POMYŚLNE STARZENIE SIĘ - UWARUNKOWANIA SPOŁECZNE, PRZESTRZENNE I ZDROWOTNE
pod redakcją Doroty Kałuży-Kopias i Piotra Szukalskiego

CONTENT

1. Wprowadzenie
Dorota Kałuża-Kopias Piotr Szukalski
2. Odnowa miast w kontekście starzenia się społeczeństwa na przykładzie wybranych miast europejskich XXI wieku
Agnieszka Labus,
3. Jakość środowiska mieszkalnego osób starszych w śląskich przedwojennych zespołach mieszkaniowych
Anna Szewczenko,
4. Aktywizacja osób starszych poprzez modernizację ich miejsc zamieszkania – na przykładzie zabudowy wielorodzinnej z terenu Katowic
Iwona Benek
5. Miejsca aktywnego wypoczynku cennym środowiskiem podtrzymywania sprawności fizycznej i intelektualnej osób starszych
Katarzyna Ujma-Wąsowicz,
6. Zaspokojenie potrzeb seniora jako użytkownika i konsumenta usług w zamyśle projektanta oraz inwestora na przykładzie projektu prywatnego Domu Seniora w Ustroniu
Klaudiusz Fross
7. Standard życia i zamieszkania osób starszych w placówkach opiekuńczych
Maria Bielak
8. Rozwój w okresie późnej dorosłości – szanse i zagrożenia
Maria Finogenow
9. Aktywizacja osób starszych w środowisku miejskim jako forma przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu
Ryszard Majer
10. Doświadczanie życia w przemocy przez kobiety w starszym wieku
Małgorzata Halicka, Jerzy Halicki
11. Przemoc wobec ludzi starych na wsi. Na przykładzie badań w środowiskach wiejskich województwa podlaskiego
Anna Rudnik,
12. Ludzie starsi jako ofiary przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
Marcin Gęsicki, Jakub Trnka, Robert Susło, Jędrzej Siuta, Jarosław Drobnik
13. Międzygeneracyjna transmisja kultury w rodzinie wiejskiej wielopokoleniowej. Problem cyfrowego wykluczenia i dystansu międzypokoleniowego
Krzysztof Czykier
14. Osoby w podeszłym wieku jako szczególni uczestnicy ruchu drogowego
Robert Susło, Jędrzej Siuta, Jakub Trnka, Marcin Gęsicki, Jarosław Drobnik
15. Świadczenia dla osób starszych i niepełnosprawnych w ramach systemów ochrony zdrowia i pomocy społecznej (wybrane zagadnienia)
Arkadiusz Przybyłka
16. Determinanty zdrowia – analiza taksonomiczna determinant stanu zdrowia starszej subpopulacji krajów europejskich
Anna Wierzbicka
17. Występowanie depresji u osób starszych korzystających z pomocy społecznej – wstępne wyniki badania
Monika Burzyńska, Irena Maniecka-Bryła
18. Sądowo-lekarskie problemy przy określaniu przyczyny zgonu w przypadku osób starszych, które zmarły w niejasnych okolicznościach
Robert Susło, Jędrzej Siuta, Jakub Trnka, Marcin Gęsicki, Jarosław Drobnik
19. Retrospektywna analiza interwencji zespołów ratownictwa medycznego u osób w wieku powyżej 65 roku życia
Dariusz Timler, Łukasz Szarpak, Marcin Madziała,
20. Umieralność w starszych grupach wieku – ujęcie chorologiczne
Elżbieta Grzelak-Kostulska, Beata Hołowiecka

Recent Submissions