Wyświetlanie pozycji 1-8 z 8

  • Die deutschen und polnischen Vokalphoneme in konfrontativer Auffassung 

   Tarantowicz, Alfred (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1984)
   Przedłożony artykuł jest próbą przedstawienia w postaci syntetycznej fonemów wokalicznych języka niemieckiego i polskiego w aspekcie konfrontatywnym. Zasadniczy cel artykułu, to porównanie systemów wokalicznych obu ...
  • Zum Problem der Texteinteilung im linguistisch-methodischen Aspekt 

   Kozłowski, Aleksander (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1984)
   Artykuł niniejszy stanowi próbę klasyfikacji tekstów oraz prezentuje kilka możliwości ich wykorzystania w nauczaniu i uczeniu również języka obcego. Dostrzegając trudności w znalezieniu stosunkowo jednolitych kryteriów ...
  • Nominalkomposita im Deutschen als Ausdruck des engen Verhältnisses zwischen Syntax und Wortbildung 

   Jeziorski, Jan (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1984)
   Celem artykułu jest ukazanie związku pomiędzy składnię a słowotwórstwem na przykładzie złożeń nominalnych języka niemieckiego. Po krótkiej analizie literatury, dotyczącej syntaktycznego opisu złożeń nominalnych w ...
  • Zur allgemeinen Charakteristik formbildender Alternationen im Deutschen und Polnischen 

   Tarantowicz, Alfred (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1984)
   Calem artykułu jest ogólna charakterystyka alternacji formotwórczych zarówno wokalicznych, jak i konsonantycznych, oraz alternacji z zerem zachodzących w języku niemieckim i polskim. Altemacje te służy w obu językach, ...
  • Zur Rolle der Übersetzung im Spracherwerb 

   Wychowaniec, Zofia (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1984)
   Przedmiotem rozważań niniejszego artykułu jest rola tłumaczenia jako techniki nauczania w metodach pośrednich i bezpośrednich, ze szczególnym uwzględnieniem metody gramatyczno-tłumaczeniowej, audiolingwalnej i kognitywnej. W ...
  • Wort und Lexem 

   Sadziński, Roman (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1984)
   W artykule podjęto próbę rozgraniczenia pojęć "wyraz" i "leksem". Po krytycznych uwagach dotyczących ich definiowania w literaturze przedmiotu następuje egzemplifikacja w oparciu o derywaty i złożenia (Komposita). ...
  • Semantische Zusammenhänge zwischen imperativischen und konjunktionalen Konditionalsätzen im Polnischen und im Deutschen 

   Czechowska-Błachiewicz, Aleksandra (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1984)
   Przedmiotem badań niniejszego artykułu jest pokrewieństwo semantyczne miedzy imperatywną konstrukcją zdaniową, która wyraża pewien warunek, a spójnikowym zdaniem warunkowym. Jeśli imperatyw wyraża żądanie, którego ...
  • Modifications dans la concordance des temps appliquée au discours indirect de la langue parlée 

   Gajos, Mieczyslaw ORCID; Myszkorowska, Maria (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1984)
   W lipcu 1931 r. braliśmy udział w stażu pedagogicznym zorganizowanym przez Ecole Internationale de l'Alliance Française w Paryżu. Pracując, między innymi, w grupie zajmującej się problemami współczesnego językoznawstwa, ...