Now showing items 1-14 of 14

  • A la recherche d'un (impossible) démonstrateur intelligent 

   Bailhache, Patrice (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1993)
   W ostatnich latach wraz z rozwojem nauk komputerowych, pojawiło się wiele programów mających wspomagać nauczanie logiki. Większość z tych programowań sluży do sprawdzania rachunków, a nic do dowodzenia twierdzeń, ponieważ ...
  • An Algebraic Approach to a Concept of Proposition 

   Vanderveken, Daniel; Nowak, Marek ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1993)
   W artykule analizuje się pojęcie „proposition" (sądu w sensie logicznym) wprowadzone w pracy D. Vandervekena What is a Proposition, stosując metody algebraiczne. Analiza ta umożliwia głębsze zrozumienie tego pojęcia, ...
  • Analyticity and Metamathematics 

   Woleński, Jan (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1993)
   Chociaż rozróżnienie sądów analitycznych i syntetycznych pojawiło się po raz pierwszy u Kanta, to pokrewne pojęcia można odnaleźć już u Hume’a i Leibniza. Autor zestawia i analizuje różne definicje i charakterystyki ...
  • Atomistic Universes of Individuals 

   Strawiński, Witold (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1993)
   Autor przedstawia krytyczną analizę pewnych idei nominalistycznej teorii N. Goodmana w interpretacji R. Eberlego. Teoria ta, czyli „rachunek indywiduów", oparta jest na trzech podstawowych pojęciach, zasadzie sumowania, ...
  • Conditionals, Based on Strict Entailment 

   Scheffler, Uwe (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1993)
   W artykule rozważa się okresy warunkowe oparte na systemie ścisłego entailment Fs skonstruowanym przez Wessela. Poprzez uzupełnienie aksjomatyki i reguł inferencji Fs otrzymuje się system FSK, posiadający dwie struktury ...
  • Droit, logique et théorie de ľargumentation 

   Kleszcz, Ryszard (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1993)
   Autor przedstawia i poddaje analizie, stworzoną przez Ch. Perelmana koncepcję logiki prawniczej. Rozpatrując ten problem autor odwołuje się do teoretycznego modelu stosowania prawa. Analizy Perelmana doprowadziły go, jak ...
  • Humanistic Philosophy of Science and Its Main Epistemological Problem 

   Maryniak, Bogusław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1993)
   Prezentowany artykuł stanowi próbę własnego podejścia do filozofii nauki. Autor występuje przeciwko tradycyjnemu, scjentyzującemu stanowisku w tej dyscyplinie filozoficznej. Negatywnym odniesieniem dla pracy są także ...
  • Is Kazimierz Ajdukiewicz's Critique of Idealism ConclusiveIs Kazimierz Ajdukiewicz's Critique o f Idealism Conclusive? 

   Rosiak, Marek ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1993)
   Ajdukiewicz podejmował kilkakrotnie próbę analizy i krytyki metafizycznego idealizmu zarówno w jego wersji obiektywnej, jak subiektywnej. Angażował do tego celu pewne pojęcia i wyniki współczesnej metalogiki, co stanowiło ...
  • Les aspects pragmatiques de ľanalyse logique des questions 

   Lewandowska, Maria (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1993)
   Artykuł dotyczy pragmatycznych aspektów badań nad pytaniami. Przedmiot rozważań stanowiły relacje między pytaniami a użytkownikiem języka, posługującym się pytaniami dla realizacji różnych celów. Problematyka zastosowań ...
  • Misunderstandings about Understanding 

   Jadacki, Jacek Juliusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1993)
   Punktem wyjścia rozważań są cztery hipotezy: dwie leksykalne, gramatyczna i historyczna: 1. Wyrażenie „rozumieć" jest polisemem i to podwójnie: a) wieloznacznością właściwą wielu predykatom mentalnym (tj. może mieć w ...
  • On Thought and Proposition 

   Kaczmarek, Janusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1993)
   Pojęcie sądu w sensie logicznym nie jest jednoznacznie scharakteryzowane w literaturze logicznej. Jednakże we wszystkich ważnych definicjach wskazuje się na znaczenie, sens lub konotację zdań oznajmujących. W artykule ...
  • Powerful Paraconsistent Logic 

   Urchs, Max (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1993)
   W pracy prezentowane są niektóre wyniki dotyczące wprowadzonej, w jednej z poprzednich prac autora, klasy tzw. dyskusyjnych systemów Jaśkowskiego. W szczególności zwraca się uwagę na parakonsystentność owych systemów, ...
  • Some Troubles with Defining Pedagogical Notions 

   Horbaczewska, Dorota (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1993)
   Język nauk pedagogicznych wielokrotnie poddawany był krytyce. Jego porządkowanie należy rozpocząć od sprecyzowania pojęć: „wychowanie” , „kształcenie” i „nauczanie” , uważanych za podstawowe pojęcia pedagogiczne, a dotąd ...
  • Une „Science des livres” est-elle possible? 

   Gaudin, Claude (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1993)
   Artykuł stanowi uzasadnienie twierdzącej odpowiedzi na pytanie, czy możliwa jest „Nauka o książce Katalogi oraz bibliografie pełnią funkcję przewodników wskazujących czytelnikom drogi poznania; zawierają one wiedzę ...