Show simple item record

dc.contributor.authorBieńkowska, Jolanta
dc.contributor.editorGlinkowska-Krauze, Beata
dc.date.accessioned2022-05-24T15:38:57Z
dc.date.available2022-05-24T15:38:57Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.citationBieńkowska J., System-oriented (collective) career versus self-oriented career, [w:] B. Glinkowska-Krauze (red.), Współczesne trendy bezpieczeństwa biznesu. Problemy i wyzwania gospodarek wschodnich, WUŁ, Łódź 2022, https://doi.org/10.18778/8142-855-2.03pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8142-855-2
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/41917
dc.description.abstractWspółcześnie niemalże za aksjomat przyjmuje się, że rozwój kariery zawodowej zdeterminowany jest zaspokojeniem potrzeby samorealizacji. Jednak ta potrzeba nie ma charakteru biologicznego, lecz społeczny, kulturowy. Zatem uwarunkowania wyboru typu kariery wynikają (między innymi) z relacji między jednostką a grupą społeczną, stąd też rozróżnić można skrajne modele kariery zorientowanej na kolektyw vs. zorientowanej na jednostkę. Zaproponowane w niniejszym opracowaniu typy kariery zostały scharakteryzowane przy użyciu zmiennych bazowych Parsonsa, które posłużyły do opisu różnic między systemem kolektywnym a liberalnym oraz między wymienionymi dwoma typami kariery. Celem artykułu jest przedstawienie argumentów mających zobrazować, w jaki sposób potrzeba lub zdolność uwolnienia się od lęku społecznego poprzez zdobywanie uznania determinuje zachowania zawodowe. Punktem wyjścia do jego sformułowania było przyjęcie założenia, że powszechnie odczuwany lęku społeczny wywołuje potrzebę zdobywania uznania kolektywu. Potrzeba uwolnienia się jednostki od lęku społecznego i umiejętność dokonania tego, prowadzi do modelu kariery zorientowanej na siebie, który w epoce cywilizacji informacyjnej jest coraz bardziej powszechny.pl_PL
dc.description.abstractNowadays, it is almost an axiom that career development is determined by satisfying the need for self-fulfilment. However, this need is not biological but social and cultural. Thus, the determinants of choosing a career type result (among others) from the relationship between an individual and a social group, hence we can distinguish extreme models of career – collective-oriented versus individual-oriented. The career types proposed in this study were characterized using Parsons’ base variables, which were applied to describe the differences between the collective and liberal systems and between the two types of career mentioned above. The article aims to present arguments to illustrate how the need and the ability to free oneself from social anxiety through gaining recognition determines professional behaviour. The starting point for its formulation was the assumption that a commonly felt social anxiety causes a need to gain recognition of the collective. The individual’s need to free themselves from social anxiety and the ability to do so leads to a self-centred career model that is increasingly common in the age of information civilization. The article analyzes the socio-cultural factors determining collectivist and individualistic orientation and their psychological and social consequencespl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofWspółczesne trendy bezpieczeństwa biznesu. Problemy i wyzwania gospodarek wschodnich;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectsystem społecznypl_PL
dc.subjectkolektywizmpl_PL
dc.subjectliberalizmpl_PL
dc.subjectsamorealizacjapl_PL
dc.titleSystem-oriented (collective) career versus self-oriented careerpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number23-32pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzaniapl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8220-814-6
dc.referencesBourdieu P., Passeron J. C., Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania, PWN, Warszawa 1990.pl_PL
dc.referencesBourgeois M., Sommer K. L., Bruno S., What Do We Get Out of Influencing Others?, “Social Influence” 2009, vol. 4 (2), pp. 96–121.pl_PL
dc.referencesConway S., The Reproduction of Exclusion and Disadvantage: Symbolic Violence and Social Class Inequalities in “Parental Choice” of Secondary Education, “Sociological Research Online” 1997, vol. 2, no 4, https://journals.sagepub.com/ doi/pdf/10.5153/sro.129 [accessed 10.04.2021].pl_PL
dc.referencesDenning S., What Maslow Missed, “Forbes” 2012, https://www.forbes.com/sites/ stevedenning/2012/03/29/what-maslow-missed/?sh=5ae4a6ff661b [accessed 15.04.2021].pl_PL
dc.referencesHorney K., Neurotyczna osobowość naszych czasów, Dom Wydawniczy Rebis, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesJacko J. F., Ewokatywna, sugestywna i perswazyjna funkcja symboli propagujących ideologię, [in:] I. Mamińska-Szmaj, T. Piekot, M. Poprawa (eds), Ideologie w słowach i obrazach, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008, pp. 253–264.pl_PL
dc.referencesJacobs S., De Vos A., Determining a Sustainable Career for the Independent Creative Professional, “Academy of Management Annual Meeting Proceedings” 2020, vol. 1: 16831.pl_PL
dc.referencesJarrow R., Antykariera. W poszukiwaniu pracy życia (org. Creating the Work You Love), Wydawnictwo Ravi, Łódź 1999.pl_PL
dc.referencesLeary M., Kowalski R. M., Lęk społeczny, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2002.pl_PL
dc.referencesLiu Y., Mao Y., Wong Ch. C., Theorizing parental intervention and Young Adults’ Career Development: A Social Influence Perspective, “Career Development International” 2020, vol. 25, issue 4, pp. 415–428.pl_PL
dc.referencesMaslow A., Motywacja i osobowość, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1990.pl_PL
dc.referencesMaslow A., W stronę psychologii istnienia, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1988.pl_PL
dc.referencesParsons T., The Social System, Free Press of Glencoe, Collier-MacMillan Limited, London 1991.pl_PL
dc.referencesRobinson K., Uchwycić żywioł. O tym, jak znalezienie pasji zmienia wszystko, Wydawnictwo Element, Karków 2012.pl_PL
dc.referencesSchultz von Thun F., das Kommunikationsquadrat, https://www.schulz-von-thun.de/die-modelle/das-kommunikationsquadrat [accessed 10.04.2021].pl_PL
dc.referencesSharif N., Ahmed N., Sarwar S., Factors Influencing Career Choices, “IBT Journal of Business Studies” 2019, vol. 15 (1), pp. 33–46.pl_PL
dc.referencesSikorski C., Kształtowanie kultury organizacyjnej. Filozofia, strategie, metody, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.pl_PL
dc.referencesSterner W. R., Integrating Existentialism and Super’s Life-Span, Life-Space Approach, “Career Development Quarterly” 2012, vol. 60, issue 2, pp. 152–162.pl_PL
dc.referencesSuper D. E., A Life-Span, Life-Space Approach to Career Development, “Journal of Vocational Behavior” 1990, vol. 16, pp. 282–298.pl_PL
dc.referencesvon Bertalanffy L., Modern Theories of Development: An Introduction to Theoretical Biology, Oxford University Press, H. Milford 1993.pl_PL
dc.referencesWhiston S. C., Keller B. K., The Influences of the Family of Origin on Career Development: A Review and Analysis, “The Counseling Psychologist” 2004, vol. 32, no 4, pp. 493–568.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8142-855-2.03


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe