Show simple item record

dc.contributor.authorKowalewski, Adam
dc.contributor.editorDanielewicz, Justyna
dc.contributor.editorSikora-Fernandez, Dorota
dc.date.accessioned2023-03-22T13:00:05Z
dc.date.available2023-03-22T13:00:05Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationKowalewski A., Interes publiczny i przestrzeń – kilka uwag, [w:] Zarządzanie rozwojem współczesnych miast, J. Danielewicz, D. Sikora-Fernandez (red.), WUŁ, Łódź 2019, https://doi.org/10.18778/8142-504-9.14pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8142-504-9
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/46337
dc.description.abstractUdzielenie odpowiedzi na pytanie, czym jest interes publiczny, jest niezmiernie trudne, dotyczy bowiem niezwykle szerokiego pojęcia, zdaniem niektórych autorytetów naukowych – niedookreślonego. Mamy również do czynienia z szeregiem pojęć o treści i znaczeniu zbliżonym do pojęcia interesu publicznego, takich jak interes społeczny, dobro społeczne [NIK, 2018], wybór społeczny (public choice), dobro wspólne i cele społeczne [Siemiński, 2014]. Dlatego konieczne jest przyjęcie na wstępie kilku przedmiotowych oraz metodologicznych ograniczeń.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofZarządzanie rozwojem współczesnych miast;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectinteres publicznypl_PL
dc.subjectgospodarka przestrzennapl_PL
dc.titleInteres publiczny i przestrzeń – kilka uwagpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number265-279pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationFundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiegopl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8142-505-6
dc.referencesBankier.pl, 2017, https://www.bankier.pl/wiadomosc/Koszt-budowy-CPK-wyniesie-do-34–9-mld-zl-7544811.html (dostęp: 22.09.2017).pl_PL
dc.referencesBobiński J., Furman S., Kowalewski A., Markowski T., Pyszkowski A., 2005, Główne problemy merytoryczne planowania ponadlokalnego wielkoprzestrzennego, wymagające nowych rozwiązań w sferze prawa, [w:] T. Markowski (red.), Planowanie i zarządzanie w obszarach metropolitalnych, „Biuletyn KPZK PAN”, z. 221, s. 12–34.pl_PL
dc.referencesDekker A., Kowalewski A., 1992, The Two Policy Systems in Relation to Urban Question, [w:] A. Dekker i in., Conflict in Urban Development. A Comparison Between East and West Europe, Ashgate Publishing Limited, England, s. 21–54.pl_PL
dc.referencesThe Encyclopedia of Philosophy, 1972, vol. 1–7, Macmillan Publishing, London.pl_PL
dc.referencesIzdebski H., 2013, Ideologia i zagospodarowanie przestrzeni, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa.pl_PL
dc.referencesIzdebski H., Kulesza M., 2004, Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Liber, Warszawa.pl_PL
dc.referencesIzdebski H., Zachariasz I., 2013, Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Lex a Wolters Kluwer Business, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJenger J., 1987, d’Orsay, the Metamorphosis of a Monument, Electa, Paris.pl_PL
dc.referencesKaczorowski M., 1980, Początki odbudowy kraju i stolicy 1944–1949, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKamela-Sowińska A., 2015, Interes publiczny czy interes społeczny? Co chroni rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych?, [w:] J. Adamek, J. Zuchewicz (red.), Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju – odpowiedzialność, etyka, stabilność finansowa, t 2: Rachunkowość, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 396, s. 77–84.pl_PL
dc.referencesKołodziejski J., 1982, Realizacja celów w warunkach narastania konfliktów w gospodarce przestrzennej, „Biuletyn KPZK PAN”, z. 120, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKowalewski A., 1990, Reforma systemu gospodarki przestrzennej w Polsce jest naszym obowiązkiem, Centralny Ośrodek Informacji Budownictwa, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKowalewski A., Nowak M., 2018, Chaos przestrzenny i prawo, t. 1, Studia nad chaosem przestrzennym, „Studia KPZK”, t. CLXXXII, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKowalewski A., Markowski T., Śleszyński P. (red.), 2018, Studia nad chaosem przestrzennym t. 1–3, „Studia KPZK”, t. 162, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLisowski A., Grochowski M., 2008, Procesy suburbanizacji. Uwarunkowania, formy i konsekwencje, [w:] Ekspertyzy do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, t. 1, MRR, Warszawapl_PL
dc.referencesMalisz B., 1991, Dlaczego nas nie lubią?, [w:] R. Domański (red.), Zmiany paradygmatu gospodarki przestrzennej, „Biuletyn KPZK PAN”, z. 155, s. 13–29.pl_PL
dc.referencesNiedziałkowski K., 2017, Kryzys sektora planowania przestrzennego w Polsce jako przykład deinstytucjonalizacji, „Studia Polityczne”, t. 45, s. 53–73.pl_PL
dc.referencesNiewiadomski Z., 2008, Aktualny stan prawny w zakresie prac nad Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, [w:] Ekspertyzy do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, t. 4, MRR, Warszawa.pl_PL
dc.referencesNIK, 2018, Szlachetne zdrowie… potrzebuje wsparcia, Najwyższa Izba Kontroli o realizacji zadań Narodowego Funduszu Zdrowia w 2017 r., https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/szlachetne-zdrowie-potrzebuje-wsparcia.html (dostęp: 7.01.2019).pl_PL
dc.referencesOlbrysz A., Koziński J., 2011, Raport o finansowych efektach polskiego systemu gospodarowania przestrzenią, Raport opracowany w ramach prac badawczych zespołu Finanse w urbanizacji, przy wsparciu FIO oraz Związku Gmin Wiejskich, w zbiorach autora.pl_PL
dc.referencesOlbrysz A., Zachariasz I., 2015, Raport o finansowych skutkach polskiego systemu gospodarowania przestrzenią, [w:] Sprawne państwo. Samorządowa służba cywilna. Obszary metropolitalne. Zagospodarowanie przestrzenne. Badania nad kierunkami zmian w funkcjonowaniu samorządu terytorialnego w Polsce, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków, s. 183–327.pl_PL
dc.referencesOpinia prawna na temat zgodności z Konstytucją RP projektu ustawy o licencjach prawniczych i świadczeniu usług prawniczych, 2008 [druk sejmowy nr 680], Biuro Analiz Sejmowych Warszawa.pl_PL
dc.referencesOrłowski W., 2011, Świat do przeróbki, Agora S.A., Warszawa.pl_PL
dc.referencesThe Oxford Companion to Philosophy, 1995, Oxford University Press [wyd. polskie Encyklopedia Filozofii, 1999, t. 2, Zysk i S-ka, Poznań].pl_PL
dc.referencesPolityka antykorupcyjna, 2012, Ocena skuteczności polityki antykorupcyjnej polskich rządów prowadzonej w latach 2001–2011, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesReferendum, 2019, Szwajcaria, http://wyborcza.pl/7,75399,24210560,szwajcarzy-nie-chca-suwerennosci-porazka-antyunijnej-prawicy.html (dostęp: 25.11.2018).pl_PL
dc.referencesRybiński K. (red.), 2012, Rola grup interesów w procesie stanowienia prawa w Polsce, Uczelnia Vistula, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPrzejrzystość procesu stanowienia prawa, 2008, Raport z realizacji projektu Społeczny monitoring procesu stanowienia prawa, Fundacja Stefana Batorego, MRR. Warszawa.pl_PL
dc.referencesRychard A., 2008, Socjologiczne uwarunkowania rozwoju przestrzennego Polski, [w:] Ekspertyzy do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, t. 4, MRR, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSamuelson P., 1998, Ekonomia, t. 1–2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa [Economics, XVII Edycja 1985, McGraw-Hill].pl_PL
dc.referencesSigalin J., 1986, Warszawa 1944–1980. Z archiwum architekta, t. 1–2, PIW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSłownik politologii, 2008, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesStanowisko Prezydium Polskiej Akademii Nauk przyjęte na Posiedzeniu Prezydium PAN w dniu 20 listopada 2018 r. w sprawie uwzględnienia w polityce rozwoju i przepisach prawa wyników badań naukowych dotyczących potrzeb kształtowania przestrzennego rozwoju Polski, 2018.pl_PL
dc.referencesSystem gospodarowania przestrzenią gminy jako dobrem społecznym, 2017, nr 193/2015/KIN, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa.pl_PL
dc.referencesŚleszyński P. i in., 2017, Analiza stanu i uwarunkowań prac planistycznych w gminach w 2015 roku, IGiPZ PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesŚpiewak P., 1997, Demokracja partycypacyjna, „Wiedza i Życie”, nr 3.pl_PL
dc.referencesWykluczenie komunikacyjne osiągnęło rekordowe rozmiary. „Dziennik.pl”, https://auto.dziennik.pl/aktualnosci/artykuly/588293,plamy-komunikacyjne-autobusy-polaczenia.html (dostęp: 2.01.2019).pl_PL
dc.referencesWyrzykowski M., 1986, Pojęcie interesu społecznego w prawie administracyjnym, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZimmermann J., 2012, Prawo administracyjne, Wolters Kluwer, Warszawa.pl_PL
dc.referencesŻurawik A., 2013, „Interes publiczny”, „interes społeczny” i „interes społecznie uzasadniony”. Próba dookreślenia pojęć, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, R. 75, z. 2, s. 57–69.pl_PL
dc.references„Życie Gospodarcze”, 1996, nr 29.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8142-504-9.14


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe