CONTENT

 1. Introduction
  Czesław Domański, Katarzyna Zielińska-Sitkiewicz
 2. Ludwik Krzywicki (1859–1941)
  Czesław Domański
 3. Stanisław Marcin Ulam (1909–1984)
  Mirosław Krzyśko
 4. Depth based strategies to robust estimation of arima parameters
  Daniel Kosiorowski
 5. The influence of sample size on the estimation of net premiums and net premiums' size in civil responsibility car insurance
  Anna Szymańska
 6. Simulation analysis of accuracy estimation of population mean on the basis of regression type strategy dependent on order statistic of auxiliary variable
  Janusz L. Wywiał
 7. Estimation of the Stieltjes transform of the normalized spectral function of covariance matrices
  Anna Witaszczyk
 8. The role of probability theory and statistics in methodology of the exact sciences. Part 1
  Janusz Kupczun
 9. The role of probability theory and statistics in methodology of the exact sciences. Part 2
  Janusz Kupczun
 10. Significance tests of differences between two crossing survival curves for small samples
  Tomasz Jurkiewicz, Ewa Wycinka
 11. On monitoring the average level of the process based on the sequence of permutation tests
  Grzegorz Kończak
 12. Some tests for quantile regression models
  Grażyna Trzpiot
 13. Testing for tail independence in extreme value models – application on polish stock exchange
  Grażyna Trzpiot, Justyna Majewska
 14. Characteristics of bivariate binomial distribution
  Wiesław Wagner
 15. An entropy based non-wrapper approach for choosing variables in cluster analysis
  Jerzy Korzeniewski,
 16. The influence of irrelevant variables on classification error in rules induction
  Mariusz Kubus
 17. Comparison of stability of algorithms in classical and ensemble approach in taxonomy
  Dorota Rozmus
 18. Multiple classification analysis. Theory and application to Demography
  Aleksander Suseł
 19. The comparison of model-based clustering with heuristic clustering methods
  Ewa Witek
 20. A proposal of an aggregate index of labour productivity
  Jacek Białek
 21. Log-periodicity and dynamics of Open Pension Funds
  Katarzyna Bolonek-Lasoń,
 22. Some notes about singular two pan design
  Bronisław Ceranka, Małgorzata Graczyk
 23. Extreme value index of left and right tails for financial time series
  Wiesław Dziubała, Michał Stachura, Barbara Wodecka
 24. Non-random errors in opinion polls
  Aleksandra Fijałkowska
 25. Balanced bipartite weighing designs leading to regular D-optimal spring balance weighing designs
  Małgorzata Graczyk
 26. Model selection criteria for reduced rank multivariate time series with application in identification of periodic components
  Marcin Hławka,, Maciej Kawecki
 27. Multidimensional smoothing in tables of fertility rates
  Tomasz Jurkiewicz
 28. Multivariate analysis in 3x3 type table
  Andrzej Mantaj
 29. Socioeconomic well-being – soft model
  Dorota Mierzyńska
 30. Statistical analysis of efficiency of the pension system in EU and EFTA countries
  Artur Mikulec,
 31. Sustainable development in the regional dimension – soft model
  Dorota Perło
 32. The comparison on determination methods of loss distribution in credit portfolio in CreditRisk+ model
  Agnieszka Pietrzak
 33. Remarks on the scheme of simple sampling with replacement
  Wiesław Wagner, Andrzej Mantaj
 34. On some practical issues in prediction of domain mean and fraction
  Tomasz Żądło
 35. The estimation of the corruption perception index
  Aleksandra Baszczyńska, Dorota Pekasiewicz
 36. An analysis of job seniority among unemployed. Application of model
  Beata Jackowska, Ewa Wycinka
 37. Determinants of supply chains of blood in Poland
  Przemysław Jeziorski, Sebastian Twaróg
 38. Innovations and usage of new technologies in Polish small and medium-sized enterprises. Results of a sample survey
  Damian, Gajda, Tomasz Jurkiewicz
 39. Analysis of real estate market based on balance sheet data of major developers in Poland
  Monika Zielińska-Sitkiewicz

Recent Submissions

 • Determinants of supply chains of blood in Poland 

  Jeziorski, Przemysław; Twaróg, Sebastian (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011)
  Celem pracy jest określenie kluczowych czynników kształtujących łańcuch dostaw krwi w Polsce. Przeprowadzona wstępna analiza danych z wykorzystaniem wielowymiarowych metod statystycznych pozwoli zobrazować obecną ...
 • Innovations and usage of new technologies in Polish small and medium-sized enterprises. Results of a sample survey 

  Gajda, Damian; Jurkiewicz, Tomasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011)
  Nowe technologie pozwalają zdobyć przewagę konkurencyjną. Przedsiębiorstwa, które wprowadzają innowacje do swoich produktów lub sposobu funkcjonowania mogą się szybciej rozwijać i są w mniejszym stopniu ...
 • Analysis of real estate market based on balance sheet data of major developers in Poland 

  Zielińska-Sitkiewicz, Monika (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011)
  Artykuł ten prezentuje sytuację na rynku nieruchomości w Polsce w czasie globalnego kryzysu finansowego. W związku z sytuacją ekonomiczną na świecie główne firmy deweloperskie w Polsce znacznie ograniczyły ...
 • An analysis of job seniority among unemployed. Application of model 

  Jackowska, Beata; Wycinka, Ewa (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011)
  W artykule wykorzystano metody analizy przeżycia (analizy historii zdarzeń do badania czasu pracy u ostatniego pracodawcy osób długotrwale bezrobotnych. W pierwszym posłużono się analizą Kaplana-Meiera w ...
 • The estimation of the corruption perception index 

  Baszczyńska, Aleksandra ORCID; Pekasiewicz, Dorota ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011)
  W pracy przedstawiono wyniki nieparametrycznej analizy wskaźnika percepcji korupcji. Na analizę tę składa się metoda jądrowa estymacji funkcji gęstości oraz wybrane metody estymacji przedziałowej wartości ...
 • On some practical issues in prediction of domain mean and fraction 

  Żądło, Tomasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011)
  W opracowaniu jest analizowany problem predykcji frakcji i średniej w domenie z wykorzystaniem modeli nadpopulacji bez zmiennych dodatkowych uwzględniających podział populacji na warstwach. W rozważaniach ...
 • Remarks on the scheme of simple sampling with replacement 

  Wagner, Wiesław; Mantaj, Andrzej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011)
  Wyróżnia się losowanie proste bez zwracania (lpbz) oraz ze zwracaniem (lpzz). Oba schematy określa się jako indywidualne losowania nieograniczone zależne i niezależne. Schemat lpzz ze skończonej populacji ...
 • The comparison on determination methods of loss distribution in credit portfolio in CreditRisk+ model 

  Pietrzak, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011)
  Model CreditRisk+ jest jedną z metod portfelowych służących do zarządzania ryzykiem kredytowym. W pracy omówione zostały założenia modelu, metody wyznaczenia oczekiwanych strat, jak również rozkładu straty ...
 • Sustainable development in the regional dimension – soft model 

  Perło, Dorota (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011)
  Celem artykułu jest prezentacja modelu miękkiego zrównoważonego rozwoju. Modelowanie miękkie umożliwia badanie powiązań między zmiennymi nieobserwowalnymi. W oparciu o teorię zrównoważonego rozwoju zbudowany został ...
 • Socioeconomic well-being – soft model 

  Mierzyńska, Dorota (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011)
  Dobrobyt społeczno-ekonomiczny to pojęcie złożone, które nie ma w literaturze precyzyjnego i jednoznacznego określenia, stąd trudności jego pomiaru. Wielu polityków, ekonomistów, międzynarodowe instytucje i ...
 • Statistical analysis of efficiency of the pension system in EU and EFTA countries 

  Mikulec, Artur (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011)
  W artykule przedstawione zostały wyniki empirycznej analizy stopnia efektywności i klasyfikacji systemów emerytalnych krajów UE i EFTA w latach 2005-2007. W przedmiotowej analizie wykorzystano metody porządkowania liniowego ...
 • Multivariate analysis in 3x3 type table 

  Mantaj, Andrzej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011)
  Praca zawiera propozycję metod analizy cech jednostek przestrzennych w tabelach wielo- dzielczych, przedstawioną na przykładzie tabeli dwudzielczej typu 3×3. Do prezentacji zastoso- wanych metod ...
 • Non-random errors in opinion polls 

  Fijałkowska, Aleksandra (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011)
  Artykuł przywołuje zagadnienie błędów nielosowych w badaniach opinii publicznej, w kontekście zbliżających się wyborów prezydenckich w Polsce. Pamiętając o rozbieżnościach pomiędzy wynikami sondaży przedwyborczych ...
 • Extreme value index of left and right tails for financial time series 

  Dziubdziela, Wiesław; Stachura, Michał; Wodecka, Barbara (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011)
  Praca dotyczy możliwości identyfikacji stopnia grubości ogonów rozkładu poprzez estymację indeksu ekstremalnego. W tym celu stosowane, i dodatkowo porównywane między sobą. są dwie metody. Jedną z nich jest estymator ...
 • Some notes about singular two pan design 

  Ceranka, Bronisław; Graczyk, Małgorzata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011)
  W literaturze dotyczącej optymalnej estymacji nieznanych miar obiektów w modelu chemicznego układu wagowego przyjmuje się założenie, że układ jest nieosobliwy. Autorzy w pracy odpowiadają na pytanie co zrobić, ...
 • Log-periodicity and dynamics of Open Pension Funds 

  Bolonek-Lasoń, Katarzyna ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011)
  W pracy przedstawiona jest metoda opisu dynamiki Otwartych Funduszy Emerytalnych, zaczerpnięta z fizyki statystycznej. W modelu tym zakłada się. że układ znajdujący się w pobliżu punktu krytycznego (krachu ...
 • A proposal of an aggregate index of labour productivity 

  Białek, Jacek ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011)
  W pracy zaproponowano konstrukcje agregatowego indeksu wydajności pracy. Proponowane systemy wag wynikają z teoretycznych rozważań nad sytuacją, gdy liczba obserwacji pochodzących od któregoś z analizowanych ...
 • The comparison of model-based clustering with heuristic clustering methods 

  Witek, Ewa (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011)
  Najczęściej w różnych analizach statystycznych wykorzystywane są klasyczne metody analizy skupień, opierające się na podejściu heurystycznym. W referacie zaprezentowane zostanie podejście modelowe w analizie ...
 • Multiple classification analysis. Theory and application to Demography 

  Suseł, Aleksander (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011)
  Model analizy klasyfikacji wielokrotnej (MCA) jest addytywnym modelem mającym szersze możliwości zastosowania niż, np. modele regresji liniowej. Przede wszystkim ze względu na to, gdyż zmienne w modelu MCA mogą pochodzić ...
 • Comparison of stability of algorithms in classical and ensemble approach in taxonomy 

  Rozmus, Dorota (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011)
  Podejście wielomodelowe dotychczas z dużym powodzeniem stosowane było w dyskryminacji w celu podniesienia dokładności klasyfikacji. W ostatnich latach analogiczne propozycje pojawiły się w taksonomii, aby zapewnić ...

View more