Now showing items 1-11 of 11

  • An Algorithm of the Estimotion Methods of Final Form's Parameters of Simultaneous Linear Econometric Models 

   Dębski, Władysław; Milo, Władysław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1985)
   W ostatnich latach powstało kilka prac na temat metod estymacji parametrów postaci końcowej liniowych modeli ekonometrycznych [ 1, 2, 3 ], jednakże żadna z nich nie zawiera algorytmu pozwalającego na obliczenie wartości ...
  • An Evaluation of Efficiency of Some Estimators for the First Order Autoregressive Models 

   Tomaszowicz, Andrzej; Al-Nassir, Majid Hemza (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1985)
   Artykuł przedstawia porównanie efektywności następujących metod estymacji dla parametrów modeli autoregresji pierwszego rzędu: 1) zwykła- metoda najmniejszych kwadratów (zmnk), 2) zmodyfikowana metodą najmniejszych ...
  • On the Efficiency of Weighted Least Squares Estimators in the Case of a General Linear Model 

   Milo, Władysław; Wasilewski, Zbigniew (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1985)
   Głównym calem pracy jest zaprezentowanie jednego z możliwych sposobów mierzenia efektywności w małych próbach i zanalizowanie niektórych własności ważonych estymatorów najmniejszych kwadratów 1 przedstawionej wyznacznikowej ...
  • On the Numerical Properties of the M-P Generalized Inverse Algorithms 

   Białas, Józef; Milo, Władysław; Wasilewski, Zbigniew (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1985)
   Praca zawiera krótki opis trzech nieiteracyjnych i jednego iteracyjnego algorytmu obliczania uogólnionych odwrotności danej macierzy A+ oraz rezultatów eksperymentów numerycznych zmierzających do ustalenia ...
  • Preface 

   Welfe, Władysław; Milo, Władysław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1985)
  • Some Problems of Robust Estimation in the Case of linear Models. Part 1. Characterization of Robustneas 

   Milo, Władysław; Wasilewski, Zbigniew (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1985)
   Praca zawiera : 1) opis intuicyjnego i heurystycznego znaczenia odporności, 2) opis Jakościowy miar odporności, 3) formalną charakterystykę otoczenia standardowego modelu liniowego , 4 ) definicje miar odporności ...
  • Tests for Normality Based on Skewness and Kurtosis Measures 

   Domański, Czesław; Wagner, Wiesław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1985)
   W artykule przedstawiono testy weryfikujące hipotezę o normalności rozkładu zarówno jednowymiarowego, jak i wielowymiarowego, oparte na miarach skośności i spłaszczenia. Do większości omawianych testów podano niektóre ...
  • Tests of Univariate Normality 

   Wagner, Wiesław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1985)
   W artykule prezentowane są testy jednowymiarowej normalności w podziale na testy oparte na porównaniu dystrybuant rozkładu empirycznego i normalnego, testy wykorzystujące momenty z próby oraz testy oparte na statystykach ...
  • The Estimation of CES Production Function Parameters by the Axial Double Iteration Method 

   Jackiewicz, Czesława; Klepacz, Halina; Żółtowska, Elżbieta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1985)
   W artykule omówiono metody estymacji parametrów funkcji produkcji typu CES nazwaną osiową metodą podwójnej iteracji oraz wyniki eksperymentu Monte-Carlo przeprowadzonego dla tej metody. Eksperymenty te miały na celu ...
  • The Power of Tests Based on the Length of Rune 

   Domański, Czesław; Tomaszewicz, Andrzej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1985)
   Artykuł dotyczy analizy mocy testów opartych na maksymalnej długości serii z jednej strony mediany (Sa), mniejszej z maksymalnych długości serii z każdej strony mediany (SD), większej z maksymalnych długości serii z ...
  • The Two-Stage Iterative Method for Estimating the CES Production Function 

   Jackiewicz, Czesława; Klepacz, Halina; Żółtowska, Elżbieta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1985)
   W artykule przedstawiono propozycję metody estymacji funkcji i produkcji CES z addytywnie wprowadzonym składnikiem losowym. Metoda to jest oparta na klasycznej metodzie najmniejszych kwadratów. Otrzymany układ nieliniowych ...