Show simple item record

dc.contributor.authorMalarska, Anna
dc.date.accessioned2015-04-03T09:30:07Z
dc.date.available2015-04-03T09:30:07Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/7702
dc.description.abstractDuration is one of the most serious drawbacks of the national unemployment. Some data on the unemployment structure including duration of remaining unemployed and selected demo-social features are available on the government websites. The subject literature shows results of standard, empirical analysis of the Polish unemployment structure from the point of view of its duration and selected demo-social features. On the other hand, estimates of the average duration of unemployment regardless of its range and its cross sections, are unknown. The paper attempts to assess the average duration of unemployment on the local labour market of the area of the District Job Centre of Pabianice. The characteristic is determined by means of individual information about each of the unemployed person and the moments of their registration and deregistration over the period from January 31 to September 30, 2005 with quarterly frequency. The study uses tools of duration analysis dedicated to right censored data. We can find the data in the stream analysis of unemployment in which both its duration and the status of an individual are known, i.e. information about whether an observation is complete or not. Results of conducted estimates concerning the average duration of unemployment are presented by means of the cross sections that arc also used in the registers of Job Centres. These standard criteria of the unemployed typology are: sex, age, level of education, marital status and job seniority. Results and suggestions coming from the conducted investigations enrich analyses concerning trends observed by analysts of the District Job Centre of Pabianice.pl_PL
dc.description.abstractJedną z istotniejszych dolegliwości krajowego bezrobocia jest jego długotrwałość. Na internetowych stronach rządowych dostępne są dane o strukturze bezrobotnych wg czasu pozostawania bez pracy oraz wybranych cech demo-społecznych. Z literatury przedmiotu znane są wyniki standardowych, empirycznych analiz struktury bezrobotnych w Polsce z punktu widzenia czasu trwania bezrobocia i wybranych cech demo-społecznych. Nieznane są natomiast szacunki średniego poziomu czasu trwania bezrobocia bez względu na zakres zjawiska i jego przekroje. Rekomendowany artykuł podejmuje próbę oceny średniego czasu trwania bezrobocia na lokalnym rynku pracy obejmującym obszar działania PUP Pabianice. Charakterystyka ta wyznaczana jest na podstawie indywidualnych informacji o osobniczych właściwościach bezrobotnych oraz momentach ich rejestracji i wyrejestrowania w okresie 31.01.05-30.09.05 z częstością kwartalną. W badaniu wykorzystuje się narzędzia analizy trwania zjawisk dedykowane danym prawostronnie cenzurowanym, jakie występują w analizach strumieniowych bezrobocia, w których znany jest czas trwania bezrobocia jednostki i jej status (tzn. informacja o tym, czy obserwacja jest kompletna, czy też nie). Wyniki dokonanych szacunków średniego czasu trwania bezrobocia prezentowane są w takich przekrojach, jakie figurują w rejestrach urzędów pracy. Standardowymi kryteriami typologii bezrobotnych są: płeć, wiek, poziom wykształcenia, stan cywilny i staż pracy bezrobotnych. Wnioski wynikające z przeprowadzonych badań istotnie wzbogacają i doskonale wpisują się w analizy prawidłowości obserwowane przez analityków PUP w powiecie pabianickim.pl_PL
dc.description.sponsorshipZadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukępl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;225
dc.subjectunemploymentpl_PL
dc.subjectlocal labour marketpl_PL
dc.subjectduration of unemploymentpl_PL
dc.subjectaverage time of remaining unemployedpl_PL
dc.subjectanalysis of changes in timepl_PL
dc.subjectdemo-social features of unemploymentpl_PL
dc.titleDuration of Unemployment in the Area of the District Job Centre of Pabianice in the Year 2005 : Empirical Analysis of Changes in Time by Demo-Social Featurespl_PL
dc.title.alternativeCzas trwania bezrobocia w obszarze PUP Pabianice w 2005 roku : analiza empiryczna zmian w czasie według cech demo-społecznychpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number[309]-326pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Łódź, Chair of Economic and Social Statisticspl_PL
dc.referencesKucharski L. (2002), Przepływ siły roboczej w Polsce w lalach dziewięćdziesiątych, Wydawnictwo Katedry Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
dc.referencesKwiatkowski E. (2002), Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, PWN, Warszawa.
dc.referencesRossa A. (2005), Metody estymacji rozkładu czasu trwania zjawisk dla danych cenzurowanych oraz ich zastosowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
dc.referencesSucheck i B. (red.) (2003), System prognozowania popytu na pracę w Polsce. Część I. Podstawowa metodologia, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa.


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record