Czasopismo Folia Litteraria Rossica z serii Acta Universitatis Lodziensis afiliowane przy Katedrze Literatury i Kultury Rosyjskiej UŁ zostało reaktywowane po dziesięcioletniej przerwie. Ukazuje się jako rocznik w wersji papierowej i elektronicznej; od roku 2013 wersją pierwotną czasopisma jest wariant elektroniczny publikowany w Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego. Redakcja przyjmuje do druku oryginalne materiały nigdzie dotąd niepublikowane z zakresu szeroko pojętego literaturoznawstwa (specjalność – literaturoznawstwo rosyjskie),w tym komparatystyki literacko-kulturowej. Poza artykułami naukowymi publikujemy recenzje prac naukowych, a także sprawozdania z konferencji i sesji naukowych. Materiały są anonimowo recenzowane przez dwóch niezależnych specjalistów (double blind review). Skład Redakcji i Rady Programowej, a także grupy Recenzentów jest międzynarodowy.

Zgodnie z wykazem czasopism punktowanych MNiSW z 2019 r. czasopismo „Folia Litteraria Rossica” uzyskało 20 punktów.
Dyscyplina: literaturoznawstwo

Folia Litteraria Rossica publikuje w cyklu rocznym artykuły na temat literatury i kultury rosyjskiej, a także poświęcone zagadnieniom związanym z tłumaczeniem określonych tekstów artystycznych; udostępnia swoje łamy rusycystom z różnych ośrodków naukowych w naszym kraju i za granicą; redakcja włącza sporadycznie także tematy z zakresu szeroko rozumianej slawistyki. Liczba badaczy współpracujących z czasopismem wciąż się zwiększa, a są wśród nich przedstawiciele dużych ośrodków uniwersyteckich z Rosji, Niemiec, Bułgarii, Ukrainy, Białorusi. Stałe miejsce mają tu literaturoznawcy powiązani z łódzką rusycystyka umowami o współpracy naukowej, a więc z Instytutu Slawistyki w Giessen oraz z Katedry Teorii Literatury Twerskiego Uniwersytetu Państwowego.

Teksty (w języku rosyjskim i polskim) przyjmujemy do końca roku kalendarzowego poprzedzającego wydanie kolejnego numeru.

Polityka Open Acces
Wszystkie materiały w czasopiśmie „Folia Litteraria Rossica” ukazują się w Otwartym Dostępie (Open Accses) na licencji Creative Commons CC BY-NC-ND.

Członek Stowarzyszenia Committee on Publication Ethics (COPE)

ISSN 1427-9681
eISSN 2353-4834
Nazwa wydawcy: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

ZESPÓŁ REDAKCYJNY (РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ, EDITORIAL BOARD) FOLIA LITTERARIA ROSSICA
dr Ewa Sadzińska – Uniwersytet Łódzki (redaktor naczelna)
prof. dr hab. Barbara Olaszek – Uniwersytet Łódzki (redaktor tematyczny)
prof. Elena Sozina - Uralski Oddział Rosyjskiej Akademii Nauk w Jekaterynburgu (redaktor tematyczny)
prof. Olga Kupcowa - Moskiewski Uniwersytet Państwowy (redaktor tematyczny)
prof. Larysa Lapina – Rosyjski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. A. I. Hercena w Sankt Petersburgu (redaktor językowy)
dr Aleksandra Szymańska – Uniwersytet Łódzki (sekretarz)
dr Marta Kaźmierczak - Uniwersytet Warszawski (korekta i redagowanie streszczeń w języku angielskim)

Adres Redakcji:
Zakład Literatury i Kultury Rosyjskiej
Instytut Rusycystyki UŁ
ul. Pomorska 171/173
90-236 Łódź
tel.: 42 665 53 25
e-mail: ewa.sadzinska@uni.lodz.pl (redaktor naczelna - dr Ewa Sadzińska)
e-mail: aleksandra.szymanska@uni.lodz.pl (sekretarz - dr Aleksandra Szymańska)
www.rossicalitteraria.uni.lodz.pl

Collections in this community

Recent Submissions

View more