Show simple item record

dc.contributor.authorMarszał, Tadeusz
dc.contributor.editorDanielewicz, Justyna
dc.contributor.editorSikora-Fernandez, Dorota
dc.date.accessioned2023-03-22T09:21:03Z
dc.date.available2023-03-22T09:21:03Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationMarszał T., Rozwój zrównoważony a planowanie miast w świetle doświadczeń ostatniego ćwierćwiecza, [w:] Zarządzanie rozwojem współczesnych miast, J. Danielewicz, D. Sikora-Fernandez (red.), WUŁ, Łódź 2019, https://doi.org/10.18778/8142-504-9.03pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8142-504-9
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/46322
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofZarządzanie rozwojem współczesnych miast;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectzrównoważony rozwójpl_PL
dc.subjectplanowanie przestrzennepl_PL
dc.titleRozwój zrównoważony a planowanie miast w świetle doświadczeń ostatniego ćwierćwieczapl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number49-63pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennejpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8142-505-6
dc.referencesBaranowski A., 1998, Projektowanie zrównoważone w architekturze, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesCamagni R., Capello R., Nijkamp P., 1998, Towards a Sustainable City Policy: An Economy-environment Technology Nexus, „Ecological Economics”, no. 24, s. 103–118.pl_PL
dc.referencesDegórska B., 2007, Key Problems in the Relation between the Environment and Spatial Development in Poland, „European Spatial Research and Policy”, vol. 14, no. 2, s. 53–81.pl_PL
dc.referencesDrzazga D., 2009, System przyrodniczy w zarządzaniu rozwojem obszarów metropolitalnych, [w:] T. Markowski, D. Drzazga (red.), System przyrodniczy w zarządzaniu rozwojem obszarów metropolitalnych, „Studia KPZK PAN”, t. 123, s. 173–194.pl_PL
dc.referencesEltges M., 2009, Leipzig Charter on Sustainable European Cities – A Work in Progress, „European Spatial Research and Policy”, vol. 16, no. 2, s. 63–78.pl_PL
dc.referencesGolędzinowska A., Czochański J., 2014, Przestrzenna integracja funkcji miasta średniej wielkości jako metoda równoważenia rozwoju w warunkach gospodarki rynkowej (na przykładzie Regionu Pomorskiego), [w:] R. Janikowski (red.), Planowanie przestrzenne – Instrument trwałego i zrównoważonego rozwoju, „Biuletyn KPZK PAN”, t. 254, s. 47–69.pl_PL
dc.referencesGorgoń J., Starzewska-Sikorska A., 2014, Recykling terenów jako narzędzie zrównoważonej gospodarki terenami w miastach, [w:] R. Janikowski (red.), Planowanie przestrzenne – Instrument trwałego i zrównoważonego rozwoju, „Biuletyn KPZK PAN”, t. 254, s. 71–83.pl_PL
dc.referencesHeczko-Hyłowa E., 2009, Miejski system przyrodniczy w zarządzaniu rozwojem i odnową miast na tle koncepcji reurbanizacji, [w:] T. Markowski, D. Drzazga (red.), System przyrodniczy w zarządzaniu rozwojem obszarów metropolitalnych, „Studia KPZK PAN”, t. 123, s. 59–74.pl_PL
dc.referencesJanikowski R., 2013, Sustensywne doskonalenie przestrzeni publicznej miasta [w:] Z. Strzelecki, P. Legutko- Kobus (red.), Gospodarka regionalna i lokalna a rozwój zrównoważony, „Studia KPZK PAN”, t. 152, s. 148–157.pl_PL
dc.referencesKamrowska-Załuska D., 2014, Zrównoważona odnowa przestrzeni miejskiej, „Studia KPZK PAN”, t. 158.pl_PL
dc.referencesKowalewski A. T., 2005, Rozwój zrównoważony w procesach urbanizacji, „Nauka”, nr 1, s. 123–146.pl_PL
dc.referencesKowalewski A., Nowak M.J., 2018, Chaos przestrzenny i prawo. Uwarunkowania, procesy, skutki, rekomendacje, [w:] A. Kowalewski, T. Markowski, P. Śleszyński (red.), Studia nad chaosem przestrzennym, t. 1, „Studia KPZK PAN”, t. 182.pl_PL
dc.referencesLorens P., 2013, Równoważenie rozwoju przestrzennego miast polskich, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesŁaguna D., 2009, Rola obszarów przyrodniczych w kształtowaniu przestrzeni podmiejskiej, [w:] T. Markowski, D. Drzazga (red.), System przyrodniczy w zarządzaniu rozwojem obszarów metropolitalnych, „Studia KPZK PAN”, t. 123, s. 80–88.pl_PL
dc.referencesMarkowski T., Drzazga D., 2015, Koncepcja systemu zintegrowanego planowania rozwoju w Polsce (założenia i zasady kierunkowe budowania systemu, [w:] A. Klasik, F. Kuźnik (red.), Rozwój obszarów miejskich w polityce regionów, „Studia KPZK PAN”, t. 164, s. 10–42.pl_PL
dc.referencesMarszał T., 2000, Environmental Problems in the Spatial Development of the City of Łódź, [w:] D. Miller, G. de Roo, Resolving Urban Environmental and Spatial Conflicts, GeoPress, Groningen, s. 63–76.pl_PL
dc.referencesMarszał T., 2001, Environmental and Spatial Aspects of Urban Development in the Łódź Agglomeration [w:] R. B. Singh (ed.), Urban Sustainability in the Context of Global Change, Oxford and IBH Publishing Co. Pvt. Ltd, New Delhi, s. 119–133.pl_PL
dc.referencesMarszał T., 2004, Policy Recommendations and Implementation of Local Agenda 21 – The Example of Lodz (Poland) [w:] E. Feitelson, Advancing Sustainability at the Sub-national level. The Potential and Limitations of Planning, Ashgate, Jerusalem, s. 115–126.pl_PL
dc.referencesMarszał T., 2010, Sustainable Development and Urban Planning in Post-communist Cities – The Example of Polish Experience, [w:] M. Habrel, T. Marszał (ed.), Spatial Development of Polish and Ukrainian Big Cities at the Beginning of the 21st Century, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 7–18.pl_PL
dc.referencesOur Common Future: Report from the UN World Commission on Environment and Development, 1987, World Commission on Environment and Development, Oxford University Press.pl_PL
dc.referencesPolityka miejska państwa – cele, priorytety, instrumenty, 2009, oprac. S. Gzell, M. Kochanowski, J. Korzeń, T. Taczewski, M. Staniszkis, W. Suchorzewski, T. Ossowicz, G. Rembarz, Warszawa, 5.06.2009, niepubl.pl_PL
dc.referencesPrawo o ochronie środowiska z 27.04.2001 r., Dz.U. z 2018 r., poz. 799.pl_PL
dc.referencesPrzybyłowski A., 2015, Wyzwania rozwojowe obszarów miejskich w aspekcie równoważenia mobilności (na przykładzie Miasta Gdynia), [w:]: Klasik A., Kuźnik F. (red.), Rozwój obszarów miejskich w polityce regionów, „Studia KPZK PAN”, t. 164, s. 223–232.pl_PL
dc.referencesRewitalizacja miast polskich jako sposób zachowania dziedzictwa materialnego i duchowego oraz czynnik zrównoważonego rozwoju. Podsumowanie projektu, Kraków 2010.pl_PL
dc.referencesSiekierska-Rosiak I., 2016, Miasta w polityce regionalnej Polski w latach 2007–2013, „Studia KPZK PAN”, t. 171.pl_PL
dc.referencesSłysz K., Mądry T., 2007, Konsekwencje realizacji unijnych dyrektyw dotyczących ochrony środowiska dla planowania przestrzennego, „Problemy Rozwoju Miast”, nr 1/2, s. 42–55.pl_PL
dc.referencesSolarek K., 2017, Trzy wymiary integracji w planowaniu dostępnych miast, [w:] K. Solarek (red.), Miasto dostępne jako jedno z wyzwań zintegrowanego planowania, „Studia KPZK PAN”, t. 176, s. 11–36.pl_PL
dc.referencesSołtys J., 2009, Wybrane problemy respektowania struktury przyrodniczej w zarządzaniu rozwojem obszarów metropolitalnych, [w:] T. Markowski, D. Drzazga (red.), System przyrodniczy w zarządzaniu rozwojem obszarów metropolitalnych, „Studia KPZK PAN”, t. 123, s. 51–58.pl_PL
dc.referencesStawicka-Wałkowska M., 2001, Procesy wdrażania zrównoważonego rozwoju w budownictwie, ITB, Warszawa.pl_PL
dc.referencesStrzelecka E., 2011, Rewitalizacja miast w kontekście zrównoważonego rozwoju, „Budownictwo i Inżynieria Środowiska”, nr 2, s. 661–668.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8142-504-9.03


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe