Show simple item record

dc.contributor.authorSzymczak, Jan
dc.date.accessioned2018-06-25T13:07:00Z
dc.date.available2018-06-25T13:07:00Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.isbn978-83-7901-093-6
dc.identifier.issn1506-6541
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25189
dc.description.abstractIn Nowosolna commune (Neu-Sulzfeld) near Lodz the greatest importance in the past belonged to Skoszewy, today’s Old Skoszewy that received city rights in 1426 two years after Lodz. In the middle of the road from Nowosolna to Skoszewy there is a village called Byszewy, recorded in 1389. In the sixteenth century it was divided into Byszewy Large with a mill and Byszewy Small. The land was developed to Jaroszki village and currently unknown Drożęcin. Plichtów was developed from Byszewy and Moskwa. Byszewy since the Middle Ages had belonged to the parish in Old Skoszewy. In 1686 Jan Plichta from Kołacin coat Półkozic bought a farm called Byszewy. His descendant was Teodor Plichta (c. 1755–1833), the owner of Byszewy and Moskwa, who at the beginning of the nineteenth century, erected a brick mansion in Byszewy. It appeared in the works of Jaroslaw Iwaszkiewicz, as “manor with four columns”.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherInterdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesZeszyty Wiejskie;22
dc.subjectGmina Nowosolnapl_PL
dc.subjectosadnictwopl_PL
dc.subjectwieś Byszewypl_PL
dc.subjectSkoszewypl_PL
dc.subjectwieś Moskwapl_PL
dc.titleUlicą Byszewską do Skoszew w gminie Nowosolna w powiecie łódzkim wschodnimpl_PL
dc.title.alternativeFrom Byszewy to Skoszewy in the Nowosolna Municipality in the District of Lodz Eastpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number379-390pl_PL
dc.referencesJ. Szymczak, Przeszłość ziem tworzących gminę Nowosolna, „Na Wzniesieniach. Gazeta mieszkańców gminy Nowosolna” 2004, nr 2–12 (24–34)pl_PL
dc.referencesM. Góra, Wyniki badań wykopaliskowych grodziska w Skoszewach Starych, gmina Nowosolna, województwo łódzkie, „Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Archeologiczna”, nr 43, 2007, s. 273–399.pl_PL
dc.referencesJ. Sikora, Ziemie Centralnej Polski we wczesnym średniowieczu. Studium archeologiczno-osadnicze, Monografie Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s. 42, 43.pl_PL
dc.referencesT. Nowak, R. Rosin, H. Wiklak, Brzeziny i okolice do schyłku XVI w., [w:] Brzeziny. Dzieje miasta do 1995 roku, pod red. K. Badziaka, Zarząd Miasta Brzeziny, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Łodzi, Łódź–Brzeziny 1997.pl_PL
dc.referencesS.M. Zajączkowski, Uwagi nad dziejami dóbr łaznowskich i niesułkowskich biskupstwa włocławskiego do końca XVI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000.pl_PL
dc.referencesS. Zajączkowski, S.M. Zajączkowski, Materiały do słownika geograficznohistorycznego dawnych ziem łęczyckiej i sieradzkiej do 1400 roku, cz. I (Abramowice- Mzurki), cz. II (Nacki-Żywocin oraz Dodatek i Uzupełnienia), Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 1966–1970.pl_PL
dc.referencesJ. Szymczak, Skoszewy – zapomniane miasto koło Łodzi, [w:] Scientia nihil est quam veritatis imago. Studia ofiarowane Profesorowi Ryszardowi Szczygłowi w siedemdziesięciolecie urodzin, pod red. A. Sochackiej i P. Jusiaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2014.pl_PL
dc.referencesD. Bieńkowska, E. Umińska- Tytoń, Nazewnictwo miejskie Łodzi, wyd. II poprawione i uzupełnione, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2013.pl_PL
dc.referencesMalinowska, Studia osadnicze na obszarze powiatu brzezińskiego do połowy XVI wieku, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2001.pl_PL
dc.referencesT. Nowak, Własność ziemska w ziemi łęczyckiej w czasach Władysława Jagiełły, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003.pl_PL
dc.referencesUrzędnicy kujawscy i dobrzyńscy XII–XV wieku. Spisy, oprac. J. Bieniak i S. Szybkowski, pod red. A. Gąsiorowskiego, Biblioteka Kórnicka, Kórnik 2014.pl_PL
dc.referencesK. Latocha, T. Nowak, Ród Nałęczów w ziemi łęczyckiej w późnym średniowieczu, „Rocznik Łódzki”, t. LVI, 2009, s. 22–23.pl_PL
dc.referencesT. Nowak, Z badań nad karierami łęczycan w XIV i XV w. Ustalenia i propozycje identyfikacyjne, „Rocznik Łódzki”, t. L, 2003, s. 78.pl_PL
dc.referencesA. Szymczakowa, Obrazki z życia małżeńskiego (i nie tylko) w Polsce Centralnej w średniowieczu, [w:] Rycerze, wędrowcy, kacerze. Studia z historii średniowiecznej i wczesnonowożytnej Europy Środkowej, pod red. B. Wojciechowskiej i W. Kowalskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2013.pl_PL
dc.referencesA. Szymczakowa, Piotr Tłuk ze Strykowa, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXVI, pod red. E. Rostworowskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa– Kraków–Gdańsk–Łódź 1981.pl_PL
dc.referencesM. Janik, T. Nowak, H. Żerek-Kleszcz, Bedoń. Dzieje do 1939 roku, Urząd Gminy w Andrespolu, Archiwum Państwowe w Łodzi, Andrespol– Łódź 2009.pl_PL
dc.referencesT. Nowak, Dzieje Ujazdu do końca Rzeczypospolitej Szlacheckiej, [w:] Z dziejów Ujazdu koło Tomaszowa Mazowieckiego. Rezydencje. Kościół. Miasteczko, pod red. L. Kajzera, Wydawnictwo Inicjał, Łódź–Ujazd 2005.pl_PL
dc.referencesA. Szymczakowa, Nobiles Siradienses. Rody Porajów, Pomianów, Gryfów, Kopaczów i Pobogów, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesJ. Łaski, Liber beneficiorum archidyecezyi gnieźnieńskiej, wyd. J. Łukowski i J. Korytkowski, t. II, Gniezno 1881.pl_PL
dc.referencesPolska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym opisana przez A. Pawińskiego, t. II: Wielkopolska, [w:] Źródła Dziejowe, t. XIII, Warszawa 1883.pl_PL
dc.referencesKatalog zabytków sztuki w Polsce, t. II: Województwo łódzkie, pod red. J.Z. Łozińskiego, z. 1: Powiat brzeziński, oprac. B. Wolff przy współudziale E. Kozłowskiej, Państwowy Instytut Sztuki, Warszawa 1953.pl_PL
dc.referencesZabytki architektury i budownictwa w Polsce, t. 24: Woj. miejskie łódzkie, oprac. L. Bernasiński, Ośrodek Dokumentacji Zabytków, Warszawa 1988.pl_PL
dc.references„Regestr diecezjów” Franciszka Czaykowskiego, czyli właściciele ziemscy w Koronie 1783–1784, wyd. S. Górzyński, oprac. K. Chłapowski i S. Górzyński, Wydawnictwo DiG, t. II, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesUrzędnicy województw łęczyckiego i sieradzkiego XVI–XVIII wieku. Spisy, opr. E. Opaliński i H. Żerek-Kleszcz, pod red. A. Gąsiorowskiego, Biblioteka Kórnicka, Kórnik 1993.pl_PL
dc.referencesSłownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, red. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski, t. I, Warszawa 1880.pl_PL
dc.referencesB. Olszewski, Od Piątku do Soboty. Wędrówki po ziemi łódzkiej, Wydawnictwo LITERATURA, Łódź 2001.pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record