Now showing items 1-20 of 22

  • Próba oceny funkcjonainej znajomości intonacji angielskiej u studentów I roku anglistyki 

   Barski, Jerzy S. (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1983)
   The paper presents the results of research carried out among first year students of the Institute of English, University of Łódź. The aims of the research were: a) to find out whether the students have a functional ...
  • Der Terminus als lexikalisch-semantische Einheit des Spezialwortschatzes 

   Starke, Helga (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1983)
   W niniejszym artykule zostały omówione i wyjaśnione teoretycznie niektóre zagadnienia lingwistyczne, mające powiązania z terminem. Szczególnej analizie poddano zagadnienie znaczenia leksykalnego oraz omówiono treść i ...
  • Measures of Vocabulary Size and Vocabulary Acquisition 

   Wołoszyn, Jarosław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1983)
   Artykuł niniejszy przedstawia niektóre wyniki przeprowadzonych na świecie badań w zakresie pomiaru zasobu słownictwa u dzieci i dorosłych. Wyniki te autor artykułu porównuje z wynikami badań przeprowadzonych wśród ...
  • Perfective of Dynamie Verbs vs Perfect 

   Turewicz, Kamila (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1983)
   W artykule niniejszym podjęta jest próba określenia wspólnych cech aspektu dokonanego (Perfective) czasowników dynamicznych (Dynamic Verbs) języka polskiego i perfektu (Perfect) występującego w angielskich odpowiednikach tych ...
  • Konsonantenalternationen im Deutschen und Polnischen 

   Tarantowicz, Alfred (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1983)
   Artykuł zawiera szczegółową i obszerną analizę alternacji konsonantycznych, mających miejsce we współczesnym języku niemieckim i polskim. Autor omawia tutaj wszystkie typy alternacji konsonantycznych, występujące w ...
  • Unidirectional Bilingualism 

   Bogdan, Krakowian (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1983)
   W pracy niniejszej opisano swego rodzaju eksperyment naturalny podjęty z dwojgiem dzieci autora (obecnie dziewczynka ma 9 lat, a chłopiec 12), celem którego było przekonać się, czy uda się je nauczyć mówić w języku ...
  • On the Pro-form One 

   Kwiatkowska, Alina (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1983)
   W swoim artykule omawiałam angielski zaimek one. Zakładając istnienie osobnej reguły transformacyjnej wprowadzającej ten zaimek, próbowałam ustalić, w jaki sposób ona działa oraz jakie są podobieństwa i różnice między ...
  • O większą efektywność nauczania słownictwa na neofilologlach 

   Wołoszyn, Jarosław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1983)
   The article is а résumé of a much larger work {in preparation) which « aims at defining the situation in vocabulary teaching to students of English departments. Having studied the vocabulary load as used in teaching ...
  • Vokalalternationen im Deutschen und Polnischen 

   Tarantowicz, Alfred (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1983)
   Celem artykułu jest szczegółowa konfrontacja alternacji wokalicznych zachodzących w języku niemieckim i polskim. Alternacje te służą w obu językach, a szczególnie w znacznie szerszym stopniu w języku polskim sygnalizowaniu klas ...
  • When and How to Teach Intonation? 

   Barski, Jerzy S. (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1983)
   Artykuł przedstawia szereg sposobów zwiększenia efektywizacji nauczania intonacji na różnych poziomach nauczania języka angielskiego. Przede wązystkim postulowane jest rozpoczynanie nauki intonacji już od samego początku nauki ...
  • On the Violation of Some Conversational Maxims 

   Kwiatkowska, Alina (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1983)
   W artykule omówiłam bliżej dwie z maksym konwersacyjnych, jakie obowiązują, według P. H. Grice'a, w nieformalnej rozmowie : maksymę Ilości i Sposobu. Przedstawiłam pewną liczbę przykładów wypowiedzi wyraźnie nie przestrzegających ...
  • Form und Stellung der Präpositionen im Deutschen und im Polnischen 

   Weigt, Zenon (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1983)
   Artykuł jest analizy form przyimka niemieckiego i polskiego oraz jego pozycji w zdaniu. Autor przedstawia konfrontatywny opis form przyimków w obu językach, ze względu na ich pochodzenie, budowę morfologiczną oraz ...
  • Konkurencja końcówek -u i -a w dopełniaczu liczby pojedynczej rzeczowników rodzaju męskiego w języku "Nowin" moskiewskich z I połowy XVII wieku 

   Sosnowski, Jan; Kowalska, Halina (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1983)
   Авторы рассматривают распределение Флексий -у и -а в родительном падеже в языке рукописных газет, так называемых вестея- -курантов (по изданию С. И. Коткова). Материал дается в двух частях: 1 ) существительные с флексией ...
  • Komunikatywne cele nauczania języka rosyjskiego na filologii rosyjskiej 

   Benedycka, Eleonora (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1983)
   В статье обсуждаются вопросы постановки и реализации коммуникативных целей изучения русского языка на отделении русской филологии. Формулируется следующие выводы: 1. Очень важно согласование коммуникативных целей обучения ...
  • Rektion der Präpositionen im Deutschen und im Polnischen 

   Weigt, Zenon (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1983)
   Autor publikacji dokonuje konfrontacji rekcji przyimków współczesnego języka niemieckiego i polskiego. W obu językach łączą się one z jednym, dwoma, a także trzema przypadkami, przy czym łączliwość niektórych przyimków ...
  • К вопросу о месте и роли видеозаписей в обучении русскому языку студентов-филологов 

   Jurkin, Stanisław; Łatyszew, Henryk (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1983)
   Niniejszy artykuł stanowi próbę uzasadnienia potrzeby wykorzystania taśm wizyjnych w nauczaniu języka rosyjskiego oraz prezentuje konkretne propozycje rozwiązań technicznych w tej dziedzinie. W świetle najnowszych badań ...
  • Zum Ursprung der Artikelkategorie im Deutschen 

   Sadziński, Roman (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1983)
   W artykule podjęto próbę weryfikacji i usystematyzowania ogólnie znanych faktów w odniesieniu do powstania kategorii rodzajnika w języku niemieckim. i tak np. zanik końcówek przypadków spowodował nie tyle bezład w ...
  • Substantivische Kopulativkomposita des Deutschen und ihre Wiedergabe im Polnischen 

   Jeziorski, Jan (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1983)
   Pierwsza część artykułu poświęcona jest analizie semantycznej i trans formacyjnej złożeń kopułatywnych języka niemieckiego. Autor dochodzi do wniosku, że współrzędnie połączone człony tych złożeń tworzą pewną całość ...