Redakcja naukowo-dydaktyczna
Jarosław Wierzbiński, Anna Ginter

Recenzenci
Piotr Stalmaszczyk, Emil Tokarz

CONTENT

Język - struktura - styl współczesne kierunki badań lingwistycznych

Przedmowa

Badania semantyczne

1. Словообразование и семантика наименований лиц женского пола в деловой и бытовой письменности XVII в
Анна Каминьска
2. Универсальный и лингвистический характер метафоры
Михаил Лабащук
3. Словообразовательная паронимия в русском и других славянских языках
Геннадий Николаев
4. Новая «жизнь» русских фразеологизмов в языке печати
Крыстына Ратайчик
5. Параметр фазисной детерминации действия при выделении типов таксисных отношений (на материале русского и немецкого языков)
Ядвига Ставницка
6. Особенности половинного счета в древнерусском языке
Олег Ф. Жолобов

Zagadnienia leksykalne

1. Гадательный компонент болгарской свадебной песни (сравнительно с русской)
Петр Червински
2. Istota oraz typologia peryfraz wywodzących się z Pisma świętego lub nawiązujących do wydarzeń, postaci i przedmiotów biblijnych (na materiale wybranym ze „Słownika peryfraz, czyli wyrażeń omownych" Mirosława Bańki)
Violetta Machnicka
3. Контекстуальная семантика слов 'соловей', 'луна', 'виноградник' (Кола Брюньон Р. Роллана в русском переводе М. Лозинского)
Маргарита Надель-Червинска
4. Wyobrażenia związane z pojęciem „сердце" w świetle rosyjskich frazeologizmów
Agata Piasecka

Stylistyka

1. Уголовный „закон" и коммуникативные модели „зоны заключения”
Аурика Червински
2. К вопросу о лингвостилистических особенностях научных текстов
Ярослав Вежбиньски

Przekład okiem językoznawcy

1. Wulgaryzmy a przekład, czyli życie wulgaryzmów od oryginału do przekładu
Michał Garcarz
2. Powieść jako przygoda lingwistyczna: „A Clockwork Orange” A. Burgessa w przekładach na język polski i rosyjski
Anna Ginter

Recent Submissions