Show simple item record

dc.contributor.authorNovikova, Olga
dc.contributor.authorPankova, Oksana
dc.contributor.editorGlinkowska-Krauze, Beata
dc.date.accessioned2022-05-25T13:51:29Z
dc.date.available2022-05-25T13:51:29Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.citationНовікова О., Панькова О., Особливості формування та реалізації стратегічних пріоритетів забезпечення безпеки та розвитку України та Республіки Польща, [w:] B. Glinkowska-Krauze (red.), Współczesne trendy bezpieczeństwa biznesu. Problemy i wyzwania gospodarek wschodnich, WUŁ, Łódź 2022, https://doi.org/10.18778/8142-855-2.12pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8142-855-2
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/41922
dc.description.abstractOkreślone zostają specyficzne cechy kształtowania i modyfikacji modeli bezpieczeństwa narodowego Ukrainy i RP, ujawnia się treść ram prawnych określających strategie bezpieczeństwa i rozwoju tych państw. Uzasadniono celowość wypracowania nowej istoty i struktury dokumentów strategicznych, które zapewniają rozwój społeczny oraz gwarancje bezpieczeństwa człowieka, społeczeństwa i państwa. Określono aspiracje i priorytety polityki państw w zakresie ich integracji z Europejskim Środowiskiem Bezpieczeństwa i NATO.pl_PL
dc.language.isootherpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofWspółczesne trendy bezpieczeństwa biznesu. Problemy i wyzwania gospodarek wschodnich;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectbezpieczeństwo biznesupl_PL
dc.subjectstrategie bezpieczeństwa narodowegopl_PL
dc.subjectregulacje państwowepl_PL
dc.subjectzabezpieczenia społecznepl_PL
dc.subjectrozwój gospodarczypl_PL
dc.titleОсобливості формування та реалізації стратегічних пріоритетів забезпечення безпеки та розвитку України та Республіки Польщаpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number127-136pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationInstytut Ekonomiki Przemysłu Narodowej Akademii Nauk Ukrainypl_PL
dc.contributor.authorAffiliationInstytut Ekonomiki Przemysłu Narodowej Akademii Nauk Ukrainypl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8220-814-6
dc.referencesАлександров О. С., Нова стратегія національної безпеки Польщі – відповідь на європейські виклики та загрози сьогодення, «Стратегічні пріоритети» 2015, № 1 (34), с. 131–138.pl_PL
dc.referencesБлизнюк Т. П., Порівняльна характеристика національних культур: Україна та Польща, «Світове господарство і міжнародні економічні відноси- ни», http://repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/19656/1/Близнюк_тези_Ужгород_конф.pdf [дата доступy 2.05.2021].pl_PL
dc.referencesЕвропейская стратегия безопасности. Безопасная Европа в мире, кото- рый должен стать лучше, Совет Европейского Союза, Брюссель 2003, https://www.consilium.europa.eu/media/30825/qc7809568ruc.pdf [дата доступy 2.05.2021].pl_PL
dc.referencesЗаблоцький В., Нова Стратегія нацбезпеки Польщі: головна загроза – неоімперська політика керівництва, РФ. Ч. 1, https://defence-ua.com/minds_and_ideas/nova_strategija_natsbezpeki_polschi_golovna_zagroza_neoimperska_politika_kerivnitstva_rf_ch1-1068.html [дата доступy 2.05.2021].pl_PL
dc.referencesЗакон України «Про національну безпеку України» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 31, с. 241), https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text [дата доступy 2.05.2021].pl_PL
dc.referencesЗакон України «Про національну безпеку України». Затверджено Верховною Радою України 21.06.2018 р., № 2469-VIII, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text [дата доступy 2.05.2021].pl_PL
dc.referencesЗакон України «Про основи національної безпеки України». Затверджено Верховною Радою України 19.06.2003 р., № 964-IV, https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/964-15 [дата доступy 2.05.2021].pl_PL
dc.referencesПостанова Верховної Ради України «Про Концепцію (основи державної політики) національної безпеки України», Відомості Верховної Ради України (ВВР) 1997, N 10, с. 85.pl_PL
dc.referencesСидорчук О.Г., Соціальна безпека: державне регулювання та організаційно-еко- номічне забезпечення: монографія, ЛРІДУ НАДУ, Львів 2018, 492 с., http:// www.lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/monografii/sidorchuk/sydorchuk_mon.pdf [дата доступy 2.05.2021].pl_PL
dc.referencesСтратегічна концепція НАТО, http://www.nato.int/cps/uk/natohq/topics_56626.htm [дата доступy 2.05.2021].pl_PL
dc.referencesСтратегія національної безпеки України БЕЗПЕКА ЛЮДИНИ – БЕЗПЕКА КРАЇНИ. Затверджено Указом Президента України від 14 вересня 2020 року, № 392/2020, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392/2020#Text [дата доступy 2.05.2021].pl_PL
dc.referencesЧалюк Ю.О., SWOT-аналіз євроінтеграційного прикордонного співробітництва України, «Східна Європа: економіка, бізнес та управління» 2021, Випуск 1 (28), с. 3–8, https://doi.org/10.32782/easterneurope.28-1, http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/28_2021/3.pdf [дата доступy 2.05.2021].pl_PL
dc.referencesNational Security Strategy of the Republic of Poland: сertified translation from Polish, https://www.files.ethz.ch/isn/156796/Poland-2007-eng.pdf [дата доcтупy 2.05.2021].pl_PL
dc.referencesStrategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej została zatwierdzona w dniu 12 maja 2020 roku przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, https://www.bbn.gov.pl/ftp/dokumenty/Strategia_Bezpieczenstwa_Narodowego_RP_2020.pdf [дата доступy 2.05.2021].pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8142-855-2.12


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe