gdańskiego” 2009, nr 1.pl_PL
dc.referencesKwiecień M., Rachunkowość jako narzędzie zarządzania. System z baza wiedzy, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu” 1991, nr 83.pl_PL
dc.referencesKwiecień M., Tendencje rozwojowe rachunkowości, [w:] Cebrowska T. (red.), Rachunkowość finansowa i podatkowa, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesLachiewicz S., Rola i zasady funkcjonowania zarządu w strukturze władzy spółki akcyjnej, [w:] Jeżak J., Struktura i formy sprawowania władzy w spółkach kapitałowych, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005.pl_PL
dc.referencesLachiewicz S., Źródła i sfery konfliktów w relacjach zarząd – akcjonariusze i rada nadzorcza, w świetle teorii agencji, [w:] Rudolf S. (red.), Strategiczne obszary nadzoru korporacyjnego zewnętrznego i wewnętrznego, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002.pl_PL
dc.referencesLee T. A., Financial Reporting & Corporate Governance, John Wiley & Sons, Chichester 2006.pl_PL
dc.referencesLevitt A., podaje za: C. Mallin, The Relationship between Corporate Governance, Transparency and Financial Disclosure, „Corporate Governance: An International Review” 2002, vol. 10.pl_PL
dc.referencesLevrau A., Berghe L. van den, Corporate Governance and Board Effectiveness: Beyond Formalism, „The ICFAI Journal of Corporate Governance” 2007, vol. 6, no. 4.pl_PL
dc.referencesLichtarski J., Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. O. Langego, Wrocław 1997.pl_PL
dc.referencesLis K. A., Sterniczuk H., Nadzór korporacyjny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.pl_PL
dc.referencesLubowski A., Jak płacić na świeczniku?, „Gazeta Wyborcza”, 25 stycznia 2010.pl_PL
dc.referencesMachaczka J., Misiołek K., Modele naczelnego kierownictwa w spółkach kapitałowych, [w:] Rudolf S. (red.), Nadzór właścicielski w spółkach prawa handlowego, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesMachaczka K., Cel korporacji – paradoks zyskowności czy odpowiedzialności, [w:] Rudolf S. (red.), Rola nadzoru korporacyjnego w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008.pl_PL
dc.referencesManagement Commentary. A Framework for presentation, IASB, December 2010.pl_PL
dc.referencesMarcinkowska M., Raport roczny z działań i wyników przedsiębiorstwa. Nowe tendencje w sprawozdawczości biznesowej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.pl_PL
dc.referencesMarcinkowska M., Raportowanie wartości spółki dla inwestorów, [w:] Panfil M., Szablewski A. (red.), Metody wyceny spółki – perspektywa klienta i inwestora, Wyd. Poltext, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesMarcinkowska M., Rola komisji ds. audytu we wspieraniu efektywnego nadzoru korporacyjnego, [w:] Rudolf S. (red.), Ekonomiczne i społeczne problemy nadzoru korporacyjnego, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.pl_PL
dc.referencesMarris R., A Model of the Managerial Enterprise, „Quarterly Journal of Economics” 1963, vol. 77, no. 2.pl_PL
dc.referencesMarris R., The Economics Theory of Managerial Capitalism, Macmillan, London 1964.pl_PL
dc.referencesMarshall D. H., McManus W. W., Viele D. F., Accounting. What the Numbers Mean, 7th ed., McGraw-Hill Irwin, New York 2007.pl_PL
dc.referencesMasulis R. W., The Debt/Equity Choice, Ballinger Publishing Company, Cambridge 1988.pl_PL
dc.referencesMathiesen H., The Managerial Agency Problem, [w:] The Encyclopedia about Corporate Governance www.encycogov.com/A0BigPicture/1CorpGovProblem/Exhi_1CorpGovProblem.asp odsłona z 2 stycznia 1999.pl_PL
dc.referencesMayer C., Nadzór nad działalnością spółek w gospodarce rynkowej i w gospodarce okresu transformacji, [w:] Hessel M. (red.), W poszukiwaniu skutecznej rady czyli o kontroli spółek akcyjnych w gospodarce rynkowej, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1995.pl_PL
dc.referencesMączyńska E., Pietrewicz L., Zarzadzanie wartością przedsiębiorstwa – aspekty własnościowe (wyniki badan), [w:] Herman A., Bieliński J., Zarzadzanie wartością przedsiębiorstwa a struktura akcjonariatu, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2001.pl_PL
dc.referencesMerton R., A Simple Model of Capital Market Equilibrium with Incomplete Information, „Journal of Finance” 1987, vol. 42, no. 3.pl_PL
dc.referencesMesjasz Cz., Kontrakty i problemy przedstawicielstwa w teorii nadzoru nad przedsiębiorstwem, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie” 2000, nr 544.pl_PL
dc.referencesMesjasz Cz., Kontrakty niekompletne jako podstawa teoretyczna nadzoru korporacyjnego, [w:] Rudolf S. (red.), Strategiczne obszary nadzoru korporacyjnego zewnętrznego i wewnętrznego, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002.pl_PL
dc.referencesMesjasz Cz., Nadzór, władanie, czy ład korporacyjny: problem nie tylko semantyczny, [w:] Rudolf S. (red.), Tendencje zmian w nadzorze korporacyjnym, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006.pl_PL
dc.referencesMessner Z., Bieńkowski B., Podstawy rachunkowości, PWE, Warszawa 1983.pl_PL
dc.referencesMessner Z., Informacja ekonomiczna a zarzadzanie przedsiębiorstwem, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1971.pl_PL
dc.referencesMessner Z., Kierunki unowocześnienia rachunkowości w warunkach komputeryzacji, [w:] Burzym E. (red.), Kierunki doskonalenia i unowocześniania systemu rachunkowości, Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji 23–24 listopada 1978, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Kraków 1980.pl_PL
dc.referencesMessner Z., Klimas M., Teoretyczne podstawy rachunkowości, PWE, Warszawa 1986.pl_PL
dc.referencesMicherda B., Analityczna funkcja rachunkowości w okresie przejściowym do gospodarki rynkowej, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1998.pl_PL
dc.referencesMicherda B., Współczesne sprawozdanie finansowe, „Problemy Rachunkowości” 2006, nr 1 (24).pl_PL
dc.referencesMiędzynarodowe Standardy Rachunkowości, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2001.pl_PL
dc.referencesMiędzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), International Accounting Standard Board, Londyn, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesMilewski R., Współczesne systemy społeczno-gospodarcze, [w:] Milewski R. (red.), Podstawy ekonomii, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesMillstein I. M., The Professional Board, „Business Lawyer” 1995, Vol. 50, no. 4.pl_PL
dc.referencesMojsiewicz M., Zwolankowski M., Asymetria informacji uczestników rynku finansowego, [w:] „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 1998, Folia Oeconomica Stetinesia, nr 4.pl_PL
dc.referencesMynarski S., Elementy teorii systemów i cybernetyki, PWN, Warszawa 1979.pl_PL
dc.referencesNiedzielska E. (red.), Projektowanie systemów informatycznych, PWE, Warszawa 1977.pl_PL
dc.referencesNiedzielska E., Funkcjonowanie i rozwój informatycznych systemów zarzadzania. Koncepcja, teoria, praktyka, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu” 1979, nr 113.pl_PL
dc.referencesNiewiadoma M., Sporządzanie czy „modelowanie” sprawozdań finansowych w warunkach kryzysu finansowego, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Sprawozdawczość finansowa jako źródło informacji ekonomicznej, Lublin 2009.pl_PL
dc.referencesNilsson K. S., Powerful Accounts: Identities, Principals and Agents, [w:] Kelemen M., Kostera M. (eds.), Critical Management Research in Eastern Europe: Managing the Transition, Palgrave Macmillan, Gordonsville 2003.pl_PL
dc.referencesNoetzli U., Checks and Balances in Unternehmen. Das zweite Heft zur Corporate Goverance, NZZ-Fokus, Zürich 2004.pl_PL
dc.referencesNoga A., Teorie przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesNowicki A., Strategia doskonalenia systemu informacyjnego w zarzadzaniu przedsiębiorstwem, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1999.pl_PL
dc.referencesNowicki A., System informacyjno-decyzyjny w przedsiębiorstwie, [w:] Nowicki A. (red.), Systemy informacyjno-decyzyjne zarzadzania, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1990.pl_PL
dc.referencesOlchowicz I., Tłaczała A., Rachunkowość finansowa w przykładach według ustawy o rachunkowości i MSR, wyd. 2, Wyd. Difin, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesOpalski A., Prawo gospodarcze i handlowe. Rada nadzorcza w spółce akcyjnej, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesOpalski A., Rada nadzorcza jako strategiczne ogniwo ładu korporacyjnego spółki akcyjnej, [w:] Cejmer M., Napierała J., Sójka T. (red.), Europejskie prawo spółek, t. 3: Corporate governance, Wyd. Wolters Kluwer, Kraków 2006.pl_PL
dc.referencesOviat B. M., Agency and Transaction Cost Perspective on the Manager-Shareholder Relationship: Incentives for Congruent Interests, „Academy of Management Review” 1988, vol. 13, no. 2.pl_PL
dc.referencesPaczuła C., Kontrola wewnętrzna jako element procesu zarzadzania, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 1997.pl_PL
dc.referencesParkinson J. A., Corporate Power and Responsibility, Oxford University Press, Oxford 1994.pl_PL
dc.referencesPearce J. A., Zahra S. A., The Relative of CEOs and Board of Directors: Associations with Corporate Performance, „Strategic Management Journal” 1991, vol. 12.pl_PL
dc.referencesPeche T., Metody bilansowe e-rachunkowości a systemy informacyjne w gospodarce narodowej, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1991.pl_PL
dc.referencesPeszko A., Nobel 2009 dla Olivera E. Williamsona, „Przegląd Organizacji” 2009, nr 11.pl_PL
dc.referencesPeszko A., Rada nadzorcza w procesie zarzadzania przedsiębiorstwem, Wyd. Difin, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesPetty J. W., Keown A. J., Scott D. F., Martin J. D., Basic Financial Management, Prentice Hall, Englewood Cliffs 1993.pl_PL
dc.referencesPfeffer J., Salancik G., The External Control of Organisations: A Resource Dependence Perspective, Harper & Row, New York 1978.pl_PL
dc.referencesPiasecki B., Przedsiębiorczość i mała firma. Teoria i praktyka, wyd. 2, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1998.pl_PL
dc.referencesPiłat K., Rady nadzorcze będą bardziej profesjonalne, „Rzeczpospolita”, 18 czerwca 2009.pl_PL
dc.referencesPioch J., Władztwo korporacyjne – rozwój, modele, znaczenie, [w:] Herman A., Bieliński J. (red.), Zarzadzanie wartością przedsiębiorstwa a struktura akcjonariatu, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2001.pl_PL
dc.referencesPokojska A., Rada nadzorcza zweryfikuje sprawozdanie, „Gazeta Prawna”, 12 grudnia 2008.pl_PL
dc.referencesPokojska A., Rady nadzorcze odpowiedzą za prawidłowość sprawozdań, „Gazeta Prawna”, 9 kwietnia 2008.pl_PL
dc.referencesPokojska A., W radach nadzorczych powinni zasiadać profesjonaliści, „Gazeta Prawna”, 21 lipca 2008.pl_PL
dc.referencesPopiołek W., [w:] Strzępka J. (red.), Kodeks spółek handlowych, t. 2: Komentarz. Orzecznictwo do artykułów 301–633, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesQuantification of the Macro-Economic Impact of Integration of EU Financial Markets, Final Report to the European Commission – Directorate-General for the Internal Market by London Economics (in association with PricewaterhouseCoopers and Oxford Economic Forecasting), 12 November 2002 http://ec.europa.eu/internal_market/securities/overview_en.htm odsłona z 24 marca 2009 r.pl_PL
dc.referencesRama D. V., Jones F. L., Accounting Information Systems, Thomson South-Western, Mason 2006.pl_PL
dc.referencesRappaport A., Creating Shareholder Value, 2nd ed., Free Press, New York 1998.pl_PL
dc.referencesRappaport A., Wartość dla akcjonariuszy. Poradnik menedżera i inwestora, Wyd. WIG-Press, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesRomanowska M., Wachowiak P., Gregorczyk S., Koncepcja Systemu Informacji Strategicznej, [w:] Swiderska G. K. (red.), Informacja zarządcza w procesie formułowania i realizacji strategii – wyzwanie dla polskich przedsiębiorstw, Wyd. Difin, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesRomanowska M., Zarzadzanie strategiczne firma, CIM, Warszawa 1995.pl_PL
dc.referencesRoss S., The Economic Theory of Agency: The Principal’s problem, „American Economic Review” 1973, no. 63.pl_PL
dc.referencesRudolf S., Janusz T., Stos D., Urbanek P., Efektywny nadzór korporacyjny, PWE, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesRudolf S., Wprowadzenie, [w:] Rudolf S. (red.), Nadzór właścicielski w spółkach prawa handlowego, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesRybarczyk K., Dżurak P., Swiderska G. K., Narzędzia nowoczesnej rachunkowości zarządczej dla formułowania i realizacji strategii, [w:] Swiderska G. K. (red.), Informacja zarządcza w procesie formułowania i realizacji strategii – wyzwanie dla polskich przedsiębiorstw, Wyd. Difin, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesRybicki R., Odpowiedzialność rad nadzorczych a kreatywna rachunkowość, „Rynek Kapitałowy”, styczeń 2009.pl_PL
dc.referencesRydzewska-Włodarczyk M., Potrzeby informacyjne jako podstawa budowy systemu ewidencji gospodarstw rolnych, [w:] Kiziukiewicz T. (red.), Rachunkowość w zarzadzaniu jednostkami gospodarczymi, Wyd. Akademii Rolniczej i Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003.pl_PL
dc.referencesSamuelson W. F., Marks S. G., Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesSaunders E. J., Audyt i kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwach, Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej, Wyd. Akademii Polonijnej „Educator”, Częstochowa 2003.pl_PL
dc.referencesSawicki K., Ogólne zasady projektowania systemu informacji, [w:] Jaczek M., Sawicki K., Projektowanie systemów informacji ekonomicznej w przedsiębiorstwach handlowych, PWE, Warszawa 1989.pl_PL
dc.referencesSawicki K., Rachunkowość w systemie informacyjnym zarzadzania, [w:] Monka J., Sołtys D. (red.), Systemy informacyjne w zarzadzaniu przedsiębiorstwem, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2000.pl_PL
dc.referencesSawicki K., Wybrane problemy solidarnej odpowiedzialności organów spółki za rzetelność i prawidłowość rachunkowości i sprawozdania finansowego, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2008, t. 43 (99).pl_PL
dc.referencesSawicki K. (red.), Podstawy rachunkowości, PWE, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesSchiller A., Corporate Governance and the Financial Markets, materiały konferencyjne XVII Światowego Kongresu Księgowych, Istambuł, 13–16 listopada 2006.pl_PL
dc.referencesSchneider W., Kundenzufriedenheit – Strategie. Messung. Management, Verlag Moderne Industrie, Landsberg/Lech 2000.pl_PL
dc.referencesShankman N. A., Reframing the Debate between Agency and Stakeholder Theories of the Firm, „Journal of Business Ethics” 1999, vol. 12, no. 1.pl_PL
dc.referencesShim J. K., Strategic Business Forecasting, St. Lucie Press, New York 2000.pl_PL
dc.referencesShleifer A., R., Vishny W., A Survey of Corporate Governance, „The Journal of Finance” 1997, vol. 52, no. 2.pl_PL
dc.referencesSiciliano J. I., Board Involvement in Strategy and Organizational Performance, „Journal of General Management” 2005, vol. 30, no. 4.pl_PL
dc.referencesSikorski Cz., Profesjonalizm: filozofia zarzadzania nowoczesnym przedsiębiorstwem, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1995.pl_PL
dc.referencesSimon H. A., A Behavioral Model of Rational Choice, „Quartely Journal of Economics” 1995, vol. 69, no. 1.pl_PL
dc.referencesSimon H., Models of Men, John Wiley & Sons, New York 1957.pl_PL
dc.referencesSiwo B., Informacyjna funkcja rachunkowości, PWE, Warszawa 1977.pl_PL
dc.referencesSizer J., An Introduction into Management Accounting, Penguin, Harmondsworth 1978.pl_PL
dc.referencesSkoczylas W., Ogólne problemy zarzadzania wartością przedsiębiorstwa, [w:] Skoczylas W. (red.), Determinanty i modele wartości przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesSkrzywan S., Rachunkowość przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych, Trzaska, Evert i Michalski, Warszawa 1947.pl_PL
dc.referencesSkrzywan S., Teoretyczne podstawy rachunkowości, wyd. 4, PWE, Warszawa 1973.pl_PL
dc.referencesSmith R. (ed.), Audit Committees Combined Code Guidance. A Report and Proposed Guidance by an FRC-Appointed Group Chaired by Sir Robert Smith, Financial Reporting Council Ltd., January 2003 www.frc.org.uk/publicationspl_PL
dc.referencesSobańska I., Rachunkowość zarządcza, [w:] Sobańska I. (red.), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Najnowsze tendencje, procedury i ich zastosowanie w przedsiębiorstwach, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesSobańska I., Rachunkowość zarządcza, [w:] Sobańska I. (red.), Rachunek kosztów podejście operacyjne i strategiczne, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesSobańska I., Wpływ globalizacji na integracje systemów rachunkowości, [w:] Turyna J., Szczęsny W. (red.), Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych, Wyd. Difin, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesSobańska I., Michalak M., System rachunkowości i sprawozdawczości finansowej zorientowany na wartość przedsiębiorstwa, [w:] Sobańska I., Wnuk-Pel T. (red.), Rachunkowość w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.pl_PL
dc.referencesSoduł S., Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka zarzadzania, Wyd. Dom Organizatora, Toruń 1999.pl_PL
dc.referencesSójka T., Obowiązki informacyjne spółek publicznych a corporate governance, [w:] Cejmer M., Napierała J., Sójka T. (red.), Europejskie prawo spółek. Corporate governance, t. 3, Wyd. Wolters Kluwer, Kraków 2006.pl_PL
dc.referencesSójka T., Obowiązki informacyjne spółek publicznych i odpowiedzialność cywilna za ich naruszenie, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesSolomon J. F., Solomon A., Norton S. D., Joseph N. L., A Conceptual Framework for Corporate Risk Disclosure Emerging from the Agenda for Corporate Governance Reform, „British Accounting Review” 2000, no. 4.pl_PL
dc.referencesSolomon J., Corporate Governance and Accountability, 2nd ed., John Wiley & Sons, Chichester 2007.pl_PL
dc.referencesSołtysiński S., Zawłocki R., Kodeks spółek handlowych, t. 4: Komentarz do artykułów 459–633, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesSopińska A., Wachowiak P., Struktura budowy i realizacji strategii w przedsiębiorstwie, [w:] Swiderska G. K. (red.), Informacja zarządcza w procesie formułowania i realizacji strategii – wyzwanie dla polskich przedsiębiorstw, Wyd. Difin, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesSpyra M., Spółka akcyjna, [w:] Włodyka S. (red.), System prawa handlowego, t. 2B: Prawo spółek handlowych, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesStaniek Z., Renta informacyjna w teorii agencji, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2005, nr 1.pl_PL
dc.referencesStanwick P. A., Corporate Governance in the 21st Century: Do We Need Global Standards?, Queen’s University Belfast, 7–9 September 2008.pl_PL
dc.referencesStatement of Management Accounting 1B: Objectives of Management Accounting, Institute of Management Accounts, Montvale 1982.pl_PL
dc.referencesStatement of Principles for Financial Reporting – Exposure Draft, Accounting Standards Board, London 1995.pl_PL
dc.referencesStoner J. A. F., Freeman R. E., Gilbert D. R., Kierowanie, PWE, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesSurdykowska S. T., Rachunkowość międzynarodowa, Wyd. Zakamycze, Kraków 1999.pl_PL
dc.referencesSurdykowska S., Kryzysy finansowe a wiarygodność sprawozdań finansowych, [w:] Pracownicy Katedry Rachunkowości SGH (red.), Problemy współczesnej rachunkowości, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesŚnieżek E., Powtarzalne operacyjne przepływy pieniężne jako element raportu biznesowego, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2008, t. 42 (98).pl_PL
dc.referencesŚwiderska E., Rola rachunkowości w systemach informacyjnych zarzadzania. Wybrane koncepcje, [w:] Jarugowa A. (red.), System informacyjny rachunkowości. Analiza, struktura, projekty, „Acta Universitastis Lodziensis” 1985, Folia Oeconomica, nr 45.pl_PL
dc.referencesŚwiderska G. K., Wyzwania dla ekspertów rachunkowości wobec nowych koncepcji raportowania, [w:] Rachunkowość wczoraj, dziś i jutro, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesŚwiderska M., Zakłócenia w transparentności przedsiębiorstw jako potencjalna przyczyna kryzysu w biznesie, [w:] Kuciński K., Mączyńska E., Upadłość przedsiębiorstw w Polsce – skala, przyczyny, przeciwdziałanie, Instytut Badan nad Gospodarka Rynkowa SGH, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesSzewc-Rogalska A., Problemy nadzoru korporacyjnego w skoncentrowanych strukturach własności, [w:] Rudolf S. (red.), Rola nadzoru korporacyjnego w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008.pl_PL
dc.referencesSzwaja J., Organy spółki, [w:] Sołtysiński S., Szajkowski A., Szumański A., Szwaja J., Kodeks spółek handlowych, t. 3: Komentarz do artykułów 301–458, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesSzychta A., Etapy ewolucji i kierunki integracji metod rachunkowości zarządczej, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007.pl_PL
dc.referencesSzychta A., Metodologia amerykańskich ram koncepcyjnych rachunkowości finansowej, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 1996, t. 34.pl_PL
dc.referencesSzychta A., Paradygmaty w nauce rachunkowości w świetle koncepcji Thomasa S. Kuhna, [w:] Jarugowa A. (red.), Problemy adaptacji nowych regulacji w rachunkowości, „Acta Universitatis Lodziensis” 1993, Folia Oeconomica, nr 127.pl_PL
dc.referencesTamowicz P., Dzierżanowski M., Własność i kontrola polskich korporacji. Ewolucja struktur własnościowo-kontrolnych, „Transformacja Gospodarki” 2002, nr 110.pl_PL
dc.referencesTamowicz P., Dzierżanowski M., Własność i kontrola polskich korporacji, Instytut Badan nad Gospodarka Rynkowa, Gdańsk 2000.pl_PL
dc.referencesTapscott D., Ticoll D., The Naked Corporation. How the Age of Transparency Will Revolutionize Business, Division of Simon & Schuster, New York 2003.pl_PL
dc.referencesThe Institute of Management Accountants, Draft Statement on Management Accounting, „Strategic Finance”, August 2008.pl_PL
dc.referencesThe Roles and Domain of the Professional Accountant in Business, Professional Accountants in Business Committee, International Federation of Accountants, New York 2005.pl_PL
dc.referencesThompson A., Strickland A., Strategic Management, Concept and Cases, Business Publications, Plano 1997.pl_PL
dc.referencesTuryna J., System informacji rachunkowości w podejmowaniu decyzji zarządczych, Wyd. Nauk. Wydziału Zarzadzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1997.pl_PL
dc.referencesTuryna J., Rachunkowość jako system informacyjny: aspekty modelowe, [w:] Szczęsny W. (red.), Finanse i rachunkowość zarządcza, „Problemy Zarzadzania” 2006, nr 4.pl_PL
dc.referencesTuryna J., Sprawozdawczość finansowa w teorii rachunkowości i polskim ustawodawstwie, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesTuryna J., Standardy sprawozdawczości finansowej: MSSF – US GAAP – polskie ustawodawstwo, Wyd. Difin, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesTuryna J., System informacyjny rachunkowości – ramy koncepcyjne, [w:] Kostera M. (red.), Nowe kierunki w zarzadzaniu, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesUnold J., Miejsce systemu informacyjnego w systemie zarzadzania organizacja, [w:] Januszewski A., Derlichowski L. (red.), Metody, narzędzia i systemy informatyczne w zarzadzaniu organizacjami gospodarczymi, Akademia Techniczno-Rolnicza, Bydgoszcz 2004.pl_PL
dc.referencesUrbanek P., Ewolucja funkcji rad nadzorczych w polskich spółkach publicznych, [w:] Rudolf S. (red.), Rola nadzoru korporacyjnego w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008.pl_PL
dc.referencesUrbanek P., Nadzór korporacyjny a wynagrodzenia menedżerów, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005.pl_PL
dc.referencesUrbanek P., Struktura własności i kontroli w polskich spółkach publicznych w warunkach kryzysu gospodarczego, [w:] Nadzór korporacyjny a przedsiębiorstwo, „Prace i Materiały Wydziału Zarzadzania Uniwersytetu Gdańskiego” 2009, nr 1.pl_PL
dc.referencesUrbanek P., Wynagrodzenia menedżerów a transparentność informacji – zalecenia i praktyka, [w:] Rudolf S. (red.), Ekonomiczne i społeczne problemy nadzoru korporacyjnego, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.pl_PL
dc.referencesUrbanek P., Wynagrodzenia menedżerów z perspektywy menedżerskiej i neoklasycznej teorii przedsiębiorstwa, [w:] Rudolf S. (red.), Tendencje zmian w nadzorze korporacyjnym, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006.pl_PL
dc.referencesVollmuth H. J., Controlling. Planowanie, kontrola, kierowanie. Podstawy budowy systemu controllingu, Agencja Wydawnicza „Placet”, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesWalińska E., Bilans jako fundament sprawozdawczości finansowej w kontekście zmian współczesnej rachunkowości, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesWalińska E., Co to jest rachunkowość, [w:] Walińska E. (red.), Zasady wyceny bilansowej i ustalania wyniku finansowego, Centrum Controllingu i Analiz Ekonomicznych, Łódź 2002.pl_PL
dc.referencesWalińska E., Istota rachunkowości, [w:] Walińska E. (red.), Meritum. Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa 2007, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesWalińska E., Międzynarodowe standardy rachunkowości. Ogólne zasady pomiaru i prezentacji pozycji bilansu i rachunku wyników, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.pl_PL
dc.referencesWalińska E., Ogólny model sprawozdawczy według MSR 1, [w:] Walińska E. (red.), Polska praktyka rachunkowości w kontekście procesu harmonizacji międzynarodowej sprawozdawczości finansowej, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesWalińska E., Plan kont jako element systemu informacyjnego jednostki, [w:] Walińska E. (red.), Plan kont a sprawozdawczość finansowa i zarządcza, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesWalińska E., Rachunkowość finansowa w świetle podatku dochodowego, FRRwP, Warszawa 1997.pl_PL
dc.referencesWalińska E., Rachunkowość podatkowa jako efekt integracji rachunkowości finansowej i zarządczej, [w:] W kierunku integracji rachunkowości finansowej i rachunkowości zarządczej – nowe wyzwania dla praktyki, Konferencja z cyklu Rachunkowość – Zarzadzanie – Globalizacja, Katedra Rachunkowości, Uniwersytet Łódzki, Łódź, 28–29 kwietnia 2005.pl_PL
dc.referencesWalińska E., Rachunkowość polska w oczekiwaniu na kolejne zmiany, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2008, t. 42 (98).pl_PL
dc.referencesWalińska E., Roczny raport finansowy w świetle nowych regulacji rachunkowości, [w:] Jarugowa A. (red.), Problemy adaptacji nowych regulacji w rachunkowości, „Acta Universitatis Lodziensis” 1993, Folia Oeconomica, nr 127.pl_PL
dc.referencesWalińska E., Roczny raport spółek w Wielkiej Brytanii w świetle potrzeb inwestora, praca doktorska napisana w Katedrze Rachunkowości na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego pod kierunkiem naukowym A. Jarugowej, Łódź 1994.pl_PL
dc.referencesWalińska E., Sprawozdania finansowe jako źródło informacji o działalności spółki, [w:] Gajdka J., Walińska E. (red.), Zarzadzanie finansowe teoria i praktyka, t. 1, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesWalińska E., Urbanek P. (red.), Rachunkowość zarządcza – wybrane zagadnienia, testy i zadania, FRRwP, Łódź 2000.pl_PL
dc.referencesWalińska E., Urbanek P., Wartość bilansowa przedsiębiorstwa – miara tylko księgowa czy nośnik wartości dla inwestora, [w:] Bieliński J. (red.), Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a alokacja kapitału, Wyd. Cedeu, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesWalińska E., Wartość bilansowa przedsiębiorstwa a alokacja podatku dochodowego, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.pl_PL
dc.referencesWallman S., Understanding the Purpose of a Corporation: An Introduction, „Journal of Corporation Law” 1999, vol. 24, no. 4.pl_PL
dc.referencesWawrzyniak B., Nadzór korporacyjny: perspektywa badań, „Organizacja i Kierowanie” 2000, nr 2.pl_PL
dc.referencesWilkinson J. W., Cerullo M. J., Accounting Information Systems, John Wiley & Sons, New York 1997.pl_PL
dc.referencesWilkinson T. L., International Accounting: Harmony or Disharmony, „Columbia Journal of World Business” 1969, vol. 4, no. 2.pl_PL
dc.referencesWilliamson O. E., Ekonomiczne instytucje kapitalizmu, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesWilliamson O. E., The Economics of Discretionary Behavior: Managerial Objectives in a Theory of the Firm, Prentice Hall, Englewood Cliffs 1964.pl_PL
dc.referencesWilliamson O., Managerial Discretion and Business Behavior, „American Economic Review” 1963, vol. 53, no. 5.pl_PL
dc.referencesWiniarska K., Audyt wewnętrzny 2008, Wyd. Difin, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesWnuk-Pel T., Zrównoważona karta dokonań jako system pomiaru działalności i zarządzania strategicznego, [w:] Sobańska I. (red.), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Najnowsze tendencje, procedury i ich zastosowanie w przedsiębiorstwach, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesWrześniewski P., Rada nadzorcza i komisja rewizyjna – uprawnienia i obowiązki, „Rachunkowość. Pismo Stowarzyszenia Księgowych w Polsce”, maj 2009.pl_PL
dc.referencesZahra S. A., Increasing the Board’s Involvement in Strategy, „Long Range Planning” 1990, vol. 6, no. 6.pl_PL
dc.referencesZahra S. A., Pearce J. A., Boards of Directors and Corporate Financial Performance: A Review and Integrative Model, „Journal of Management” 1989, vol. 15, no. 2.pl_PL
dc.referencesZalecenie Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 dotyczące roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), „Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej” 2005, nr 162/WE.pl_PL
dc.referencesZalega K., Corporate governance w podmiotach gospodarczych powiązanych kapitałowo – aspekty praktyczne, „Przegląd Organizacji” 2003, nr 9.pl_PL
dc.referencesZalega K., Spór o pojęcie „corporate governance”, „Organizacja i Kierowanie” 2000, nr 3.pl_PL
dc.referencesZalega K., Systemy corporate governance a efektywność zarządzania spółką kapitałową, Wyd. Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesZasady nadzoru korporacyjnego OECD, Ministerstwo Skarbu Państwa, Warszawa 2004 http://nadzor.msp.gov.pl/portal/nad/53/766/Zasady_nadzoru_korporacyjnego_OECD.html odsłona z 3 stycznia 2009 r.pl_PL
dc.referencesZieleniewski J., Organizacja i zarzadzanie, wyd. 5, PWN, Warszawa 1976, wyd. 6, PWN, Warszawa 1979.pl_PL
dc.referencesDyrektywa 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ustawowych badan rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zmieniająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG oraz uchylająca dyrektywę Rady 84/253/EWG.pl_PL
dc.referencesDyrektywa 2006/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. zmieniająca dyrektywy Rady 78/660/EWG w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek, 83/349/EWG w sprawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych, 86/635/EWG w sprawie rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych banków i innych instytucji finansowych oraz 91/674/EWG w sprawie rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych zakładów ubezpieczeń.pl_PL
dc.referencesPreambuła do Sarbanes-Oxley Act, An Act to protect investors by improving the accuracy and reliability of corporate disclosures made pursuant to the securities laws, and for other purposes.pl_PL
dc.referencesPresentation of Financial Statements, International Accounting Standard 1, International Accounting Standard Board, September 2007.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, Dz. Urz. WE L 243 z 11 września 2002.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Ministra Finansów z 18 października 2005 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedziba na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości, Dz. U. 2005, nr 209, poz. 1743.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259.pl_PL
dc.referencesThe Combined Code on Corporate Governance, Financial Reporting Council Ltd., June 2008.pl_PL
dc.referencesThe Conceptual Framework for Financial Reporting, wersja angielska według stanu na 1 września 2010.pl_PL
dc.referencesThe Sarbanes-Oxley Act of 2002, Pub. L. 107–204, 116 Stat. 745, enacted July 30, 2002, also known as the Public Company Accounting Reform and Investor Protection Act.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 29 września 1994 o rachunkowości, Dz. U. 1994, nr 76, poz. 694, z pózn. zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji, Dz. U. 1993, nr 44, poz. 202, z pózn. zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, Dz. U. 2002, nr 171, poz. 1397.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, Dz. U. 2009, nr 77, poz. 649.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 15 września 2000 – kodeks spółek handlowych, Dz. U. 2000, nr 94, poz. 1037 z pózn. zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych, Dz. U. z 2005, nr 184, poz. 1539 z pózn. zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 18 marca 2008 r. o zmianie ustawy o rachunkowości, Dz. U. 2008, nr 63, poz. 393.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7525-614-7
dc.disciplineekonomia i finansepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe