Show simple item record

dc.contributor.authorJanuszewska, Edyta
dc.contributor.authorLewandowska, Izabela
dc.contributor.editorKafar, Marcin
dc.date.accessioned2021-09-29T15:38:30Z
dc.date.available2021-09-29T15:38:30Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationJanuszewska E., Lewandowska I., Badacz wobec badanego. Różne dyscypliny ― jedna perspektywa, [w:] Auto/biograficzne aspekty praktyk poznawczych, „Perspektywy Biograficzne”, t. 3, Kafar M. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 271-299, DOI: 10.18778/8088-222-5.13pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8088-222-5
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/39243
dc.description.abstractThe paper presents a variety of approaches towards the researched during qualitative research and their subsequent analysis on the example of educational and historical research. It has been elaborated by a duet — an educator and a historian — whose main area of interest is the relationship between the researcher and the researched embroiled in a situational context and deeply rooted in a social and humanistic perspective. We discuss our experience, which although set in various disciplines, has a common denominator, i.e. a biography and reading it. Our paper shows the area of scientific exploration experience which combines the two disciplines, since both educators and historians face similar problems in carrying out qualitative research.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofKafar M. (red.), Auto/biograficzne aspekty praktyk poznawczych, „Perspektywy Biograficzne”, t. 3, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016;
dc.relation.ispartofseriesPerspektywy Biograficzne;3
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectbadaczpl_PL
dc.subjectbadanypl_PL
dc.subjectbiografiapl_PL
dc.subjectbadania jakościowepl_PL
dc.subjectpedagodzypl_PL
dc.subjecthistorycypl_PL
dc.titleBadacz wobec badanego. Różne dyscypliny ― jedna perspektywapl_PL
dc.title.alternativeThe Researcher vis-à-vis the Researched. Different Disciplines―One Perspectivepl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2016, © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number271-299pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationAkademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Katedra Pedagogiki Społecznejpl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Warmińsko-Mazurski, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowychpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-223-2
dc.contributor.authorBiographicalnoteJest adiunktem w Katedrze Pedagogiki Społecznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. Specjalizuje się w tematyce związanej z pedagogiką społeczną i pracą socjalną, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących dzieci-wojny, dzieci-żołnierzy i dzieci-uchodźców. Jej obszar zainteresowań naukowych obejmuje również kwestie związane z procesem akulturacji imigrantów w Polsce i z pra wami dziecka w pedagogice Janusza Korczaka. Autorka dwóch monografii: Dojrzewanie do wolności w wychowaniu. Rzecz o A.S. Neillu (2002) i Dziecko czeczeńskie w Polsce. Między traumą wojenną a doświadczeniem uchodźstwa (2010) oraz współredaktorka książki: Social problems in Europe. Dilemmas and possible solutions (2013).pl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteUr. 1968; dr hab. nauk humanistycznych w zakresie historii regionu, dydaktyki historii i historii mówionej (oral history). Pracuje w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Interesuje się historią i tradycją Warmii i Mazur, historią mówioną, edukacją i świadomością regionalną, folklorem i kulturą, a także popularyzacją dziejów regionu w czasach powojennych. Aktywnie działa w Polskim Towarzystwie Historycznym oddział Olsztyn, Towarzystwie Naukowym im. Wojciecha Kętrzyńskiego oraz Polskim Towarzystwie Historii Mówionej.pl_PL
dc.referencesBron A., 2006, Rozumienie uczenia się w teoriach andragogicznych, „Teraźniejszość ― Człowiek ― Edukacja”, t. 36, nr 4, s. 7–21.pl_PL
dc.referencesCyfus E., 2012, Butryny we wspomnieniach mieszkańców, [w:] I. Lewandowska (red.), Trwanie Warmii. 600 lat Butryn, Olsztyn–Purda, s. 91–114.pl_PL
dc.referencesDemetrio D., 2009, Pedagogika pamięci. W trosce o nas samych, z myślą o innych, przeł. A. Skolimowska, Łódź.pl_PL
dc.referencesDenzin N.K., 1990, Reinterpretacja metody biograficznej w socjologii. Znaczenie a metoda w analizie biograficznej, przeł. N. Nowakowska, [w:] J. Włodarek, M. Ziółkowski (red.), Metoda biograficzna w socjologii, Warszawa–Poznań, s. 55–71.pl_PL
dc.referencesDróżka W., 1997, Metoda biograficzna z perspektywy rozwoju orientacji humanistyczno-jakościowej w pedagogice, „Edukacja. Studia. Badania. Innowacje”, t. 60, nr 4, s. 23–32.pl_PL
dc.referencesDróżka W., 2010, Triangulacja badań. Badania empiryczne ilościowo-jakościowe, [w:] S. Palka (red.), Podstawy metodologii badań w pedagogice, Gdańsk, s. 124–135.pl_PL
dc.referencesDubas E., 2011, „Ja mam parę żyć” ― uczenie się z własnej biografii (w świetle analizy jednego wywiadu), [w:] E. Dubas, W. Świtalski (red.), Uczenie się z (własnej) biografii, t. 1, Łódź, s. 197–213.pl_PL
dc.referencesGerstmann S., 1985, Rozmowa i wywiad w psychologii, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGolka M., 2010, Społeczna niepamięć. Pomiędzy zapominaniem a zamazywaniem, [w:] S. Kapralski (red.), Pamięć, przestrzeń, tożsamość, Warszawa, s. 49–71.pl_PL
dc.referencesHammersley M., Atkinson P., 2000, Metody badań terenowych, przeł. S. Dymczyk, Poznań.pl_PL
dc.referencesHastrup K., 1997, Przedstawianie przeszłości. Uwagi na temat mitu i historii, przeł. S. Sikora, „Polska Sztuka Ludowa. Konteksty”, nr 1–2, s. 22–28.pl_PL
dc.referencesHodges M., 2007, AK-47, przeł. J. Złotnicki, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJanuszewska E., 2010, Dziecko czeczeńskie w Polsce. Między traumą wojenną a doświadczeniem uchodźstwa, Toruń.pl_PL
dc.referencesJanuszewska E., 2013a, Imigranci i uchodźcy w Danii ― perspektywa badacza, „Pedagogika Społeczna”, t. 48, nr 2, s. 137–154.pl_PL
dc.referencesJanuszewska E., 2013b, Child refugees and immigrants in Denmark: A researcher’s reflections, [w:] E. Januszewska, S. Rullac (red.), Social problems in Europe: dilemmas and possible solutions, Paris, s. 49–70.pl_PL
dc.referencesJanuszewska E., 2014, Losy polskich imigrantów w Winnipeg ― przyczynek (do) uczenia się z własnej biografii, „Teraźniejszość ― Człowiek ― Edukacja”, nr 67 (3), s. 111–126.pl_PL
dc.referencesJanuszewska E., 2015, Uchodźcy w Danii ― między integracją a marginalizacją, „Praca Socjalna”, nr 1/styczeń-luty, s. 53–70.pl_PL
dc.referencesJanuszewska E., Markowska-Manista U., 2015a, „Culturally different” children in a school environment. Research reports, „Pedagogika Społeczna”, nr 3, 233–251.pl_PL
dc.referencesJanuszewska E., Markowska-Manista U., b.d., A student with a multicultural background in the Polish system of education, „Migration Studies” (tekst w druku).pl_PL
dc.referencesHoerning E.M., 1990, Rola wydarzeń życiowych. Doświadczenia i rewitalizacja w perspektywie biograficznej, przeł. M. Ziółkowska, [w:] J. Włodarek, M. Ziółkowski (red.), Metoda biograficzna w socjologii, Warszawa–Poznań, s. 127–135.pl_PL
dc.referencesKapralski S., 2010, Pamięć, przestrzeń, tożsamość. Próba refleksji teoretycznej, [w:] S. Kapralski (red.), Pamięć, przestrzeń, tożsamość, Warszawa, s. 9–46.pl_PL
dc.referencesKersten K., 1971, Historyk twórcą źródeł, „Kwartalnik Historyczny”, nr 2, s. 313–329.pl_PL
dc.referencesKonecki K., 2000, Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKról M., 1969, Wstęp do wydania polskiego, [w:] M. Halbwachs, Społeczne ramy pamięci, Warszawa, s. VII-XXVI.pl_PL
dc.referencesKubinowski D., 2011, Jakościowe badania pedagogiczne. Filozofia ― Metodyka ― Ewaluacja, Lublin.pl_PL
dc.referencesKurkowska-Budzan M., 2011, Informator, świadek historii, narrator ― kilka wątków epistemologicznych i etycznych oral history, „Wrocławski Rocznik Historii Mówionej”, t. 1, s. 9–34.pl_PL
dc.referencesKvale S., 2010, Prowadzenie wywiadów, przeł. A. Dziuban, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLalak D., 2010, Życie jako biografia. Podejście biograficzne w perspektywie pedagogicznej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLewandowska I., 2004, Wywiad jako technika zdobywania informacji źródłowych w badaniu historii najnowszej, „Echa Przeszłości”, t. 5, s. 279–299.pl_PL
dc.referencesLewandowska I., 2006a, Źródła oralne w warsztacie badawczym historyka dziejów najnowszych i w edukacji historycznej, [w:] S. Roszak, M. Strzelecka, A. Wieczorek (red.), Źródła w edukacji historycznej. III Toruńskie Spotkania Dydaktyczne, Toruń, s. 155–161.pl_PL
dc.referencesLewandowska I., 2006b, Instytut Mazurski w relacji jego współtwórcy ― Hieronima Skurpskiego, „Echa Przeszłości”, t. 7, s. 137–158.pl_PL
dc.referencesLewandowska I., 2006c, Lata 1946–1956 na Warmii i Mazurach z perspektywy Władysława Ogrodzińskiego, historyka i bibliotekarza w Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, „Studia Historyczne”, nr 3–4, s. 319–337.pl_PL
dc.referencesLewandowska I., 2006d, Problemy warsztatowe historii mówionej, czyli o tym, jak powstawały książki Edwarda Cyfusa, [w:] E. Cyfus, A życie toczy się dalej…, cz. 2, Olsztyn, s. 205–216.pl_PL
dc.referencesLewandowska I., 2007, Problematyka oral history w Internecie, [w:] R.T. Prinke (red.), Megabajty dziejów. Informatyka w badaniach, popularyzacji i dydaktyce historii, Poznań, s. 167–179.pl_PL
dc.referencesLewandowska I., 2008a, Głos w dyskusji o źródłach mówionych (oral history) na kanwie pracy „Przeszłość zapamiętana. Narracje z pogranicza”, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, nr 4, s. 509–513.pl_PL
dc.referencesLewandowska I., 2009a, Zasady opisu bibliograficznego źródeł mówionych (relacji ustnych). Próba systematyzacji, „Echa Przeszłości”, t. 10, s. 487–498.pl_PL
dc.referencesLewandowska I., 2009b, Historycy wobec metody oral history. Przegląd polskiej literatury naukowej, [w:] M. Świgoń (red.), Historia ― Archiwistyka ― Informacja naukowa. Prace dedykowane Profesorowi Bohdanowi Ryszewskiemu, Olsztyn, s. 127–138.pl_PL
dc.referencesLewandowska I., 2010, Polskie Towarzystwo Historii Mówionej (PTHM/POHA), „Wiadomości Historyczne”, nr 2, s. 36–37.pl_PL
dc.referencesLewandowska I., 2011, Oral history we współczesnej Polsce ― badania, projekty, stowarzyszenia, „Wrocławski Rocznik Historii Mówionej”, t. 1, s. 81–103.pl_PL
dc.referencesLewandowska I., 2013a, Władysław Ogrodziński ― mój rozmówca, przewodnik naukowy i autorytet społecznikowski, [w:] J. Chłosta (red.), Nigdy nie wypuszczał pióra z ręki… Wspomnienia o Władysławie Ogrodzińskim, Olsztyn 2013, s. 86–93.pl_PL
dc.referencesLewandowska I., 2013b. Historie i problemy kobiet na łamach czasopisma „Oral History. The Journal of the Oral History Society” ― przegląd artykułów, „Wrocławski Rocznik Historii Mówionej”, t. 3, s. 282-290.pl_PL
dc.referencesLewandowska I., 2013c, Olsztyńskie badania i działania w kręgu oral history, [w:] A. Chlewicka, T. Kawecki (red.), Kultura pamięci. Studia i szkice, Bydgoszcz, s. 249–263.pl_PL
dc.referencesLewandowska I., 2015, Konserwatorskie zwierzenia. Rozmowy z Lucjanem Czubielem konserwatorem zabytków w Olsztynie 1956–1993. Wywiad-rzeka. Materiały źródłowe, Olsztyn.pl_PL
dc.referencesLipiec J., 2010, Etyka badań naukowych, [w:] S. Palka (red.), Podstawy metodologii badań w pedagogice, Gdańsk, s. 357–369.pl_PL
dc.referencesLis-Turlejska M., 1992, Psychologiczne następstwa skrajnie stresowych przeżyć, „Nowiny Psychologiczne”, nr 2, s. 65–76.pl_PL
dc.referencesLis-Turlejska M., 1998, Traumatyczny stres. Koncepcje i badania, Warszawa.pl_PL
dc.referencesŁobocki M., 2001, Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Kraków.pl_PL
dc.referencesNowak J., 2010, Przestrzeń i pamięć społeczna wśród ukraińskich Hucułów, [w:] S. Kapralski (red.), Pamięć, przestrzeń, tożsamość, Warszawa, s. 200–218.pl_PL
dc.referencesPatton M.Q., 1990, Qualitative evaluation and research methods, Newbury Park– London–New Delhi.pl_PL
dc.referencesPilch T., Bauman T., 2001, Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPiotrowski E., 2010, Psychologiczne uwarunkowania badań pedagogicznych, [w:] S. Palka (red.), Podstawy metodologii badań w pedagogice, Gdańsk, s. 401–413.pl_PL
dc.referencesRatkowska-Widlarz L., 2011, Narracje (relacje świadków) w warsztacie antropologa kultury. Pamięć i antropologia, „Wrocławski Rocznik Historii Mówionej”, t. 1, s. 35–56.pl_PL
dc.referencesSiwy A., Kozak B., 2004, Zespół stresu pourazowego i style radzenia sobie ze stresem ― uwarunkowania genetyczne i środowiskowe szacowane metodą studiów rodzinnych, [w:] J. Strelau (red.), Osobowość a ekstremalny stres, Gdańsk, s. 343–355.pl_PL
dc.referencesSztumski J., 2005, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice.pl_PL
dc.referencesTheiss W., 1992, Dzieci syberyjskie. Dzieje polskich dzieci repatriowanych z Syberii i Mandżurii w latach 1919–1923, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTokarska-Bakir J., 2011, Rzeczy mgliste. Eseje i studia, Sejny.pl_PL
dc.referencesWyka A., 1990, Ku nowym wzorom badań społecznych w Polsce. Cechy badań jakościowych w ostatnich latach, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 1, s. 161–173.pl_PL
dc.referencesSzwajca K., b.d., Problemy tożsamości u dzieci ofiar Holocaustu, (tekst dostępny pod adresem http://dzieciholocaustu.org.pl/szab3.php?s=ostatni_szwajca.php data dostępu: 25.06.2015).pl_PL
dc.contributor.authorEmailedyta.januszewska@gmail.compl_PL
dc.contributor.authorEmailiza.lewandowska@uwm.edu.plpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088-222-5.13
dc.disciplinehistoriapl_PL
dc.disciplinenauki socjologicznepl_PL
dc.disciplinepedagogikapl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe