Show simple item record

dc.contributor.authorŁawicki, Jakub
dc.contributor.editorDynkowska, Julia
dc.contributor.editorLemann, Natalia
dc.contributor.editorWróblewski, Michał
dc.contributor.editorZatora, Anna
dc.date.accessioned2021-06-14T06:08:21Z
dc.date.available2021-06-14T06:08:21Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationŁawicki J., Mowa nienawiści — problem odpowiedzialności karnej, [w:] Hejterstwo. Nowa praktyka kulturowa? Geneza, przypadki, diagnozy, Dynkowska J., Lemann N., Wróblewski M., Zatora A. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017, s. 49-65, DOI: 10.18778/8088-665-0.05pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8088-665-0
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/36183
dc.description.abstractPrzedmiotem artykułu jest problematyka odpowiedzialności karnej za mowę nienawiści. W artykule poruszono zagadnienia publicznego propagowania faszystowskiego lub innego totalitarnego ustroju państwa, nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, publicznego znieważania grupy ludności lub poszczególnych osób z powodu przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo powoduje względu na jej bezwyznaniowość oraz publicznego i wbrew faktom zaprzeczania zbrodniom nazistowskim, komunistycznym oraz innym przestępstwom stanowiącym zbrodnie przeciwko pokojowi, ludzkości lub zbrodnie wojenne popełnionym na osobach narodowości polskiej lub obywatelach polskich innych narodowości w okresie od dnia 1 września 1939 roku do dnia 31 lipca 1990 roku. Autor przedstawia definicje mowy nienawiści i analizuje znamiona art. 119, 256 i 257 k.k. oraz art. 55 IPN prezentując problemy z ich interpretacją. W konkluzji autor wskazuje na pozytywne działania Prokuratora Generalnego z lat 2010‒2016 w sprawie mowy nienawiści.pl_PL
dc.description.abstractThe subject of the article is the problem of criminal responsibility for hate speech. The article deals with issues of public propagation fascist or other totalitarian political system, inciting to hatred on national, ethnic, racial, political or religious differences or because of irreligiousness, public insult group or individual because of national, ethnic, racial, political or religious differences or because of irreligiousness, unlawful threat towards a group or individual because of national, ethnic, racial, political or religious differences of because of irreligiousness and public and contrary to the facts denying the nazi crimes, the communist crimes and other offences being crimes against peace, crimes against humanity and war crimes committed on people of Polish nationality or Polish citizens of other nationalities between 1st September 1939 until 31st July 1990. Author presents hate speech definitions and analyses elements art. 119, 256 and 257 criminal code and art. 55 Act on the Institute of National Remembrance, presenting problems with its interpretation. In conclusion author points out positive actions of Prosecutor General from years 2010‒2016 on hate speech.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofDynkowska J., Lemann N., Wróblewski M., Zatora A. (red.), Hejterstwo. Nowa praktyka kulturowa? Geneza, przypadki, diagnozy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectmowa nienawiścipl_PL
dc.subjectnawoływaniepl_PL
dc.subjectpropagowaniepl_PL
dc.subjectnienawiśćpl_PL
dc.subjectznieważeniepl_PL
dc.subjecthate speechpl_PL
dc.subjectincitingpl_PL
dc.subjectpropagationpl_PL
dc.subjecthatepl_PL
dc.subjectinsultpl_PL
dc.titleMowa nienawiści — problem odpowiedzialności karnejpl_PL
dc.title.alternativeHate Speech — The Criminal Responsibility Problempl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017, © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017pl_PL
dc.page.number49-65pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Katedra Prawa Karnego Międzynarodowegopl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-666-7
dc.referencesFlemming Marian (1999) [w:] Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu. Rozdział XXXII Kodeksu karnego. Komentarz, M. Flemming, W. Kutzmann, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.pl_PL
dc.referencesFlemming Marian, Kutzmann Witold (1999) [w:] Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu. Rozdział XXXII Kodeksu karnego. Komentarz, M. Flemming, W. Kutzmann, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHerzog Aleksander (2015) [w:] Kodeks karny. Komentarz, R. A. Stefański (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJanisławski Adam, Konopka Piotr (2009), Zagadnienie penalizacji „kłamstwa oświęcimskiego”, „Palestra”, nr 1‒2.pl_PL
dc.referencesJunczyk-Ziomecka Ewa (2010), List Minister Ewy Junczyk-Ziomeckiej, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, do organizatorów i uczestników konferencji [w:] R. Wieruszowski, M. Wyrzykowski, A. Bodnar, A. Gliszczyńska-Grabias (red.), Mowa nienawiści a wolność słowa. Aspekty prawne i społeczne, Wolters Kluwer, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKalitowski Michał (2010) [w:] Kodeks karny. Komentarz, M. Filar (red.), LexisNexis, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKowalski Sergiusz, Tulli Magdalena (2003), Zamiast procesu. Raport o mowie nienawiści, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa.pl_PL
dc.referencesKulesza Jerzy A. (2005), Z problematyki strony podmiotowej zbrodni komunistycznej, „Wojskowy Przegląd Prawniczy”, nr 3.pl_PL
dc.referencesKulesza Witold (2009), „Kłamstwo o Auschwitz” jako czyn zabroniony w polskim i niemieckim prawie karnym [w:] Ł. Pohl (red.), Aktualne problemy prawa karnego. Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 70. Urodzin Profesora Andrzeja J. Szwarca, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.pl_PL
dc.referencesMachaj Łukasz (2011), Wypowiedzi symboliczne w orzecznictwie Sądu Najwyższego USA, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.pl_PL
dc.referencesMorawski Lech (2006), Wstęp do prawoznawstwa, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń.pl_PL
dc.referencesMozgawa Marek (2015) [w:] Kodeks karny. Komentarz, M. Mozgawa (red.), Wolters Kluwer, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPłatek Monika (2010), Mowa nienawiści — przesłanki depenalizacji [w:] R. Wieruszowski, M. Wyrzykowski, A. Bodnar, A. Gliszczyńska-Grabias (red.), Mowa nienawiści a wolność słowa. Aspekty prawne i społeczne, Wolters Kluwer, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPrzyjemski Stanisław Maria (2006), W kwestii pojęcia „zbrodni komunistycznej”, zdefiniowanej w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej — Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, „Wojskowy Przegląd Prawniczy”, nr 1.pl_PL
dc.referencesRejman Genowefa (2006), Zbrodnie komunistyczne w koncepcji polskiego prawa karnego, „Wojskowy Przegląd Prawniczy”, nr 1.pl_PL
dc.referencesWoiński Mateusz (2014), Prawnokarne aspekty zwalczania mowy nienawiści, LexisNexis, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZontek Witold (2010), Jak posiadać, aby nie posiadać? Kilka refleksji nad orzecznictwem sądowym ostatnich lat w sprawach narkotykowych, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych”, z. 1.pl_PL
dc.contributor.authorEmailj.lawicki@onet.plpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088-665-0.05
dc.disciplineliteraturoznawstwopl_PL
dc.disciplinenauki prawnepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe