Now showing items 2-12 of 12

  • Description of the Remaining Papers Presented at Conference 

   Juszczak, Wiesław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1986)
  • Energy Constraints and Optimal Development of the Polish Economy 

   Gajda, Jan B.; Miszczyńska, Dorota; Miszczyński, Marek; Tomaszewicz, Łucja; Zieliński, Jerzy ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1986)
   Przy konstrukcji prezentowanego modelu za główne ograniczenie rozwoju gospodarczego przyjmuje się zasoby paliwowo-energetyczne. Dalszymi ograniczeniami są możliwości produkcyjne, importowe, a także znaczna sztywność ...
  • Estimation in Simple Linear Regression Model with Autoregressive Moving Averages (ARMA) Error 

   Tomaszewicz, Andrzej; Al-Nasir, Abdul Majid Hamza (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1986)
   W badaniach empirycznych istnieją zwykle podstawy do założenia, że badany szereg czasowy generowany jest przez "mieszany" proces stochastyczny będący sumą procesu autoregresyjne go i procesu średnich ruchomych ARMA (Box, ...
  • Forecasts of the Polish Economy 1983-1985 Based on the W3S79 Model 

   Juszczak, Wiesław; Welfe, Władysław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1986)
   W artykule zaprezentowane zostały prognozy rozwoju ekonomicznego Polski w latach 1983-1985 sporządzone na podstawie wyników symulacji - omówionego szczegółowo w poprzedniej pracy - modelu W3S79. Autorzy przedstawili ...
  • Important Coefficients in the Input-Output Models for Poland 

   Lipiński, Czesław; Tomaszewicz, Łucja (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1986)
   Zagadnienie poszukiwania ważnych współczynników ma istotne znaczenie dla wielu prac praktycznych związanych z analizą input – output, przede wszystkim zaś dla przewidywania zmian współczynników nakładów bezpośrednich. W ...
  • IXth Conference on Problems of Building and Estimation of Large Econometric Models 

   Welfe, Władysław; Juszczak, Wiesław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1986)
  • Model gospodarki Polski W-5 : ogólne założenia i pierwsze rezultaty empiryczne 

   Welfe, Władysław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1986)
   Model gospodarki Polski W-5 służyć ma jako narzędzie analizy polskiego kryzysu, źródeł jego powstania , związanej z nim nierównowagi oraz scenariuszy odpowiadających alternatywnym drogom wychodzenia z kryzysu. Stanowi ...
  • Modelling Impact of Plan on Capacity Utilization 

   Markowski, Krzysztof (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1986)
   Zdaniem autora w gospodarkach centralnie planowanych z obligatoryjnym planem obserwujemy jego wyraźny wpływ na przebieg procesu produkcyjnego. W szczególności wpływ ten objawia się w kształtowaniu się współczynnika ...
  • Multipliers Analysis Based on the W3S79 Model 

   Lubera, Maria; Potargowicz, Maria; Welfe, Władysław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1986)
   W artykule zaprezentowano średnio okresowy model funkcjonowania gospodarki Polski W3S79, zbudowany w Instytucie Ekonometrii i Statystyki UŁ, a ściślej biorąc jego ostatnią podażową wersje.
  • Regional Model of European CMEA Economies 

   Gajda, Jan B.; Czyżewski, A. Bartłomiej; Górska-Hałada, Ewa; Juszczak, Grażyna; Miszczyńska, Dorota; Potargowicz, Maria; Sztaudynger, Jan Jacek ORCID; Tomczyk, Paweł (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1986)
   Cechą charakterystyczną prezentowanego w referacie modelu jest jego dwupoziomowa budowa. Na poziom pierwszy składają się makromodele narodowe, opisujące gospodarkę każdego z krajów oddzielnie. Poziomem drugim jest submodel ...
  • Some Notes on Applicability of Variance-Decomposition-Proportions Method 

   Konarzewska, Iwona ORCID; Milo, Władysław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1986)
   W artykule rozważono metodę diagnozy związków między zmiennymi objaśniającymi liniowego modelu regresji. Podstawą tej metody jest analiza numeryczna macierzy obserwacji na tych zmiennych. Metoda jest skonstruowana przy ...