Show simple item record

dc.contributor.authorMichalak, Joanna Malgorzata
dc.contributor.editorKuźbik, Paweł
dc.contributor.editorSzymankiewicz, Maria J.
dc.date.accessioned2020-04-30T15:59:15Z
dc.date.available2020-04-30T15:59:15Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationMichalak J. M., Perspektywa fenomenologiczna w instrumentarium badawczym nauk o zarządzaniu, [w:] Zarządzanie organizacją z perspektywy metodologicznej. Wybrane zagadnienia, Kuźbik P., Szymankiewicz M. J. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 141-151, doi: 10.18778/7969-450-1.14pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-450-1
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/31872
dc.description.abstractPhenomenological reflection aims at understanding the phenomenon of the human being in its real environment. As such phenomenology legitimates the use of quantitative research techniques by being sensitive to the nature of what is being studied. The aim of this chapter is to draw attention to application of phenomenology in management as a new method in measurement of human aspects of organization. The paper shows the value of phenomenological method in management research and provides theoretical basis for its application.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofKuźbik P., Szymankiewicz M. J. (red.), Zarządzanie organizacją z perspektywy metodologicznej. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectperspektywa fenomenologicznapl_PL
dc.subjectnauki o zarządzaniupl_PL
dc.titlePerspektywa fenomenologiczna w instrumentarium badawczym nauk o zarządzaniupl_PL
dc.title.alternativePhenomenological approach in management researchpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number141-151pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Katedra Zarządzaniapl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-747-2
dc.referencesBabbie E., 2008, Podstawy badań społecznych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBombała B., 2008, Metoda fenomenologiczna w diagnozie i doskonaleniu organizacji, [w:] W. Błaszczyk (red.), Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu. W drodze do doskonałości, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesBombała B., 2010, Fenomenologia zarządzania: przywództwo, Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBombała B., 2011, Fenomenologia przywództwa: być kimś – czynić coś, „Prakseologia”, nr 151.pl_PL
dc.referencesBombała B., 2014, Fenomenologia polskiej transformacji, Teoria Polityki, Biblioteka Ośrodka Analiz Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, http://oapuw.pl/wp-content/uploads/ 2013/03/bombaa-b.-fenomenologia-polskiej-transformacji.pdf (dostęp 6.05.2014).pl_PL
dc.referencesCisek S., 2013, Metodologia jakościowa we współczesnej informatologii. Wybrane aspekty, „Przegląd Biblioteczny”, t. 81, z. 3.pl_PL
dc.referencesCreswell J. W., 2013, Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe, mieszane, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.pl_PL
dc.referencesCzakon W. (red.), 2011, Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer business, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCzarniawska B., 2011, Antropologia i teoria organizacji. Wczoraj i dziś, „Problemy Zarządzania”, t. 9, nr 2 (32).pl_PL
dc.referencesEhrich L. C., 2005, Revisiting Phenomenology: Its Potential for Management Research, British Academy of Management Conference, Said Business School, Oxford University, Oxford.pl_PL
dc.referencesGarfinkel H., 1967, Studies in Ethnomethodology, Prentice Hall, Englewood Cliffs.pl_PL
dc.referencesGill M. J., 2014, The Possibilities of Phenomenology for Organizational Research, „Organizational Research Methods”, Vol. 17, No. 2, April.pl_PL
dc.referencesHarciarek M., 2011, Metoda fenomenologiczna w badaniu kapitału ludzkiego i społecznego, „Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie”, nr 3.pl_PL
dc.referencesHycner R. H., 1985, Some Guidelines for the Phenomenological Analysis of Interview Data, „Human Studies”, No. 8.pl_PL
dc.referencesJiménez A. C. (red.), 2004/2007, The Anthropology of Organisations, Aldershot, Ashgate.pl_PL
dc.referencesJemielniak D. (red.), 2012, Badania jakościowe. Podejścia i teorie, t. 1–2, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKołodziejczyk M., Sobczyk J. R., 2006, Metodologiczne aspekty ogólnej charakterystyki organizacji i zarządzania jako odrębnej dyscypliny naukowej, [w:] W. Błaszczyk (red.), Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu. Perspektywy i zagrożenia rozwoju, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesKonecki K. T., 2002, Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKonecki K. T., 2010, Wizualna Teoria Ugruntowana. Nauczanie teorii ugruntowanej przy pomocy obrazów i analizy wizualnej, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. VI, nr 2; http://www.academia.edu/3143460/Wizualna_Teoria_Ugruntowana._Nauczanie_teorii_ugruntowanej_przy_pomocy_obrazow_i_analizy_wizualnej (dostęp 6.05.2014).pl_PL
dc.referencesKonecki K. T., Chomczyński P. (red.), 2012, Słownik socjologii jakościowej, Wyd. Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKostera M., 2003, Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKostera M. (red.), 2011, Etnografia organizacji. Badania polskich firm i instytucji, Gdańskie Wyd. Psychologiczne, Sopot.pl_PL
dc.referencesMatejun M., 2013, Metody i zakres prowadzonych badań empirycznych, [w:] S. Lachiewicz, M. Matejun, A. Walecka (red.), Przedsiębiorczość technologiczna w małych i średnich firmach. Czynniki rozwoju, Wyd. WNT, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMichalak J. M., Ristino R. J., 2013, A Phenomenological Study of Employee Perceptions of Managerial Behaviors as Personal Enactments of Organizational Culture, „Journal of Intercultural Management”, No. 3.pl_PL
dc.referencesNowak S., 2011, Metodologia badań społecznych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesNyland D., 2007, Organizational Ethnography, Sage, London.pl_PL
dc.referencesPaluchowski W., 2010, Spór metodologiczny czy koncepcyjny – badania ilościowe vs jakościowe, „Annals of Psychology, Vol. 13, No. 1.pl_PL
dc.referencesSilverman D., 2008, Prowadzenie badań jakościowych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesStemplewska-Żakowicz K., 2010, Metody jakościowe, metody ilościowe: hamletowski dylemat czy różnorodność do wyboru?, „Roczniki Psychologiczne”, t. 13, nr 1.pl_PL
dc.referencesSułkowski Ł., 2012, Epistemologia i metodologia zarządzania, Polskie Wyd. Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSułkowski Ł., 2012, Metodologie emic i etic w badaniach kultury w zarządzaniu, „Management and Business Administration”, Central Europe, No. 1/108.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-450-1.14


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe