Show simple item record

dc.contributor.authorGrabowska, Sabina
dc.contributor.editorSkotnicki, Krzysztof
dc.contributor.editorSkładowski, Konrad
dc.contributor.editorMichalak, Anna
dc.date.accessioned2022-09-27T12:35:41Z
dc.date.available2022-09-27T12:35:41Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationGrabowska S., Litewskie regulacje odpowiedzialności konstytucyjnego głowy państwa, [w:] Zagadnienia prawa konstytucyjnego. Polskie i zagraniczne rozwiązania ustrojowe. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Dariuszowi Góreckiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Skotnicki K., Składowski K., Michalak A. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 141-151, https://doi.org/10.18778/7969-841-7.12pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-841-7
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/43408
dc.descriptionAutorka artykuły omawia litewskie uregulowania instytucji odpowiedzialności konstytucyjnej prezydenta analizując poszczególne i wybrane artykuły z konstytucji, ustawy o Sądzie Konstytucyjnym oraz z regulaminu Seimas Litwy.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofSkotnicki K., Składowski K., Michalak A. (red.), Zagadnienia prawa konstytucyjnego. Polskie i zagraniczne rozwiązania ustrojowe. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Dariuszowi Góreckiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectLitwapl_PL
dc.subjectkonstytucyjna głowa państwapl_PL
dc.subjectodpowiedzialnośćpl_PL
dc.subjectprawo konstytucyjnepl_PL
dc.titleLitewskie regulacje odpowiedzialności konstytucyjnego głowy państwapl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number141-151pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Rzeszowski, Instytut Nauk o Politycepl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-962-9
dc.referencesAbramavicius A., Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w Republice Litewskiej, [w:] S. Grabowska, R. Grabowski (red.), Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w państwach europejskich, Toruń 2010.pl_PL
dc.referencesAntoszewski A., Forma rządów, [w:] A. Antoszewski (red.), Demokracje Europy Środkowo-Wschodniej w perspektywie porównawczej, Wrocław 1998.pl_PL
dc.referencesByły prezydent Litwy Rolandas Paksas niewinny, PAP, LWA, http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80277,3067277.html?fb_xd_fragment#?=&cb=f31d5a4291fa4d8&relation=parent.parent&transport=fragment&type=resize&height=21&width=120 (dostęp 14.12.2015).pl_PL
dc.referencesGiżyńska M., Odpowiedzialność konstytucyjna głowy państwa w Republice Litewskiej (na tle kazusu Rolandasa Paksasa, [w:] A. Jamroz, S. Bożyk (red.), Z zagadnień współczesnych społeczeństw demokratycznych, Białystok 2006.pl_PL
dc.referencesGiżyńska M., Sąd Konstytucyjny Republiki Litewskiej, Olsztyn 2009.pl_PL
dc.referencesGórecki D., Republika Litewska, [w:] W. Brodziński, D. Górecki, K. Skotnicki, T. Szymczak, Wzajemne stosunki między władzą ustawodawczą a wykonawczą, Łódź 1996.pl_PL
dc.referencesGórecki D., Sąd Konstytucyjny na Litwie, [w:] J. Trzciński (red.), Sądy konstytucyjne w Europie, t. 4, Białoruś, Litwa, Łotwa, Rosja, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesGrabowski R., Prawo wyborcze na urząd prezydenta na Litwie, [w:] S. Grabowska, R. Grabowski (red.), Prawo wyborcze na urząd prezydenta w państwach europejskich, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesJarašiūnas E., Law and Facts in Constitutional Cases Per-taining to Impeachment of High Officials: the Lithuanian Experience, „Przegląd Prawa i Administracji” 2006, nr LXXIV, Acta Universitatis Wratislaviensis no 2950.pl_PL
dc.referencesJarašiūnas E., Law and Facts in Constitutional Cases Pertaining to Impeachment of High Officials, [w:] Law and Fact in Constitutional Jurisprudence, International Conference, Vilnius, 30 June–1 July 2005, Vilnius 2005.pl_PL
dc.referencesKonstytucja Republiki Litewskiej, tłum. H. Wisner, [w:] W. Staśkiewicz (red.), Konstytucje państw Unii Europejskiej, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesKręcisz W., Republika Litewska, [w:] E. Gdulewicz (red.) Ustroje państw współczesnych, t. 2, Lublin 2005.pl_PL
dc.referencesKūris E., Teisės ir faktų tyrimo persipynimas konstitucinės justicijos bylose, [w:] Teisė ir faktas konstitucinėje jurisprudencijoje. Tarptautinės konferencijos medžiaga, Vilnius 2005.pl_PL
dc.referencesMałajny R.M., Amerykański model odpowiedzialności konstytucyjnej, „Studia Prawnicze” 1990, nr 3.pl_PL
dc.referencesMikuli P., Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, [w:] S. Grabowska, R. Grabowski (red.), Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w państwach europejskich, Toruń 2010.pl_PL
dc.referencesOniszczuk J., Prawo do dobrej demokracji i zasada zaufania jednostki do państwa, [w:] E. Gdulewicz, H. Zięba-Załucka (red.), Dziesięć lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Rzeszów 2007.pl_PL
dc.referencesOpinia Sądu Konstytucyjnego Republiki Litewskiej z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie zgodności działań Prezydenta Republiki Litewskiej Rolandasa Paksasa, wobec którego zostało wszczęte postępowanie w sprawie popełnienia deliktu konstytucyjnego, z Konstytucją Republiki Litewskiej (Žin., 2004, Nr. 49-1600).pl_PL
dc.referencesPaksas niewinny, PAP LWA, „Gazeta Wyborcza” 2005, nr 291.pl_PL
dc.referencesPodolak M., Pochodyła P., System polityczny Litwy, [w:] W. Sokół, M. Żmigrodzki (red.), Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej, Lublin 2005.pl_PL
dc.referencesŠileikis E., Konstitucinės atsakomybės buvimo („pripažinimo“) ir sampratos klausimas, „Justitia” 2006, nr 2 (60).pl_PL
dc.referencesSkrzypiński D., Parlamenty krajów Europy Środkowej i Wschodniej, [w:] A. Antoszewski (red.), Systemy polityczne Europy Środkowej i Wschodniej: perspektywa porównawcza, Wrocław 2006.pl_PL
dc.referencesZieliński J., Prezydent Republiki Litewskiej, [w:] J. Osiński (red.), Prezydent w państwach współczesnych, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesZieliński J., Seimas parlament Litwy, Warszawa 2003.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-841-7.12
dc.disciplinenauki prawnepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe