Show simple item record

dc.contributor.authorLasocińska, Kamila
dc.contributor.editorDubas, Elżbieta
dc.contributor.editorStelmaszczyk, Joanna
dc.date.accessioned2019-03-12T08:25:54Z
dc.date.available2019-03-12T08:25:54Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationLasocińska K., Autobiografia jako autokreacja. Twórcze aspekty procesu myślenia autobiograficznego w edukacji dorosłych, [w:] Biografie edukacyjne. Wybrane konteksty, Dubas E., Stelmaszczyk J. (red.), "Biografia i badanie biografii”, t. 3, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 33-46, doi: 10.18778/7969-353-5.03pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-353-5
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/27066
dc.description.abstractW swoim artykule zakładam, że aktywność autobiograficzna jest formą autokreacji. Wspomaganie myślenia autobiograficznego w edukacji dorosłych może wpływać na kształtowanie postaw twórczych wobec codziennych zadań i problemów. Elementy twórczości są obecne w aktywności autobiograficznej ze względu na możliwość różnych interpretacji tych samych wydarzeń życiowych. Te odmienne i różnorodne interpretacje mają charakter plastyczny i pomagają osobie w przekraczaniu własnych schematów myślowych. Ponadto proces konstruowania własnej historii życia opiera się na wykorzystywaniu „fantazji biograficznej” i elementów fikcji. Pozwala to na odnajdywanie różnych perspektyw własnej opowieści. Podczas procesu rekonstruowania historii życia jednostka kreuje własną tożsamość narracyjną, zakładając zmiany obrazu samej siebie zachodzące w czasie. Refleksyjny projekt własnej przyszłości oraz celów i zadań życiowych jest ostatnim ważnym czynnikiem decydującym o znaczeniu twórczości w doświadczeniach autobiograficznych. Jednostka kształtuje ten projekt dzięki refleksji i podsumowaniu własnych przeszłych doświadczeń i poprzez określanie poziomu swojego zadowolenia z życia.pl_PL
dc.description.abstractIn my article I assume that autobiographical activity is a form of self-creation. Improving autobiographical thinking in adult education may influence the shaping of their creative attitudes towards everyday tasks and problems. Creative elements are present in autobiographical activities because of the possibility of different interpretations of the same life events. These differ- ing and diverse interpretations are malleable and can help a person to cross their own schemas in thinking. Moreover, a process of constructing one’s own life story is based on the use of „biographical fantasy” and elements of fiction. That allows you to identify the different perspectives of self story. During the life story reconstruction process an individual creates their own narrative identity that assumes the possibility of changes of a personal image over time. A reflective project of one’s own future and future life goals and objectives is the last important factor determining the importance of creativity in the autobiographical experiences of a person. An individual forms this project due to reflection and summary of their past experiences, as well as through determining/defining the level of the satisfaction with life.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofDubas E., Stelmaszczyk J. (red.), Biografie edukacyjne. Wybrane konteksty, "Biografia i badanie biografii”, t. 3, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014;
dc.relation.ispartofseriesBiografia i badanie biografii;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectautokreacjapl_PL
dc.subjecttwórczośćpl_PL
dc.subjecttransgresjapl_PL
dc.subjectprojektowanie przyszłościpl_PL
dc.subjectnarracyjna tożsamośćpl_PL
dc.subjectwielość interpretacjipl_PL
dc.subjectkryzysypl_PL
dc.subjectzmianypl_PL
dc.subjectrozwój osobistypl_PL
dc.titleAutobiografia jako autokreacja. Twórcze aspekty procesu myślenia autobiograficznego w edukacji dorosłychpl_PL
dc.title.alternativeAutobiography as self-creation. The creative aspects of autobiographical thinking in adults educationpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2014pl_PL
dc.page.number33-46pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationAkademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Katedra Dydaktyki Ogólnej i Psychodydaktyki Twórczościpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-691-8
dc.referencesBauman Z., 2007, Płynne czasy. Życie w epoce niepewności, Wydawnictwo Sic!, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBeck U., 2002, Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBruner J. S., 1986, Actual minds, possible worlds, Harvard University Press, Cambridge.pl_PL
dc.referencesCieciuch J., 2011, Między przedmiotem a metodą. Wątpliwości związane z koncepcją tożsamości narracyjnej McAdamsa, [w:] E. Dryll, A. Cierpka (red.), Psychologia narracyjna. Tożsamość, dialogowość, pogranicza, Eneteia, Warszawa, s. 111–131.pl_PL
dc.referencesDąbrowski K., 1975, Trud istnienia, Wiedza Powszechna, Warszawa, s. 24–27, 31–32.pl_PL
dc.referencesDąbrowski K., 1989, W poszukiwaniu zdrowia psychicznego, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDemetrio D., 2000, Autobiografia. Terapeutyczny wymiar pisania o sobie, Impuls, Kraków.pl_PL
dc.referencesDominicé P., 2006, Uczyć się z życia. Biografia edukacyjna w edukacji dorosłych, WSHE, Łódź.pl_PL
dc.referencesDryll E., Cierpka A. (red.), 2011, Psychologia narracyjna. Tożsamość, dialogowość, pogranicza, Eneteia, Warszawa.pl_PL
dc.referencesFromm E., 1959, The Creative Attitude, [w:] H. H. Andreson (eds), Creativity and Its Cultivation. Adresses Presented at The Interdisciplinary Symposia on Creativity, Harper and Row, New York, s. 44–54.pl_PL
dc.referencesGiddens A., 2001, Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHoward G., 1991, Culture Tales: a narrative approach to thinking, cross-cultural psychology and psychotherapy, „American Psychologist”, 46 (3), s. 187–197.pl_PL
dc.referencesKeupp H. (Red.), 1999, Identitätskonstruktionen. Das Patchwork der Identitäten in Spätmoderne, Reinbek.pl_PL
dc.referencesKonieczna E., 2004, Arteterapia w teorii i praktyce, Impuls, Kraków.pl_PL
dc.referencesKozielecki J., 1997, Transgresja i kultura, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKozielecki J., 2001, Psychotransgresjonizm. Nowy kierunek psychologii, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKozłowski W., 1998, Zmieniać się, aby być sobą, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKukiełczyńska K., 2000, Proces twórczy jako terapia przez sztukę, Zeszyt Naukowy Akademii Muzycznej we Wrocławiu, nr 72, s. 53.pl_PL
dc.referencesKübler-Ross E., 2005, Życiodajna śmierć. O życiu, śmierci i życiu po śmierci, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań.pl_PL
dc.referencesLalak D., 2010, Życie jako biografia. Podejście biograficzne w perspektywie pedagogicznej, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLasocińska K., 2011, Życie poza schematem. Analiza biografii twórców, Wydawnictwo AHE, Łódź.pl_PL
dc.referencesLasocińska K., Wawrzyaniak J. K., 2013, Autobiografia jako twórcze wyzwanie. Scenariusze warsztatów biograficznych, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLimont W. (2010), Teoria dezintegracji pozytywnej jako koncepcja zdolności, [w:] W. Limont, J. Dreszer, J. Cieślikowska (red.), Osobowościowe i środowiskowe uwarunkowania rozwoju ucznia zdolnego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 33–49.pl_PL
dc.referencesMcAdams D., 1999, Personal narratives and the life story, [w:] L. Pervin, O. John (eds), Handbook of personality: Theory and research, (2 edition), Guilford Press, New York.pl_PL
dc.referencesMaslow A., 2006, Motywacja i osobowość, tłum. J. Radzicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMaslow A., 1971, The Farther Reaches of Human Nature, The Viking Press, New York.pl_PL
dc.referencesOpoczyńska M., 1999, Sama Keena „mityczna podróż do wewnątrz”, [w:] A. Gałdowa (red.), Wybrane zagadnienia z psychologii osobowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 139–150.pl_PL
dc.referencesRadlińska H., 1961, Pedagogika społeczna, Ossolineum, Wrocław.pl_PL
dc.referencesSarbin T. (ed.), 1986, Narrative psychology. The storied nature of human conduct, Praeger Press, New York.pl_PL
dc.referencesRogers C., 1961, On becoming a person: A therapists view of psychotherapy, Hoghton Mifflin, Boston.pl_PL
dc.referencesSikora K., 2005, Zmiana osobowości w ujęciu psychologii projektów osobistych, [w:] A. Niedźwieńska (red.), Zmiana osobowości. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 71–101.pl_PL
dc.referencesSikora K., 2008, Projekty osobiste – samoregulacja ukierunkowana na rozwój, [w:] A. Niedźwieńska (red.), Samoregulacja w poznaniu i działaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 103–121.pl_PL
dc.referencesStraub J., 1998, Erzählung, Identität and historishes Bewußtein. Die psychologische Konstruktion von Zeit and Geschichte, Frakfurt am Main.pl_PL
dc.referencesSuchodolski B., 1976, O działalności twórczej, „Studia Pedagogiczne”, t. XXVIII.pl_PL
dc.referencesSuchodolski B., 1983, Twórczość – rzeczywistość, nadzieje, wątpliwości, [w:] idem, Wychowanie i strategia życia, WSiP, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSzmidt K., 2007, Pedagogika twórczości, GWP, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesSchulz R., 1990, Twórczość – społeczne aspekty zjawiska, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTokarska U., 1999, W poszukiwaniu jedności i celu. Wybrane techniki narracyjne, [w:] A. Gałdowa (red.), Wybrane zagadnienia z psychologii osobowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 169–204.pl_PL
dc.referencesTokarska U., 2011, Narracyjna gra (auto)BIOGRAFICZNA „W osiemdziesiąt historii do-o-KOŁA ŻYCIA” jako autorska forma wspomagania rozwoju człowieka dorosłego, [w:] E. Dryll, A. Cierpka (red.), Psychologia narracyjna. Tożsamość, dialogowość, pogranicza, Eneteia, Warszawa, s. 219–239.pl_PL
dc.referencesTylikowska A., 2000, Teoria dezintegracji pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego. Trud rozwoju ku tożsamości i osobowości, [w:] A. Gałdowa (red.), Tożsamość człowieka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 231–271.pl_PL
dc.referencesTrzebiński J. (red.), 2002, Narracja jako sposób rozumienia świata, GWP, Gdańsk, s. 16–78.pl_PL
dc.referenceswww.tstory.eu - Storytelling Applied to Training.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-353-5.03


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe