Show simple item record

dc.contributor.authorSzymankiewicz, Maria Janina
dc.contributor.editorKuźbik, Paweł
dc.contributor.editorSzymankiewicz, Maria J.
dc.date.accessioned2020-05-01T14:47:51Z
dc.date.available2020-05-01T14:47:51Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationSzymankiewicz M. J., Model współpracy narzędziem kreowania przewagi kooperacyjnej w usługach publicznych i społecznych, [w:] Zarządzanie organizacją z perspektywy metodologicznej. Wybrane zagadnienia, Kuźbik P., Szymankiewicz M. J. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 197-207, doi: 10.18778/7969-450-1.19pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-450-1
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/31877
dc.description.abstractWhen searching for effective methods and tools to accomplish the goals and objectives, non-governmental, social organisations – in the so-called third sector – make an attempt to collaborate with public administration and business environment. The chapter presents an analysis of the relationship between the third and the public sectors, especially it focuses on NGOs’ relations with local government units (LGUs). In management studies such a cooperation belongs to the recently arising sub-discipline of public management. Growing importance of The New Public Management (NPM) has contributed to a significant development of the concept of collaboration in the public sector, quite noticeable in Poland after its accession to the EU. In the article an attempt to characterise the essence and rules of collaboration between the social and public sectors, and to determine the meaning of the cooperative development of strategy of collaborative advantage has been made. The chapter also presents a model of strategic cross-sector collaboration which can serve as a useful tool for facilitating the accomplishment of that task.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofKuźbik P., Szymankiewicz M. J. (red.), Zarządzanie organizacją z perspektywy metodologicznej. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectmodele współpracypl_PL
dc.subjectkreowanie przewagi kooperacyjnejpl_PL
dc.subjectusługi publiczne i społecznepl_PL
dc.titleModel współpracy narzędziem kreowania przewagi kooperacyjnej w usługach publicznych i społecznychpl_PL
dc.title.alternativeModel of collaboration as an instrument for creating cooperative advantage in public and social servicespl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number197-207pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Katedra Zarządzaniapl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-747-2
dc.referencesBatko B., 2009, Standaryzacja procesów jako podstawa doskonalenia administracji publicznej, [w:] K. Lisiecka, T. Papaj (red.), Kierunki doskonalenia usług świadczonych przez administrację publiczną, Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, Katowice.pl_PL
dc.referencesBogacz-Wojtanowska E., 2010–2011, Zarządzanie procesem współpracy jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych, „Trzeci Sektor”, nr specjalny.pl_PL
dc.referencesBogacz-Wojtanowska E., 2011, Współdziałanie organizacji pozarządowych i publicznych, Monografie i Studia Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.pl_PL
dc.referencesBogacz-Wojtanowska M., 2013, Motywy podejmowania współpracy przez organizacje pozarządowe, „Trzeci Sektor”, nr 28.pl_PL
dc.referencesCzakon W., 2007, Dynamika więzi międzyorganizacyjnych, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice.pl_PL
dc.referencesDudkiewicz M., 2011–2012, Standaryzacja współpracy międzysektorowej – jak dalece pożądana, jak bardzo potrzebna, w jakim stopniu realna, „Trzeci Sektor”, nr specjalny.pl_PL
dc.referencesHerbst J., Przewłocka J., 2011, Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. Raport z badania 2010, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHuxham C., 1996, Creating Collaborative Advantage, Sage Publications Ltd, London.pl_PL
dc.referencesHuxham C., Vangen S., 2005, Managing To Collaborate. The Theory and Practice of Collaborative Advantage, Routledge, London.pl_PL
dc.referencesKarwacka M., 2013, Postrzeganie współpracy z NGO’s przez przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialne, „CRNavigator”, 27 czerwca.pl_PL
dc.referencesKendall J. (ed.), 2011, Handbook on Third Sector Policy in Europe: Multi-Level Processes and Organized Civil Society, Edward Elgar Publishing, Cheltenham.pl_PL
dc.referencesKożuch B., 2007, Zmiany organizacyjne w powiatowych urzędach pracy. Struktury i strategie, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.pl_PL
dc.referencesKożuch B., 2009, Nauka o organizacji, Wyd. CeDeWu, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKożuch B. (red.), 2006, Problemy zarządzania organizacjami publicznymi, Fundacja Współczesne Zarządzanie, Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.pl_PL
dc.referencesLaser R. D., Weiss E. S., Miller R., 2001, Partnership Synergy: A Practical Framework for Studying and Strengthening the Collaborative Advantage, „Milbank Quarterly”, Vol. 79, June.pl_PL
dc.referencesŁukowski W., 2011–2012, W stronę zrównoważonego rozwoju współpracy międzysektorowej, „Trzeci Sektor”, nr specjalny.pl_PL
dc.referencesMertens S., 1999, Nonprofit Organizations and Social Economy: Two Ways of Understanding the Third Sector, „Annals of Public and Cooperative Economics”, No. 70 (3).pl_PL
dc.referencesModel współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych, 2012, Warszawa, http://www.pokl541.pozytek.gov.pl/files/Model/Produkty/model_wspolpracy.pdf (dostęp 12.05.2014).pl_PL
dc.referencesPartnerstwo publiczno-prawne w ramach funduszy europejskich 2007–2013, 2013, Wyd. Platforma Partnerstwa Publiczno-Prawnego, Warszawa; www.ppp.gov.pl.pl_PL
dc.referencesPlawgo B., Zaremba W. (red.), 2005, Partnerskie współdziałanie w sektorze publicznym i prywatnym, Wyd. Fundacja „Współczesne Zarządzanie”, Białystok.pl_PL
dc.referencesRomanowska M., Trocki M., 2002, Przedsiębiorstwo partnerskie, Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRymsza M., Dudkiewicz M., 2011–2012, Współpraca międzysektorowa w Polsce. Jak ją modelować, jak standaryzować, jak mierzyć jej jakość?, „Trzeci Sektor”, nr specjalny.pl_PL
dc.referencesSiwińska J., 2008, Partnerstwo Publiczno-Prawne, Wyd. CeDeWu, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSwianiewicz P., 2008, Partnerska polityka publiczna na poziomie lokalnym, „Dialog”, nr 4.pl_PL
dc.referencesUstawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz. U. 2003, nr 96, poz. 873 ze zm. wraz z nowelizacją z dnia 22 stycznia 2010 r., Dz. U. 2010, nr 28, poz. 146pl_PL
dc.referencesUstawa o partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 28 lipca 2005 r., Dz. U. 2005, nr 169, poz. 1420.pl_PL
dc.referencesZysnarski J., 2003, Partnerstwo publiczno-prywatne, Wyd. ODDK, Gdańsk.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-450-1.19


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe