Show simple item record

dc.contributor.authorDrzazga, Dominik
dc.contributor.editorDanielewicz, Justyna
dc.contributor.editorSikora-Fernandez, Dorota
dc.date.accessioned2023-03-22T12:48:05Z
dc.date.available2023-03-22T12:48:05Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationDrzazga D., Planowanie przestrzenne jako instrument ochrony interesów publicznych, [w:] Zarządzanie rozwojem współczesnych miast, J. Danielewicz, D. Sikora-Fernandez (red.), WUŁ, Łódź 2019, https://doi.org/10.18778/8142-504-9.13pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8142-504-9
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/46336
dc.description.abstractPlanowanie jako działalność człowieka można rozpatrywać z dwojakiego punktu widzenia. W tzw. ujęciu prakseologicznym jest ono logicznie uporządkowanym w czasie zbiorem czynności prowadzących do osiągnięcia celów określonych przez podmiot planujący stosownie do tego, co stanowi przedmiot planowania. Jednym z przedmiotów planowania może być zagospodarowanie przestrzenne; w tym przypadku uwidacznia się jeszcze jeden wymiar planowania – regulacyjny, tj. związany z interwencyjnym oddziaływaniem państwa na przedmiot planowania, którym jest fizyczna przestrzeń.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofZarządzanie rozwojem współczesnych miast;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectplanowanie przestrzennepl_PL
dc.subjectrozwój miastpl_PL
dc.titlePlanowanie przestrzenne jako instrument ochrony interesów publicznychpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number243-263pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania Miastem i Regionempl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8142-505-6
dc.referencesBell A., Parchomovsky G., 2005, A Theory of Property, „Cornell Law Review”, vol. 90, issue 3, March, s. 531–615.pl_PL
dc.referencesDemsetz H., 1967, Toward a Theory of Property Rights, „The American Economic Review”, vol. 57(2), Papers and Proceedings of the Seventy-ninth Annual Meeting of the American Economic Association, s. 347–359, http://links.jstor.org/sici?sici=0002–8282%28196705%2957%3A2% 3C347%3ATATOPR%3E2.0.CO%3B2-X (dostęp: 5.05.2018).pl_PL
dc.referencesDrzazga D., 2005, Planowanie i zarządzanie w obszarach metropolitalnych – próba konkluzji (raport z konferencji), [w:] T. Markowski (red.), Planowanie i zarządzanie w obszarach metropolitalnych, „Biuletyn KPZK PAN”, z. 221, s. 40–58.pl_PL
dc.referencesDrzazga D., 2006, Środowiskowe i przestrzenne aspekty zarządzania obszarami metropolitalnymi w Polsce w perspektywie rozwoju zrównoważonego i trwałego. Zarys problemu, „Problemy Ekologii”, t. 10, nr 2(56), marzec–kwiecień, s. 65–70.pl_PL
dc.referencesDrzazga D., 2007a, Planowanie przestrzenne jako instrument wdrażania zrównoważonego rozwoju w Polsce – próba oceny, [w:] A. Graczyk (red.), Zrównoważony rozwój w teorii ekonomii i w praktyce”, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, nr 1190, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław; s. 248–257.pl_PL
dc.referencesDrzazga D., 2009, System przyrodniczy w zarządzaniu rozwojem obszarów metropolitalnych (próba konkluzji), [w:] D. Drzazga, T. Markowski (red.), System przyrodniczy w zarządzaniu rozwojem obszarów metropolitalnych, „Studia KPZK PAN”, t. 123, s. 173–194.pl_PL
dc.referencesDrzazga D., 2010a, Instrumenty zarządzania obszarami cennymi przyrodniczo wobec zagrożeń procesów suburbanizacji, [w:] M. Burchard-Dziubińska, A. Rzeńca (red.), Zrównoważony rozwój na poziomie lokalnym i regionalnym. Wyzwania dla miast i obszarów wiejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 10–32.pl_PL
dc.referencesDrzazga D., 2010b, Zarządzanie w obszarach metropolitalnych: procesy – struktury organizacyjne – instrumenty, [w:] Procesy metropolizacyjne w teorii naukowej i praktyce, Biblioteka Wiadomości Statystycznych, t. 63, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Łodzi, Warszawa, s. 229–241.pl_PL
dc.referencesDrzazga D., 2015b, Planowanie w ochronie i kształtowaniu walorów przyrodniczych przestrzeni w obszarach zurbanizowanych, [w:] T. Kudłacz, P. Lityński (red.), Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów – uwarunkowania i kierunki, „Studia KPZK PAN”, t. 161, s. 140–147.pl_PL
dc.referencesDrzazga D., 2015c, Współczesne wyzwania stojące przed planowaniem przestrzennym w świetle paradygmatu zrównoważonego rozwoju, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, nr 2(313): Środowisko przyrodnicze a rozwój, s. 177–193.pl_PL
dc.referencesDrzazga D., Ratajczyk N., 2005, Rozprzestrzenianie się zabudowy aglomeracji łódzkiej na terenach otwartych na przykładzie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, „Przegląd Przyrodniczy”, t. 16, z. 1–2, s. 183–199.pl_PL
dc.referencesDrzazga D., Trzcinka N., 2003a, Konflikty na tle: ochrona przyrody a inne funkcje przestrzeni – na przykładzie Lasu Łagiewnickiego w Łodzi, „Przegląd Przyrodniczy”, t. 14, z. 3–4, s. 139–149.pl_PL
dc.referencesDrzazga D., Trzcinka N., 2003b, Zachowanie przyrodniczych walorów przestrzeni miejskiej Łodzi w świetle zapisów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, „Przegląd Przyrodniczy”, t. 14, z. 3–4, s. 53–73.pl_PL
dc.referencesEpstein R. A., 1994, Property Rights, State of Nature Theory, and Environmental Protection, „Journal of Law & Liberty”, vol. 4(1), s. 1–35.pl_PL
dc.referencesFamielec J., 1999, Straty i korzyści ekologiczne w gospodarce narodowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Kraków.pl_PL
dc.referencesJędraszko A., 2005, Zagospodarowanie przestrzenne w Polsce – drogi i bezdroża regulacji ustawowych, Unia Metropolii Polskich, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKoncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, 2012, dokument przyjęty przez Radę Ministrów 13 grudnia 2011 roku, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, wydanie II zmienione po reasumpcji w dniu 21 marca 2012 r., Warszawa.pl_PL
dc.referencesKorcelli P., Degórski M., Drzazga D., Komornicki T., Markowski T., Szlachta J., Węcławowicz G., Zaleski J., Zaucha J., 2010, Ekspercki Projekt Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2033, „Studia KPZK PAN”, t. 128, s. 1–169.pl_PL
dc.referencesKowalewski A., 2012, Koszty chaosu urbanizacyjnego, http://www.kongresbudownictwa.pl/pliki/ nowelizacja%20prawa%20budowlanego/koszty%20chaosu%20urbanizacyjnego%20nbp.doc (dostęp: 7.09.2014).pl_PL
dc.referencesKrier J. E., 2009, Evolutionary Theory and the Origin of Property Rights. „Cornell Law Review” vol. 95(1), s. 139–159.pl_PL
dc.referencesMarkowski T., 1999, Zarządzanie rozwojem miast, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMarkowski T., 2013, Teoria sprawiedliwości i interes publiczny jako podstawa budowania regulacyjnego systemu planowania przestrzennego: konceptualizacja problemu, [w:] F. Kuźnik (red.), Badania miejskie i regionalne. Doświadczenia i perspektywy, „Studia KPZK PAN”, t. 153, s. 12–23.pl_PL
dc.referencesMarkowski T., Drzazga D., 2015, Koncepcja systemu zintegrowanego planowania rozwoju w Polsce (założenia i zasady kierunkowe budowania systemu), [w:] A. Klasik, F. Kuźnik (red.), Rozwój obszarów miejskich w polityce regionów, „Studia KPZK PAN”, t. 164, s. 10–42.pl_PL
dc.referencesMerrill T. W., 2002, Introduction: The Demsetz Thesis and the Evolution of Property Rights, „Journal of Legal Studies”, vol. 31, June, s. 331–338.pl_PL
dc.referencesMironowicz I., 2017, Dewastacja polskiej przestrzeni jako produkt procesów społecznych i regulacji prawnych, [w:] M. J. Nowak, J. Martyniuk-Pęczak (red.), Gra o przestrzeń, „Biuletyn KPZK PAN”, z. 265, s. 102–125.pl_PL
dc.referencesPanesar S., 2000, Theories of Private Property in Modern Property Law, „The Denning Law Journal”, vol. 15, no. 1, s. 113–138.pl_PL
dc.referencesRawls J., 2013, Teoria sprawiedliwości. Wydanie nowe, Biblioteka Współczesnych Filozofów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRaport o ekonomicznych stratach i społecznych kosztach niekontrolowanej urbanizacji w Polsce, A. Kowalewski, J. Mordasewicz, J. Osiatyński, J. Regulski, J. Stępień, P. Śleszyński, 2013, s. 1–5, http://www.igipz.pan.pl/aktualnosc-zgmil/items/raport-ekonomiczny-2013.html?file=tl_files/ igipz/ZGMiL/news/raport_ekonomiczny_2013/Raport_Ekonomiczny_2013.pdf; http://www. zoiu.pl/attachments/article/315/Raport%20Ekonomiczny.pdf (dostęp: 7.09.2014).pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie utworzenia w województwie śląskim związku metropolitalnego pod nazwą „Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia”, Dz.U. z 2017 r., poz. 1290.pl_PL
dc.referencesSokołowicz M. E., 2015, Rozwój terytorialny w świetle dorobku ekonomii instytucjonalnej. Przestrzeń – bliskość – instytucje, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesSteelman A. 2003, Research Spotlight. The Evolution of Property Rights, [w:] „Econ Focus. Region Focus”, Federal Reserve Bank of Richmond, Volume 7, Number 4, Issue Fall 2003, s. 11.pl_PL
dc.referencesŚleszyński P., Komornicki T., Deręgowska A., Zielińska B., 2014, Analiza stanu i uwarunkowań prac planistycznych w gminach w 2012 roku, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.U. z 1994 r. Nr 89, poz. 415, z późniejszymi zmianami.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 9 października 2015 r. o związkach metropolitalnych, Dz.U. z 2015 r., poz. 1890, z późniejszymi zmianami.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim, Dz.U. z 2017 r., poz. 730.pl_PL
dc.referencesWinpenny J. T., 1995, Wartość środowiska. Metody wyceny ekonomicznej, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWoś A., 1995, Ekonomika odnawialnych zasobów naturalnych, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8142-504-9.13


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe